faculties_present_img

Катедра "Материалознание и технология на материалите"

Катедра Материалознание и технология на материалите провежда обучение със специални дисциплини на студентите по бакалавърските и магистърските учебни планове на специалността „Машиностроителна техника и технологии” и по бакалавърските учебни планове на специалността „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето”.

Катедрата провежда обучение по дисциплината „Материалознание и технология на материалите” за студентите от ФА, ЕФ, ЕМФ, МФ, МТФ, СФ, ТФ. Нейни преподаватели водят курсове във Факултета по германско обучение и в Отдела за обучение на английски език.

Научно-изследователската работа на катедрата е насочена към проблемите, свързани със създаване на нови, високоефективни материали; изучаване поведението на материалите при термично и механично въздействие и създаване на ефективни металообработващи технологии.

Интернет страница:http://mtm.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра


  Име: Валентин Камбуров
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3691
  Кабинет: 3410
  E-mail: vvk@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител


  Име: Рангел Рангелов
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2432
  Кабинет: 3427
  E-mail: rafo@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Жулиета Калейчева
тел.:02 965-2912
каб.:3508
E-mail: jkaleich@tu-sofia.bg
доц. д-р Анна Димитрова
тел.:02 965-2706
каб.:3530
E-mail: a_dimitrova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Антон Михайлов
тел.:02 965-2712
каб.:3409
E-mail: amm@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Валентин Камбуров
тел.:02 965-3691
каб.:3410
E-mail: vvk@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Саев
тел.:02 965-3475
каб.:3408
E-mail: gsaev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Рангел Рангелов
тел.:02 965-2432
каб.:3427
E-mail: rafo@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Руслан Диков
тел.:02 965-3559
каб.:3513
E-mail: adikov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Боряна Иванова
тел.:02 965-2910
каб.:3209
E-mail: bsaykova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Валентин Мишев
тел.:02 965-3595
каб.:3207
E-mail: v_mishev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Крум Петров
тел.:02 965-2432
каб.:3427
E-mail: kpetrov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Спилко Хубенов
тел.:02 965-2710
каб.:3413
E-mail: s_hubenov@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Васил Симеонов
тел.:02 965-2361
каб.:3505
E-mail: vssimeon@tu-sofia.bg
ас. д-р инж. Райна Димитрова
тел.:02 965-2910
каб.:3209
E-mail: r_dimitrova@tu-sofia.bg

Докторанти

маг. инж. Дойчин Тодоров
маг. инж. Албена Сергисова
маг. инж. Александър Гечев

Помощно-технически персонал

Николай Крушкин
тел.:02 965-3727
каб.:3124-Г
маг. инж. Антонио Николов
маг. инж. Серьожа Вълканов
маг. инж. Ангелина Димитрова
тел.:02 965-3717
каб.:3308-А
E-mail:adim@tu-sofia.bg
Анелия Иванова
тел.:02 965-2906
каб.:3412
E-mail:nivanova@tu-sofia.bg

 • Автоматизация и роботизация в заваряването
  • Избираема дисциплина за студенти по специалност “Индустриални технологии”, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Целта на настоящия курс е да запознае студентите с основните аспекти на заваръчната техника както и с механизацията и автоматизацията на заваръчните процеси.
   Разглеждат се теми даващи основни сведения за работата на заваръчните токоизточници, средствата за механизация, автоматизация и роботизация на процесите при заваряване. Подробно се разглеждат процесите в заваръчната дъга и формирането на статичните характеристики на токоизточниците. Разглеждат се основите на пресмятането и оразмеряването на различни механизми за механизация на процесите на електродъгово заваряване – телоподаващи устройства, заваръчни трактори, манипулатори и ролкови стендове. Дават се кинематични снеми и конструкции на притискащи механизми, използвани в заваръчното производство с пневматични и хидравлични задвижвания.
    

   Лектори:

   проф. дн инж. Георги Тодоров

 • Високоефективни технологии на материалите – CVD, PVD процеси
  • Задължителна дисциплина за студентите, обучавани по специалност “Машиностроителна техника и технологии” в Машинно-технологичния факултет на ТУ – София, за образователно – квалификационна степен “магистър”.
   Целта на дисциплината “Високоефективни технологии на материалите – CVD, PVD процеси” е разглеждането на широк кръг от въпроси, отнасящи се до теорията и практиката на процесите за нанасяне на покрития и модифициране свойствата на повърхнините, обобщаването им в стройна система от знания, базиращи се на последните новости в областта на технологиите. 
   Дисциплината се изучава като задължителна от студентите в I семестър на магистърския курс на специалността “Машиностроителна техника и технологии” на МТФ при ТУ- София. В курса се разглеждат същността и основите на процесите при вакуумните методи за металообработване; процесите на кондензация; технологичните методи за изпаряване; подготовката на повърхнините; основните видове електрически газов разряд и използването им в технологиите за материалообработване; взаимодействието на активните частици на плазмата с повърхността; процеси и технологии за плазменно обработване на неорганични материали; плазмено обработване на полимерни материали; основните характеристики на покритията – структура, дебелина и адхезионна якост на слоевете; методите за определяне на дебелината на слоевете и адхезионната им якост.
    

   Лектори:

   проф. дн инж. Георги Тодоров

 • Екологични технологии и мениджмънт
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет,  образователно-квалификационна степен “бакалавър”
   Целта на обучението по “Екологични технологии и екологичен мениджмънт“ е студентите да получат знания за управлението на опазването на околната среда в духа на устойчивото развитие на промишлеността, както и да получат знания за най-добрите налични технологии, свързани със следните основни области:
     -  стратегия за опазване на природата от замърсяване;
     -  взаимодействие между промишлеността и околната среда;
     - основни технологии, използувани при ограничаване на замърсяването от газообразни емисии, отпадъчни води, битови и производствени отпадъци.
   В дисциплината се изучават основните знания, касаещи взаимоотношенията между околната среда и промишлеността. Технологичната част на учебната програма е условно разделена на няколко части: - организация и баланс на екосистемите, атмосферата и хидросферата; - промишлени технологии за пречистване на отпадъчни прахово-газови смеси, отпадъчни води и третиране на твърди отпадъци; - технологии за използуване на възобновяеми източници на енергия. Предмет на изучаване са също и устойчивото развитие на промишлено предприятие и управлението на опазването на околната среда на макро- и микрониво, като по-специално вниманието се спира върху мениджмънта на екологичните проблеми, принципите на устойчивото развитие на предприятието и оценката на риска.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валентин Камбуров

 • Заварени конструкции
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти от специалност: “Машиностроителна техника и технологии”,   Магистърска програма 2 „Заваряване” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен: “магистър”
   Целта на дисциплината “Заварени конструкции” е разглеждането на широк кръг от въпроси, отнасящи се до проектирането на заварените конструкции.
   В курса се овладяват методите за проектиране на заварени конструкции от гледна точка на работата им при различни натоварвания (предимно статично натоварени конструкции, предимно динамично натоварени конструкции) в условията на нормални, понижени и повишени температури. Разглеждат се въпросите свързани с напреженията и деформациите в резултат на заваръчния технологичен процес и технологичната якост на заварените съединения.
    

   Лектори:

   проф. дн инж. Георги Тодоров

 • Заваръчни роботи
  • Избираема учебна дисциплина за редовни и задочни студенти за специалност: “Машиностроителна техника и технологии” от  Магистърска програма 2 „Заваряване” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен: “магистър”.
   Целта на дисциплината “Заваръчни роботи” е разглеждането на роботите за електродъгово и електросъпротивително заваряване.
   В курса се разглеждат изискванията към заваръчните роботи от гледна точка на  технологичния процес; структурирането на роботизирани работни места; механиката на роботите; ролята, приложимостта и синхронизацията на външните оси; принципът на работа на системите за управление и тяхното програмиране; системите за следене; приложимостта на технологичните методи и роботопригодността на конструкциите. Дават се примери от практиката на използването на заваръчни роботи.
    

   Лектори:

   проф. дн инж. Георги Тодоров

 • Заваръчни токоизточници
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти от специалност: “Машиностроителна техника и технологии”,   Магистърска програма 2 „Заваряване” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен: “магистър”
   Целта на дисциплината “Заваръчни токоизточници” е разглеждането на принципът на работа и конструкцията на заваръчните токоизточници за електродъгово и електрошлаково заваряване.
   В курса се разглеждат изискванията на технологичния процес към токоизточниците, устойчивостта на системата токоизточник – дъга и принципите на работа и конструкцията на заваръчни токоизточници на базата на блокови и принципни схеми. Обхванати са заваръчните трансформатори (с отделен дросел, с вграден дросел, с магнитен шунт, с магнитоуправляем шунт), токоизправители (диодни и тиристорни) и транзисторните токоизточници (вторичнотактувани и инвертори). Отделено е специално внимание на формирането на статичните характеристики на токоизточниците и на адаптивните заваръчни токоизточници.

   Лектори:

   проф. дн инж. Георги Тодоров

 • Заваряване на металите и заваръчни машини – избрани глави
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти от специалност “Машиностроителна техника и технологии”, по Магистърска програма 1 „Материалознание и технология на материалите”,  на Машинно - технологичен факултет, за образователно - квалификационна степен "магистър".
   Целта на настоящия курс е да запознае студентите с основните аспекти на проектирането и производството на заварени конструкции.
   В рамките на курса се разглеждат въпросите свързани с технологичността на заварените конструкции, якостните оценки на заварените съединения, причините за получаване на вътрешни напрежения, деформиране на конструкцията и преместване на нейните елементи в резултат на заваряването. Разгледани са въпросите на технологичната якост на заварените съединения. Дават се необходимите знания за избор на материали за заварени конструкции, рационално конструиране, изчисляване на съединенията от гледна точка на статична якост, динамична якост и крехко разрушаване. Студентите получават в достатъчен обем знания за устойчивостта срещу образуване на различни пукнатини и машинните и технологични проби за оценка на технологичната якост, методите и средствата за намаляване на заваръчните напрежения, деформации и опасността от образуване на пукнатини в метала на шева и околошевната зона. Специално внимание е отделено на проблемите на управлението на качеството при всеки от отделните етапи на технологичния процес на изготвяне на заварени конструкции.
    

   Лектори:

   проф. дн инж. Георги Тодоров

 • Заваряване на неметални материали
  • Избираема дисциплина за редовни и задочни студенти от Машинно-технологичен факултет, специалност “Машиностроителна техника и технологии”, Магистърска програма 2 “Заваряване”, образователно-квалификационната степен “магистър”.

   Целта на обучението по “Заваряване на неметални материали” е студентите от магистърския курс да получат познания за основните методи, използвани при заваряване на полимерни, керамични и композитни материали.

   Курсът запознава студентите с принципите за получаване на заварени съединения от неметални материали. Разглеждат се различните методи на заваряване на тези материали, управляването на параметрите на заваряване, типовете заваръчно обзавеждане и конструкциите на съединенията. Дават се основни познания за разработване на заваръчни процедури и контрол на заварените съединения.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Саев

 • Избор на материали и технологии в машиностроенето
  • Задължителна дисциплина за студентите от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно – квалификационна степен “магистър”.
   Целта на обучение по дисциплината  “Избор на материали и технологии в машиностроенето” е да се интегрират знанията и уменията на студентите по  технологични дисциплини усвоени в бакалавърската степен за изучаване  на нова методология  при оптимален избор на материал и технология на всеки етап от процеса на проектиране.
   Учебната програма е изградена на модулен принцип, като всеки следващ модул се изгражда върху усвоените знания на студентите от предишните, което се проверява с тест 10 мин. по време на лекция. Главните модули са: “Оптимален избор на материал” и “Оптимален избор на технология” за конкретно приложение в инженерната практика. Структурирането на учебния материал дава възможност на студентите да използват огромна база данни чрез оригинален софтуер CAMBRIDGE ENGINEERING SELECTOR на GRANTADESIGN Ltd., UK за изчисляване на индексите за експлоатационно поведение на материалите в конкретни условия и да построят селекционни  диаграми за избор на материали и технологии, в които критерият за оптимален избор е съотношението на механични, физични, икономични и други показатели.

   Лектори:

 • Изпитване на материалите
  • Задължителна дисциплина за студенти по специалност “Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационната степен “бакалавър ”.

   Главната цел на курса е да се постигне преход от общо теоретични към технологично-практически знания и да се запознаят студентите с механичните свойства на материалите. Предметът повишава инженерната и общо-техническата култура на студентите и подпомага развиването на продуктивно и новаторско мислене в техническото проектиране.

   Задълбочено се изучава физическата същност на якостта и разрушаването на материалите и моделиране и оптимизиране на механичните характеристики.

    

   Лектори:

 • Инженерна екология
  • Избираема учебна дисциплина за редовни и задочни студенти за специалност: “Машиностроителна техника и технологии” от  Магистърска програма 1 „Материалозанние и технология на материалите” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен: “магистър”.
   Целта на обучението по “Инженерна екология“ е студентите да получат знания за наличните технологии, свързани със следните основни области: - стратегия за опазване на природата от замърсяване; - взаимодействие между промишлеността и околната среда; - описание на основните технологии използувани при ограничаване на замърсяването от газообразни емисии, отпадъчни води и производствени отпадъци от промишлеността.
   В дисциплината се изучава да даде на студентите основните знания, касаещи взаимоотношенията между околната среда и промишлеността. Учебната програма е условно разделена на три части: - структура, организация и баланс на екосистемите, атмосферата и хидросферата; - качество и замърсяване на въздуха, водите и почвите; - алтернативни източници на енергия и технологии за третиране на отпадъчни води, газове и твърди отпадъци. Дисциплината отразява съществуващите технически и технологични възможностите за устойчиво развитие и опазване на природните ресурси, както и защита околната среда и здравето на хората при работеща и произвеждаща промишленост без надвишаване на праговете на устойчив добив.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валентин Камбуров

 • Компютърен анализ на остатъчния ресурс на машини и системи
  • Избираема дисциплина за студенти по специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Главната цел на курса е да се постигне преход от общо теоретични към технологично -практически знания и да се запознаят студентите с механичните свойства на материалите и ресурса на съоръженията. Предметът повишава инженерната и общо-техническата култура на студентите и подпомага развиването на продуктивно и новаторско мислене в техническото проектиране.
   Задълбочено се изучава физическата същност на якостта, разрушаването, дефектите на материалите и моделиране и оптимизиране на механичните характеристики.
    

   Лектори:

 • Компютърно моделиране и проектиране в технология на материалите
  • Задължителна дисциплина за студентите от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно – квалификационна степен “бакалавър”.
   Целта на дисциплината “Компютърно моделиране и проектиране в технология на материалите” е студентите да получат необходимите знания и умения за проектиране на технологични процеси в областта на технология на материалите. В рамките на подготовката по дисциплината студентите трябва да придобият и необходимите знания за съществуващите програмни продукти и системи в областта на проектирането на технологичните процеси (леене, заваряване, пластично деформиране и термично и химикотермично обработване) и умения за тяхното използване.
   В курса се усвояват знания и умения за проектирането на технологични процеси: леене, заваряване, пластично деформиране и термично и химикотермично обработване на метали и сплави. Застъпени са въпросите за на компютърно симулиране на процесите при проектиране. Курсът включва 7 теми лекционен материал и 10 упражнения. В рамките на лекционния материал се разглеждат въпроси, свързани със симулирането на технологичните процеси и програмните продукти за неговото реализиране, както и възможностите за прилагането им в процеса на проектиране.
    

   Лектори:

   проф. дн инж. Георги Тодоров

   доц. д-р инж. Руслан Диков

 • Леене на металите и машини за леярското производство - избрани глави
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти от специалност “Машиностроителна техника и технологии”, по Магистърска програма 1 „Материалознание и технология на материалите”,  на Машинно - технологичен факултет, за образователно - квалификационна степен "магистър".
   Целта на обучението по "Леене на металите и машини за леярското производство - избрани глави" е студентите да повишат, задълбочат, разширят и систематизират познанията си по технология на леярското производство в бъдещата им работа като технолози, да се затвърдят знанията и да се създадат умения у студентите да свързват теорията с практиката.
   В курса се разглеждат технологията за изработване на отливки при серийно или масово производство, специализираните съоръжения и инструменти, които са необходими, както и подбора на машини за леене на металите.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Рангел Рангелов

 • Материалознание - 1
  • Задължителна дисциплина за  студентите от направление “Машинно инженерство” на Машинно-технологичен факултет,    ТУ-София, образователно квалификационна степен “бакалавър”.

   Студентите да получат познания за строежа, свойствата и приложението на основните машиностроителни материали – метали и техните сплави, керамика, стъкла, полимери и композити.

   Основни теми:
   Структура и свойства на чисти метали и сплави; Фазови превръщания в метални материали; Методи за изследване и изпитване на материалите; Поведение на материалите при механично деформиране (еластично и пластично); Връзка между структурата и свойствата на материалите; Термична и химико-термична обработка на метали и сплави; Структурата, свойствата и приложение на метални, неметални неорганични (керамики, стъкла), неметални органични (полимери) и композиционни материали .

   Лектори:

   проф. д-р инж. Жулиета Калейчева

 • Материалознание - 2
  • Задължителна дисциплина за студенти от професионално направление „Машинно инженерство” на Машинно-технологичен факултет, образователно квалификационна степен “бакалавър”.
   Целта на настоящия курс е да запознае студентите с получаването и преработването на основните машиностроителни материали - метали и сплави, неорганични неметални материали (керамика, стъкла), полимери, композитни материали и др.
   Разглеждат се теми даващи основни сведения за методите за добиване или синтез на материалите (метали, полимери, керамика, композити и др.) и обусловените от тези методи свойства, които са отговорни за обработваемостта на материали- те. Подробно се разглеждат принципите и се дават основните технологични схеми на отделните методи и начини за преработване и обработване на машиностроителните материали чрез леене, пластично деформиране, термично рязане, заваряване, спояване, лепене, нанасяне на покрития, термична обработка и др.

   Лектори:

   проф. дн инж. Георги Тодоров

   доц. д-р инж. Георги Саев

 • Машини и съоръжения в леярското производство
  • Избираема дисциплина за студенти по специалност “Индустриални технологии” на Машинно-технологичния факултет, образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   Целта на обучението по “Машини и съоръжения в леярското производство” е студентите да получат знания в областта на теорията, конструкцията и начина на работа на машини и съоръжения за подготовка на формовъчни материали и смеси и тези за изработване на форма и сърца от тях.

   В курса се разглеждат теми по механизацията на леярското производство, пряко свързани с профила на обучаване на студенти по специалността “Машиностроителна техника и технологии”. Подробно са разгледани машините за подготовка на формовъчни материали и смеси и тези за изработване на форма и сърца от тях. Отделено е и внимание на съоръженията за топене и заливане на формите с течен метал и почиставне на отливките.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Рангел Рангелов

 • Наноматериали и нанотехнологии в машиностроенето
  • Задължителна дисциплина за студентите от специалност “Машиностроителна техника и технологии" на Машинно-технологичен факултет за образователно – квалификационна степен “магистър”.
   Целта на обучение по дисциплината е да се запознаят студентите с потенциалните възможности на наноматериалите и нанотехнологиите, които бързо променят индустриалния свят.  Акцентът при обучението пада върху характеризиране на фундаменталните особености на наноструктурите и свойствата за  основните групи наноматериали , както и  технологиите за получаване и обработване с цел оптимално приложение в различните области на съвременното машиностроене.
   Учебната програма е изградена на модулен принцип, като всеки следващ модул се изгражда върху усвоените знания на студентите от предишните, което се проверява с тест 10 мин. по време на лекция.

   Лектори:

 • Обработване на металите чрез пластична деформация
  • Задължителна дисциплина за студенти за специалност: “Индустриални технологии” на  Машинно-технологичен факултет,  образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
   Целта на обучението по “Обработване на металите чрез пластична деформация“ е студентите да получат знания за механичната и физична същност на процесите при пластична деформация, както и за принципите при проектиране на конкретни технологични операции.
   В дисциплината се изучава същността на явленията при пластично деформиране на метални тела чрез анализиране на механиката и физическата им природа с помощта на аналитични доказателства. На тази основа се определят технологичните възможности на отделните формообразуващи операции и се формулират принципни положения за проектиране на технология и инструмент за изработване на изделия чрез пластично деформиране.
    

   Лектори:

   проф. д.т.н. Йордан Генов Генов

 • Обработване на металите чрез пластична деформация - курсов проект
  • Избираем курсов проект за дисциплина с поз. № 38 (ВІТ 38) за студентите от специалност “Индустриални технологии” на Машинно-технологичния факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
   Целта на курсовия проект е студентите да повишат, задълбочат, разширят  и систематизират познанията си по обработване на металите чрез пластична деформация – проектиране на технология и екипировка за обемно и листово щамповане. При разработване на проекта те придобиват умения за използване на допълнителна литература справочници, стандарти, нормали и др. материали, свързани с проектирането на технология и технологична екипировка.
   Тема на проекта е разработване на технология  и инструментална екипировка за обемно или листово щамповане на конкретно изделие. Разработването на курсовия проект се извършва в определен ред и се оформя и предава в две части - графична и обяснителна записка.
    

   Лектори:

   проф. д.т.н. Йордан Генов Генов

 • Обработване на металите чрез пластична деформация и машини
  • Задължителна  дисциплина за студенти от специалност “Машиностроителна техника и технологии”, по Магистърска програма 1 “Материалознание и технология на материалите” към “Машинно-Технологичен Факултет”, за образователната и квалификацонна степен “магистър”.
   Целта на обучението по “Обработване на металите чрез пластична деформация и машини” е задълбочаване и разширяване на знанията получени в бакалавърската степен на обучение.
   В дисциплината “Обработване на металите чрез пластична деформация и машини”  се изучават  технологичните възможности на съвременни деформационни процеси за изработване на изделия чрез обемно и листово щамповане.  Разглеждат се структурните схеми и технологични параметри на машини и съоражения за формообразуване на изделия от листови и обемни заготовки.
    

   Лектори:

   проф. д.т.н. Йордан Генов

 • Осигуряване на качеството
  • Избираема дисциплина за редовни и задочни студенти на Машинно-технологичен факултет, специалност “Машиностроителна техника и технологии”, магистърска програма 2 “Заваряване”, образователно-квалификационна степен “магистър”.

   Целта на обучението по “Осигуряване на качеството” е студентите от магистърския курс да получат познания по изграждане на системите за качество, обхващащи всички етапи на производствения процес (БДС ISO EN 9001:2008) и по разработване на наръчници за управление по качество (БДС ISO EN 10013).

   Курсът запознава студентите с принципите за управление, планиране, осигуряване, повишаване и контрол на качеството, и с неговото значение за конкурентоспособността  на производството в условията на съвременното пазарно стопанство. Във втората част на курса се разглеждат проблемите на европейската стандартизация и законодателство в областта на качеството, системите за сертификация и инспекция на качеството.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Саев

 • Симулационно моделиране на технологични процеси в металообработването
  • Задължителна дисциплина за студентите от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” в Машинно-технологичен факултет, за образователно– квалификационна степен “магистър”.
   Целта на дисциплината “Симулационно моделиране на технологични процеси в металообработването” е студентите да получат необходимите знания и умения за физическите процеси, протичащи при реализиране на металообработващи технологии и методите за тяхното математическо моделиране и симулиране. В рамките на подготовката по дисциплината студентите трябва да получат и необходимите знания за съществуващите програмни продукти и системи за реализирането на моделите и да придобият умения за тяхното използване.
   В курса се изучават физичните процеси, съпътствуващи технологичните процеси леене, заваряване, пластично деформиране и термично и химикотермично обработване на метали и сплави, принципите на математическото им моделиране и компютърното симулиране. Застъпени са конкретните приложения на симулационното моделиране при решаването на инженерни задачи. Курсът включва 21 теми лекционен материал и 15 упражнения. В рамките на лекционния курс се разглеждат въпросите свързани с кристализацията (първична и вторична), пластичната деформация, движението на течната фаза (в условията на леене и заваряване) и процесите в електрическата заваръчна дъга. През целия курс се подчертава крайният резултат – механични характеристики, структурни съставящи, деформиране на детайлите и конструкциите и др., получаван в резултат на протичащите и моделирани физични процеси.
    

   Лектори:

   проф. дн инж. Георги Тодоров

 • Специални методи за термична и химикотермична обработка
  • Избираема дисциплина за студенти от специалност “Индустриални технологии” на Машинно-технологичния факултет,  образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   Целта на обучението по “Специални методи за термична и химико-термична обработка ” е студентите  да получат по-широки и по-задълбочени познания за технологиите на термична и химико-термична обработка на най-често използваните машиностроителни материали – стомани, чугуни, алуминиеви и медни сплави.

   Разглеждат се подробно технологиите за термично и химико-термично обработване на заготовки и готови изделия, както и някои специфични методи за термично обработване като термомеханична обработка, термоциклична обработка, термообработка във вакуум, с плазма, с електронен лъч, с лазер и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Антон Михайлов

 • Теория ня заваръчните процеси
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти от специалност: “Машиностроителна техника и технологии”,   Магистърска програма 2 „Заваряване” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен: “магистър”
   Целта на дисциплината “Теория на заваръчните процеси” е разглеждането на широк кръг от въпроси, отнасящи се до теорията на процесите, протичащи по заваряване, обобщаването им в стройна система от теоретични знания, базиращи се на последните новости в заваръчната наука и практика, създаване на учения за качествен и количествен анализ на изучаваните процеси.
   В курса се овладяват методите за изследване и основните положения, които се използват за при изучаване на теорията на заваряването. Овладяват се методите за: пресмятане и управление на топлинните и металургичните процеси при заваряване, методите за дезоксидиране, легиране и рафиниране на метала на шева; рациовален избор на допълнителни материали за заваряване; заваръчни технологични процеси за получаване на качествено заварено съединение.
    

   Лектори:

   проф. дн инж. Георги Тодоров

 • Термична и химикотермична обработка на металите и машини за ТОХТО–избрани глави
  • Задължителна дисциплина за студентите от специалност “Машиностроителна техника и технологии”, Магистърска програма 1 „Материалознание и технология на материалите”, образователно – квалификационна степен “магистър”.
   Разглеждат се подробно технологиите за термично и химико-термично обработване на заготовки и готови изделия, вкл. и в  контролируеми атмосфери, термообработка във вакуум, както и някои специфични методи за термично обработване като термомеханична обработка, термоциклична обработка, с т.в.ч., с плазма, с електронен лъч, с лазер и др.
   Целта на курса  “ ТОХТО на металите и машини за ТОХТО – избрани глави” е  студентите да получат по-разширени и задълбочени знания по фундаменталните въпроси за строежа, структурата и свойствата на материалите, получавини след съответните видове въздействия и обработки.
    

   Лектори:

   проф. д.т.н. Венцеслав Тошков

 • Термична обработка на металите
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти от специалност “Индустриални технологии” към Машинно-технологичния факултет, образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Целта на обучението по “Термична обработка на металите” е студентите  да получат  познания за влиянието на термичните и химико-термичните въздействия върху строежа , свойствата и приложението на  материалите. Това ще им позволи да решават въпроси, свързани с избора и целесъобразното приложение на различните видове процеси на термично обработване.
   Разглеждат се основните положения от теорията и областите на приложение на най-широко прилаганите конвенционални методи за термично и химико-термично обработване. Наред с тях се разглеждат и най-новите методи за термична обработка на металите (лазер, плазма, електронен лъч, вакуум). Наред с изучаването на механизма и кинетиката на процесите при основните видове термична обработка - отгряване, закаляване, отвръщане, стареене и химико-термично обработване се излагат и най-важните технологични особености на методите и резултатите, които се постигат чрез тях
    

   Лектори:

   проф. дтн Венцеслав Тошков

 • Техника и технология на заваряването чрез стопяване
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти от специалност: “Машиностроителна техника и технологии”,   Магистърска програма 2 „Заваряване” в Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен: “магистър”
   Целта на дисциплината “Техника и технология на заваряването чрез стопяване” е разглеждането на широк кръг от въпроси, отнасящи се до технологията на заваряването чрез стопяване.
   В курса се разглеждат методите за заваряване чрез стопяване, поведението на материалите при реализирането на различните технологични методи и приложимостта на методите. Дисциплината обхваща методите за електродъгово заваряване (РЕДЗ, МИГ/МАГ, ВИГ, ПЗ, ПФЗ), електрошлаково заваряване и лъчевите методи за заваряване (електронно лъчево и лазерно). Разглежда се заваряемостта на нелегирани, легирани и високолегирани стомани, алуминиеви сплави, мед и медни сплави и др. Усвоява се проектирането на заваръчен технологичен процес и съставянето спецификации на заваръчни процедури.

   Лектори:

   проф. дн инж. Георги Тодоров

 • Технологии за пластична деформация на металите
  • Избираема дисциплина за  студенти по специалност “Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификацонна степен “бакалавър”.
   Целта е запознаване на студентите с технологични процеси за пластична деформация, които не се изучават в общия курс и които имат приложение в производството.
   Разглежданите теми задълбочават познанията на студентите по  технологиите за пластична деформация. Технологиите са от областта на обемно деформиране – студено обемно щамповане, горещо обемно щамповане на ХКМ, ХП, винтови преси и др.; деформиране на  листови материали. Разглеждат се и конструктивните особености на машините за тези деформационни технологии.
    

   Лектори:

   проф. д.т.н. Йордан Генов Генов

 • Технология на заваряването
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет,  образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Целта на дисциплината е да осигури възможнос- ти на студентите да усвоят една от основните технологии за металообработване, формираща специалността им – заваряване и сродни на него процеси. Това се постига от курс от лекции и лабораторни упражнения.
   В лекциите се излагат теоретичните основи на заваръчните процеси (енергийни източници, топлинни процеси, металургични процеси, структурни особености на завареното съединение и др.), технологичните възможности и особености на най-важните методи и начини на заваряване, поведението на материалите при тези въздействия, основите на технологичността на заварените изделия и автоматизираното проектиране на съвременен заваръчен технологичен процес. В лабораторните упражнения студентите допълват, систематизират и задълбочават лекционния материал чрез практически демонстрации и експериментални изследвания на технологичните явления и процеси, протичащи в обработвания материал. Важно място в упражненията заема въвеждането на  изчислителната техника при стимулиране на процесите, техния контрол и управление.

   Лектори:

 • Технология на заваряването - Курсов проект
  • Избираем курсов проект за дисциплина с поз. № 45 (ВІТ 45) за студенти от специалност “Индустриални технологии“ на МТФ,  образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Целта на настоящия проект е студентите да придобият практически умения за проектиране на заваръчна технология и екипировка.
   Проектът включва: Анализ на конструкцията, избор на основен метал, оразмеряване на конструкцията, разработване на технология за заваряване, разработване на схема за базиране и притискане, разработване на приспособление за механизирано заваряване,  и разработване на заваръчна процедура.

   Лектори:

   проф. дн инж. Георги Тодоров

 • Технология на леярското производство
  • Избираем курсов проект за дисциплина с поз. № 32 (ВІТ 32) за студентите от специалност “Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет, за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

   Тема на проекта е разработване на технология за производство на конкретна отливка при серийно или масово производство. Разработването на курсовия проект се извършва в определен ред и се оформя и предава в две части - графична и обяснителна записка.

   Целта на курсовия проект е студентите да повишат, задълбочат, разширят  и систематизират познанията си по технология на леярското производство и да ги прилагат при решаването на конкретни инженерни задачи в бъдещата им работа като технолози, да се затвърдят знанията и да се създадат умения у студентите да свързват теорията с практиката. При разработване на проекта те привикват към използването на допълнителна литература, справочници, стандарти, нормали и др. материали, свързани с производството и проектирането на технологии.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Рангел Рангелов

   гл. ас. д-р инж. Крум Петров

 • Технология на леярското производство - Курсов проект
  • Избираем курсов проект за дисциплина с поз.№ 33 (ВМТМ 33) за студенти от специалност “Машиностроителна техника и технологии” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

   Тема на проекта е разработване на технология за производство на конкретна отливка при серийно или масово производство. Разработването на курсовия проект се извършва в определен ред и се оформя и предава в две части - графична и обяснителна записка.

   Целта на курсовия проект е студентите да повишат, задълбочат, разширят  и систематизират познанията си по технология на леярското производство и да ги прилагат при решаването на конкретни инженерни задачи в бъдещата им работа като технолози, да се затвърдят знанията и да се създадат умения у студентите да свързват теорията с практиката. При разработване на проекта те привикват към използването на допълнителна литература, справочници, стандарти, нормали и др. материали, свързани с производството и проектирането на технологии.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Рангел Рангелов

   гл. ас. д-р инж. Крум Петров

 • Технология на материалите - 1
  • Задължителна дисциплина за студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет,  образователно–квалификационна степен “бакалавър”.
   Целта на обучението по дисциплината е да запознае студентите с заваръчните технологии и техника, както и с тези при термична и химикотермична обработка, чрез които материалите получават желаните свойства и експлоатационни характеристики. Курсът има за задача да даде начални базисни познания на студентите в областта на заваряването и термичната обработка, което ще им позволи да решават въпроси, свързани с избора и целесъобразното приложение на различните технологии в практиката.
   В курса се разглеждат основните процеси, технологии и при заваряване и термично обработване на металите и сплавите. Студентите се запознават с фазовите и структурни превръщания при заваряване и ТО и ХТО, с най-важните технологични режими и възможностите на тези технологии.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Жулиета Калейчева

   проф. дн инж. Георги Тодоров

 • Технология на материалите – 2
  • Задължителна дисциплина за студентите от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет,  образователно – квалификационна степен “бакалавър”.
   Целта на дисциплината “Технология на материалите-2” е да запознае студентите със същността на явленията при леене и пластично деформиране на металите и с възможностите на разпространените в производството технологични процеси.
   Дисциплината “Технология на материалите-2” се състои  от две части:  “Леене на металите” и “Обработване на металите чрез пластична деформация”. В част “Леене на металите” се дават основни знания за технологичните процеси в леярското производство, за свойствата и качествата на отливките от различни видове сплави, за принципите на конструиране на технологични отливки. Тези знания са необходими както на бъдещия конструктор на машиностроителни изделия, така също и на бъдещите технолози при проектирането на процесите на изработване на отливките и на механичната им обработка. В част “Обработване на металите чрез пластична деформация” се изучава същността на явленията при пластично деформиране на метални тела чрез анализиране на механиката и физическата им природа с помощта на аналитични и емпирични доказателства. Разглеждат се технологичните възможности на операциите за обработване на металите чрез пластична деформация и методиките за проектиране на технологии и инструментална екипировка за обемно и листово щамповане.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Рангел Рангелов

 • Якост, разрушаване и компютърен инженерен анализ
  • Задължителна дисциплина за редовни и задочни студенти от специалност “Машиностроителна техника и технологии”, по Магистърска програма 1 „Материалознание и технология на материалите”, на Машинно-технологичен факултет за образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Главната цел на курса е да се постигне преход от общо-теоретични към технологично-практически знания и да се запознаят студентите с якостта, разрушаването и компютърния инженерен анализ на материалите. Предметът повишава инженерната и общотехническата култура на студентите и подпомага развиването на продуктивно и новаторско мислене в техническото проектиране.
   Задълбочено се изучава физическата същност на якостта и разрушаването на материалите и моделиране и оптимизиране на механичните характеристики.
    

   Лектори: