Катедра "Системи за управление"

Катедра "Системи за управление" като част от факултета по Електроника и Автоматика обучава студенти по специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" (АИУТ). Катедрата предлага обучение по бакалавърска и магистърска програми. Основна цел на обучението на студентите от специалност АИУТ е подготовката им като висококвалифицирани инженери по автоматика. Знанията, които студентите от специалност АИУТ получават са необходимата база за разработване и приложение на методи, технически и програмни средства за проектиране, внедряване и обслужване на системи за автоматично управление на технологични процеси и обекти, производствени механизми и устройства. Неизменна част от функционирането на катедрата е научно-изследователската дейност, чрез която преподаватели и студенти следят и участват в съвременното развитие на технологиите, в сферата на системите за автоматично управление. Научно изследователската дейност на катедра "Системи за управление" е съсредоточена в четири научни направления: Теория на автоматичното управление, Интелигентно управление и роботика, Индустриална автоматизация и Електрозадвижване.

Преподавателите от катедрата обучават и студенти по бакалавърската и магистърската програми на специалностите: "Индустриално инженерство" (на английски език), "Електроника", "Електротехника", "Полиграфия" и "Индустриален мениджмънт" по дисциплините: Теория на управлението І, Теория на автоматичното регулиране, Автоматика, Моделиране и симулиране, Елементи и устройства на индустриалната автоматизация, Компютърно интегрирано производство, Индустриална електроника и електрозадвижване, Електромеханични системи, Електрозадвижване, Практикум по информатика, Анализ и синтез на системи, Автоматизация на полиграфическото производство, Системи за управление, Управление на процеси и производствена автоматизация, Роботика и технологии за автоматизация, Автоматизирани електрозадвижвания и Програмируеми логически контролери.

Катедра "Системи за управление" поддържа сътрудничество с фирмите SIEMENS, OMRON, AMK, Panasonic, COMECO, EVN, MILARA и други. В резултат катедрата разполага с учебни лаборатории, оборудвани със съвременни технически средства и стендове на фирмите – сътрудници. Съвременната материално-техническа база на катедрата подпомага учебния процес и научно-изследователската дейност. Катедра "Системи за управление" е партньор в международната програма за обмен на преподаватели и студенти SOCRAT ERASMUS. В сила са двустранни споразумения с технически университети от Гърция и Чехия. Студентите, обучавани в катедрата имат възможност за студентска практика във фирмите: ЛИБХЕР ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД, АББ България, клон Раковски, EVN България, Дзобеле България ЕООД, Шнайдер електрик, Фесто Производство ЕООД Смолян, Неохим АД, Димитровград, КЦМ ЕООД, Технолоджи ООД, филиал Пловдив, Цифрова кабелна корпорация, клон Пловдив и Техсофт ООД, Казанлък. Понастоящем катедра "Системи за управление" има сключени научно-изследователски проекти, в областите:

 • Моделиране и управление на четирироторен мини-хеликоптер Draganflyer;
 • Управление на безпилотен хеликоптер чрез визуална обратна връзка при кацане или висене над наземен обект;
 • Разработка на адаптивни тип-2 невронно-размити структури с приложение при интелигентното управление;
 • Управление на мобилни роботи в задачи, изискващи събиране във формации и маневриране в нехомогенни среди;
 • Управление на формации от автономни мобилни роботи;
 • Алгоритми за диагностика и управление при неизправности;
 • Развойна платформа за цифрово управление на асинхронно електрозадвижване;
 • Нелинейни адаптивни наблюдатели и системи за управление със синхронни електродвигатели;
 • Нелинейни адаптивни системи за управление с асинхронни електродвигатели;
 • Разработване на развойна система за проектиране на програмно осигуряване в системите за управление;
 • Алгоритми за системи с невронно-размито предсказващо управление;
 • Модерни и интелигентни методи за управление на нелинейни системи.

 

 

 

 

Интернет страница:http://cs.tu-plovdiv.bg/

 • Ръководител катедра

  Ivan_Kostov_1283.jpg
  Име: Иван Костов
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 032-659530
  Кабинет: 4315
  E-mail: ijk@tu-plovdiv.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Андон Топалов
тел.:032-659528
каб.:4317, E-mail: topalov@tu-plovdiv.bg
проф. д-р инж. Михаил Петров
тел.:032-659583
каб.:4418, E-mail: mpetrov@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Албена Танева
тел.:032-659585
каб.:4420, E-mail: altaneva@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Борислав Пенев
тел.:032-659527
каб.:4318, E-mail: bpenev@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Иван Ганчев
тел.:032-659583
каб.:4418, E-mail: ganchev@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Иван Костов
тел.:032-659526
каб.:4320, E-mail: ijk@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Крум Кутрянски
тел.:032-659526
каб.:4320, E-mail: kkutryanski @tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Никола Шакев
тел.:032-659528
каб.:4317, E-mail: shakev@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Румен Мишков
тел.:032-659584
каб.:4419, E-mail: mishkov@tu-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Радослав Хрисчев
тел.:032-659525
каб.:4319,
ас. маг. инж. Васил Попов
тел.:032-659525
каб.:4319,
ас. маг. инж. Стефан Лишев
тел.:032-659525
каб.:4319,

Помощно-технически персонал

маг. Катя Додова
тел.:032-659529
каб.:4316, E-mail:control@tu-plovdiv.bg

 • Автоматизация на производствените механизми
  • Курсът лекции по дисциплината "Автоматизация на производствените механизми" съответства изцяло на разработения в катедра „Автоматизация на електрозадвижванията“ (ТУ - София) едноименен курс. Лабораторните упражнения се провеждат на физически модели и компютри и са също проблемно ориентирани. В преобладаващата част от упражненията, представляващи изчислителен експеримент с персонален компютър, се извършва параметрична оптимизация на основата на изследване на зависимостите на производителността и параметрите на системата за електрозадвижване и реалния експлоатационен режим.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Крум Петков Кутрянски

 • Автоматизация на технологични процеси
  • Основни теми: Технологичните процеси като обекти за управление, Двупозицинно регулиране, Анализ на работата на системи с типови регулатори, Настройка на регулатори в едноконтурни системи, Каскадни и комбинирани системи, Многосвързани системи, Системи със закъснение, Приложни аспекти при управление на технологични процеси, Автоматична настройка на регулатори.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Костадинов Ганчев

   доц. д-р инж. Албена Милчева Танева

   доц. д-р инж. Севил Аптула Ахмед

 • Автоматизирани производствени системи
  • Многомерни производствени системи. Тримасови системи с хлабини и еластичности. Производствени системи с променливи параметри. Общ подход за формализирано описание на съвместно работещи производствени системи. Оптимално управление на съвместно работещи производствени системи при различни съпротивителни моменти. Синтез на оптимално управление по желани полюси и по квадратичен кри¬те¬рий на качество за съвместно работещи производствени системи. Приложение на метода на оптималната статична корекция (градиентен подход) за управление на съвместно работещи производствени системи от непрекъснато поточен тип. Нелинейни многомерни производствени системи – формализиране на описанието чрез: променлив коефициент на усилване, няколко преходни матрици, два вектора на състоянието, фиктивен импулсен елемент. Съвместно работещи системи без и със закъснения с адаптивно управление. Анализ и синтез – с еталонен (явен и неявен) и с настройваем модел. Адаптивен подход за управление на съвместно работещи производствени системи с няколко закъснения и със закъснение по управлението. Наблюдаващи устройства на параметри и величини – приложение при управление на съвместно работещи производствени системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Йосифов Костов

 • Автоматична настройка на регулатори
  • Основни теми: Основни понятия и терминология за системите с автоматична настройка в класа на адаптивни системи. Методи и подходи за автоматична настройка на регулатори. Автоматична настройка на регулатори чрез получаване на преходната характеристика. Типова идентификация на обектите. Директна настройка по метода на многократното интегриране. Автоматична настройка на регулатори чрез работа в двупозиционен режим.  Автоматична настройка на регулатори в каскадни системи.  Автоматична настройка на регулатори в двусвързани системи. Автоматична настройка на регулатори в системи със закъснение. Автоматична настройка на регулатори в системи с мотор вентил. Безударно превключване в автоматичен режим. Автоматична настройка и диагностика. Автоматична настройка на някои промишлени регулатори.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Костадинов Ганчев

 • Адаптивно управление
  • При поднасянето на материала се предполага, че студентите са запознати с теорията на непрекъснатите и дискретните линейни системи, както и с някои раздели от теорията на нелинейните системи. Предполагат се също така и знания по методи за идентификация на системи и по автоматизация на технологични процеси. За анализа и синтеза на адаптивните системи са използувани както входно-изходни съотношения, така и описания в пространството на състоянията.

   В лекционния курс се разглеждат основните методи за анализ и синтез на различни класове адаптивни системи за управление в зависимост от условията на функциониране на обекта, разликата в достъпната за регулатора информация и различните концепции за изграждане на системата. Програмата е ориентирана към активно използуване на съвременните програмни пакети за анализ, синтез и симулиране на системи за управление.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Андон Венелинов Топалов

   доц. д-р инж. Иван Костадинов Ганчев

 • Електрозадвижвания със синхронни двигатели
  • В дисциплината се разглеждат динамичните свойства на системите за електрозадвижване с променливотокови двигатели от синхронен тип (с възбуждане от постоянни магнити, безчеткови за постоянен ток, превключваеми реактивни и хибридни стъпкови). Излагат се принципите на изграждане на автоматизирани електрозадвижвания с различните двигатели при регулиране на момента, скоростта и положението, като внимание се обръща на динамичните свойства и ограничителните условия на реализациите. Формулират се и се решават задачите за оптимизация на установени режими и преходни процеси в електрозадвижванията. Анализират се възможностите за изграждане и на системи за електрозадвижване с безсензорно управление. При разглежданията се отделя значително внимание на математическото описание, моделирането и компютърното симулиране на изучаваните системи в съответните режими на работа.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Йосифов Костов

 • Електромагнитна съвместимост на електрозадвижванията
  • Основните теми са: Причини за възникване и видове електромагнитни излъчвания (взаимодействия) (ЕМИ) – галванични, индуктивни, капацитивни, радиационни; високочестотни характеристики на проводниците; ЕМИ на честотни преобразуватели; филтри, кабели; екрани; Методи и средства за измерване и изпитване на смущения. Неопределеност на измерванията.  Практика на EMC монтаж – окабеляване, поставяне на филтри, зануляване, екраниране;  Проектиране EMC-съвместими системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Йосифов Костов

 • Енергетика на електрозадвижванията
  • Основни теми: Определяне на необходимите за изчисленията данни на двигателя, работната машина и режимите им на работа. Определяне на зависимостта на мощността на загубите в асинхронния двигател от скоростта и момента. Изчисляване на загряването на двигателя при пускане, спиране и реверсиране. Разход на енергия при механизми с непрекъснато и механизми с циклично действие. Определяне разхода на енергия при различни закони на движение и закони на разпределение на натоварването. Методи и апаратура за определяне на законите на разпределение при типични експлоатационни условия.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Крум Петков Кутрянски

 • Енергийна ефективност в индустрията
  • Дисциплината запознава студентите със съвременни теоретични методи и подходи  при реализиране на автономни и централизирани системи за управление, използващи локален или обобщен критерий - енергийна ефективност (топлинен КПД, минимални енергийни разходи, и др.). За целта енергийната ефективност се разглежда с използване на системния подход, при който технологичните процеси се представят чрез комбинация от дванадесет отделни енергийни системи: електроразпределение; осветление; електрозадвижване; динамика на флуиди; сгъстен въздух; пара; топлинни процеси; процеси на охлаждане; индустриални хладилни инсталации; отопление, вентилация и климатизация; комбинирано производство на топло и електроенергия;и възобновяеми енергийни системи. За различните системи и тяхна комбинация се дават подходи и методи, които се свеждат до решения и прилагане на съвременни алгоритми и системи за управление. В тази насока са разработени и лабораторните упражнения, включващи някои от разпространените и достъпни процеси, които се емулират, симулират и (или) физически реализират чрез подходящи стендове.

   Лектори:

 • Защити в електрозадвижванията
  • Общи сведения, проблеми и тенденции на развитието на защитите в системите за електрозадвижване. Общи понятия за опасни явления и ситуации, възникващи в системите за електрозадвижване и автоматизация на машини, рискови фактори, защитни, блокировъчни, диагностични и превантивни функции и устройства. Защити на двигателите, задвижваните машини и околната среда. Техническа, икономическа и социална необходимост от използване, усъвършенстване и разширяване на функционалните възможности на защитите в системите за електрозадвижване. Характер, физика и методи на диагностика на неизправностите и отказите в електрическите машини. Условни, безусловни, селективни и специфични защити – принципи, реализации, избор и настройка. Проблеми на формулирането на доминиращ рисков фактор, математично описание и модели. Топлинни процеси и ограничения, ресурс и стареене на изолацията. Електростатични роторни напрежения в честотни задвижвания с асинхронни двигатели. Пренапрежения в електрозадвижванията с честотни преобразуватели.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Йосифов Костов

 • Идентификация на системи
  • Акцентира се върху основни методи за идентификация главно на линейни динамични системи. Третират се въпроси за блочно и рекурсивно оценяване на параметри при експерименти в отворен и затворен контур на управление. Отделя се внимание върху качеството на оценките (неизместеност, състоятелност и т. н.) и подходите за оценяване, които гарантират тези качества. Разглеждат се проблемите за избор на подходяща структура на модела и добри условия за експерименти, описват се критериите за утвърждаване на оценения модел. Дадени са теоретичните предпоставки за свързване на задачата за оценяване на параметри със задачата за оценяване на състояния чрез Калманови филтри. Показано е мястото на идентификацията (и в частност на рекурсивните оценители) в адаптивното управление със самонастройващи се регулатори.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Андон Венелинов Топалов

 • Изкуствен интелект и роботика
  • Изкуствен интелект и роботика е общ курс от бакалавърската програма на специалността АИУТ. Той има въвеждащ характер за областта на изкуствения интелект (ИИ) и предлага съвременни знания, съобразени с изискваните професионални компетентности и тенденциите за развитие на специалността АИУТ в средно срочен и дългосрочен период. Областта е представена от позицията на агентно-ориентирания подход към ИИ – рационалните действия на системите. От тази гледна точка се разглежда и връзката между Роботиката и ИИ, която се изразява в изграждане на програмни архитектури и механизми за интеграция между разсъждение, перцепция и действия на агенти, способни да решават конкретни задачи в реални физически среди.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Андон Венелинов Топалов

   доц. д-р инж. Никола Георгиев Шакев

 • Индустриални системи за управление
  • В дисциплината се разглеждат основните сведения за индустриални системи за управление. Това е едно от съвременните направления в системи за управление на производството, което интегрира съвременна компютърна техника със съвременни методи и алгоритми за управление. Дисциплината разглежда типови структури на системи за управление, които се прилагат в промишлеността. Проследяват се отделните подсистеми и компоненти като: входно-изходни подсистеми, подсистема за наблюдение, подсистема за пряко цифрово управление и др. Отделено е място на информационното осигуряване на системите и неговата техническа и алгоритмична реализация. Значителна част от курса е посветена на теоретичните постановки на редица съвременни методи и алгоритми за управление: алгоритми за първична обработка на информацията, задачи за адаптивно управление, задачи за пряко цифрово управление и др.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Михаил Георгиев Петров

   доц. д-р инж. Албена Милчева Танева

 • Инженерна лабораторна практика
  • Дисциплината изгражда практически знания и умения за работа с пасивни елементи – резистори, кондензатори, индуктивности и други, особености при използването им; дискретни полупроводникови елементи – диоди, транзистори, основни параметри, типови схемни решения; аналогови интегрални схеми, операционни усилватели, компаратори, стабилизатори, таймери и други, основни параметри – типови схеми; синтез и изследване на пасивни и активни филтри с RLC елементи и аналогови интегрални схеми; реализация на П, ПИ, ПИД регулатори с аналогови интегрални схеми, типови схеми, основни параметри и настройка.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Румен Любенов Мишков

 • Инженерни методи в електромеханиката
  • Основни теми: Определяне на необходимите за изчисленията данни на двигателя, работната машина и режимите им на работа. Изчисляване на загряването на двигателя при пускане, спиране и реверсиране. Определяне на разхода на енергия при различни режими на работа на електрозадвижванията.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Крум Петков Кутрянски

 • Интелигентни системи за управление
  • Разглеждат се редица технологични въпроси, свързани с конструирането на специализирани експертни системи за целите на управлението. Студентите се запознават с методи и алгоритми за идентификация и проектиране на управляващи устройства посредством или съдържащи в структурата си невронни мрежи и/или размити системи, и които в голямата си част се характеризират с адаптивни свойства. Тези регулатори са в състояние да осигурят приблизително постоянно качество на системата за управление или регулиране, оптимално в смисъла на приет или зададен критерий за поведение на цялата система. Заедно с това се предполага и удовлетворяване на изискването за робастност по отношение на изменения на средата, в която се експлоатира, или при неопределеност и неизвестни изменения в свойствата на обекта на управление (нестационарност на параметрите, отсъствие на точен, даже приблизителен модел).

   Лектори:

   проф. д-р инж. Андон Венелинов Топалов

   проф. д-р инж. Михаил Георгиев Петров

 • Информационни и управляващи системи в индустрията
  • Разглеждат се задачи, подходи и решения, свързани с работата на различните подсистеми в рамките на отделни базови контролери, интегрирани модули на едно или повече йерархични нива. Значително място се отделя на възможностите и инструментите, с които разполагат ИУС, както и технологиите за тяхното ефективно използване. Прилагането на проектни решения и съвременни методи за управление се прави с използване на DCS или SCADA организирани PLC. Акцентира се на формирането на общи бази данни и тяхното многоцелево използване, както и на реализацията на подходящи закони за управление с използване на налични стандартни, модифицирани или специално разработвани за конкретните цели такива. Многочислените примери онагледяват и спомагат усвояването на предлагания материал.

   Лектори:

 • Информационни системи в управлението
  • Учебната дисциплина е насочена към проблемите за ефективно използване на информационните ресурси индустриални системи за управление. Акцентира се върху методологията за анализ и моделиране на информационни системи. Изучават се теоретично приложните задачи за изграждане на автоматизирани банки за информация. Разглеждат се приложните аспекти и тенденциите на развитие на информационните системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Албена Милчева Танева

   проф. д-р инж. Михаил Георгиев Петров

 • Информационно-сензорни системи за роботи
  • Основните теми са: Аналогови и цифрови ТВ камери за работа във видимия и близките ултравиолетов и инфрачервен диапазон на светлината; Интерфейсни модули за аналогови и цифрови изображения; Архитектура на анализаторите за изображения;. Системи за стерео-зрение; Лазерни, ултразвукови и инфрачервени локатори, Тактилни сензори; Силови сензори; Устройства за речево разпознаване.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Никола Георгиев Шакев

 • Компютърно зрение и разпознаване на образи
  • Областта на приложение на разпознаването на образи обхваща широк кръг от важни теоретични и практически задачи, като: анализ на пространствени изображения и сцени, разпознаване на буквено-цифрови символи, разпознаване на говор, разпознаване на физиологични сигнали, анализ и разпознаване на аерофотоснимки и сеизмични сигнали, разпознаване на производствени ситуации. Теорията и практиката на разпознаването на образи намира широко приложение и в редица актуални области на съвременната наука и техника: медицинската и техническата диагностика, роботиката и робототехниката и др. Построяването на „интелигентни” роботи, например, е немислимо без включването в системата им на управление на подсистеми за анализ и разпознаване на околната среда.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Никола Георгиев Шакев

 • Комуникационни системи в интегрираните производства
  • Основни теми: Въведение. Модел на комуникацията. Протоколи и архитектури. Стандарти. Среди за предаване на данни. Аналогово и цифрово предаване на данни. Жично и безжично предаване на данни. Кодиране. Аналогови и цифрови данни. Интерфейси за предаване на данни. Синхронно и асинхронно предаване. Управление на каналния слой. Мултиплексиране. Комутация на канали и пакетна комутация. Маршрутизация. Сигнализация. Фрейм релей и АТМ. Архитектура на протокола фрейм релей. Мрежови функции и разпознаване на колизии. АТМ клетки. Технологии за изглаждане на LAN. Топологии. Етернет. Тоукън ринг. Оптични канали. Мостове. TCP/IP протоколи. Интернетуъркинг. Дейтаграми. Мрежова сигурност. Криптиране с публичен ключ. Приложения в разпределени системи. Управление на мрежата. ISDN.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Михаил Георгиев Петров

   доц. д-р инж. Албена Милчева Танева

 • Логическо управление
  • Основни теми: Дискретно (релейно) контактно и безконтактно управление. Аксиоми и закони на Булевата алгебра използвани в логическото управление. Логически функции. Функционално пълни системи. Логически елементи и устройства в системите за управление. Комбинационни логически схеми и схеми с памет. Проектиране на системи за логическо управление.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Крум Петков Кутрянски

 • Моделиране и оптимизация
  • Целта на курса е да се дадат основни сведения за методите при моделиране и оптимизация на процеси с непрекъснат и дискретен характер. Разглеждат се основни принципи за създаването на математически модели на статиката и динамиката на производствени и свързаните с тях процеси. Представени са подходи, свързани с математическата статистика и статистическата обработка на експериментални данни. Разглежданите методи и подходи са приложени за аналитични модели на основни процеси от химическата, металургичната, хартиено-целулозната и текстилната промишлености, като се акцентира върху използването им за синтез и анализ на САР и САУ. Модели на дискретни процеси се въвеждат при използване на типове операции и материални потоци. Разглеждат се методи и алгоритми за тяхното реализиране за оптимизация при едномерни и многомерни целеви функции със и без ограничения. Курсът завършва с въведение в методите за многокритериална и динамична оптимизация.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Албена Милчева Танева

   доц. д-р инж. Никола Георгиев Шакев

 • Нелинейни системи за управление
  • В дисциплината "Нелинейни системи за управление" студентите изучават нелинейната теория на управлението, включително анализ и синтез на нелинейни системи (НС) за управление чрез методите на хармоничната линеаризация, методът на фазовата равнина, анализ и синтез на НС чрез методите на Ляпунов, теоремите на Ласал и инвариантните множества, анализ на устойчивостта чрез критерия за абсолютна устойчивост на процесите, линеаризация на НС чрез обратна връзка, линеаризация на НС в Хамилтонова форма, синтез на нелинейни наблюдатели чрез наблюдателни канонични форми. Централно място в курса заемат въпросите за устойчивостта на движението в НС и понятията за устойчивост.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Румен Любенов Мишков

 • Обработка на данни и сигнали
  • Обект на изучаване са матрично-векторната алгебра в средата на MATLAB, матрични изчисления, манипулиране на вектори и матрици, матрични функции, полиноми, обработка на данни и сигнали, компютърна графика, съвременните процесори за цифрова обработка на сигнали. Особено място се отделя на анализа, синтеза, моделирането и симулирането на непрекъснати и дискретни динамични системи и филтри, методите за корелационна и статистическа обработка на данни и сигнали, пакета Signal Processing Toolbox.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Румен Любенов Мишков

 • Оптимално управление
  • Дисциплината разглежда оптималните по квадратичен критерий детерминирани и стохастични системи, квадратичните критерии за оптималност, оптимално терминално управление, матрично диференциално уравнение на Рикати, матричното алгебрично уравнение на Рикати, оптималния линеен квадратичен регулатор, оптималния стохастичен линеен регулатор, оптималния стохастичен линеен наблюдател, оптималното стохастично линейно управление и наблюдение, принцип на минимума (максимума) на Понтрягин, оптималните по бързодействие, по минимум разход на гориво, енергия и комбиниран критерий системи, приближено оптималните системи, методи за синтез, режими на хлъзгане, синтез на sat и signum управляващи структури, оптимални по бързодействие затворени САУ на линейни колебателни обекти, метод на динамичното програмиране за непрекъснати и дискретни системи, принцип на оптималността, приложение на динамичното програмиране за решаване на комбинаторни задачи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Румен Любенов Мишков

 • Предсказващо управление
  • В дисциплината се разглеждат основните сведения за системи с предсказващо  управление , които са известни със съкращението MPC – Model Predictive Control. Това е едно от съвременните направления на системите за управление, което се основава на предсказване на бъдещото поведение на системата и определяне на оптималните управляващи въздействия. Дисциплината разглежда типови структури на системи с предсказващо управление, които се прилагат в промишлеността. Проследяват се отделните подсистеми и компоненти на MPC, като: математични модели използвани за предсказване, предсказващи регулатори в качеството им на оптимизатори на управлението и др. Отделено е място на анализа и синтеза на системи с предсказващо управление, относно тяхната устойчивост, оптимални настройки и робастност. Значителна част от курса е посветена на теоретичните постановки на редица съвременни методи и алгоритми за предсказващо управление: алгоритми за обобщено предсказващо управление, линейно квадратично управление, стандартно предсказващо управление и др.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Михаил Георгиев Петров

   доц. д-р инж. Севил Аптула Ахмед

 • Приложни методи за управление на процеси
  • Дисциплината “Приложни методи за управление на технологични процеси” се явява естествено продължение на дисциплината “Автоматизация на технологични процеси”. Има за цел да запознае студентите с проблемите при изграждане на конкретни системи за управление на технологични процеси. В структурно отношение е разделена на две части. В първата част се разглеждат характерни особености при регулиране на основни технологични величини - температура, ниво, налягане, разход, съотношение на разходи, рН и др. Във втората част се разглеждат конкретни технологични процеси, основни зависимости на тяхното протичане и възможните начини за създаване на системи за автоматично управление. Подбрани са технологични процеси от различни отрасли на промишлеността.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Костадинов Ганчев

 • Програмируеми логически контролери
  • Основните теми включват: въведение в програмируемите логически контролери  (PLCs).  Приложение на PLCs. Структура и принцип на работа, класове контролери. Свързване на PLCs – захранване, сензори, задвижвания. Програмиране на PLCs, структура на програмата, методи за представяне. Изграждане на малки управляващи системи. Практическа работа с програмируеми логически контролери. Предмет на курса са индустриалните системи с използване на PLCs, сензори, датчици, изпълнителни механизми и подходи за реализиране на управление на технологични процеси.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Крум Петков Кутрянски

   доц. д-р инж. Албена Милчева Танева

 • Проектиране на системи за електрозадвижване
  • Основни акценти в структурата на курса са: а) изучаване на инженерни методи за изследване на динамичните и статичните характеристики двигателите и преобразувателите в електрозадвижванията (ЕЗ) за променлив и постоянен ток; б) дефиниране и изчисляване на показателите, формиращи критериите за избор на типът и структурата на системата за електрозадвижване - производителност, коефициент на полезно действие, разход на електроенергия, и др.; в) илюстриране на приложението на съвременни инженерни методи, обезпечаващи процеса на проектиране на системите за електрозадвижване - чрез решаване на типични задачи; г) придобиване на знания за избор от произвежданите блокове и елементи, участващи в структурата на системите за електрозадвижване.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Йосифов Костов

 • Размито и невронно управление
  • Разглеждат се въпросите на създаване на размити, невронни и размито-невронни модели, синтез на функции на принадлежност и решаващи правила, избор, изследване и реализация на управляваща стратегия, архитектура и обучаващи алгоритми на невронни мрежи. Отделя се внимание на приложението на размитите системи и невронните мрежи при управление на нелинейни обекти и обекти с променливи параметри, при размити експертни системи и системи за вземане на решение, при размита класификация и оптимизация.

   Наред с изучаване на методологията на синтез на размито и невронно управление се усвояват програмни системи за решаването на конкретни практически задачи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Михаил Георгиев Петров

   проф. д-р инж. Андон Венелинов Топалов

 • Разпределени системи за управление
  • В дисциплината се разглеждат основните сведения за разпределените системи за управление, които са известни със съкращението DCS - Distributed Control Systems. Това е едно от съвременните направления на децентрализираните системи за управление на производството, което интегрира съвременна компютърна техника със съвременни методи и алгоритми за управление. Дисциплината разглежда типови структури на децентрализирани системи за управление, които се прилагат в промишлеността. Проследяват се отделните подсистеми и компоненти на DCS, като: входно-изходни подсистеми, подсистема за наблюдение, подсистема за пряко цифрово управление и др. Отделено е място на информационното осигуряване на системите и неговата техническа и алгоритмична реализация. Значителна част от курса е посветена на теоретичните постановки на редица съвременни методи и алгоритми за управление: алгоритми за първична обработка на информацията, задачи за адаптивно управление, задачи за пряко цифрово управление и др.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Михаил Георгиев Петров

   доц. д-р инж. Албена Милчева Танева

 • Робастно управление
  • Основните теми включват: Свойства на многомерните системи с обратна връзка, използване на сингулярните стойности при анализа на многомерните системи, дефиниране на H2  и H нормите на предавателни матрици, количествено описание на неопределеността, приложение на линейните дробни преобразувания, получаване на неструктурирани и структурирани модели на неопределеността, свойства на структурираната сингулярна стойност, анализ на робастната устойчивост и робастното качество, H  синтез при смесена чувствителност, H синтез при желани честотни характеристики, μ-синтез и D-K итерации. Програмни инструменти и езици – MATLAB.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Севил Аптула Ахмед

 • Роботика
  • Основни теми: Въведение в Роботиката – определения, история и приложения; Кинематика и динамика на манипулатори и мобилни роботи; Информационно сензорни системи за автономни роботи; Управляване на конфигурацията чрез изчисляване на вектора на скоростта и вектора на управляващите моменти за автономен нехолономен мобилен робот; Управление в задачите за следене на траектория, за следене на път и стабилизация в точка; Типови архитектури за управление на роботи -  делиберативна, реактивна, поведенчески-ориентирана и хибридна; Планиране на път - методи използващи пътна карта, клеткова декомпозиция и потенциално поле; Подходи за управление на колективното поведение на роботи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Никола Георгиев Шакев

 • Сградна автоматизация
  • Разглеждат се използваните хардуерни и софтуерни средства за изграждане на високо автоматизирани сгради. Студентите получават практически знания за избор на технически средства за автоматизация, както и за методите за реализация на програми за управление и интегриран сграден контрол. Лабораторните упражнения се провеждат на 4 еднотипни стенда, на които могат да се осъществяват в лабораторни условия различни типови управлявани процеси. В реализацията на управлението се използват реални сензори, изпълнителни механизми и управляващи устройства – контролери, с които се реализират съвременните системи за сградна автоматизация. Курсовата работа цели създаване на навици в студентите за самостоятелно проектиране, настройка и симулация на конкретна подсистема от системите за сградна автоматизация.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Йосифов Костов

 • Силова и управляваща електроника в електрозадвижванията
  • Студентът получава знания за: преобразуването на електрическа енергия и управлението на този процес в елементите и блоковете на полупроводниковите токопреобразуватели на електромеханичните системи за автоматизация; реализация на контури за управление на токове и напрежения, схеми за контрол и защити, както и необходимите линеаризирани модели и съответните им структурни схеми.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Йосифов Костов

 • Системен анализ
  • В дисциплината се разглеждат основните сведения за системния анализ. Това е едно от съвременните направления на сложните системи за управление, което интегрира съвременна системотехника със съвременни методи и подходи за управление в йерархични системи.

   Дисциплината разглежда типови структури на сложни системи. Проследяват се отделните подсистеми и компоненти при структурния анализ на системите. Отделено е място на информационното осигуряване на системите и неговата техническа и алгоритмична реализация.

   Значителна част от курса е посветена на теоретичните постановки на редица съвременни методи и подходи за решаване на различни системни задачи: задачи за оптимално управление, задачи за вземане на управленчески решения, задачи от теорията за масово обслужване и др.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Михаил Георгиев Петров

   доц. д-р инж. Севил Аптула Ахмед

 • Системи за контрол и управление при опазване на околната среда
  • Разглеждат се основни подходи, свързани с използване на системите за контрол и управление в индустрията, при което опазването на околната среда е основно изискване. В структурно отношение програмата е изградена чрез групиранее на задачите, свързани с: недопускане или минимизация на вредните емисии и ефекти (оптимално водене на процесите); управление на технологични модули и апарати, функционално създадени за целите на екологията (филтри, пречиствателни станции); управление на процеси на утилизация на отпадъци и вредни продукти (биогаз, изгаряне на пластмаси и др.): непрекъснат мониторинг на вредни емисии  на ниво технологичен процес, производствена единица, регионално ниво. Обстойно се анализират значими замърсители, като акцент се прави на горивните процеси. За тези и за други основни процеси се предлагат ефективни системи за управление с използване на съвременни информационно-управляващи средства.

   Лектори:

 • Системи за управление на горивни процеси
  • В дисциплината се разглеждат основните сведения за анализ, моделиране и синтез на системи за управление на котлоагрегати. Анализират се типови схеми и решения, свързани с решаването на основните функционални задачи при многорежимна работа. Отделя се значително място и на решаването на допълнителните изисквания, свързани с работата на съоръженията, като безопасност на работа, минимизиране на вредните емисии, изпълнение на задачи  на по-високите йерархични нива. Подробно се разглеждат изискванията за пуск и нормална работа от гледна точка на защитите и блокировките в съответствие с действащите нормативни документи. Дисциплината отразява съвременни решения от схемотехничен, алгоритмичен и информационно-управляващ характер с използване на специализирани или универсални програмируеми контролери, разпределени системи за управление, интегрирани в различни структури.

   Лектори:

 • Системно проектиране
  • Разглеждат се постановките на изграждането на системното, техническото, програмното и информационното осигуряване на системите. Отделено е място на етапите при създаване на системен проект, изготвяне на работната документация, както и оценка на неговите надеждностни и икономически показатели. По-голямата част от курса е посветена на избора на технически средства и техните особености при изграждане на техническата структура на системите. Значителна част е посветена на теоретичните постановки на редица съвременни методи и алгоритми за управление: алгоритми за първична обработка на информацията, задачи за адаптивно управление, задачи за пряко цифрово управление и др.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Михаил Георгиев Петров

   доц. д-р инж. Албена Милчева Танева

 • Теория на електрозадвижванията
  • Целта на учебната дисциплина е да подготви студентите за процесите на проектиране и експлоатация на системите за електрозадвижване, изискващи познаването на електродвигателите като обекти на управление.

   В края на обучението си студентът ще: познава математичното описание на процесите на електромеханичното преобразуване на енергията в обобщената електрическа машина; определя режимите на работа на електрозадвижванията и ограниченията, наложени върху протичането им; може да използва основни показатели за регулиране на скоростта на електрозадвижването при сравняване на различните методи; познава математично описание на процесите на преобразуването на енергията в двигателя за постоянен ток и асинхронния двигател.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Крум Петков Кутрянски

 • Теория на управлението I
  • Дисциплината третира теорията на линейните непрекъснати системи за управление, линейни математически модели в комплексната, честотната и времевата области, преобразуване на структурните схеми, времеви и честотни характеристики, устойчивостта на линейните системи, принцип на аргумента, честотни критерии на Найквист и Боде, качеството на преходните процеси, показатели на качеството, точност в установен режим, косвени методи за оценка на качеството, синтез и корекция на линейни САУ в честотната област, метод на ходографа на корените, свойства, синтез чрез ходографа на корените, стохастични процеси в линейни динамични системи, статистически характеристики на случайните процеси във времевата и честотната области.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Румен Любенов Мишков

 • Теория на управлението II
  • В дисциплината се разглежда теорията на линейните непрекъснати и дискретни системи за управление – описание на линейните системи чрез диференциални и диференчни уравнения, предавателни функции, честотни и времеви характеристики; описание на едномерни и многомерни непрекъснати и дискретни системи в пространството на състоянията; връзката между различните описания на линейните системи; анализа на качеството на процесите на управление и методите за оценяването им; фундаменталните свойства управляемост, наблюдаемост, устойчивост и съответните критерий; методите за изчисляване на преходната матрица; методите за дискретизация на непрекъснати системи, синтез на линейни системи по желани полюси; синтез на линейни наблюдатели.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Румен Любенов Мишков

 • Технически средства за автоматизация
  • Основни теми: Основни уравнения и характеристики на линейни закони за регулиране. Предавателна функция, преходна функция и честотни характеристики на П, И, ПИ, ПД и ПИД регулатори. Основни уравнения и характеристики на релейни закони за регулиране. Двупозиционен, трипозиционен и многопозиционен регулатор. Регулатор с постоянна скорост. Преглед на основните пневматични елементи. Дискретна пневмоавтоматика. Схеми с операционни усилватели, реализиращи типови динамични звена и закони на регулиране. Цифрови регулатори и управляващи устройства. Програмна реализация на типови звена и основни закони за регулиране.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Крум Петков Кутрянски

 • Управление и контрол на качеството
  • Предмет на курса са системите за управление и инженерните методи, средства и подходи за контрол на качеството на производства и услуги, както и действията, свързани с усъвършенстване на организацията на производството във всичките й аспекти. Обучаваните ще се ориентират свободно в националните и международни системи и органи за контрол и управление на качеството; ще избират оптималните инженерни подходи за устойчиво постигане на високо качество; ще могат да дефинират на критериални стойности, да управляват процесите на оценка на съответствието към тях и да взимат съответните решения в аспект на повишаване на качеството.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Албена Милчева Танева

   проф. д-р инж. Михаил Георгиев Петров

 • Управление на електрозадвижванията
  • Разглеждат се следните основни теми: методи за математическо описание на електрозадвижванията; принципи за изграждане на системите за управление на електрозадвижванията; методи за оптимизация и настройка на регулиращи контури; системи за електрозадвижване с подчинено регулиране на координатите; системи за управление на момент; системи за управление на скорост (еднозонно и двузонно регулиране); позиционни системи; следящи системи; управление на електрозадвижвания с еластични връзки; методи за векторно управление на асинхронни и синхронни двигатели.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Йосифов Костов

 • Управление на електромеханични системи
  • Разглеждат се следните основни теми: управление на ДПТ с преобразуватели с естествена комутация (двуквадрантни и четириквадрантни системи); управление на ДПТ с импулсни преобразуватели (едноквадрантни, двуквадрантни и четириквадрантни системи); управление на АД с комутатори на променлив и постоянен ток; честотно-управляеми електрозадвижвания с АД (системи с циклоконвертори, автономни инвертори на напрежение и автономни инвертори на ток); управление на асинхронни вентилни каскади; управление на електромеханични системи със синхронни двигатели; електрозадвижвания с безчеткови двигатели за постоянен и променлив ток; управление на електромеханични системи със стъпкови двигатели.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Йосифов Костов

 • Управление на индустриални манипулатори
  • Разглеждат се въпроси, отнасящи се до: описанието и класификацията на манипулационните роботи; въведение в механиката и кинематиката на ставите, звената и захвата на индустриалния манипулатор; инверсната кинематика на манипулатора; определяне на динамичните модели; представяне в пространство на състоянието и линеаризация на нелинейните модели; методи за управление на манипулационни роботи, в това число независимо ставно управление, метод на изчисления момент, задачи свързани с траекторното планиране и управление на манипулатора.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Андон Венелинов Топалов

   доц. д-р инж. Никола Георгиев Шакев