Специалност "Автотранспортна техника"

За специалността

Обучението на машинния инженер по специалност “Автотранспортна техника” е организирано на базата на съвременните достижения и изисквания за експлоатация и ремонт на автотранспортна техника.

Защо да избера тази специалност?

Актуалност: Нарастналият интерес  към тази специалност е продиктуван:

 • от възможността на обучаващите се да придобият съвременни знания по специалност, характерна за развитите държави със значително по-малки разходи;
 • от държавните изисквания при обучение на водачи на МПС  на различни нива и от европейските интеграционни процеси.
 • Завършващите специалността придобиват две професионални квалификации – “машинен инженер” и “учител”. Завършващите степен “магистър” придобиват професионална квалификация “магистър-инженер”.
Какви са изискванията за прием?

Приемът на студентите, за държавна поръчка, за специалност „Автотранспортна техника“, образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър“ е по документи, като следва да са завършили ОКС „бакалавър“ по специалности: „Автотранспортна техника” (АТ), „Транспортна техника и технологии” (ТТТ), както ОКС „професионален бакалавър“, специалност „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“ след допълващо обучение. Кандидатите могат да бъдат и студенти, завършили в други университети.

 

Какво ще уча?

Инженерната подготовка на магистъра по специалност е подчинена на принципа за последователно изучаване на няколко групи дисциплини:

·    Фундаментални дисциплини – висша математика; физика; химия; информатика;

· Общоинженерни дисциплини – основи на конструирането и CAD; механика; материалознание; съпротивление на материалите; механика на флуидите; машинни елементи; електротехника и електроника; теория на машините и механизмите; топлотехника;

· Специални инженерни дисциплини

 • задължителни – теория на ДВГ; логистична техника; хидро- и пневмозадвижване; теория на автомобила; електрообзавеждане и електроника в автомобила; конструкция на ДВГ; конструкция на автомобила; организация и безопасност  на движението по пътищата; технология и организация на автомобилния транспорт; надеждност и техническа диагностика на автомобилната техника; уредби на ДВГ; трансмисии на автомобила; съвременни електронни системи в автомобилната техника; автомобилни конструкционни и експлоатационни материали; автотехническа експертиза; екология на автомобилната техника; техническо обслужване и ремонт на автомобила;  техническа безопасност;
 • избираеми - прикачени транспортни средства към АТ; изпитване на ДВГ; дизайнерско проектиране; технология на производството на автомобилни детайли; изпитване на автомобилната техника; дизайн на колесни транспортни средства.

· Стопански и хуманитарни дисциплини - психология, педагогика, аудиовизуални и информационни технологии в обучението, методика на обучението, психология на общуването, педагогическа риторика, педагогическа етика, педагогическа социология, мениджмънт и маркетинг на автотранспортната техника.

Неразделна част от обучението е свързано с получаване на педагогически умения и навици за реализация като преподавател в системата на професионалното обучение.

Обучението на магистъра по специалност “Автотранспортна техника” разширява фундаменталната подготовка с приложна насоченост и задълбочава знанията по специалността.

Възможности за студентска мобилност

Международната дейност е насочена към установяване и развитие на дълготрайно научно-образователно сътрудничество с различни университети, академии, международни фондации и други образователни, научни и културни институции.

Университетът членува в реномирани европейски и световни организации, участва в множество проекти по програми на Европейския съюз и др.


Приоритетни области на международната дейност са:

 • развитие на мобилността на студенти и преподаватели в рамките на европейското образователно и изследователско пространство;
 • създаване на партньорства с чуждестранни, образователни институции и фирми за насърчаване развитието на учебния процес, научните изследвания, иновациите и националната икономика.

 

Студентска мобилност

Тази дейност дава възможност на студентите от висши училища да прекарат период на обучение или практика в други страни участнички в програми за обмен.

 

Целите са:

 • студентите да се възползват в образователно, езиково и културно отношение от образователния си опит в други страни;
 • сътрудничество между институции и обогатяване на опита;
 • развитие на добре квалифицирани бъдещи специалисти, които притежават международен опит и отворено съзнание; 
 • спомагане трансфера и признаване на кредити за периоди на обучение в чужбина, като използва ECTS (Европейската система за натрупване и трансфер на кредити) или съвместима система.
Моята реализация

Реализация на завършилите специалисти: Завършилите специалност “Автотранспортна техника” се реализират успешно в различни фирми на управленски и изпълнителски длъжности, изискващи образователно-квалификационна степен “магистър” и професионална квалификация “машинен инженер” в сферата на производството, услугите, търговията, рекламата, образованието и държавната администрация, както и при реализацията на собствен бизнес.

Квалификацията “учител” позволява на завършилите специалността магистър реализация като учители и възпитатели в средните общообразователни и професионални училища.

 

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър-инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: AtrT_master_13.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

доц. д-р инж. Мина Цонева
Email: noting@tu-sofia.bg

доц. д-р Ваньо Иванов
Email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
Кабинет: 2204