Специалност "Индустриално Инженерство"

За специалността

Специалност "Индустриално инженерство" съчетава три основни области на съвременната индустрия и наука - Електроинженерство, Механика и Уредостроене, Мениджмънт и Управление. И всичко това, изучавано на английски език, с международната терминология и практики.

Защо да избера тази специалност?

Широкото профилиране на специалността дава възможности за работа във всички сфери на индустрията и науката.

Какви са изискванията за прием?

Изискванията за прием на студенти са съгласно правилата на ТУ - София. Разлика от останалите специалности е владеенето на английски език, което се удостоверява с подходящ сертификат или входящ изпит.

Какво ще уча?

През първите две години се изучават основни дисциплини за инженерното образование. Следват специализиращи дисциплини в трите основни направления. Обучението завършва с разработване и защита на дипломен проект.

Възможности за студентска мобилност

Всички студенти могат да кандидатстват за участие в международните програми за сътручничество на ТУ с много университети в Европа. Подробности може да намерите в сайта на специалността и катедрите, които са свързани с Вашето обучение.

Моята реализация

Всички успешно завършили бакалавърска степен, могат да продължат обучението си в магистърска степен по същата специалност или в друга специалност на ТУ (при определени условия).

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Индустриален инженер


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Английски;
Учебен план: II_b.pdf
Студентска канцелария:

Марина Христозова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Зоя Илиева
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4241
Тел.:032/659 562

Миглена Николова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Деканска канцелария:

Валентина Букова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564