Специалност "Теория на автоматичното управление"

Докторантура в самостоятелна форма на обучение по “Теория на управлението / Теория на автоматичното управление”

Катедра "Оптоелектронна и лазерна техника" предлага към момента обучение в докторантура в самостоятелна форма на обучение по “Теория на управлението / Теория на автоматичното управление” с научен ръководител доц. д-р Борислав Пенев, чиято хабилитация е в горната научната специалност.

Код по ЕСТНК:

ОНС: Доктор

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Обучението се провежда на: Български език

Ресурс: http://www.tu-plovdiv.bg/admin_departments_article.php?article=3

 

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се провежда на: Български;

Технически сътрудник:

Катедра Оптоелектронна и лазерна техника

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg