faculties_present_img

Катедра "Теория на механизмите и машините"

Катедра "Теория на механизмите и машините" като самостоятелна катедра се обособява през юни 1974 г. Но учебните дисциплини и научноизследователските разработки, оформящи сегашния облик и периметър на дейност на катедрата, водят началото си още от далечната 1945 г. и са се развивали в унисон с развитието на техниката и науката за машинната механика. Затова учебният процес и научноизследователската дейност в сегашния им вид се базират на богат опит и традиции. Първият преподавател по основната учебна дисциплина Теория на механизмите и машините (ТММ) е проф. Михаил Константинов (1954 г.), който става и първи ръководител на катедрата при нейното създаване. Затова с пълно основание за основател на катедрата и учител на научно-преподавателските кадри може да се нарече проф. Константинов (1921 – 1991 г.). С школата, която изгради и с огромното си творчество, проф. Константинов е учен със световна известност и голям принос в развитието на ТММ като наука.
В настоящия момент катедра ТММ води обучение по 10 задължителни учебни дисциплини, 2 от които в магистърски програми и по 2 избираеми дисциплини. Основната цел на преподаваните учебни дисциплини е да дадат на студентите необходимите знания за механичната същност на машините, за да се осъществи прехода от общотехническите към конструктивните и технологични знания. Дисциплините спомагат за изграждане на инженерно-техническа култура, за развитие на творческо и изобретателско мислене при конструиране и усъвършенстване на машини и механични устройства.
Огромна и разнообразна е научноизследователската дейност на членовете на катедрата – публикации в страната и чужбина, участие в международни проекти, договори с фирми, патенти и изобретения, голям брой внедрени в промишлеността разработки с голям икономически и социален ефект. Много от преподавателите са привлечени за консултанти във фирми. Участието на всички преподаватели в научноизследователската работа позволява непрекъснато актуализиране на учебните програми и е гаранция за качество на учебния процес.

Интернет страница:http://tmm.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра

  NNikolov_456.jpg
  Име: Николай Николов
  Научна степен: доц. д.т.н.
  Телефон: 2770
  Кабинет: 4536
  E-mail: nickn@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  V.Draganov_2426.JPG
  Име: Вътко Драганов
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2796
  Кабинет: 4534
  E-mail: vdrag@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Мара Кандева-Иванова
тел.:2643
каб.:3125
E-mail: kandeva@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Тодор Тодоров
тел.:02 965-2794
каб.:4528
E-mail: tst@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Тодор Тодоров
тел.:02 965-2794
каб.:4528
E-mail: tst@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Александър Цокев
тел.:02 965-2796
каб.:4534
E-mail: alextz@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Вътко Драганов
тел.:02 965-2796
каб.:4534
E-mail: vdrag@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Костадин Стоичков
тел.:2798
каб.:4540-А
E-mail: kks@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Лъчезар Кочев
тел.:02 9652798
каб.:4540A
E-mail: lkochev@tu-sofia.bg
доц. д.т.н. Николай Николов
тел.:2770
каб.:4536
E-mail: nickn@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Стефан Гарабитов
тел.:2458
каб.:4530
E-mail: stefang@tu-sofia.bg
доц. д-р д-р Яна Стоянова
тел.:02 965-2938
каб.:4211a
E-mail: yast@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Ивайло Милев
тел.:2798
каб.:4540-А
E-mail: imilev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Иван Данчев
тел.:2458
каб.:4530
E-mail: dantchev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Светослав Савчев
тел.:3797
каб.:4538
гл. ас. д-р инж. Филип Маринов
тел.:3797
каб.:4538
E-mail: pdm@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Явор Софронов
E-mail: ysofronov@tu-sofia.bg

Докторанти

маг. инж. Янко Ралев
E-mail:Inj.ralev@tu-sofia.bg
маг. инж. Ангел Тодоров
маг. инж. Диана Даскалова
маг. инж. Илия Савов
маг. инж. Лукан Червенков
маг. инж. Йордан Йорданов
маг. инж. Ива Банова
маг. инж. Елена Ламбрева
маг. инж. Мариана Колева
маг. инж. Георги Кюркчиев
маг. инж. Ивайло Пенев
маг. инж. Марио Семков
маг. инж. Цветалина Владимирова
маг. инж. Владимир Илиев

Помощно-технически персонал

Веселина Илиева
тел.:3245
каб.:4540
E-mail:vci@tu-sofia.bg
маг. инж. Павлинка Иванова
тел.:3793
каб.:4532
E-mail:pivanova@tu-sofia.bg

 • Mетрология и механични изпитания на микро и наносистеми
  • Свободно избираема дисциплина за редовни студенти по специалност "Микротехнологии и наноинженеринг " за образователно-квалификационната степен "магистър". Целта на обучението по "Метрология и механични изпитания на микро и наносистеми " е студентите да изучат и да могат да прилагат методите и техническите средства за измерване в областта на микро и нанотехнологиите, да моделират и изследват функционирането и точността на устройствата за измерване. В лекциите се разглеждат основите на метрологията и нанометрологията, методите и средства за нанометрични измервания, единството на нанометричните измервания и квантовата метрология.

   Лектори:

 • PDM системи и управление на веригите на доставки
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Информационни технологии в индустрията” на Факултет по компютърни системи и управление (ФКСУ) на Технически Университет – София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

   Една от целите е да се предостави на студентите теоретичните знания и практическите умения, свързани с основите на PDM системите, използваните алгоритми, подсистемите за сигурност, управление на версиите и интегрирането с PLM и ERP. Дават се знания за управление на веригите на доставки, използваните автомотизирани интегрирани системи, модели, алгоритми и структури от данни.

   Тематиката на дисциплината обхваща въпросите, свързани с основите на жизнения цикъл на продукта и необходимостта от интегриране на системи за управление на версиите. Предоставя се базовия модел на PDM системите, като се акцентира върху интеграцията им с потоците от индустриална информация. Разглеждат се методите и алгоритмите, използвани за управление на достъпа до данните и ролите на потребителите на PDM системите. В дисциплината е представено развитието на процеса на управление на веригите на доставките, като са показани необходимостта от приложението на специализирани софтуерни програми и мултидисциплинарния характер на тематиката. Студентите изучават концептуалният модел на управлението на веригите на доставките, като са показани и адаптивни системи за посоченото управление. Представен е моделът STEAM, количественото и моделирането чрез DIMA, структурираното и динамичното управление, както и адаптивното планиране при управлението на веригите на доставки. Лабораторните упражнения включват теми свързани с въведение, инсталиране, конфигуриране, използване и анализ на алгоритмите и структурите от данни на frePPLe и odoo (OpenERP).

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Цокев

 • Автомобилна мехатроника
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти от специалност „Мехатроника” на Машинностроителния факултет на ТУ–София за образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Основната й цел е да даде на студентите необходимите знания за моделите и алгоритмите на електронните системи за управление в съвременните автомобили. Знанията и придобитите умения ще помогнат на студентите за решаване на реални задачи при разработването и подръжката на съвременните транспортни средства.
   Тематиката на дисциплината обхваща въпросите, касаещи основните компоненти, логиката и моделите за управление  в отделните системи на съвременния автомобил. Разгледани са най-основните системи – двигател и силово задвижване, хибридно и електрозадвижване, системи за активна и пасивна безопасност, окачване, системи за комфорт и др. Дисциплината разглежда основите на комуникационните мрежи MS/ HS CAN, LIN, MOST, използвани в автомобилостроенето, а така също и основните характеристики на системите за диагностика.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Вътко Драганов

 • Вибрации и динамика
  • Дисциплината е избираем курс за 3-ти курс от бакалавърската програма на специалността „Индустриално инженерство“ във Факултета за английско инженерно обучение (ФАИО).  Курсът е въведение в теорията на вибрациите при механичните системи с повече степени на свобода и е ориентиран към теорията на вибрациите. Описва основната теория за моделиране в механичните системи. 

   Лектори:

   чл. кор. проф. д.т.н. инж. Венелин Живков

 • Динамика и синтез на управляеми машинни агрегати
  • Избираема дисциплина за студенти от специалност „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационната степен „бакалавър”.
   Основната задача този курс е усвояване на широк кръг от знания, свързани със структурния, кинематичния, кинетостатичния и динамичния синтез на управляеми динамични системи. Комплексно се разглеждат проблемите на механиката и управлението на тези системи. Излагат се съвременни методи за изграждане на структурите на механизмите и машините, структурно – метричния синтез на механизми, кинетостатиката и динамиката с отчитане на реалните подвижни съединения и на управлението на машинните агрегати.
   Основни теми: Кинематична еквивалентност и изграждане на функционален подход за проектиране на кинематични схеми. Структурен синтез на механизми и кинематичен синтез на кинематични вериги. Типо–метричен синтез на управляващи предавателни механизми. Точен и апроксимационен синтез на уравновесяващи и изравнителни механизми. Структурен и метричен синтез на направляващи и преместващи механизми. Моделиране на сили. Реакции в пространствени механизми. Идентификация на физико–механични параметри. Реални динамични модели на управляеми машини. Динамичен синтез на механични системи по: 1. Зададени кинематични ограничения;  2. Условия за силова еднопосочност.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стефан Гарабитов

 • Динамика и трибология на машините
  • Задължителна дисциплина за  студенти от специалността „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” в Машинно-технологичния факултет за образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Основната й цел е да осъществи интердисциплинно инженерно обучение по актуални фундаментални и практически въпроси на машините като сложни многоконтактни системи. Обучаемите ще усвояват знания за единството на динамичните и трибологични феномени, процеси, структури, модели и решения в етапите на проектиране, изработване и експлоатация на машините.
   Предмет на дисциплината са: динамично моделиране на многомасови системи с линейни и усукващи трептения с и без наличие на триене; диагностика, шум и виброзащита на машините; трибология на повърхнините; триене; износване; контактна проводимост и податливост; мазане; съвременни трибоматериали, трибомониторинг и триботехнологии за повишаване на експлоатационната ефективност и ресурс на машините.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Мара Кандева-Иванова

 • Елементи на инженерното проектиране с използване на MSC Adams
  • Избираема дисциплина за редовни студенти по специалност “Информационни технологии в индустрията” на Факултет по компютърни системи и управление (ФКСУ) на Технически Университет – София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

   Целта на учебната дисциплина е разширяване и развиване на познанията, инструментите и възможностите за виртуално конструиране и анализ на механични системи и триизмерното моделиране (CAD), получени по общо инженерните дисциплини, както и да се осигурят и увеличат възможностите за по-ефективен процес на конструиране и производство.

   Застъпени са темите: създаване на звена и организирането им в механични системи; свързване на звена с идеални ограничения; задвижване на механични системи; свързване на звена с помощта на реални сили; измерване на величини – преместване, скорост и др.; извършване на статични, принудени и линийни симулации; изследване на тестови резултати чрез анимации и графики. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стефан Гарабитов

 • Индустриална комуникация и индустриални мрежи
  • Индустриална комуникация и индустриални мрежи е избирателна дисциплина от учебен курс от магистърската програма на специалността „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето”.
   Теоретичните знания и практическите умения по Индустриална комуникация и индустриални мрежи създават предпоставки за реализация на студените в съвременната индустрия при проектиране и изграждане на децентрализирани системи за управление и наблюдение на индустриалните процеси.
   Целта на учебната дисциплина Индустриална комуникация и индустриални мрежи е да даде на студентите необходимите знания за технологиите и протоколите, използвани в индустриалната комуникация и индустриалните мрежи. Дисциплината създава в обучаемите теоретична основа за проектиране на комуникацията между децентрализирани системи за управление и наблюдение в индустрията. Придобитите практически познания са основа за реализиране на проектираните комуникационни системи за нуждите на индустрията.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Цокев

 • Инженерна трибоекология
  • Избираема дисциплина за студенти от специалността „Инженерна екология” на Машинно-технологичния факултет на ТУ–София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   Тематиката на дисциплината обхваща фундаментални и практически въпроси, свързани с разрушителните и синергетични процеси в контактните съединения на машините и връзката им с проблемите на околната среда.

   Основната цел на дисциплината е студентите да получат фундаментални и практически знания по теоретичните основи на контактните взаимодействия и процеси в техническите системи – триене, износване, мазане, проводимост, контактна надеждност като източници на енергийно, веществено и информационно замърсяване на околната среда, и консуматори на природни ресурси. Те ще получат знания за най-новите подходи, възможности и постижения в областта на триботехнологиите, зелената трибология и трибоекологията за решения на екологични проблеми в автотранспорта, енергетиката, машиностроенето и медицината. 

   Лектори:

   проф. д-р инж. Мара Кандева-Иванова

 • Компютърен синтез и анализ на механизми и механични системи
  • Избираема дисциплина за студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
   Основната цел на обучението по тази дисциплина е да разшири и задълбочи знанията и практическите умения на студентите в началния етап на системното проектиране – “структурно-метричен синтез на равнинни и пространствени механизми”, които не се изучават в общите курсове по Теория на механизмите и машините, но намират широко приложение в машиностроителната техника.
   В дисциплината се изучават въпроси, свързани с проектирането на механизми в машинната автоматика, както и методи за решаването им, имащи широк спектър на практическо приложение. Проблемите се отнасят до компютърния синтез и анализ на предавателни, направляващи и преместващи механизми, съответстващи на трите основни функции на механизмите – генериране на предавателни функции; траектории; премествания.

   Лектори:

   проф. д-р Витан Гълъбов

 • Компютърни системи и мрежи в индустрията
  • зЗадължителна дисциплина за студенти от специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичния факултет на ТУ–София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

   Една от основните цели е да предостави на студентите теоретичните знания и практическите умения, свързани с основите на индустриалната комуникация, спецификите на индустриалните комуникационни протоколи и специализирани системи и устройства. Дисциплината цели и да даде необходимите теоретични и практически знания за проектирането, изграждането и поддържането на индустриални комуникационни мрежи.

   Тематиката на дисциплината обхваща въпросите, свързани с основите на мрежовата комуникация и съответните референти модели. Разглеждат се програмируеми логически контролери, начина за тяхното програмиране и приложение. Описани са комуникационните взаимодействия и потока от информация при компютърно интегрираното производство. На база на нивата на OSI референтния модел са представени някои от най-важните и често използвани протоколи и технологии като RS-232, RS-485, Modbus, Fieldbus, Profibus, CAN, ASi, Ethernet и Industrial Ethernet. Тематиката е разширена и с TCP/IP комуникационния стек. Лабораторните упражнения съдържат теми, свързани с въведение в програмирането на програмируеми логически контролери, изграждане на индустриална комуникация с вградени системи и анализ на работата на специализирани индустриални комуникационни протоколи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Цокев

 • Машинни елементи и механизми
  • Задължителна учебна дисциплина за специалностите :"Електротехника" и „Електроенергетика и електрообзавеждане" на Електротехнически факултет на ТУ-София за образователно- квалификационна степен „бакалавър".  След завършване на курса студентите трябва да познават основите на анализа и синтеза на механизмите и да могат да обслужват, експлоатират и проектират електромеханични системи. Изучават се: съвременни методи за изчисляване и конструиране на основните елементи и възли на машини и механизми, включени в електромеханични системи и електрически апарати; основни методи за анализ и проектиране на механизми; моделиране и анализ на динамичните процеси в електромеханични системи. В лабораторните упражнения студентите придобиват практически умения за използване на основните измервателни средства и методи за измерване на механични параметри и показатели на машините. Чрез курсовата работа се научават на самостоятелна конструкторска изява.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Костадин Стоичков

 • Машинознание за студенти от ДПФ
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Инженерна физика” на Департамента по приложна физика на ТУ–София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   Тематиката на дисциплината обхваща въпросите за движението на телата, механичните системи, общите основи на якостта на материалите, най-използваните механизми, възли и елементи, които намират приложение в конструкциите на електронните уреди, на устройствата и машините, периферните компютърни устройства, радиотехниката и съобщителната техника.

   Основна цел на дисциплината “Машинознание” e да разширява и развива върху инженерна основа получените знания от курсовете по „Физика” и „Основи на конструирането” в областта на техническата механика, теорията на механизмите и машините, елементите на уредите и машините. Успоредно с придобиването на основните познания се цели усвояване и прилагане от страна на студентите на инженерни методи за решаване на широк кръг технически задачи. Чрез получените знания по дисциплината се цели да се осигурят възможности за ефективен професионален диалог между инженерите, завършили специалност „Инженерна физика”, и инженерите от машинните и машинно-технологичните специалности при работа по съвместни проекти.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Мара Кандева-Иванова

 • Машинознание за студенти от СФ
  • Задължителна дисциплина за студенти по специалност “Индустриален мениджмънт” на Стопански факултет на ТУ– София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   Основна цел на дисциплината “Машинознание” e да разширява и развива върху инженерна основа получените знания от курсовете по физика и материалознание в областта на техническата механика, теорията на механизмите и машините, елементите на уредите и машините. Успоредно с придобиването на основните познания се цели усвояване и прилагане от страна на студентите на инженерни методи за решаване на широк кръг технически задачи. Чрез получените знания по дисциплината се цели да се осигурят възможности за ефективен професионален диалог между специалностите от посочените факултети със специалистите от машиностроителните и машинно- технологичните специалности.

    Тематиката на дисциплината обхваща въпросите за движението на телата, механичните системи, общите основи на якостта на материалите, най- използваните механизми, възли и елементи, които намират приложение в конструкциите на електронните уреди, на устройствата и машините, периферните компютърни устройства, радиотехниката и съобщителната техника. 

   Лектори:

   чл. кор. проф. д.т.н. инж. Венелин Живков

 • Машинознание за студенти от ФЕТТ
  • Дисциплината Машинознание е задължителен учебен курс от бакалавърската програма на специалност “Електроника” на ФЕЕТ.

   Цел на дисциплината Машинознание е да създаде у студентите траен интерес към машинните науки, като им осигури минималните знания за машините и уредите, даващи възможност за интегрирането им в разнородни колективи от технически специалисти. Запознава студентите със: структурите и движенията на механизмите; идентификация на машините, силовото взаимодействие между техните звена; вътрешните усилия и напрежения в тях; основните им елементи и тяхното изчисляване и подбиране; преобразуването на енергия в машините, тяхното балансиране и виброизолация.

   Тематиката на дисциплината обхваща въпросите за движението на телата, механичните системи, общите основи на якостта на материалите, най- използваните механизми, възли и елементи, които намират приложение в конструкциите на електронните уреди, на устройствата и машините, периферните компютърни устройства, радиотехниката и съобщителната техника.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Мара Кандева-Иванова

 • Машинознание за студенти от ФКСУ
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност „Компютърно и софтуерно инженерство” на ФКСУ при ТУ–София за образователно-квалификационната степен „бакалавър”.

   Тематиката на дисциплината обхваща въпросите за движението на телата, механичните системи, микро електромеханични системи (МЕМС), общите основи на якостта на материалите, най-използваните механизми, възли и елементи, които намират приложение в конструкциите на електронните уреди, на устройствата и машините, периферните компютърни устройства, радиотехниката и съобщителната техника.

   Основна цел на дисциплината „Машинознание” e да разширява и развива върху инженерна основа получените знания от курсовете по „Физика” и „Основи на конструирането” в областта на техническата механика, теорията на механизмите и машините, елементите на уредите и машините. Успоредно с придобиването на основните познания се цели усвояване и прилагане от страна на студентите на инженерни методи за решаване на широк кръг технически задачи. Чрез получените знания по дисциплината се цели да се осигурят възможности за ефективен професионален диалог между инженерите, завършили специалност „Компютърно и софтуерно инженерство ”, и инженерите от машинните и машинно-технологичните специалности при работа по съвместни проекти

   Лектори:

   доц. д-р инж. Вътко Драганов

   доц. д-р д-р Яна Стоянова

 • Механика 2
  • Дисциплината е задължителен основен курс от бакалавърската програма на специалността “Индустриално инженерство” във Факултета за английско инженерно обучение (ФАИО). Да се развият способности и умения за изследване на ефектите от действието на силите и предизвиканото от тях равновесие и движение. Да създаде методология за моделиране и решаване на практически задачи в областта на статиката и кинематиката с оглед тяхното инженерно приложение. Курсът включва основни аксиоми и закони от класическата механика. Използват се доказателства и обяснения на основните теореми и правила. От студентите се изсиква да решават задачи от механиката. 

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Иван Данчев

 • Механика на робототехнически системи
  • Избираема дисциплина за специалността „Индустриални технологии” на Машинно-технологичен факултет на ТУ– София за образователно-квалификационната степен „бакалавър”.  

   Основна цел на обучението по тази дисциплина е усвояване на широк кръг от знания, свързани с анализа, синтеза и управлението на роботизирани системи, базирани на съвременни методи за изследване и изграждане на структурите на механизмите в промишлените роботи, структурно-метричния синтез на механизми за специализирани роботи, механиката, управлението и адаптивността на роботизираните системи.  

   На базата на знания от предходни дисциплини и усвояване на нови знания в курса по Механика на роботизирани системи се постига методологично обобщение на различни взаимосвързани проблеми от съвременната роботика и прилагане на знанията за анализ и синтез на задвижващите, манипулационните и управляващите системи на промишлените роботи.

   Лектори:

   проф. д.т.н. Витан Гълъбов

 • Механични основи на микроелектромеханичните системи
  • Дисциплината е избираем курс от бакалавърската програма на специалността “Индустриално инженерство” във Факултета за английско инженерно обучение (ФАИО).

   Целта на дисциплината е да даде знания на студентите за механичната природа на микро електромеханичните системи (МЕМС), тяхното моделиране, проектиране и приложение.

   Основно курсът се отнася до: МЕМС технологии и материали; Енергийни преобразувания; Еластични свойства на анизотропни материали, греди, мембрани, пластини и черупки. Структура на еластични механизми; Механични и електромеханични модели на микросистеми; МЕМС акселерометри, жироскопи, инерционни измервателни модули (IMU); Микросензори за налягане, сила, дебит, влажност; МЕМС прожекционни системи, мастилено-струйни принтери, микрохващачи, сонди на атомно-силови микроскопи; Актуатори и сензори с умни материали; Микромощни преобразуватели на неоползотворена енергия от околната среда.

   Лектори:

 • Микроелектромеханични и електронни системи
  • Основна дисциплина от модул “Оптична, микромеханична и измервателна техника” за студенти по спец. “Мехатроника” на МФ на ТУ – София, образователно-квалификационна степен “магистър”.

   Дисциплината има за цел да разшири познанията на студентите по въпросите, свързани с основните елементи на микро- механичните системи и с основните технологии за реализация на микромеханични елементи, с някои особености, принципни схемни решения и области на приложение на специфични микромеханични системи; характеристиките и начините на оразмеряване на направляващи с вътрешно молякулярно триене, механизмите с еластични звена, основните видове микро сензори и микро задвижващи механизми.

   Основни теми: Микросистеми, компоненти, основни характеристики, асемблиране. Монолитни и хибридни системи. Задвижващи механизми. Видове. Принципни схеми, характеристики. Задвижвания за малки ротационни и транслационни премествания. Микростимулатори. Куплиращи елементи. уплиране между крайно звено и системата за отчитане на преместването.Микросензори. Лазерни интерферометри. Анализ на схеми за присъединяване на сензори. Оптикомеханични системи. Пресмятане на носещи елементи в микромеханични структури. Микропомпи. Микродвигатели в микромеханиката.

   Лектори:

 • Микроелектромеханични системи
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти от специалността „Мехатронни системи” на Машиностроителния факултет на ТУ–София за образователно- квалификационната степен “бакалавър”.  

   Основната й цел е да осъществи прехода от общо научните към конструктивните и технологични знания, като даде на студентите необходимите знания за същността на микросистемите, тяхното моделиране, приложение и технологии за производство. Дисциплината повишава инженерно-техническата култура на студентите и спомага за развитие на творческото и изобретателско мислене при проектиране и усъвършенстване на различни технически средства.

   Тематиката на дисциплината обхваща въпросите технология, моделиране и приложение микросистеми. Изучават се принципите на преобразуване на енергия залегнали в конструктивните разработки на микро сензорите и микро-задвижванията. Акцентира се на специфични за микросистемите технологични операции, материали както и методи за синтез и анализ. 

   Лектори:

 • Микромеханика и нанотрибология
  • Избираема дисциплина по специалността "Микротехнологии и наноинженеринг" за образователно-квалификационната степен "магистър".

   Целта на обучението по "Микромеханика и нанотрибология" е да допринесе за задълбочаване и разширяване на знанията на студентите в областта на микромеханичните движения и характеристики, същността и особеностите на трибологичните процеси триене, износване, смазване на макро-, микро- и нанониво по посока на ефективното им използване при проектиране, експлоатация и усъвършенстване на микротехнологии и МЕМС.

   Разглеждат се свободни, принудени, демпфиращи трептения и деформационно-напрегнато състояние на носещи и опорни елементи в микромеханични системи. Изучават се механизми, ефекти, характеристики и моделиране на трибологични процеси - триене, износване и смазване на макро-, микро и нанониво. Лабораторните занятия са свързани с изучаване на методите и техниката за измерване и изследване на механични и трибологични параметри в микромеханични системи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Мара Кандева-Иванова

 • Микромеханични пиезоелектрични системи и сензори за честотен контрол
  • Микромеханични пиезоелектрични системи и сензори за честотен контрол е свободно избираем учебен курс от магистърската специалност “Микротехнологии и наноинженеринг”.

   В рамките на учебната програма „Микросистеми и наноинженеринг”, курсът допълва системата от знания, придобита в дисциплината „Основни принципи и приложение на МЕМС“. Тук, специфично се разглеждат честотни пиезоелектрични микро-електромеханични системи (МЕМС) с комерсиално приложение в областта на сензорите, оптиката и комуникациите. В лабораторните упражнения се провеждат практически експерименти за потвърждаване на теорията и определяне на възможностите за тяхното приложение. Получените знания и умения ще позволят на студентите да решават проблеми, касаещи проектирането и приложението на микро и наносистеми.

   Основна тема на лекциите е микро-вълновата механика и приложението й при обработка на вълновите сигнали. Приложението на пиезоелектрични МЕМС в управлението на оптични сигнали ще бъде разгледано в допълнение. Студентите също ще бъдат въведени в принципите на МЕМС базираната пасивна радиочестотна идентификация с приложения в проследяването на стоки и в самоидентифициращи се безжични сензори за индустриални нужди. В допълнение ще бъдат обсъдени актуални предизвикателства към МЕМС индустрията, свързани с възможността за технологичното им интегриране с електронни интегрални схеми както и за създаването на нови функционалности и приложения. 

   Лектори:

   доц. д-р Венцислав Митков Янчев

 • Микротехника
  • Избираема дисциплина от модул “Прецизна техника” за студенти по спец. “Мехатроника” на МФ на ТУ – София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

   Дисциплината има за цел да запознае студентите с основите на конструирането и с основните технологии за реализация на микромеханични елементи, с някои особености, принципни схемни решения и области на приложение на специфични микромеханични системи.

   Основни теми: Основи за формиране на структури чрез фотолитография. Съвместяване и експониране. Проявяване на фоторезист. Ецване. Методи за физично и химично отлагане на фотослоеве. Оксидация. Електрохимично отлагане на слоеве при формиране на микромеханични структури. Технология за изработване на микроструктури от полисилиций. Обемно ецване. LIGA технологии. Микромонтаж. Работна среда за технологични операции при производство на микроструктури. Пресмятане на носещи елементи в микромеханични структури. Микропомпи. Микродвигатели в микромеханиката.

   Лектори:

 • Микротехнологии и МЕМС
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти от специалността „Съвременни индустриални технологии” на Машиннотехнологичния факултет на ТУ–София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   Основната ѝ цел е да осъществи прехода от общо научните към конструктивните и технологични знания, като даде на студентите необходимите знания за същността на микросистемите, тяхното моделиране, приложение и технологии за производство. Дисциплината повишава инженерно-техническата култура на студентите и спомага за развитие на творческото и изобретателско мислене при проектиране и усъвършенстване на различни технически средства.

   Тематиката на дисциплината обхваща въпросите технология, моделиране и приложение микросистеми. Изучават се принципите на преобразуване на енергия залегнали в конструктивните разработки на микро сензорите и микро-задвижванията. Акцентира се на специфични за микросистемите технологични операции, материали както и методи за синтез и анализ. 

   Лектори:

 • Моделиране на разпространението на замърсителите в околната среда
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Инженерна екология” на Машинно-технологичен факултет  на ТУ–София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   Основна цел на дисциплината „Моделиране на разпространението на замърсителите в околната среда“ е студентите да изучат и да могат да прилагат основните подходи, методи и средства за моделиране на екологични проблеми, да придобият умения за моделиране чрез различни методи и компютърни пакети, както и умения да избират най-подходящия метод, респективно софтуер за моделиране на процес, свързан с разпространението на замърсителите в околната среда.

   Тематиката на дисциплината обхваща въпросите: математическо моделиране; моделиране на разпространението на замърсителите в атмосферния въздух, повърхностно течащи води, затворени водни басейни (езеро, море), подземни води, почвата;  моделиране на разпространението на замърсителите в околната среда при индустриални бедствия и аварии. 

   Лектори:

   доц. д-р д-р Яна Стоянова

 • Основни принципи и приложение на микро- и наносистеми
  • Задължително избираема дисциплина за редовни студенти по специалност "Микротехнологии и наноинженеринг " за образователно-квалификационната степен "магистър". 

   Целта на обучението по "Основни принципи и приложение на микро и наносистеми" е студентите да получат знания за принципите, на които се основава действието, проектирането и приложението на микро и наносистемите. В лабораторните упражнения се провеждат практически експерименти за потвърждаване на теорията и определяне на възможностите за тяхното приложение. Получените знания и умения ще позволят на студентите да решават проблеми, касаещи проектирането и приложението на микро и наносистеми. 

   Разглеждат се основните принципи за преобразуване на енергия в микро и наносензори и актуатори. Изучават се приложенията на микро и наносистемите в различни области на техниката, като се акцентира на спецификите, произтичащи от микро и наноразмерните характеристики на тези устройства. Студентите се запознават модерни микро и наносистеми, намиращи приложение в миниатюризирани преносими устройства, сензори и актуатори с разнообразно приложение. 

   Лектори:

 • Проектиране и изследване на прецизна техника
  • За студенти от МФ, I курс,  специалност „Машиностроене и уредостроене”, магистърска програма „Прецизна техника и уредостроене“, хорариум 2+0+2.

   Лектори:

   проф. д.т.н. Витан Гълъбов

 • Процесна информация и обработка
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Информационни технологии в индустрията” на Факултет по компютърни системи и управление (ФКСУ) на Технически Университет – София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

   Запознаване с методите за събиране на информация, постъпваща от процеси в индустриалните технологии, както и усвояване на знания за обработването на тази информация, така че да се създадат възможности за управление и подобряване на характеристиките на тези процеси.

   Курсът разглежда системи за получаване на информация и контрол на процеси; интелигентни микро електромеханични сензори и актуатори; въведение в системите за събиране на данни и управление; програмиране в среда LabVIEW; съвременни методи за анализ на информация, интерполация и екстраполация, корелации, бърза трансформация на Фурие; преобразуватели на аналогови и цифрови сигнали, видове, характеристики; системи за анализ на процесна информация, отчетност и решения за бизнес анализи; системи за диалогова абработк на запитвания; системи за автоматизация на офиса и мениджърски информационни системи; системи за подпомагане на вземенето на решения; експертни системи и екзекутивни информационни системи.

   Лектори:

 • Теория на механизмите и машините
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от направление “Машинно инженерство” на  Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”
   След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат методологията за структурен, геометричен, кинематичен, кинетостатичен и динамичен анализ и синтез на механизмите и машините, а също и за реализация на зададен закон за движение, генериране на зададена траектория, регулиране и управление на движе-нията на механични системи за различни машини уреди и устройства.
   Основната цел на обучението по “Теория на механизмите и машините” е да даде обща представа и основни знания осъществяващи прехода от общо научните към конструктивните и технологични знания. Дисциплината дава на студентите необходимите знания за същността на механичните системи и тяхното изграждане, повишава инженерно-техническата култура на студентите и спомага за развитие на творческото и изобретателското мислене при проектиране и усъвършенствуване на различни технически устройства.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стефан Гарабитов

   доц. д-р инж. Вътко Драганов

 • Технологии и приложение на микро-електромеханични системи (МЕМС)
  • Задължителна дисциплина за студенти от специалност „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Основната цел на дисциплината е да се осъществи прехода от общо научните към конструктивните и технологични знания, като даде на студентите необходимите знания за същността на микросистемите, тяхното моделиране, приложение и технологии за производство. Дисциплината повишава инженерно-техническата култура на студентите и спомага за развитие на творческото и изобретателско мислене при проектиране и усъвършенстване на различни технически средства.
   Тематиката на дисциплината обхваща въпросите технология, моделиране и приложение микросистеми. Изучават се принципите на преобразуване на енергия залегнали в конструктивните разработки на микро сензорите и микро-задвижванията. Акцентира се на специфични за микросистемите технологични операции, материали както и методи за синтез и анализ.

   Лектори:

 • Трептения и фундиране на двигатели с вътрешно горене
  • Няма текст

   Лектори:

   чл. кор. проф. д.т.н. инж. Венелин Живков