Специалност "Приложна математика"

За специалността

Специалността „Приложна математика”, магистърска степен, (акредитирана от НАОА с висока оценка) осигурява квалификация по приложна математика с възможности за реализация в широк диапазон от дейности. В процеса на обучение се получават знания и умения в съвременните информационни технологии, създават се умения за анализиране и изграждане на математически модели, за оценка на адекватността им и за прилагане на съвременни информационни технологии при решаване на приложни задачи за индустриални, технически и икономически процеси. Дават се знания за основните идеи и закономерности в приложни области на математиката - техника, бизнес, финанси, управление. Обучението завършва с образователно-квалификационната  степен  магистър-математик.

Защо да избера тази специалност?

В процеса на обучение се получават както  знания и умения във фундаменталните науки, така и  знания и умения  за използване на информационни технологии и съвременни математически методи. Придобитите знания и умения не само осигуряват гъвкавост и адаптивност на завършилите и успешна реализация на пазара на труда, а също така могат да служат и за бекграунд за обучение в докторски програми  по математически анализ, математическо моделиране и приложение на математиката, информатика,  диференциални уравнения, алгебра и др.

Какви са изискванията за прием?

Конкурс по документи.

Какво ще уча?

Учебният план и учебните програми са разработени с отчитане на европейските стандарти при широко международно сътрудничество. Обучението включва: фундаментални математически дисциплини, основни дисциплини (механика, компютърни системи, финансова математика) и съвременни математически методи и компютърни технологии с приложение в различни области (техника, икономика, биология, медицина и др.)

Възможности за студентска мобилност

Устойчива практика е възможността наши студенти да провеждат обучение по програмата Еразмус+ в различни европейски университети във  Великобритания, Германия, Дания, Франция, Италия, Кипър, Португалия, Испания и др. В следващите години ние предвиждаме да обогатим международните контакти на нашите студенти и по линия на практики в европейски компании. В тази връзка доброто владеене на английски, немски и френски език гарантира обучението на студентите в европейските страни.

Моята реализация

Специалността „Приложна математика” попада сред 5-те специалности с най-висок среден осигурителен доход на завършилите в страната според рейтинговата система за висшите учебни заведения.

Реализация на завършилите специалисти:

 • Проучване, анализ, статистически анализ, моделиране, симулация, оптимизация, автоматизация;
 • Разработване на системен и приложен софтуер;
 • Планиране и управление

в различни области:

 • технически,
 • проектантски,
 • производствени,
 • социални,
 • финансови и застрахователни,
 • медицина,
 • екология,
 • информационни технологии
 • управленски,

икономически.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Математик


Професионално направление:

4.5. Математика

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Prilojna_matematika_mag.pdf
Студентска канцелария:

Ани Кочева
Email: ak@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228A
Тел.:02 965-2476

Деканска канцелария:

Галинка Димитрова
Email: ipmi-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228-А
Тел.:02 965-3379