faculties_present_img

Специалност "Микротехнологии и наноинженеринг - съвместно с ФЕТТ"

За специалността

Основните дисциплини в учебния план са свързани с технологична реализация на микросистеми за приложение в електрониката, комуникациите и индустриалните технологии, като са обхванати и методите за тяхното автоматизирано проектиране и симулиране, както и за методите за тестването им. Структурата на учебния план е както следва: общо 3 семестъра, като през първия семестър са включени 5 задължителни дисциплини, поставящи основите на микротехнологиите и наноинженеринга. През втория семестър се изучава една задължителна дисциплина, 3 бр. задължително избираеми, според избрано направление (проектиране, технология, тестване) и 2 бр. свободно избираеми. На студентите е предоставена възможност за гъвкав избор измежду 12 дисциплини според техните интереси, които може да не са обвързани с избраното направление. Третият семестър е изцяло посветен на дипломно проектиране. Основна част от учебните програми (22 бр от общо 27) са предложени от ФЕТТ. ФТК участват с една дисциплина, а МТФ – с 4 бр.

Защо да избера тази специалност?

Предвидено е организиране на посещения на студентите във водещи фирми от областта, където да се запознаят с реална производствена среда и с изискванията, които се предявяват при серийно производство на микроелектронни и микромеханични
компоненти за различни приложения (например в автомобилната електроника). Периодично ще бъдат канени експерти от индустрията, които да представят актуални проблеми при реализацията на прибори и тяхното решение Също така са поканени
експерти от водещи чуждестранни университети, които да изнесат лекции по най-актуалните разработки в световен мащаб в областта на нанотехнологиите.

Какви са изискванията за прием?

Новата магистърска специалност “Микротехнологии и наноинженеринг” е съвместна между ФЕТТ, ФТК и МТФ и е предназначена за завършилите ОКС “бакалавър” по професионални направления 5.2. Електротехника, електроника и автоматика; 5.3. Комуникационна и компютърна техника; 5.1. Машинно инженерство и 5.13. Общо инженерство. Завършилите специалността получават професионална квалификация магистър-инженер по микротехнологии и наноинженеринг към ФЕТТ.

Какво ще уча?

Някои от по-интересните курсове, които са включени в магистърска програма са:
“Наноматериали”, “Нанокомуникационни мрежи”, “Технология на микро- и наносистемите”, “Надеждност на наноразмерни схеми и системи”, “Нанотехнологии за екологична ефективност на телекомуникациите”, “Микромеханика и нанотрибология”, “Тънкослойна електроника”, “Микроелектронни технологии за алтернативни източници на енергия”,  Микроелектронни технологии за кодиране, запис и четене на информация” и др.

Възможности за студентска мобилност

Международното сътрудничество на ФЕТТ се разширява значително през последните години. Факултетът участва в много двустранни Еразъм споразумения с партньори от Австрия, Чехия, Полша, Белгия и в други съвместни европейски програми. През 2010 г. бе открита съвместна лаборатория между ТУ - София и Университета в Лайден, Холандия. Факултетът организира в сътрудничество с Техническия университет в Делфт, Холандия Международна научна конференция "Електроника» Тези контакти дават възможност за студентска мобилност и разширяване на опита.

Моята реализация

Младите специалисти, завършили ФЕТТ, получават съвременна теоретична подготовка и познания в областта на електронните и информационни технологии и възможностите за тяхното приложение. Необходимостта от приложение на електрониката като ключова технология в комуникациите, енергийната, машиностроителната, хранително-вкусовата, химическата и военна промишленост, в здравеопазването, банковото и финансово дело, транспорта и др. създава широко поле за професионална изява на инженерите с тази специалност.

Код по ЕСТНК: ММТН
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

магистър-инженер по микротехнологии и наноинженеринг


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 2 годиниОбучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

Божана Митова
Email: bmitova@tu-sofia.bg
Кабинет: 3228
Тел.:02 965-3611

Деканска канцелария:

маг. инж. Светлана Манджакова-Цокева
Email: mtf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 3230
Тел.:02 965-2282