Катедра "Електроника"

Катедра “Електроника” е водеща за едноименната специалност, в която се обучават студенти в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Като самостоятелна катедра тя се отделя от Научно-учебен център по електроника и електронни технологии през 1995 г. През 1999 г. се преименува в катедра “Електроника”. В катедрата работят 13 преподаватели (7 доцента и 3 главни асистента, от които 2 с образователна и научна степен доктор), обучението подпомагат един технолог и технически изпълнител. Квалификацията на всички е на високо ниво. Освен в различни научни области преподавателите имат и много добра езикова, педагогическа и практическа подготовка. Като гост-преподаватели се канят изтъкнати учени и специалисти от практиката.

 

Преподавателите водят обучение и на студенти от различни специалности в двата факултета (Факултет по електроника и автоматика и Факултет по машиностроене и уредостроене) на ТУ-София, Филиал Пловдив, като за специалност "Електроника" катедрата е основно водещо звено. 

Преподавателите от катедра „Електроника” участват в редица договори по национални и международни програми, както и в стопански договори с национални и международни фирми, като:

 1. BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – участие на доц. д-р инж. Цветана Григорова, доц. д-р инж. Боряна Пачеджиева, доц. д-р инж. Бойко Петров
 2. По Фонд научни изследвания към МОН - договор ВУ-МИ-108/2005-2009 “Интегриране на Web услуги и данни в разпределени информационни системи за автоматизация в Интернет среда”- участие на доц. д-р инж. Галидия Петрова
 3. По Фонд научни изследвания към МОН - договор ВУ-ТН- 101/2005-2009 “Разработване и изследване на  телеметрична система за продължително наблюдение на високорискови пациенти” - участие на доц. д-р инж. Галидия Петрова
 4. По Фонд научни изследвания към МОН - договор DVU-10-0100/2010Съвременни подходи за изграждане на e-health система за проследяване на патологични заболявания в отделение по детска хирургия” - участие на доц. д-р инж. Галидия Петрова.
 5. По Фонд научни изследвания към МОН - договор DVU-10-0134/2010Разработване и изследване на адаптивна асистираща система за възрастни и хора с увреждания” - участие на доц. д-р инж. Галидия Петрова.
 6. Modern optics and spectroscopy: from research to education. SCOPES JRP № IZ73Z0_127942/1 2010, Swiss National Science Foundation (SNSF) – участие на доц. д-р инж. Цветана Григорова, доц. д-р инж. Антон Лечков.
 7. Modern optics and spectroscopy: from research to education. SCOPES JRP № IZ76Z0_147548/1 2013, Swiss National Science Foundation (SNSF) – участие на доц. д-р инж. Цветана Григорова, доц. д-р инж. Антон Лечков.
 8. По Фонд научни изследвания към МОН - договор №  НИ  МУ Ин 7/92 "Изследване на възможността за създаване на единна методика при конструиране на влакнесто оптични  системи за управление" - ръководител доц. д-р инж. Светослав Иванов
 9. По Фонд научни изследвания към МОН - договор ВУ-И-304-3/2007г "Термично управление на микросистеми- ТУМС" - участие на доц. д-р инж. Светослав Иванов

Интернет страница:

 • Ръководител катедра


  Име: Антон Лечков
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 032-659713
  Кабинет: 1213

Академичен състав

проф. д-р инж. Галидия Петрова
тел.:032-659719
каб.:1219, E-mail: gip@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Антон Лечков
тел.:032-659713
каб.:1213,
доц. д-р инж. Бойко Петров
тел.:032-659761
каб.:2209, E-mail: bpetrov@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Боряна Пачеджиева
тел.:032-659708
каб.:1208, E-mail: bp@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Иван Рачев
тел.:032-659718
каб.:1218, E-mail: ivr@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Светослав Иванов
тел.:032-659720
каб.:1220, E-mail: blueflam@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Цветана Григорова
тел.:032-659711
каб.:1211, E-mail: c_gr@tu-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Георги Бонев
тел.:032-659761
каб.:2209,
гл. ас. д-р инж. Иван Мараджиев
тел.:032-659776
каб.:2402,
гл. ас. д-р инж. Илия Петров
тел.:032-659718
каб.:1218, E-mail: ilpetrov@tu-plovdiv.bg

Помощно-технически персонал

Иванка Атанасова
тел.:032-659717
каб.:1217, E-mail:
маг. инж. Димитър Янков
тел.:032-659776
каб.:2402, E-mail:
маг. инж. Мария Георгиева
тел.:032-659720
каб.:1220, E-mail:mgg@tu-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Росен Божилов
тел.:032-659764
каб.:2213, E-mail:

 • Автоматизация на електронното производство
  • Дисциплината дава знания и умения на студентите в областта на автоматизацията на електронното производство. Учебния материал обхваща въпросите свързани с гъвкавите автоматизирани производствени системи, цифровото и програмно управление, програмируемите логически (промишлени) контролери, интерфейси и локални мрежи, използвани за автоматизация на производството, структурата на електронното производство и диагностиката на електронните изделия.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

 • Автоматизирано проектиране в електрониката
  • Автоматизирано проектиране в електрониката е задължителен курс в бакалавърския учебен план на специалността “Електроника”. Целта на дисциплината е студентите да познават основните методи и алгоритми, залегнали в основата на съвременните системи за автоматизирано проектиране в електрониката; да придобият умения, свързани с автоматизираното проектиране на печатни платки с помощта на всички необходими за целта модули от системата OrCAD; да подготви и научи студентите как самостоятелно да обновят и разширят професионалните си знания и умения, използвайки съвременните информационни технологии. Знанията и уменията по Автоматизирано проектиране в електрониката са добър инструмент както в процеса на дипломно проектиране, така и в последващата инженерна дейност в областта на електрониката.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Боряна Костадинова Пачеджиева

 • Анализ, моделиране и проектиране на преобразувателни устройства
  • Дисциплина "Анализ, моделиране и проектиране на преобразувателни устройства" има за цел да задълбочи и разшири знанията на студентите, получени в курса по „Преобразувателна техника”. Обучението по дисциплината засяга следните области: методи за регулиране на изходното напрежение при еднофазни и трифазни автономни инвертори на напрежение, както и постигането на подходящ хармоничен състав на изходното напрежение. Разглеждат се и системи за управление на инверторите на напрежение; методи за регулиране на изходния ток при еднофазни и трифазни инвертори на ток; преобразуватели с резонансен обмен на енергия между входния захранващ източник и товара. Специализирани контролери за управление на резонансни преобразуватели.

   За детайлно изследване на електромагнитните процеси в изброените класове преобразуватели е удобно прилагането на професионални компютърно интегрирани среди за изследване и проектиране на електронни схеми. Основно внимание се отделеня на програмния симулатор OrCad PSpice.

   Лабораторните упражнения и курсовият проект (по избор) разширяват знанията на студентите и дават възможност за самостоятелна работа.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Цветана Григорова Григорова

 • Аналогова схемотехника - I част
  • След завършване на курса по дисциплината, студентите трябва да познават инженерните подходи за анализ на готови и синтез (проектиране) на нови аналогови схеми с дискретни електронни компоненти и интегрални схеми. 

    Основни теми: Същност, класификация и основни модели на усилвателите. Основни параметри и характеристики. Влияние на обратните връзки върху параметрите на усилвателите. Еднотранзисторни, променливотокови усилвателни стъпала с биполярни и полеви транзистори. Многостъпални усилватели и транзисторни каскоди. Постояннотокови и диференциални усилватели. Усилватели на мощност – режими и класове на работа, схемни решения, приложения; Операционни усилватели – параметри и характеристики; Основни схеми на свързване на операционните усилватели, приложения;

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Владимиров Рачев

 • Аналогова схемотехника - II част
  • След завършване на курса по дисциплина "Аналогова схемотехника - II част", студентите да получат теоретична и практическа подготовка при анализ, проектиране и настройка на аналогови електронни схеми с дискретни електронни компоненти и интегрални схеми.

   Основни теми: Измервателни усилватели; Аналогови схеми за диференцирани и интегриране; Аналогови умножители;  Схеми следене-запомняне; Линейни и нелинейни функционални преобразуватели; RC генератори на синусоидални колебания; Триточкови LC генератри; Функционални генератори.

   Лектори:

 • Електронни енергийни преобразуватели
  • Дисциплината “Електронни енергийни преобразуватели” има за цел да запознае студентите с теоретичните основи, моделите, методите, алгоритмите, приложните програми за анализ  на преобразуватели на електрическа енергия.

   Основни теми: Транзисторни ключови преобразуватели; Транзисторни преобразуватели с мека комутация;  Схеми за корекция на фактор на мощността; Защити от пренапрежение на преобразуватели и мрежа-товар; Ключови преобразуватели със самовъзбуждане; Ключови преобразуватели за електротехнологии; Преобразуватели за електрозадвижване;  Преобразуватели за  заваръчни устройства; Управляващи и драйверни схеми; Токови защити при преобразувателите; Измервания при електрони преобразуватели.

   Лектори:

 • Електронни преобразуватели за управление на електрически двигатели
  •             Дисциплината е основополагаща за знанията и уменията на студентите в областта на силовите електронни схеми и устройства за управление на електродвигатели. В нея се изучават основните методи и принципните схеми за изграждане на електрозадвижвания за управление на постояннотокови, асинхронни и стъпкови двигатели. Моделират се и изследват схеми на тиристорни постояннотокови и променливотокови регулатори, схеми на еднофазни и трифазни автономни инвертори на напрежение, както и на специализирани схеми за управление на стъпкови двигатели. В лабораторните упражнения студентите изследват съвместната работа на силовата схема и на електрическата машина и се въвеждат в практическото решаване на реален инженерен проект.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

   доц. д-р инж. Цветана Григорова Григорова

 • Електронни регулатори
   •           Дисциплината е основополагаща за знанията и уменията в областта на автоматизацията на производствените процеси. Учебния материал обхваща въпросите свързани с индентификацията на технологичните обекти на базата на експериментално снети динамични характеристики, избора на закон за регулиране и регулатор, оптимална настройка на регулаторите и синтеза на системи за управление на едномерни и многомерни технологични обекти. Студентите получават подготовка при проектиране на цифрови системи за управление на технологични процеси.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

 • Електронни технологични устройства
  •               Дисциплината дава знания на студентите в специфичните области на приложение на електронните устройства, в технологичните и производствените процеси.Учебния материал обхваща въпросите свързани с управлението на електромеханични устройства, като асинхронни, постояннотокови и стъпкови двигатели, както и на съвременната елементна база за тяхното управление. Студентите се запознават с теорията на индукционното и диелектричното нагряване, както и с теорията и приложението на ултразвуковите генератори. Студентите ще получават подготовка за проектирането на електронни технологични устройства.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

 • Електронни устройства за измерване на неелектрични величини
  •           Дисциплината запознава студентите със съвременните сензорни елементи, намиращи приложение в електроните технологични устройства и в различни области на промишлеността. Те получават знания за съвременните схемни решения и методи за обработка на сигналите от изхода на сензорите. В курса от лекции са включени основните първични преобразователи за измерване на физични величини в индустрията – температура, влажност, сили на налягане, дебит на течности, механични премествания, интензитет на светлината и др. Студентите получават подготовка за проектирането на електронни схеми необходими за усилване и преобразуване на сигналите от изхода на сензорите.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

 • Измервания в електрониката
  • Целта на дисциплината е изучаване на принципите за изграждане на електронно-измервателната апаратура, нейните конструктивно-технологични и схемотехнични особености.

   Основни теми: Класификация на  грешките при измерване и начините за тяхното намаляване;Определяне на систематичните и случайни съставки на общата грешка на разработваните електронни измервателни системи; Измервателните възможности и схеми на действие на  осцилоскопи (аналогов и цифров), Принцип на действие на различните видове измервателни генератори, методите за измерване и видовете грешки на електронните системи заизмерване на постоянно напрежение и ток по аналогов и цифров път; аналогово и цифрово измерване на параметрите на двуполюсници и източниците на грешки при различните методи и схемотехнични решения; аналогово и цифрово измерване на времеви параметри и източниците на грешки при различните методи и схемотехнични решения; анализатори на спектри; виртуални компютърни измервателни системи на примера на програмния продукт и хардуер LabView на фирмата National Instruments. За всички разглеждани схеми се прави задълбочен анализ на източниците на грешки и методи за отстраняването им.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Катя Кръстева Стефанова

 • Импулсна схемотехника
  • Дисциплината е основополагаща за знанията и уменията в областта на проектирането на импулсни схеми и устройства. Учебния материал обхваща въпросите свързани с анализа на преходните процеси в импулсните схеми, техните разновидности и методите за тяхното проектиране Студентите получават знания и за областите на приложение на импулсните схеми. Придобиват опит за анализ и синтез на импулсни схеми и устройства, както и на методите за тяхната настройка.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

 • Информационни системи с лазерно излъчване
  • Информационни системи с лазерно излъчване е избираем курс в бакалавърския учебен план на специалността “Електроника”. Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите със съвременните новости в областта на информационните системи с лазерно лъчение, както и с тенденциите в развитието на тези системи. Теоретичните знания и подготовката за творческа инженерна дейност, които се осигуряват от лекционния курс, се допълват и използват в упражненията за изследване на характеристиките на отделни структурни звена, както и за цялостно практическо проектиране на различните видове оптични информационни системи. Знанията и уменията по Информационни системи с лазерно излъчване създават предпоставки за реализация на студените в областта на оптоелектрониката, а така също и в областта на оптичните комуникации.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Боряна Костадинова Пачеджиева

 • Качество и надеждност на електронна апаратура
  • Целта на учебната дисциплина е бъдещите бакалаври да изучат  и да могат да прилагат подходите и техническите средства за осигуряване на качеството и надеждността на електронните изделия. В края на обучението студентите ще могат да извършват статистически контрол на качеството, да прогнозират надеждността и да прилагат методите за извадков контрол и ускорени методи на изпитване.

    Основни теми: Показатели за качество и надеждност, системи за управление на качеството, статистически методи за контрол на качеството на електронните изделия, осигуряване качеството на изделията през целия жизнен цикъл: проектиране, разработка и масово производство на изделията,методи за изпитвания на надеждност чрез прилагане на различни вероятностни закони.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Боряна Костадинова Пачеджиева

 • Компютризирани устройства и системи за работа в реално време
  • Дисциплината изучава методи за проектиране на цифрови регулатори на базата на аналогов прототип, устройства за аналого-цифрово преобразуване на едномерни сигнали,  особеностите на архитектурата и специализираните периферни устройства за непосредствено управление на силови електронни устройства, както и методи за програмна реализация на дискретни автомати с краен брой състояния. Разглеждат се и методи за проектиране и реализация на операционни системи за реално време. Лекциите са илюстрирани с примери за приложение на различни микроконтролери в областите на управление на силови устройства и системи.

   Водещият преподавател има издаден курс лекции по дисциплината, както и публикувани редица статии и доклади с използване на илюстративните микроконтролери, както и богат практически опит при внедряването на електронни устройства, базирани на тяхна основа.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Бойко Баев Петров

 • Конструиране и технология на електронна апаратура
  • Задължителна дисциплина от бакалавърския учебен план за специалност “Електроника”. Основни обобщени теми: Методи за конструиране на електронна апаратура (ЕА). Приложение на стандартизацията при конструиране на ЕА. Конструктивно-технологични показатели за качество на ЕА. Същност на системния подход при конструиране на ЕА. Топлинен режим в ЕА, методи за топлообмен, проектиране и за осигуряване на топлинния режим Същност и значение на електромагнитната съвместимост, методи и средства за нейното обезпечаване. Система за заземяване в ЕА и предаване на сигнали между две ЕА. Конструктивно-технологични параметри диакретни електронни елементи.

   След завършване на курса студентите трябва да притежават знания, инженерните подходи и практически умения по посочените по-горе основни теми в дисциплината.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Владимиров Рачев

 • Математически методи за цифрова обработка
  • Математически методи за цифрова обработка е задължителен фундаментален курс в магистърския учебен план на специалността “Електроника”. Целта на учебната дисциплина е да осигури теоретични знания и практически умения при използването на математически методи за цифрова обработка и в частност вероятностни и статистически методи при решаването на най-важните теоретични и практически проблеми на електрониката – в частност статистическа обработка на данни от измервания и изследвания, както и творчески да интерпретира получените резултати. Знанията и уменията по Математически методи за цифрова обработка са добър инструмент както при разработването на курсови работи, на курсови и дипломни проекти, или на отделни дисертационни въпроси, така и в инженерната дейност в областта на електрониката.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Боряна Костадинова Пачеджиева

 • Медицинска електронна апаратура
  • Дисциплината е предназначена да запознае студентите с теоретичните основи и принципите на действие на съвременните медицински апарати за регистриране на био-потенциали. Изучават се характеристиките и параметрите на биосигналите, генерирани от сърцето, кората на главния мозък и мускулите в тялото на пациента, системите на отвеждания, особеностите и техническите изисквания към апаратурата  за тяхното достоверно отвеждане, усилване и регистриране. Разглеждат се блоковите схеми на апаратите, както и принципни схеми и специфични особености на отделните блокове. Студентите се запознават с различни клинични приложения на Био-импедансните измервания, особеностите и техническите изисквания към отделните блокове, както и конкретни схемни решения. Изучават се особеностите на въздействие с електрически ток и електромагнитни полета върху живи тъкани и органи. Разглеждат се методите и апаратурата за въздействие с постоянен ток, променливи токове с ниска честота и токови импулси.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Галидия Иванова Петрова

 • Методи, устройства и системи за събиране и обработка на информация
  • Дисциплината изучава методи и устройства за аналого-цифрово преобразуване на едномерни и двумерни сигнали, математически методи за проектиране на цифрови филтри, класически и специални методи за цифрова обработка на едномерни и двумерни сигнали, особеностите на архитектурата и специализираните интерфейси за въвеждане и извеждане на непрекъснати цифрови потоци от едномерни и двумерни дискретизирани сигнали в специализирани микропроцесори за цифрова обработка DSP. Разглеждат се методи за компресия на звукови и видео сигнали. Лекциите са илюстрирани с примери от областите на медицинската електроника и комуникациите.

   Водещият преподавател е съавтор на ръководство за лаборторни упражнения и има публикувани редица статии и доклади с използване на илюстративните DSP процесори, както и богат практически опит при внедряването на електронни устройства, базирани на тяхна основа.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Бойко Баев Петров

 • Микроелектроника
  • Целта на дисциплината "Микроелектроника" е да запознае студентите с основните технологични процеси и методи в микроелектрониката; основните микроелектронни елементи; да даде основни познания по микроелектронна схемотехника, както и по микроелектромеханичните системи /МЕМС/.

   Основни теми: Въведение: Обща характеристика. Основни понятия. Етапи на развитие. Перспективи. Материали в микроелектронното производство. Технологични процеси и методи в микроелектрониката: Класификация на технологичните процеси. Създаване на полупроводникови преходи и слоеве.  Създаване на тънки изолационни и проводящи слоеве. Почистване и отнемане на тънки слоеве. Пренасяне на топологичното изображение върху работните подложки. Монтаж и корпусиране на елементи. Микроелектронни елементи: Класификация и структура. Елементи на ХИС. Пасивни слойни елементи. Обемни елементи. Биполярни интегрални елементи.  MOS интегрални елементи. Микроелектронна схемотехника: Основни елементи и стъпала. Аналогови интегрални схеми. Цифрови интегрални схеми.  Памети – видове, организация. Специализирани схеми и модули. Микроелектромеханични системи /МЕМС/: Общи сведения, видове. МЕМС сензори  и изпълнителни устройства. Производство и перспективи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Антон Николов Лечков

 • Микропроцесорна схемотехника
  • Дисциплината изучава архитектурата, функционирането и програмирането на  микропроцесори и микроконтролери. Подробно се разглеждат програмният модел, системата инструкции, методите за адресация, както и особеностите на използването на подсистемите за прекъсване, таймерна система, интерфейси за вътрешносхемен и междусистемен обмен на данни. Студентите получават:

               - теоретични знания и практически умения за схемотехниката на микропроцесорни и микроконтролерни интегрални схеми за изграждане на електронни устройства;

               - практически умения за използване на програмен език Асемблер;

               - практически опит в проектирането на принципна електрическа схема и оживяване на електронни устройства с микропроцесорно управление.

   Водещият преподавател има публикувани редица статии и доклади с използване на илюстративните микропроцесори и микроконтролери, както и богат практически опит при внедряването на електронни устройства, базирани на тяхна основа.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Бойко Баев Петров

 • Оптични комуникационни системи
  • Оптични комуникационни системи е избираем курс в  магистърския  учебен план  на специалността “Електроника”. Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с основните количествени зависимости между параметрите на стуктурните звена и техните връзки с качествените показатели на световодните, трансатмосферните и космичните оптични комуникационни системи; да се усвоят методите и алгоритмите за инженерно проектиране на горе изброените видове оптични комуникационни системи. Знанията по Оптични комуникационни системи създават предпоставки за добра реализация на студените в областта на електрониката и оптичните комуникации.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Боряна Костадинова Пачеджиева

 • Оптоелектронни системи
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност "Електроника".

   Основни теми: Графично построяване и изчисляване на хода на лъчите в идеална оптична система. Методики за описание на излъчването на реални източници на светлина. Основни параметри и характеристики на фотоприемниците, както и тяхното съгласуване с електронния и оптичния блок. Описание на случайните сигнали и шума в ОЕС. Регистриране (откриване) на полезния сигнал на фона на шум и смущения и определяне на вероятностите за грешки. Оценка на параметър на полезния сигнал, приеман на фона на шум. Енергетично проектиране на ОЕС.

   В края на обучението си студентите ще могат да определят параметри и характеристики на оптоелектронните системи (ОЕС), ще познават съвременната елементна база, използвана в оптоелектрониката и ще могат да сравняват по оптималност в зависимост от предварително зададен критерий различни технически решения в ОЕС.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Владимиров Рачев

 • Полупроводникови елементи - I част
  • Целта на дисциплината е изучаване на физическите принципи на действие, устройство, параметри и характеристики на основните полупроводниковите елементи, както и най-характерните им приложения. Разглеждат се   Основни зависимости от физиката на полупроводниците. Полупроводникови диоди. Биполярни транзистори. Тиристори. Полеви транзистори. MOS транзистори. IGBT транзистори.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Антон Николов Лечков

 • Полупроводникови елементи - II част
  • Целта на дисциплината е усвояване на знания и придобиване на професионална компетентност по оптоелектронни и специални елементи - да се познават принципа на работа, параметрите, характеристиките и особеностите, свързани с използуването на оптоелектронните и специални компоненти. Основните теми, които се разглеждат са: характ­е­ристика на оптичния обхват на електромагнитното лъчение; основните системи величини и единици за измерване на оптичното лъчение; оптичните ефекти, на които се основават оптоелектронните компоненти; Полупроводникови  оптични източници- некохерентни и кохерентни; Приемници на оптични сигнали; Други елементи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Антон Николов Лечков

 • Практикум по схемотехника
  •            Практикум по схемотехника е задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност "Електроника", на образувателно-квалификационна степен "бакалавър". Целта на дисциплината е студентите да придобият практически умения и инжинерен опит за реализиране на конкретно електронно устройство, приложимо в бъдещата им работа.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Росен Милчов Божилов

 • Преобразувателна техника
  • Целта на дисциплина “Преобразувателна техника” е да даде знания на студентите от специалност “Електроника” за основните схеми на електронни преобразуватели на електрическа енергия, изградени на базата на силови полупроводникови елементи, за системите им за управление и за областите им на приложение. Изучават се специфичните особености на компютърното моделиране и на методите за анализ и проектиране на силови преобразувателни схеми.

   Лабораторните упражнения и курсовата работа разширяват знанията на студентите и дават възможност за самостоятелна работа.

   В резултат от обучените по дисциплината „Преобразувателна техника” студентът ще:  познава основните принципи и схеми за преобразуване на електрическа енергия; ще знае принципите на действие на силови електронни преобразуватели на променливо в постоянно напрежение, на постоянно в постоянно напрежение, на променливо в променливо напрежение и на постоянно в променливо напрежение; ще може да анализира, проектира и моделира силови енергийни преобразуватели;  ще може да синтезира системи за управление на преобразувателни схеми.

    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Цветана Григорова Григорова

 • Приложение на разпределени системи в медицината
  • Основни теми: Архитектури на разпределени системи – модели клиент/сървър. Комуникационни аспекти на разпределените системи – компютърни мрежи. Безжични компютърни мрежи. Сензорни мрежи - мрежи от вградени устройства. Безжични сензори за снемане на физиологични сигнали. Мобилна система за телемедицина, използваща различни безжични мрежи. Системи за персонализирано здравеопазване.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Галидия Иванова Петрова

 • Приложна фотоволтаика
  • По време на курса студентите магистри придобиват специализирани знания и умения по практично приложение на фотоволтаични системи за конвертиране на слънчевата енергия в елекроенергия. Получените знания са по диференциално слънчев отид; материали, слънчеви елементи и модули за фотовлтаични системи; основи на проектирането на фотовлтаични генератори и централи; мониторинг на фотоволтаични системи и ефективно използване на електроенергията  получена от тях; умения за работа със специализирани програмни продукти по приложна фотоволтаика; критичен анализ на получените резултати получени от изполване на програмните продукти; оценка на риска и препоръки за реализиране на ефективни фотоволтаични системи.

   Основните теми са: Съвременна устойчива енергетика базираща се на фотоволтаичния ефект и енергия от слънцето като възобновяем енергиен източник, материали и технологии използвани във фотоволтаиката, дизайн на слънчеви елементи и фотоволтаични модули, проектиране на фотоволтаични генератори до 100 kWp, интегриране на фотоволтаични системи в сгради и автомобили, хибридни фотоволтаични системи, мониторинг на фотоволтаични системи и нормативна база в страните на ЕС за фотоволтаични системи и свързването им с енергийната мрежа.

   Лектори:

 • Приложни електронни схеми и устройства
  • Целта на учебната дисциплина е да се задълбочат знанията на студентите в областта на приложната схемотехника, да се разширят уменията им по проектиране и разработка на електронни устройства, да се запознаят с решения, чрез които се удовлетворяват изискванията на международните стандарти за електромагнитна съвместимост.

   Разглеждат се конкретни конструкции на серийно произвеждани уреди за работа в хранително-вкусовата, химическата промишленост, машиностроенето, в бита и др. Съпоставени са варианти на схемни решения. Студентите се запознават и с основните принципи на работа на устройствата, използвани в електронното оборудване за офиси, устройства с общо приложение, предимно в битовата електроника, в рекламната дейност и др.

   Лектори:

 • Програмиране на вградeни микропроцесорни системи
  • Дисциплината изучава методи за описание на програмни функции за реализиране на приложения под управление на операционна система за вградени приложения. Разглеждат се етапите на стартиране и методите за използване на вградени функции в операционната система. Съществено място в лекционния курс заемат въпросите с изграждането и функционирането на локални мрежи. Разглеждат се подробно протоколите IP, UDP и TCP. В рамките на курса всеки студент подробно и самостоятелно изучава един от следните протоколи:  ARP, RARP, NAT, DNS, ICMP, HTTP, FTP, RTP, RTCP, SMTP.

          Водещите преподаватели имат публикувани редица статии и доклади с използване на илюстративните микропроцесори и реализирани с тях електронни устройства с вградени операционни системи за вградени приложения и мрежови интерфейси.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Бойко Баев Петров,доц. д-р инж. Николай Каканаков

 • Програмируеми логически устройства
  • Дисциплината изучава методи за описание, тестване и верификация на цифрови устройства посредством езици за описание на поведение (HDL Verilog). Разглеждат се начини за описание на последователностни и регистрови структури, автомати с краен брой състояния (FSM), памети с еднопортов и двупортов достъп, устройства за синтез и управление на тактови сигнали (DLL, DCM), методи за синхронизация на потоци от данни между области с различни тактови еталони. В рамките на курса се разглеждат методите за синтез на програмируеми цифрови устойства с последователно действие - микропроцесорни ядра, устройства за цифрова филтрация, интерфейсни устройства за сериен обмен на данни.

             Водещият преподавател има публикувани редица статии и доклади с използване на илюстративните програмируеми логически устройства, както и богат практически опит при внедряването на електронни устройства, базирани на тяхна основа.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Бойко Баев Петров

 • Проектиране на вградeни микропроцесорни системи
  • Дисциплината изучава методи за осигуряване на функционирането, програмирането, тестването и настройката на микропроцесорни устройства за вградени приложения. Разглеждат се методите за използване на системни ресурси като памет с голям обем - SDRAM, FLASH, SD CARD, междусистемни интерфейси - LAN, подсистеми за директен достъп до паметта, подсистема за прекъсвания и системните таймери на различни илюстративни микропроцесори. Разгледани са особеностите на работа с вградени PLL синтезатори и външни JTAG емулатори. Лекциите акцентират върху комуникационните възможности на разглежданите микропроцесори и подготвят студентите за изучаване на операционни системи за вградени приложения.

              В рамките на курса студентите проектират вградена система на избран от тях базов микропроцесор.

              Водещият преподавател има публикувани редица статии и доклади с използване на илюстративните микропроцесори, както и богат практически опит при внедряването на електронни устройства, базирани на тяхна основа.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Бойко Баев Петров

 • Сигнали и системи
  •  Базова дисциплина за инженерната подготовка на студенти от специалност „Електроника” и „Компютърни системи и технологии”, в която са засегнати теми от областта на теория на сигналите, спектрален анализ, Лапласово и z-преобразуване, методи за формиране на радиосигнали, методи за анализ и синтез на непрекъснати и дискретни системи, теория на информацията и др.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Илия Едуардов Петров

 • Системи за проектиране в микроелектрониката
  •             Дисциплината е основополагаща за знанията и уменията в областта на системите за автоматизирано проектиране в микроелектрониката. В нея се изучават начини за представяне на интегралните схеми, етапите при проектиране на микроелектронните изделия и основните изисквания към системите за автоматизирано проектиране. За всяка система се разглеждат основните етапи на проектирането: въвеждане на проекта, симулация и откриване на грешки, оптимизация, проверка на проекта, формиране на изходен файл. Дисциплината се базира на знанията, получени от дисциплините: микроелектроника, теория на електронните схеми, аналогова и цифрова електроника. В лабораторните упражнения студентите се въвеждат в практическото решаване на реален инженерен проект.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светослав Цветанов Иванов

 • Теория на електронните схеми
  • Курсът по дисциплината "ТЕОРИЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СХЕМИ" е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността “Електроника”. Теорията на електронните схеми е една от основните дисциплини, които оформят теоретичната подготовка на студентите от специалност “Електроника” към Факултета по „Електроника и автоматика”. Студентите придобиват теоретични знания и практически умения по: методология на функционалното проектиране на електронни схеми; разработване на  проекти по електроника, чрез използване на професионални системи и средства за автоматизирано проектиране; моделиране на полупроводникови елементи; макромоделиране на операционни усилватели; анализ и синтез на активни филтри.

   В края на обучението си студентът ще: придобие умения, свързани със създаването и модифицирането на принципни електронни схеми и подготовка им за симулации, чрез графичен схемен редактор от програмния пакет OrCad; познава методите и средствата за анализ и числени симулации на електронни схеми; да идентифицират модели, методи и системи, подходящи за практически проекти в областта на електрониката; ще умее да прилага системния подход за проектиране.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Цветана Григорова Григорова

 • Токозахранващи устройства
  • Изучаването   на   дисциплината   “Токозахранващи устройства” има за задача да се придобият теоретични и практически знания и умения в областта на захранващите устройства, както и тяхното приложение. В курса на обучение студентите се запознават с съвременните постижения на схемотехниката, елементната база и устройствата в тази област.

    Целта на  лекциите и на лабораторните упражнения е студентите да получат представа за работата и режимите на ТЗУ, както и да добият практически опит за работата на такива устройства.

   Лектори:

 • Цифрова схемотехника
  • Кур­сът е пре­д­на­з­на­чен да за­по­з­нае сту­ден­ти­те с ос­но­в­ни­те ци­ф­ро­ви схе­ми и устройства, с ме­то­ди­те на про­е­к­ти­ра­не­то и из­чи­с­ля­ва­не­то им и с при­н­ци­пи­те на из­г­ра­ж­да­не­то им. Раз­г­ле­да­ни са ос­но­в­ни­те еле­мен­ти на ци­ф­ро­ва­та еле­к­т­ро­ни­ка, видовете логически фамилии – TTL, CMOS, ECL, BiCMOS, I2L, из­г­ра­ж­да­не­то на ус­т­рой­с­т­ва с ком­би­на­ци­он­на и по­с­ле­до­ва­тел­но­с­т­на ло­ги­ка, при­н­ци­пи­те на дей­с­т­вие на фор­ми­ро­ва­тел­ни и ре­ла­к­са­ци­он­ни схе­ми и уп­ра­в­ле­ни­е­то на ин­ди­ка­тор­ни еле­мен­ти. В последният раздел се разглежда из­г­ра­ж­да­не­то и при­ло­же­ни­е­то на ус­т­рой­с­т­ва с ком­би­ни­ра­но ци­ф­ро­во и ана­ло­го­во действие, ка­то ци­ф­ро­во-ана­ло­го­ви и ана­ло­го­во-ци­ф­ро­ви пре­об­ра­зу­ва­те­ли, устройство Следене/Запомняне.

   Семинарните и лабораторните упражнения целят да създадат умения за експериментално изследване и практическо приложение на съвременните цифрови схеми.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Галидия Иванова Петрова