faculties_present_img

Специалност "Сигнално-охранителна техника и автоматизирани системи за сигурност"

За специалността

Прием

Приемът е с конкурс по документи, съгласно общите изисквания и правила за прием в магистратура за ТУ-София, като при кандидатстване от друго професионално направление (например направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”) с включване на изравнително обучение по съответен учебен план.

Достъп до по-нататъшно обучение

Завършилите тази ОКС „Магистър” имат правото да кандидатстват за докторантура у нас или в чужбина.

Актуалност

При съвременното ниво на развитие на технологиите актуалността от използването на ефективни технически средства и системи за защита и охрана на собствеността и информацията е безспорна. Тази тематика е многопосочна и се развива паралелно като отговор на технологичните предизвикателства, свързани със създаването на все по-чувствителни и разнообразни по своята физическа природа сензори, висококачествени и миниатюрни преобразуватели, начини и средства за предаване на данни, тяхната обработка, в реално време вземането на технически експертни решения. Очевидна е все по-нарастващата ценност на информацията в съвременния цифровизиран и компютъризиран свят и необходимостта от нейната защита при извличане, съхраняване и предаване. В крайна сметка, нарастващата сложност и разнообразно техническо естество на проблематиката водят до налагане на системен подход при анализа и проектирането на автоматизирани системи за сигурност в съответствие със съвременното ниво на сигнално-охранителната техника.

Обща характеристика на обучението

Магистърската програма по „Сигнално-Охранителна Техника и Автоматизирани Системи за Сигурност” включва дву-семестриално обучение и последващ етап на дипломно проектиране. Обучението надгражда базовите знания от ОКС „Бакалавър” в професионалното направление 5.2 „Електротехника, Електроника и Автоматика” в следните основни направления:

 • Технически средства за следене, регистрация, контрол на достъпа. Разучават се теоретичните и физични принципи на функциониране, варианти на хардуерно изпълнение, схемотехнически решения и т.н. на най-разнообразни по своята физическа природа технически средства (инфрачервени, звукови, микровълнови, сеизмични и т.н. сензори и прибори) използвани за целите на сигнално-охранителната техника. Тематиката включва специално изучаването като едно модерно и с особен потенциал направление на оптоелектронните и лазерни прибори, от теоретичните принципи до конструктивното изпълнение, за целите на следенето, регистрацията, контрола на достъпа. Специално също в отделен курс се изучава видеотехниката, въпросите на видеонаблюдението, индустриалните телевизионни системи, като съществен елемент на автоматизираните системи за сигурност.
 • Предаването на данни, комуникациите в техническите системи за сигурност, широкия кръг от въпроси на информационната сигурност, инженерно-техническите средства за защита на информацията.
 • Надеждност, сигурност, управление в автоматизираните системи за сигурност. От особена важност са знанията, позволяващи даването на числени оценки за нивото на сигурност на една изградена техническа система за сигурност. На основата на числения анализ, компютърно симулиране на определени математични модели да може да се търси достигане или подобряване на зададени показатели.
 • Все по-актуалната тематика на сградната автоматизация. Разглеждат се различните аспекти при осигуряване на комфорт, движение, комуникации, ефективно енергийно потребление, безопасност и сигурност, както и обединяването им като съвременна интегрирана система за управление.
 • Автоматизираните системи за сигурност на обекти със специално предназначение, въпросите на техниката и системите за пожаро-известяване и гасене. Освен към техническата страна специално внимание е предвидено за нормативното уреждане на тематиката.
 • Изграждането на автоматизирани системи за следене и контрол на мобилни обекти. Изучаване на въпросите свързани с локализация и следене чрез GPS системи на мобилни обекти, както и управлението и мониторингът на състоянието на тези обекти на основата на съвременните средства за телекомуникации.
 • Цялостното проектиране на технически системи за сигурност. Включва и нормативната страна на въпросите. На основата на познанията за техническите средства за следене, регистрация, контрол на достъпа, комуникации, защита на информация и т.н да се проектира автоматизирана система за сигурност със зададени показатели и отговаряща на определени нормативни изисквания.
 • Знания в областта на организацията и управлението на човешките ресурси, корпоративната и фирмена сигурност, познания за организацията и начините за работа с класифицирана информация.

Като цяло, обучението в специалността е разделено в дванайсет дисциплини, пет задължителни и останали избираеми дисциплини, организирани в седем списъка, като се избира по една от всеки списък. Тематиката на дисциплините във всеки списък е сходна, като преди началото на обучението списъкът се актуализира. Това позволява известна гъвкавост, допълнителна насоченост на знанията и относителна свобода за осъвременяване на дисциплините.

Образователни и професионални цели

Направлението на сигнално-охранителната техника и свързаното с него на автоматизираните системи за сигурност е развиващо се в крак със съвременното ниво на техниката. Обучението е ориентирано към основните негови тематики. Дават се основа и допълнителни знания за работа на високо-подготвени в тази област инженери-магистри, които от позицията на системния подход могат да развиват развойна и внедрителска дейност, висококвалифицирана поддръжка и осигуряват мениджмънт в корпоративната сигурност.

Завършилият магистърската специалност СОТАСС трябва да може да:

 • Разработва оригинални технически средства за следене, регистрация и контрол на достъпа със съответната техническа документация;
 • Проектира в съответствие с определени изисквания автоматизирани системи за сигурност в обекти с различен режим на ползване;
 • Изгражда, внедрява и поддържа автоматизирани системи за сигурност (включително за обекти със специално предназначение и пожаро-известителни и гасителни системи);
 • Изгражда, внедрява и поддържа интегрирани системи за сградна автоматизация;
 • Изгражда и поддържа автоматизирани системи за следене и контрол на мобилни обекти;
 • Изпълнява мениджърски функции в областта на корпоративната и фирмена сигурност;

 

Реализация на завършилите специалисти

Редица фирми в страната са специализирани в областта на предлагането на гами от технически решения относно системите за сигурност: сигнално охранителни, пожаро-известителни и пожаро-гасителни, системи за видео-наблюдение, контрол на достъпа. Сериозно е представен и секторът, осигуряващ внедряване, 24-часова поддръжка, техническа защита с такива системи. Всеки един сериозен бизнес има развит свой сектор за сигурност, включващ екип от собствени специалисти и работещ в определена степен на сътрудничество с външни специализирани в областта фирми.

Предлаганото обучение в магистърска степен по специалността СОТАСС с широкия спектър от познания по отделните тематики от областта на сигнално-охранителната техника и автоматизираните системи за сигурност има следната насоченост към пазара на труда:

 • Позволява на инженерните специалисти, развиващи се и работещи вече в сферата на техническата сигурност да придобият системни знания по отделните тематики на сигнално-охранителната техника и системи за сигурност и се явява предпоставка за по-успешно кариерно развитие;
 • Да даде отличен старт на продължилите направо в степен МАГИСТЪР завършили студенти-бакалаври за реализация като високо-квалифицирани и оценени специалисти в областта на проектирането, изграждането, поддържането и управлението на техническата защита на сигурността на бизнеса и частния живот на гражданите.

Задоволяването на горните потребности на пазара на труда може да се осъществи в редовна форма на обучение в рамките на прием по държавна поръчка или платено обучение.

Защо да избера тази специалност?

При съвременното ниво на развитие на технологиите актуалността от използването на ефективни технически средства и системи за защита и охрана на собствеността и информацията е безспорна. Тази тематика е многопосочна и се развива паралелно като отговор на технологичните предизвикателства, свързани със създаването на все по-чувствителни и разнообразни по своята физическа природа сензори, висококачествени и миниатюрни преобразуватели, начини и средства за предаване на данни, тяхната обработка, в реално време вземането на технически експертни решения. Очевидна е все по-нарастващата ценност на информацията в съвременния цифровизиран и компютъризиран свят и необходимостта от нейната защита при извличане, съхраняване и предаване. В крайна сметка, нарастващата сложност и разнообразно техническо естество на проблематиката водят до налагане на системен подход при анализа и проектирането на автоматизирани системи за сигурност в съответствие със съвременното ниво на сигнално-охранителната техника.

Какви са изискванията за прием?

Приемът е с конкурс по документи, съгласно общите изисквания и правила за прием в магистратура за ТУ-София, като при кандидатстване от друго професионално направление (например направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”) с включване на изравнително обучение по съответен учебен план.

Какво ще уча?

Магистърската програма по „Сигнално-Охранителна Техника и Автоматизирани Системи за Сигурност” включва дву-семестриално обучение и последващ етап на дипломно проектиране. Обучението надгражда базовите знания от ОКС „Бакалавър” в професионалното направление 5.2 „Електротехника, Електроника и Автоматика” в следните основни направления:

 • Технически средства за следене, регистрация, контрол на достъпа. Разучават се теоретичните и физични принципи на функциониране, варианти на хардуерно изпълнение, схемотехнически решения и т.н. на най-разнообразни по своята физическа природа технически средства (инфрачервени, звукови, микровълнови, сеизмични и т.н. сензори и прибори) използвани за целите на сигнално-охранителната техника. Тематиката включва специално изучаването като едно модерно и с особен потенциал направление на оптоелектронните и лазерни прибори, от теоретичните принципи до конструктивното изпълнение, за целите на следенето, регистрацията, контрола на достъпа. Специално също в отделен курс се изучава видеотехниката, въпросите на видеонаблюдението, индустриалните телевизионни системи, като съществен елемент на автоматизираните системи за сигурност.
 • Предаването на данни, комуникациите в техническите системи за сигурност, широкия кръг от въпроси на информационната сигурност, инженерно-техническите средства за защита на информацията.
 • Надеждност, сигурност, управление в автоматизираните системи за сигурност. От особена важност са знанията, позволяващи даването на числени оценки за нивото на сигурност на една изградена техническа система за сигурност. На основата на числения анализ, компютърно симулиране на определени математични модели да може да се търси достигане или подобряване на зададени показатели.
 • Все по-актуалната тематика на сградната автоматизация. Разглеждат се различните аспекти при осигуряване на комфорт, движение, комуникации, ефективно енергийно потребление, безопасност и сигурност, както и обединяването им като съвременна интегрирана система за управление.
 • Автоматизираните системи за сигурност на обекти със специално предназначение, въпросите на техниката и системите за пожаро-известяване и гасене. Освен към техническата страна специално внимание е предвидено за нормативното уреждане на тематиката.
 • Изграждането на автоматизирани системи за следене и контрол на мобилни обекти. Изучаване на въпросите свързани с локализация и следене чрез GPS системи на мобилни обекти, както и управлението и мониторингът на състоянието на тези обекти на основата на съвременните средства за телекомуникации.
 • Цялостното проектиране на технически системи за сигурност. Включва и нормативната страна на въпросите. На основата на познанията за техническите средства за следене, регистрация, контрол на достъпа, комуникации, защита на информация и т.н да се проектира автоматизирана система за сигурност със зададени показатели и отговаряща на определени нормативни изисквания.
 • Знания в областта на организацията и управлението на човешките ресурси, корпоративната и фирмена сигурност, познания за организацията и начините за работа с класифицирана информация.

Като цяло, обучението в специалността е разделено в дванайсет дисциплини, пет задължителни и останали избираеми дисциплини, организирани в седем списъка, като се избира по една от всеки списък. Тематиката на дисциплините във всеки списък е сходна, като преди началото на обучението списъкът се актуализира. Това позволява известна гъвкавост, допълнителна насоченост на знанията и относителна свобода за осъвременяване на дисциплините.

Образователни и професионални цели

Направлението на сигнално-охранителната техника и свързаното с него на автоматизираните системи за сигурност е развиващо се в крак със съвременното ниво на техниката. Обучението е ориентирано към основните негови тематики. Дават се основа и допълнителни знания за работа на високо-подготвени в тази област инженери-магистри, които от позицията на системния подход могат да развиват развойна и внедрителска дейност, висококвалифицирана поддръжка и осигуряват мениджмънт в корпоративната сигурност.

Завършилият магистърската специалност СОТАСС трябва да може да:

 • Разработва оригинални технически средства за следене, регистрация и контрол на достъпа със съответната техническа документация;
 • Проектира в съответствие с определени изисквания автоматизирани системи за сигурност в обекти с различен режим на ползване;
 • Изгражда, внедрява и поддържа автоматизирани системи за сигурност (включително за обекти със специално предназначение и пожаро-известителни и гасителни системи);
 • Изгражда, внедрява и поддържа интегрирани системи за сградна автоматизация;
 • Изгражда и поддържа автоматизирани системи за следене и контрол на мобилни обекти;
 • Изпълнява мениджърски функции в областта на корпоративната и фирмена сигурност;
Възможности за студентска мобилност

.

Моята реализация

Редица фирми в страната са специализирани в областта на предлагането на гами от технически решения относно системите за сигурност: сигнално охранителни, пожаро-известителни и пожаро-гасителни, системи за видео-наблюдение, контрол на достъпа. Сериозно е представен и секторът, осигуряващ внедряване, 24-часова поддръжка, техническа защита с такива системи. Всеки един сериозен бизнес има развит свой сектор за сигурност, включващ екип от собствени специалисти и работещ в определена степен на сътрудничество с външни специализирани в областта фирми.

Предлаганото обучение в магистърска степен по специалността СОТАСС с широкия спектър от познания по отделните тематики от областта на сигнално-охранителната техника и автоматизираните системи за сигурност има следната насоченост към пазара на труда:

Позволява на инженерните специалисти, развиващи се и работещи вече в сферата на техническата сигурност да придобият системни знания по отделните тематики на сигнално-охранителната техника и системи за сигурност и се явява предпоставка за по-успешно кариерно развитие;

Да даде отличен старт на продължилите направо в степен МАГИСТЪР завършили студенти-бакалаври за реализация като високо-квалифицирани и оценени специалисти в областта на проектирането, изграждането, поддържането и управлението на техническата защита на сигурността на бизнеса и частния живот на гражданите.

Задоволяването на горните потребности на пазара на труда може да се осъществи в редовна форма на обучение в рамките на прием по държавна поръчка или платено обучение.

Код по ЕСТНК: MpAASS
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър-инженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: FEA_SOTASS_m_458.pdf
Студентска канцелария:

Марина Христозова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Зоя Илиева
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4241
Тел.:032/659 562

Миглена Николова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Деканска канцелария:

Валентина Букова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564