Специалност "Електротехника"

За специалността

Магистърската програма на специалност “Електротехника“ има за цел да доразвие  и обогати познанията, получени при обучението в образователната степен “бакалавър”. С използване на класически и интерактивни методи на обучение студентите добиват знания, умения и нагласи отговарящи на изискванията на съвременните бързоразвиващи технологии в електротехническата индустрия. Магистър-електроинженерите са водещи в използването на най-добрите практики в научно-изследователската и производствената дейности при разработването, производството и експлоатацията на електротехнически изделия.

Защо да избера тази специалност?

Магистрите по специалност  „Електротехника” получава подготовка за използване и прилагане на съвременни технологии, софтуерни продукти и CAD системи при разработване и анализ на класически и нетрадиционни преобразуватели на енергия, ефективно производство и потребление на електроенергията, синтез и управление на електромеханични системи.  Така той се изгражда като специалист , който може да участва и ръководи проекти по разработване, проектиране, внедряване и експлоатация на електротехнически устройства и системи във всички отрасли на индустрията .

Какви са изискванията за прием?

За специалността могат да кандидатстват завършилите образователно квалификационна степен „Бакалавър” по специалности от професионално направления „5.2 Електротехника, електроника и автоматика“. Редовното обучение е 1,5 учебни години, включително разработване на дипломна работа. Средният успех от дипломата и дипломната защита (ОКС „Бакалавър”) на кандидатите трябва да бъде не по-малък от "Добър".

Завършилите ОКС “бакалавър” или ОКС „магистър” по други специалности от професионална област  5. Технически науки могат да кандидатстват за „Магистър“ по специалност „Електротехника” след изравнително обучение - три семестъра в една учебна година. Обучението по изравнителните курсове е задочно и е платено.

Завършилите ОКС “професионален бакалавър” от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика могат да кандидатстват за „Магистър“ по специалност „Електротехника” след допълващо обучение. Обучението се извършва в два семестъра и е платено.

Какво ще уча?

Обучението включва седем задължителни и пет избираеми дисциплини. Задължителните дисциплини дават фундаменталната подготовка по числените методи за моделиране, симулиране и анализ на електромеханични системи, микропроцесорно управление на електромеханични системи, мениджмънт на качеството. Изборните дисциплини са ориентирани към различни съвременни области на електротехниката и електротехнологиите и насочват студентите към избор на тематика за дипломно проектиране. Дипломната работа се разработва през третия семестър.

Продължителността на обучението е редовна форма - 1,5 години: 2 семестъра с учебни занятия и 1 семестър за дипломно проектиране.

Обучението по дисциплините се провежда както чрез използване на традиционни методи - аудиторни занятия под формата на лекции и упражнения, така и на електронни форми за дистанционно обучение чрез достъп до обучителната платформа през Internet - Blackboard на Центъра за дистанционно обучение на ИПФ-Сливен.

 

Възможности за студентска мобилност

Студентите от ИПФ - Сливен имат възможност да проведат част от обучението си (до един семестър) по международни програми за обмен на студенти (Еразъм+, Леонардо и др.) в страни от Европейския съюз и Република Турция;

Моята реализация

Широката база познания и умения, която  завършилите магистърската програма на специалност „Електротехника“ получават, им осигурява добър прием и успешна реализация в държавния и частния сектор в:

• научноизследователски, проектантски, инженерингови и консултантски фирми по изграждане на електроенергийни обекти

• научноизследователски, проектантски, инженерингови и консултантски фирми по разработване и внедряване на енергоефективно управление на технологични процеси, електрозадвижвания, сградна автоматизация

• промишлени предприятия, фирми и зве­на за разработване и производство на електротехнически  изделия с използване на CAD/CAM технологии и системи

• електроразпределителни дружества, представителства на водещи чуждестранни фирми.

След натрупване на определен практически опит те могат да извършват също управленска, преподавателска и научно-изследователска дейности.

Магистрите от специалност "Електротехника" може да продължат обучението си в докторантска програма за придобиване на ОКС „Доктор“.

 

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър-инженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan_IPF_E_mag_2013_bg.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

доц. д-р инж. Мина Цонева
Email: noting@tu-sofia.bg

доц. д-р Ваньо Иванов
Email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
Кабинет: 2204