Специалност "Дигитални индустриални технологии"

За специалността

Бакалавърската програма „Дигитални индустриални технологии“ има за цел подготовката на ново поколение машинни инженери, ориентирано към Индустрия 4.0 (Industry 4.0). Програмата е основана на солидни теоретични и фундаментални знания в областта на машинното инженерство и дигиталните технологии, базирани на  платформата Индустрия 4.0. Програмата завършват  инженери със задълбочена фундаментална подготовка в областта на машиностроителните производствени процеси и проектантския технологии. Тази подготовка включва знания и умения за работа със съвременните компютърни технологии и индустриални системи,  както и приложението им в различни индустриални области и глобалната дигитална икономика.

Защо да избера тази специалност?

Дигиталните технологии са в основата на съвременната индустрия и производствените технологии. Силно расте търсенето на специалисти, които притежават задълбочени познания в сферата на информационните и дигитални технологии. Те най-общо включват:

 • методи, средства и технологии за проектиране, моделиране, симулиране и адаптиране на софтуерни системи;
 • познания и умения за тяхното интегриране със съвременните дигитализирани производствени процеси и технологии;
 • технологични възможности на съвременните производствени машини и съоръжения;
 • софтуер и know-how за 3D параметрично и топологично геометрично моделиране;
 • средства и методи на виртуалното инженерство;
 • технологии на дискретната симулация и интернет; 
 • методи и средства за изграждане на компютърни и индустриални мрежи и комуникации.

Завършилите бакалаври ще могат да продължат обучението си в ОКС „магистър”, а изявени студенти от специалността се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети и по теми, възлагани от водещи европейски и световни фирми. МТФ поддържа многостранни връзки и партньорство с редица чуждестранни висши учебни заведения и много фирми. Затова обучението в специалността е съобразено с най-новите постижения в областта на технологиите, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети и фирми в Англия, Германия, Франция, Итали, САЩ  и др.

Какви са изискванията за прием?

С конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София.

Какво ще уча?

Успешно завършилите специалисти трябва да:

 • са добре запознати с производствените процеси и и свързаните с тях дигитални технологии, методите за получаване на машиностроителни материали, машинни, компоненти и изделия и технологичните възможности на съвременните производствени машини и съоръжения;
 • познават средствата и технологиите на 3D параметричното и топологично моделиране, виртуалното инженерство, дискретната симулация и инженерните анализи;
 • имат знания за разработване на машиностроителни продукти и технологични процеси, както и интегрирането им с информационните технологии, методите и средствата за обработване на информационни потоци посредством компютърни технологии и индустриални комуникации и мрежи;
 • имат знания за управление на инженерните и инженеринговите процеси в разпределена среда;
 • имат знания в областта на компютърните мрежи, индустриалните мрежи и комуникации;
 • имат знания в областта на езиците за програмиране, мултимедийните интернет и облачни технологии с цел решаване на специфични машиностроителни и технологични проблеми.
Възможности за студентска мобилност

Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

Моята реализация

Завършилите специалността ще могат да работят:

 • като технолози, проектанти, информационни мениджъри, системни администратори, разработчици на индустриални софтуерни продукти и услуги и разработчици на индустриални мрежи във всички области на индустрията;
 • в предприятия в сферата на машиностроителното производство, инженерингови фирми в областта на индустриалната автоматизация;
 • в областта на анализ, планиране и оптимизация на производството;
 • като процесни и сервизни инженери;
 • в компании, създаващи и развиващи нови индустриални информационни системи;
 • в компании, създаващи и развиващи индустриални системи;
 • в консултантски компании и фирми, специализирани във внедряване на дигиталните технологии, CAD/CAM/CAE, PDM, PLM, ERP, дискретна симулация и интернет-базирани системи в предприятията както и в държавната и корпоративна администрация.
Код по ЕСТНК: BDIT
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Учебен план ДИТ 20.05.2019.pdf
Студентска канцелария:

Божана Митова
Email: bmitova@tu-sofia.bg
Кабинет: 3228
Тел.:02 965-3611

Деканска канцелария:

маг. инж. Светлана Манджакова-Цокева
Email: mtf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 3230
Тел.:02 965-2282