faculties_present_img

Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника"

За специалността

Основна цел на обучението по специалност„Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ) е да подготви високо квалифицирани и широко профилни специалисти със солидна обща инженерна подготовка и задълбочени знания, които да развиват и нови идеи обединяващи физическите, информационните и интелектуални качества, с цел генериране на автоматично или интелигентно поведение на системите. 

 

Защо да избера тази специалност?

Магистрите по АИУТ  са водещи в страната по разработване и прилагане на принципи, методи и средства за автоматизация и ефективно управление. Те ще водещи по създаване, изграждане и прилагане на интегрирани системи за управление в условията на пазарно стопанство и конкуренция.

 

Какви са изискванията за прием?

Изискванията за прием  магистърската програма по специалност АИУТ са:

Кандидатите да са завършили ОКС "бакалавър", специалност АИУТ.

ИПФ предлага и допълващо (платено) обучение за завършилите ОКС "професионален бакалавър", специалности от професионално направление 5.2 "ЕЕА".

ИПФ предлага и изравнително (платено)  обучение за завършилите ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" , специалности от професионална област 5. Технически науки.

Какво ще уча?

Автоматиката е важен елемент във всички инженерни приложения. Това се явява базова предпоставка за придобиване на умения от студентите в различни области на съвременната техника и технологии. В тази връзка в процеса на обучението си магистрите по АИУТ ще усвоят знания в областта на:

 • робастно и оптимално управление;
 • роботика;
 • биоинформатика;
 • фрактално управление;
 • автоматизирани производствени системи;
 • интелигентни измервателни системи;
 • размито управление и невронни мрежи;
 • адаптивни и оптимални системи;
 • с изкуствен интелект.

Продължителността на обучението е редовна форма - 1,5 години: 2 семестъра с учебни занятия и 1 семестър за дипломно проектиране.

Обучението по дисциплините се провежда както чрез използване на традиционни методи - аудиторни занятия под формата на лекции и упражнения, така и на електронни форми за дистанционно обучение чрез достъп до обучителната платформа през Internet - Blackboard на Центъра за дистанционно обучение на ИПФ-Сливен.

Специализиращата подготовка се придобива чрез групи от профилиращи дисциплини, които студентите избират и изучават в редовния срок на обучението си. Студентът може да избере един от посочените модули:

 • „Системи и управление“;
 • „Автоматизирани производствени системи“.
Възможности за студентска мобилност

Студентите от ИПФ - Сливен имат възможност да проведат част от обучението си (до един семестър) по международни програми за обмен на студенти (Еразъм+, Леонардо и др.) в страни от Европейския съюз и Република Турция;

Моята реализация

Завършилите специалисти от специалността АИУТ могат успешно да работят в:

 • научно-изследователски, проектантски, инженерингови фирми и организации по изграждане на сложни технически, икономически и организационни системи за управление на автоматизирани информационни технологии;
 • управленски и изпълнителни звена в индустрията, енергетиката, транспорта, строителството, селското стопанство и непроизводствената сфера;
 • приборостроителни и метрологични служби, промишлени предприятия, фирми и звена, свързани със средствата за измерване, автоматизация и контрол на качеството;
 • предприятия и фирми, насочени към създаване, производство и експлоатация на средства за автоматизация на репрограмируеми машини, механизми и робототехнически системи; в хранително-вкусовата, фармацевтичната и други промишлености, в които се използват биотехнологиите, както и в инженерингови организации и фирми по биотехнология, медицина и екология.

 

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър-инженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan_IPF_AIUT_mag_2019_bg.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

доц. д-р инж. Мина Цонева
Email: noting@tu-sofia.bg

доц. д-р Ваньо Иванов
Email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
Кабинет: 2204