Катедра "Електротехника"

През 1997 год, с решение на Академичния съвет на ТУ- София, специалността „Електротехника и електроника” е преобразувана в специалност „Електротехника”, в съответствие с новия държавен регистър на специалностите. От учебната 1998/1999 година започва прием на студенти по тази специалност. След влизане в сила на новия Закон за Висше образование, обучението по всички инженерни специалности, включително и за специалност „Електротехника”, се осъществява по тристепенната структура за образователно-квалификационни степени (ОКС ) „Бакалавър”, „Магистър” и „Доктор”. През 2003 и 2007 год. катедрата преминава успешни акредитации за обучение на студенти по специалност „Електротехника” с ОКС „Бакалавър” и „Магистър”. 

Специалността “Електротехника” съчетава класически и съвременни тенденции, свързани с многобройните приложения на електричеството в съвременния свят. Електроинженерите завършили тази специалност могат да работят във всички предприятия и фирми, където се проектират, произвеждат, експлоатират и поддържат електротехнически изделия и устройства. 

Обучението по електротехника е традиционно за всички престижни висши технически училища по света. То осигурява широка база от теоретични познания и практически умения, необходими за преобразуване и използване на електрическата енергия и свързаните с нея съоръжения, във всички области на съвременния живот. 

Понастоящем членове на катедрата четат 42 лекционни курса. Членове на катедра “Електротехника“ са автори или съавтори на  13 учебници и учебни пособия и книги.

Катедрата обучава бакалаври и магистри от специалност „Електротехника“ и “Индустриална екология“  в направленията:

„Електротехника“ и “Индустриална екология“ – за бакалаври

„Електротехника“ – за магистри

 

Интернет страница:

 • Ръководител катедра

  doc.Hikola_Georgiev_2_1244.jpg
  Име: Никола Георгиев
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 032-659581
  Кабинет: 4416
  E-mail: geotek@tu-plovdiv.bg

  Заместник ръководител

  YnIv-1_1257.jpg
  Име: Янка Иванова
  Научна степен: гл. ас. д-р инж.
  Телефон: 032-659686
  Кабинет: 3327а
  E-mail: yankakiss777@tu-plovdiv.bg

Академичен състав

доц. д-р инж. Ваня Рангелова
тел.:032-659685
каб.:3325, E-mail: vaniarangelova@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Васил Спасов
тел.:032-659592
каб.:4515, E-mail: vasilspasov@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Георги Ганев
тел.:032-659685
каб.:3325, E-mail: gganev@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Маргарита Денева
тел.:032-659759
каб.:2207, E-mail: deneva@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Марин Генчев
тел.:032-659512
каб.:4236, E-mail: marin2g@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Никола Георгиев
тел.:032-659592
каб.:4515, E-mail: geotek@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Станимир Стефанов
тел.:032-659512
каб.:4236, E-mail: glasst@tu-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Васил Драмбалов
тел.:032-659638
каб.:3118, E-mail: vasil_7@tu-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Василина Златанова
тел.:032-659638
каб.:3118, E-mail: v_zlatanowa@tu-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Иван Хаджиев
тел.:032-659686
каб.:3327а, E-mail: hadzhiev@tu-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Илко Търпов
тел.:032-659689
каб.:3331,
гл. ас. д-р инж. Янка Иванова
тел.:032-659686
каб.:3327а, E-mail: yankakiss777@tu-plovdiv.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Милан Калев
тел.:032-659682
каб.:3319, E-mail:
Надя Траянова
тел.:032-659535
каб.:4417, E-mail:
гл. ас. д-р инж. Николай Паунков
тел.:032-659687
каб.:3327, E-mail:

 • CAD системи в електротехниката
  • Целта на курса е да запознае студентите със съвременните методи за проектиране с помощта на компютър и да им даде основните познания за използване на CAD системите. Студентите се въвеждат в теорията на метода на крайните елементи. С помощта на CAD системите AutoCAD и Finite Element Method Magnetics на лабораторните упражнения се построяват числени модели и се извършва крайноелементен анализ на полета и процеси в различни електротехнически устройства. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Костадинов Спасов

 • Апарати за сградна автоматизация
  • Студентите да придобиват разширени теоретични знания и практически умения за конструкцията, характеристиките и експлоатацията на апаратурата за управление и  защита в сградните инсталации. Специално внимание е отделено на запознаването с елементите за реализиране на „интелигентни” сградни инсталации чрез системата за сградна автоматизация KNX/EIB. В края на курса студентът получава необходимите знания и умения да проектира, експлоатира и обслужва сградни инсталации изградени на основата на съвременна апаратура за управление и автоматизация.

   Лектори:

 • Екология и възобновяеми източници
  • Студентът получава знания за възможностите за използване на енергийни източници за получаване на електрическа енергия. В предлагания курс са разгледани само инсталации, ползващи все още малко популярни източници. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Марин Генчев Генчев

 • Електрически апарати
  • Студентът получава знания за  принципа на действие, конструкцията и физическите процеси и явления (топлинни, електродинамични, електромагнитни, комутиране на електрически вериги, електрически контакт и др.)  в електрическите апарати, както и необходимите умения да проектират и изчисляват функционалните елементи на електрическите апарати.

   Лектори:

 • Електрически измервания
  •  В дисциплината се разглеждат основните свойства и характеристики на измервателните средства в статичен и динамичен режим. Засегнати са въпросите относно техните грешки и обработка на резултатите от измерването. Описани са методите и уредите за измерване на различни видове величини и параметри с електромеханични измервателни преобразуватели и устройства, с електронни и цифрови средства за измерване. Дават се сведения за измерване на магнитни величини и изследване на феромагнитни материали. 

   Лектори:

 • Електрически машини
  • Целта на дисциплината е да запознае студентите с общите въпроси от устройството, принципа на работа и характеристиките на следните видове електрически машини: трансформатори, асинхронни машини, специални асинхронни машини и асинхронни микромашини, синхронни машини, машини за постоянен ток, микромашини и електрически машини, използвани в автоматиката. На базата на съответния математичен апарат се разглежда физическата същност на електромагнитните явления в електрическите машини. Новост в курса е приложението на съвременния метод на крайните елементи за анализ на електрически машини. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Костадинов Спасов

 • Електрически машини и апарати за високо напрежение
  • Модулът “Електрически машини за високо напрежение” запознава студентите с устройството, принципа на работа, характеристиките и изпитването на турбогенератори, хидрогенератори, синхронни и асинхронни двигатели за високо напрежение, и трансформатори за високо напрежение. Разглеждат се начините на охлаждане, системите на възбуждане, изолационните системи на намотките, основните и някои неноминални режими на работа. В модула “Електрически апарати за високо напрежение” се изучават устройството, принципа на работа, характеристиките и изпитването, приложението и експлоатацията на прекъсвачи, мощностни разединители, реклоузери, комплектни устройства, ограничители на пренапрежение и други изделия за високо напрежение. Разглеждат се изолационните системи и задвижванията на апаратите, отделено е внимание на комутационните проблеми.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Костадинов Спасов

 • Електрически мрежи и системи
  • Студентът получава знания за елементите и заместващите схеми на кабелните и въздушните електропроводи, техните режимни параметри, с методите за анализ на установени режими в електрическите мрежи, с товаровите графици в електроенергийната система, със загубите на напрежение и мощност в натоварени електропроводи, с методите и техническите средства за намаляване на загубите на електрическа енергия; със схеми и методите за електрическо и механично оразмеряване на електрическите мрежи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Станимир Благоев Стефанов

 • Електроенергетика
  • Запознава студентите с основополагащи теоретични знания и практически умения в областта на Електроенергетиката и по-специално в областта на: структури на електроенергийните системи; електротехнически съоръжения в електрическите мрежи; електрически режими, токове на къси съединения и методи за изчисляването им; електрическо и механическо оразмеряване на открити електропроводи; устойчивост на работата на електроенергийните системи; релейна защита и противоаварийна автоматика в електрическите мрежи и системи. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Станимир Благоев Стефанов

 • Електромагнитна съвместимост
  • Запознава студентите с проблемите произтичащи от електромагнитната съвместимост на електротехническите устройства и съоръжения, използувани в различни отрасли на промишлеността и енергетиката, причините които ги пораждат, методите и средствата за тяхното решаване.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Илиев Ганев

 • Електромеханични устройства
  • Запознава студентите с принципите на електромеханичното преобразуване на енергията, конструкциите, основните зависимости и характеристики на електромеханичните устройства, намиращи приложение в електрониката, приборостроенето, комуникациите и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Илиев Ганев

 • Електронни измервателни средства и първични преобразуватели
  •  Запознава студентите с със стандартизирани методи и средства за пренасяне на измервателна информация при измерване на постояннотокови и променливотокови величини. Разглеждат се съвременни електронни и цифрови мултимери, честотомери, генератори и осцилоскопи. Специално внимание е отделено на измервателните преобразуватели на електрически, магнитни и неелектрически величини и тяхната интеграция с микропроцесорни измервателни системи със стандартни интерфейси. Въведение в LabView среда.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ваня Йорданова Рангелова

 • Електронни устройства в транспорта
  •  Запознава студентите с общата теория, основните принципи на действие, конструктивните параметри и работните характеристики на електронните устройства в транспортната техника. В края на курса студентът трябва да е запознат с основните  електронни запалителни уредби, регулатори на напрежение, контролно измервателни уреди и електронни системи за управление, информация и диагностика.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Никола Петров Георгиев

 • Електроснабдяване и електрообзавеждане
  •  Студентът се запознава със структурата и организацията на електроснабдителната система, електрическите централи, подстанциите и разпределителните уредби, схемите на разпределителните мрежи, електрическите товари, товаровите графици, качеството на електрическата енергия, проектирането на електроснабдителни и разпределителни мрежи. В  частта Електрообзавеждане е студентът се запознава, както с особеностите на съвместната работа на електродвигатели с изпълнителни механизми - работни режими, товарови графици, избор на електродвигатели, така и с цялостното електрообзавеждане на подемни механизми, помпи и вентилатори.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Станимир Благоев Стефанов

 • Електротехнически материали
  • Студентът получава знания за методите и средства за измерване на характеристиките на видовете електротехнически материали в съответствие с изискванията на БДС и съответните международни стандарти и методите за контрол на качеството и надеждността на изолационните системи. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Марин Генчев Генчев

 • Защити на електротехническите съоръжения
  •  Запознава студентите с подходите, методите и техническите средства за проектиране, избор, настройване, въвеждане в експлоатация и анализ на работата на: релейните защити на електрическите централи, подстанции и електроразпределителни предприятия, противоаварийната автоматика и на защитите от пренапрежения. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Илиев Ганев

 • Измервателни средства и системи
  • Дисциплината запознава студентите със съвременните измервателни средства и системи – автоматизирани средства за измерване, цифрови и микропроцесорни измервателни уреди, измервателни уреди с интелигентни свойства, както и с интелигентни измервателни системи, намиращи приложение в електротехническите предприятия и електроенергетиката. 

   Лектори:

 • Комутационна техника
  •  Запознава студентите с конструкцията, характеристиките и експлоатацията на комутационна и защитна апаратура. Изучават се изискванията при избор на комутационната и защитна апаратура и влиянието на експлоатационнити условия върху характеристиките им. Обръща се специално внимание на съвременните тенденции в развитието на конструкциите на  комутационната техника.  В края на курса получават необходимите знания свързани с проектирането, изчислението, изпитването и експлоатацията на комутационна апаратура и комплектни комутационни устройства.

   Лектори:

 • Осветителна и инсталационна техника
  • Студентът да получава знания в областите физиологична оптика, фотометрия, колориметрия; светлини източници, проектиране и експлоатация на вътрешни и външни осветителни уредби, осветителни уредби на спортни съоръжения, проектиране и експлоатация на силови и сигнални електрически инсталации в промишлени, административни, обществени и жилищни сгради, програми за проектиране на осветителни уредби.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Станимир Благоев Стефанов

 • Преобразователна техника
  • Запознава студентите с използуването и поддържката на преобразувателни устройства. В края на обучението студентът може да експлоатира готови преобразуватели, да разработва нови системи, в които преобразувателите представляват съставна част, да избира и да доставя готови преобразуватели.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Илиев Ганев

 • Проектиране на електрически машини
  • Целта на курса е да запознае студентите с електрическото, магнитно, изолационно, топлинно и механично проектиране на въртящи се електрически машини. Студентите изучават конструкцията, формите на изпълнение, системите за охлаждане и степени на защита. Изчисляват се електромагнитните натоварвания, статорните и роторните намотки, и магнитната верига на електрическите машини. Лекционният курс завършва с разработването на самостоятелен проект от всеки студент.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Костадинов Спасов

 • Теоретична електротехника
  • Студентът получава знания за: електромагнитното поле и основните закони за електрическите вериги, изчисляване на установени и преходни режими, основните методи за анализ на хармонични стационарни режими в електрическите вериги, еквивалентни преобразувания, методи за анализ на линейни електрически вериги с индуктивни връзки, теорията и анализа на четириполюсници и електрически вериги с разпределени параметри, както и за изследване на периодични несинусоидални режими в линейни електрически вериги. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Никола Петров Георгиев

 • Техника на високите напрежения
  • Студентът получава  нови теоретични знания и практически умения в области свързани с изолационните характеристики на електрическите съоръжения за високо напрежение, с пренапреженията в електрическите мрежи и уредби - мълниевите пренапрежения, вълновите процеси, характеристиките на мълниевата активност, вентилните отводи, пренапреженията в трансформаторните намотки, защита от пренапрежения, с координация на изолацията и избор на изолационните нива на съоръженията за високо напрежение. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Марин Генчев Генчев

 • Технологии в електротехниката и електрониката
  • Студентът получава знания за специфични технологии от отрасли в електротехниката и електрониката, ползващи класически и съвременни иновативни методи за производство и обработка на традиционни и принципно нови материали, елементи, изделия и продукти при единично, дребно-серийно и крупно производство, така и основните особеностите на използваните технологичните производствени съоръжения и линии при тези производства. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Станимир Благоев Стефанов

 • Числени методи и моделиране на вериги
  • Целта на курса е да запознае студентите с метода на крайните елементи за моделиране на електрически вериги, електромагнитни и топлинни полета в електротехнически устройства. Методът е приложен за анализ на двумерни, осисиметрични и тримерни електромагнитни полета. Разгледано е свързването на уравненията на електрическите вериги с уравненията на електромагнитното поле и движението. Демонстрирана е практическата приложимост на метода на крайните елементи за моделиране на устройства със сложна геометрия на магнитните вериги и намотките, и нелинейни характеристики на материалите. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Костадинов Спасов

 • Числени методи и моделиране на полета
  • Целта на курса е да запознае студентите с тримерния метод на крайните елементи с векторни елементи и тримерния мултигрид метод. Разглежда се теорията и практиката на придобилите напоследък голяма актуалност векторни крайни елементи. Новост в лекционния курс е въведението в геометричния мултигрид метод с векторни крайни елементи. Студентите се запознават с нов ускорен мултигрид метод, който е многократно по-бърз от конвенционалния мултигрид метод и от метода на крайните елементи. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Костадинов Спасов