Специалност "Оптоелектронна и лазерна техника"

За специалността

Квалификационната характеристика на инженера с образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” е в съответствие със Закона за висшето образование (ДВ бр.112/1995г), с Държавния регистър на образователно - квалификационните степени (ПМС №86, ДВ бр.24/1997г.) и с изискванията за специалност от професионално направление “Електротехника , електроника и автоматика”.

ОСНОВАНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” може да бъде придобита само от специалисти с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър”, които изпълняват изискванията на Закона за висшето образование, както и изискванията на квалификационната характеристика на образователната степен “Бакалавър” по електроника и които имат подготовка от бакалавърска или магистърска степен близка до получената по специалност „Електроника” - завършили специалности от професионалното направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” и инженерна физика след преминаване на предварителни изравнителни курсове към ФЕА на ТУ-София, ф-л Пловдив (курсове от ниво  ОКС ”Бакалавър” на специалност „Електроника” във ФЕА – ТУ-София, филиал Пловдив). Допуска се приемането на студенти и завършили ОКС „Бакалавър” от професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” след вземане във ФЕА на конкретно подбрани изравнителни курсове от ОКС „Бакалавър” на специалност „Електроника” към ТУ-София, Филиал Пловдив.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГИСТЪРА  СЪС СПЕЦИАЛНОСТ „ОПТОЕЛЕКТРОННА И ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА”

Инженерът от специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” с образователно-квалификационна степен “Магистър” се определя преди всичко като творческа личност, която е способна да решава сложни практически проблеми, чрез прилагане на всички етапи на един системен и научно обоснован подход (проучване, анализ, синтез, реализация, експериментиране, внедряване), основаващ се най-съвременните достижения в науката, техниката и организацията в условията на динамично изменяща се професионална област. Магистърът е подготвен да взема решения, които са оптимални в условията на много и противоречиви критерии и е способен обосновано и мотивирано да прогнозира. Той е подготвен да извършва изследователска, проектантска, конструкторска, производствена, монтажна, експлоатационна и управленческа дейности в областта на специалността му. Магистърът трябва да е способен да изготвя и използва разнообразна научно-техническа литература, свързана с разработването на техническите проекти във всичките им стадии, както и с организацията на производството, инсталацията и поддръжката на техническите проекти. Магистърът е способен да предава своите знания и умения на други специалисти, чрез съвременни форми, методи и средства.

Инженерът-магистър със специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” е подготвен така, че да може лесно да се адаптира към изискванията на отделните йерархически нива във фирми и учреждения, имащи разнообразна по характер дейност. Подготовката му дава също възможност за работа в производствени, развойни  и научноизследователски звена в чужбина, включително във водещите индустриални страни.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА

Подготовката обезпечава :

  • Систематизирани и задълбочени теоретични познания съчетани с практически знания и умения за разработване и проектиране на оптоелектронна и лазерна апаратура и за мобилност в приложенията на знанията в други области като традиционната електроника, автоматизация, хардуерната част на оптичните комуникации, електротехника и практически умения за работа и консултативна дейност на всяко ниво, свързана с апаратите и системите от областта. Способност да взема обосновани и мотивирани решения и да планира и организира експерименталните изследвания, с което да доказва качествата и пригодността на техническите решения и с което успешно да внедрява научните резултати в практиката. Да има умения и подходи за ефективно използване на международната специализирана литература от областта.
  • Ниво за продължаване на образованието в по-висшата образователно-квалификационна степен “Доктор”. Трябва да е способен творчески да прилага разнообразни системни научни подходи във всяка форма на своята дейност, да обогатява непрекъснато и целенасочено своите знания и умения, като при това ясно да определя интердисциплинарните и проблемни връзки, да е способен да работи, както самостоятелно, така и в колектив.
  • Личностни качества, които позволяват успешно да предава своите знания и умения на други специалисти и работници, чрез съвременни форми, методи и средства; компетентност за разчитане на проспекти и литературни материали от специалността.

 

СТРУКТУРА И ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОБЛАСТИ ЗА ИЗЯВА

Образователното развитие, което се получава като надстройка на бакалавърската образователна степен от насоченост в областта e съществено разширение на знанията във фундаментален и приложен план. Структурата на учебния план се характеризира с набор от дисциплини, даващи възможност за достатъчно тясно и в същото време задълбочено изучаване на конкретната професионална проблематика.

Учебните дисциплини с фундаментален характер дават по-задълбочено навлизане в принципите на квантовата и оптоелектрониката, в системите за управление и влакнесто-оптичните линии, в теорията и практиката на изследователската дейност. Наборът от приложните инженерни  дисциплини от областта дават професионални знания по анализа, синтеза и проектирането  на оптоелектронни и лазерни системи за различни приложни цели в индустрията (компютъризирани лазерни разкрояващи и режещи системи, обработване на материали, модерни фотохимично формиращи системи), в медицината –оперативна хирургия, контролни медицински системи, във физиотерапия и офталмология, в лазерната екологична локация, в информационни системи като масовите баркодерни устройства, в строителството – задаващи линии и равнини системи, насочващи пътни и строителни машини системи,в макшайдерството в метрологията, в отбранителната дейност – в насочващи системи, далекомери, прицели, уреди за нощно виждане и в лъчево-охранителни системи, рекламни системи и системи за шоу-бизнеса. Област на ефективно приложение на придобитите знания и умения е и хардуерната част на оптичните комуникации с разработване и модификация на разнообразни оптоелектронни , лазерни и влакнесто-оптични системи за нея. Магистър-инженерът има необходимите знания и умения за израстване като организатор и ръководител за изработване и използване на съответните изделия. Получената професионална подготовка му дава възможност за ефективна консултантска дейност към използващи лазерна и оптоелектронна апаратура, към организацията на използването й, модифицирането и поддържането й. Подготвен е професионално в подходите за насочена инженерно научноизследователска  дейност за решаване на приложни задачи от областта. Високата квалификацияна преподавателите, включваща богат опит от работа във водещи световни центрове  са гаранция за това.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

Магистърът-инженер със специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” придобива допълнителни знания и умения, които му позволяват да работи в следните области у нас и в чужбина: 1) дейност, свързана с експлоатация, маркетинг, мениджмънт и сертификация и контрол на безопасност на  лазерна и оптоелектронна апаратура; 2) преподавателска дейност, свързана с обучаването на студенти по съответната специалност; 3) приложение на компютърна техника и програмиране; 4) управление на административна, търговска и стопанска дейности.

Защо да избера тази специалност?

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГИСТЪРА  СЪС СПЕЦИАЛНОСТ „ОПТОЕЛЕКТРОННА И ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА”

Инженерът от специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” с образователно-квалификационна степен “Магистър” се определя преди всичко като творческа личност, която е способна да решава сложни практически проблеми, чрез прилагане на всички етапи на един системен и научно обоснован подход (проучване, анализ, синтез, реализация, експериментиране, внедряване), основаващ се най-съвременните достижения в науката, техниката и организацията в условията на динамично изменяща се професионална област. Магистърът е подготвен да взема решения, които са оптимални в условията на много и противоречиви критерии и е способен обосновано и мотивирано да прогнозира. Той е подготвен да извършва изследователска, проектантска, конструкторска, производствена, монтажна, експлоатационна и управленческа дейности в областта на специалността му. Магистърът трябва да е способен да изготвя и използва разнообразна научно-техническа литература, свързана с разработването на техническите проекти във всичките им стадии, както и с организацията на производството, инсталацията и поддръжката на техническите проекти. Магистърът е способен да предава своите знания и умения на други специалисти, чрез съвременни форми, методи и средства.

Инженерът-магистър със специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” е подготвен така, че да може лесно да се адаптира към изискванията на отделните йерархически нива във фирми и учреждения, имащи разнообразна по характер дейност. Подготовката му дава също възможност за работа в производствени, развойни  и научноизследователски звена в чужбина, включително във водещите индустриални страни.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА

Подготовката обезпечава :

  • Систематизирани и задълбочени теоретични познания съчетани с практически знания и умения за разработване и проектиране на оптоелектронна и лазерна апаратура и за мобилност в приложенията на знанията в други области като традиционната електроника, автоматизация, хардуерната част на оптичните комуникации, електротехника и практически умения за работа и консултативна дейност на всяко ниво, свързана с апаратите и системите от областта. Способност да взема обосновани и мотивирани решения и да планира и организира експерименталните изследвания, с което да доказва качествата и пригодността на техническите решения и с което успешно да внедрява научните резултати в практиката. Да има умения и подходи за ефективно използване на международната специализирана литература от областта.
  • Ниво за продължаване на образованието в по-висшата образователно-квалификационна степен “Доктор”. Трябва да е способен творчески да прилага разнообразни системни научни подходи във всяка форма на своята дейност, да обогатява непрекъснато и целенасочено своите знания и умения, като при това ясно да определя интердисциплинарните и проблемни връзки, да е способен да работи, както самостоятелно, така и в колектив.
  • Личностни качества, които позволяват успешно да предава своите знания и умения на други специалисти и работници, чрез съвременни форми, методи и средства; компетентност за разчитане на проспекти и литературни материали от специалността.

 

СТРУКТУРА И ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОБЛАСТИ ЗА ИЗЯВА

Образователното развитие, което се получава като надстройка на бакалавърската образователна степен от насоченост в областта e съществено разширение на знанията във фундаментален и приложен план. Структурата на учебния план се характеризира с набор от дисциплини, даващи възможност за достатъчно тясно и в същото време задълбочено изучаване на конкретната професионална проблематика.

Учебните дисциплини с фундаментален характер дават по-задълбочено навлизане в принципите на квантовата и оптоелектрониката, в системите за управление и влакнесто-оптичните линии, в теорията и практиката на изследователската дейност. Наборът от приложните инженерни  дисциплини от областта дават професионални знания по анализа, синтеза и проектирането  на оптоелектронни и лазерни системи за различни приложни цели в индустрията (компютъризирани лазерни разкрояващи и режещи системи, обработване на материали, модерни фотохимично формиращи системи), в медицината –оперативна хирургия, контролни медицински системи, във физиотерапия и офталмология, в лазерната екологична локация, в информационни системи като масовите баркодерни устройства, в строителството – задаващи линии и равнини системи, насочващи пътни и строителни машини системи,в макшайдерството в метрологията, в отбранителната дейност – в насочващи системи, далекомери, прицели, уреди за нощно виждане и в лъчево-охранителни системи, рекламни системи и системи за шоу-бизнеса. Област на ефективно приложение на придобитите знания и умения е и хардуерната част на оптичните комуникации с разработване и модификация на разнообразни оптоелектронни , лазерни и влакнесто-оптични системи за нея. Магистър-инженерът има необходимите знания и умения за израстване като организатор и ръководител за изработване и използване на съответните изделия. Получената професионална подготовка му дава възможност за ефективна консултантска дейност към използващи лазерна и оптоелектронна апаратура, към организацията на използването й, модифицирането и поддържането й. Подготвен е професионално в подходите за насочена инженерно научноизследователска  дейност за решаване на приложни задачи от областта. Високата квалификацияна преподавателите, включваща богат опит от работа във водещи световни центрове  са гаранция за това.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

Магистърът-инженер със специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” придобива допълнителни знания и умения, които му позволяват да работи в следните области у нас и в чужбина: 1) дейност, свързана с експлоатация, маркетинг, мениджмънт и сертификация и контрол на безопасност на  лазерна и оптоелектронна апаратура; 2) преподавателска дейност, свързана с обучаването на студенти по съответната специалност; 3) приложение на компютърна техника и програмиране; 4) управление на административна, търговска и стопанска дейности.

Какви са изискванията за прием?

Образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” може да бъде придобита само от специалисти с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър”, които изпълняват изискванията на Закона за висшето образование, както и изискванията на квалификационната характеристика на образователната степен “Бакалавър” по електроника и които имат подготовка от бакалавърска или магистърска степен близка до получената по специалност „Електроника” - завършили специалности от професионалното направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” и инженерна физика след преминаване на предварителни изравнителни курсове към ФЕА на ТУ-София, ф-л Пловдив (курсове от ниво  ОКС ”Бакалавър” на специалност „Електроника” във ФЕА – ТУ-София, филиал Пловдив). Допуска се приемането на студенти и завършили ОКС „Бакалавър” от професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” след вземане във ФЕА на конкретно подбрани изравнителни курсове от ОКС „Бакалавър” на специалност „Електроника” към ТУ-София, Филиал Пловдив.

Какво ще уча?

Подготовката обезпечава :

  • Систематизирани и задълбочени теоретични познания съчетани с практически знания и умения за разработване и проектиране на оптоелектронна и лазерна апаратура и за мобилност в приложенията на знанията в други области като традиционната електроника, автоматизация, хардуерната част на оптичните комуникации, електротехника и практически умения за работа и консултативна дейност на всяко ниво, свързана с апаратите и системите от областта. Способност да взема обосновани и мотивирани решения и да планира и организира експерименталните изследвания, с което да доказва качествата и пригодността на техническите решения и с което успешно да внедрява научните резултати в практиката. Да има умения и подходи за ефективно използване на международната специализирана литература от областта.
  • Ниво за продължаване на образованието в по-висшата образователно-квалификационна степен “Доктор”. Трябва да е способен творчески да прилага разнообразни системни научни подходи във всяка форма на своята дейност, да обогатява непрекъснато и целенасочено своите знания и умения, като при това ясно да определя интердисциплинарните и проблемни връзки, да е способен да работи, както самостоятелно, така и в колектив.
  • Личностни качества, които позволяват успешно да предава своите знания и умения на други специалисти и работници, чрез съвременни форми, методи и средства; компетентност за разчитане на проспекти и литературни материали от специалността.

 

СТРУКТУРА И ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОБЛАСТИ ЗА ИЗЯВА

Образователното развитие, което се получава като надстройка на бакалавърската образователна степен от насоченост в областта e съществено разширение на знанията във фундаментален и приложен план. Структурата на учебния план се характеризира с набор от дисциплини, даващи възможност за достатъчно тясно и в същото време задълбочено изучаване на конкретната професионална проблематика.

Учебните дисциплини с фундаментален характер дават по-задълбочено навлизане в принципите на квантовата и оптоелектрониката, в системите за управление и влакнесто-оптичните линии, в теорията и практиката на изследователската дейност. Наборът от приложните инженерни  дисциплини от областта дават професионални знания по анализа, синтеза и проектирането  на оптоелектронни и лазерни системи за различни приложни цели в индустрията (компютъризирани лазерни разкрояващи и режещи системи, обработване на материали, модерни фотохимично формиращи системи), в медицината –оперативна хирургия, контролни медицински системи, във физиотерапия и офталмология, в лазерната екологична локация, в информационни системи като масовите баркодерни устройства, в строителството – задаващи линии и равнини системи, насочващи пътни и строителни машини системи,в макшайдерството в метрологията, в отбранителната дейност – в насочващи системи, далекомери, прицели, уреди за нощно виждане и в лъчево-охранителни системи, рекламни системи и системи за шоу-бизнеса. Област на ефективно приложение на придобитите знания и умения е и хардуерната част на оптичните комуникации с разработване и модификация на разнообразни оптоелектронни , лазерни и влакнесто-оптични системи за нея. Магистър-инженерът има необходимите знания и умения за израстване като организатор и ръководител за изработване и използване на съответните изделия. Получената професионална подготовка му дава възможност за ефективна консултантска дейност към използващи лазерна и оптоелектронна апаратура, към организацията на използването й, модифицирането и поддържането й. Подготвен е професионално в подходите за насочена инженерно научноизследователска  дейност за решаване на приложни задачи от областта. Високата квалификацияна преподавателите, включваща богат опит от работа във водещи световни центрове  са гаранция за това.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

Магистърът-инженер със специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” придобива допълнителни знания и умения, които му позволяват да работи в следните области у нас и в чужбина: 1) дейност, свързана с експлоатация, маркетинг, мениджмънт и сертификация и контрол на безопасност на  лазерна и оптоелектронна апаратура; 2) преподавателска дейност, свързана с обучаването на студенти по съответната специалност; 3) приложение на компютърна техника и програмиране; 4) управление на административна, търговска и стопанска дейности.

Възможности за студентска мобилност

.

Моята реализация

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГИСТЪРА  СЪС СПЕЦИАЛНОСТ „ОПТОЕЛЕКТРОННА И ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА”

Инженерът от специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” с образователно-квалификационна степен “Магистър” се определя преди всичко като творческа личност, която е способна да решава сложни практически проблеми, чрез прилагане на всички етапи на един системен и научно обоснован подход (проучване, анализ, синтез, реализация, експериментиране, внедряване), основаващ се най-съвременните достижения в науката, техниката и организацията в условията на динамично изменяща се професионална област. Магистърът е подготвен да взема решения, които са оптимални в условията на много и противоречиви критерии и е способен обосновано и мотивирано да прогнозира. Той е подготвен да извършва изследователска, проектантска, конструкторска, производствена, монтажна, експлоатационна и управленческа дейности в областта на специалността му. Магистърът трябва да е способен да изготвя и използва разнообразна научно-техническа литература, свързана с разработването на техническите проекти във всичките им стадии, както и с организацията на производството, инсталацията и поддръжката на техническите проекти. Магистърът е способен да предава своите знания и умения на други специалисти, чрез съвременни форми, методи и средства.

Инженерът-магистър със специалност „Оптоелектронна и лазерна техника” е подготвен така, че да може лесно да се адаптира към изискванията на отделните йерархически нива във фирми и учреждения, имащи разнообразна по характер дейност. Подготовката му дава също възможност за работа в производствени, развойни  и научноизследователски звена в чужбина, включително във водещите индустриални страни.

Код по ЕСТНК: MOELE
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър-инженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: FEA_OELT_m_729.pdf
Студентска канцелария:

Марина Христозова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Зоя Илиева
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4241
Тел.:032/659 562

Миглена Николова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Деканска канцелария:

Валентина Букова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564