faculties_present_img

Катедра "Център "Физическо възпитание и спорт""

Развитието и усъвършенстването на физическата дееспособност на студентите е основна цел на колектива от преподаватели към Център „Физическо възпитание и спорт”. За постигането на целта се провеждат:

1. Занятие по Обща физическа подготовка (ОФП). В тях участват всички студенти от първи и втори курс съгласно предварително изготвена и утвърдена програма.

2. Занятия по Спортно усъвършенстване (СУ). В тях се включват всички студенти от първи до четвърти курс, желаещи да провеждат профилирано обучение по следните видове спорт: баскетбол, волейбол, лека атлетика, ориентиране, плуване, тенис, тенис на маса и футбол.

3. Извънаудиторна дейност: туристически походи, спортно-туристически празник на УСОБ „Незабравка”, лекоатлетически спортен празник, екскурзии и др.

Още със създаването на Филиала на ТУ в гр. Пловдив се постави началото и на организираните занимания по физическо възпитание, спорт и туризъм.

През 1987 г. е създадено Направление „Физическо възпитание и спорт” към НУЦ „Обществознание”. Пръв негов ръководител е доц. д-р Генчо Гешев (до 1992 г). Колективът се състоеше от двама доценти и седем преподаватели (старши преподаватели). Доц. д-р Петър Лазаров беше член на колектива до 01.10.1991 год.

От 01.09.1992 г. ръководител на екипа от шест старши преподаватели, специалисти в спортовете: баскетбол, волейбол, лека атлетика, плуване, спортна гимнастика, тенис, туризъм и ориентиране е доц. д-р Н. Ангов. През 1993 г. се създаде катедра “ФВС”.

От 01.09.2007 г. катедрата е преобразувана в Център „Физическо възпитание и спорт” с ръководител доц. д-р Валентин Владимиров.

Център „Физическо възпитание и спорт” работи в тясно взаимодействие със Студентския съвет при ТУ София – Филиал Пловдив, ССК „Академик” Пловдив и АУС „Академик” София.

От създаването си до момента Центърът (катедрата, направлението) „Физическо възпитание и спорт” е отбелязал големи успехи, както за доброто здравно и физическо развитие на студентите, така и във високото спортно майсторство на създадените отбори по: баскетбол, волейбол, лека атлетика, ориентиране, плуване, силов трибой, ски (алпийски), тенис, тенис на маса, футбол и хандбал.

Нашите отбори са заемали престижни класирания в редица национални, регионални и градски студентски първенства. Спечелени са медали, купи и грамоти за отборни и индивидуални постижения.

Интернет страница:

 • Ръководител катедра

  Valentin's photo-small_1297.png
  Име: Валентин Владимиров
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 032-659646
  Кабинет: 3130
  E-mail: fvs@tu-plovdiv.bg

  Заместник ръководител


  Име: Пенка Мелева
  Научна степен: ст. преп.
  Телефон: 032-659648
  Кабинет: 3127
  E-mail: fvs@tu-plovdiv.bg

Академичен състав

доц. д-р Валентин Владимиров
тел.:032-659646
каб.:3130, E-mail: fvs@tu-plovdiv.bg
преподавател Петър Доганов
тел.:032-659647
каб.:3125,
ст. преп. д-р Даниел Владимиров
тел.:032-659646
каб.:3130,
ст. преп. д-р Красимир Джалдети
тел.:032-659648
каб.:3129,
ст. преп. Пенка Мелева
тел.:032-659648
каб.:3127, E-mail: fvs@tu-plovdiv.bg

 • Физическо възпитание и спорт
  • Развитието и усъвършенстването на физическата дееспособност на студентите е основна цел на колектива от преподаватели към Център „Физическо възпитание и спорт”. Знанията и уменията по Физическо възпитание и спорт създават предпоставки за овладяване и усъвършенстване на широк спектър от двигателни умения и навици, закаляване на организма и изграждане на високо морални и устойчиви личности. Повишаването на физическата дееспособност на студентите се осъществява по два начина:

   1. Чрез провеждане на упражнения по Обща фическа подготовка (ОФП).

   Студентите участват в занятия, които имат статут на семинарни упражнения в програмата по Физическо възпитание и спорт. В зависимост от наличната спортна материална база и квалификацията на преподавателите, като се използват средствата и методите на Общата фическа подготовка студентите:

   • овладяват и усъвършенстват широк спектър от двигателни умения и навици;

   • придобиват знания в областта на физическото възпитание, свързани с разбиране на значението на физическите упражнения за правилното функциониране на човешкия организъм;

   • повишат съпротивителните си способности на организма срещу неблагоприятните въздействия на околната среда;

   • развиват физическите си качества;

   • обогатяват двигателния си опит, който ще спомогне за личностното им формиране;

   2. Чрез провеждане на упражнения по Спортно усъвършенстване (СУ) студентите.

   • обогатяват и усъвършенстват спортните си умения и навици в избран вид спорт и придобиват опит при участие в състезания;

   • придобиват знания в областта на физическото възпитание, свързани с разбиране на значението на физическите упражнения за правилното функциониране на човешкия организъм;

   • повишат съпротивителните си способности на организма срещу неблагоприятните въздействия на околната среда;

   • развиват физическите си качества;

   • обогатяват двигателния си опит, който ще спомогне за личностното им формиране;

   Лектори:

   доц. д-р Валентин Димитров Владимиров

   ст. преп. д-р Красимир Йосифов Джалдети

   ст. преп. Пенка Банова Мелева