Специалност "Компютърни технологии в машиностроенето"

За специалността

Специалността “Компютърни технологии в машиностроенето” съчетава класическото университетско образование по машинно инженерство с възможностите на съвременните компютърни технологии.

Защо да избера тази специалност?

Магистър-инженерите по специалността:

  • Са подготвени са да проучват, разработват, усъвършенстват, внедряват и експлоатират машиностроителни изделия и технологии с висока степен на автоматизация, да осъществяват иновационен мениджмънт в областта на машиностроенето и сродните му области.
  • Получават необходимата подготовка да извършват научноизследователска и преподавателска дейност в университети и изследователски центрове.
Какви са изискванията за прием?

Балообразуващи оценки за ОКС “МАГИСТЪР” – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

спец. “Компютърни технологии в машиностроенето”:

  • Среден успех от дипломата за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, умножен по 10;
  • Оценка от дипломната работа, умножена по 2;
  • Сумата от оценките на 3 специални предмета, изучавани в курса на обучение, определени от Факултетния съвет на ИПФ – Сливен: Материалознание и технология на материалите (средна оценка от МТМ I и МТМ II), Теория на машините и механизмите, Технология на машиностроенето;
  • До 10 точки (участие в научни конференции; публикувани статии; изучавани дисциплини – 6 точки да са за група дисциплини от бакалавърската степен, които имат отношение към CAD-CAM системите; завършен определен Университет и др.)
Какво ще уча?

Изучавани учебни дисциплини:

Математични методи в машиностроенето, Надеждност на технологични системи в машиностроенето, Компютърен анализ и синтез на механизми, Оптимално модулно проектиране, Симулационно моделиране с метода на крайните елементи, Компютърно проектиране на машини процеси и системи, Моделиране на точността на машини и технологични процеси, Компютърно проектиране на сложни формообразуващи повърхнини, Моделиране на технологични процеси в металообработването, Симулационно моделиране на процеси и системи в машиностроенето, 2 избираеми дисциплини.

Възможности за студентска мобилност

Студентите от ИПФ - Сливен имат възможност да проведат част от обучението си (до един семестър) по международни програми за обмен на студенти (Еразъм+, Леонардо и др.) в страни от Европейския съюз и Република Турция.

Моята реализация

Специалността “Компютърни технологии в машиностроенето” подготвя магистър-инженери в професионално направление “Машинно инженерство” с възможности за реализация като проектанти, конструктори, технолози и мениджъри във фирми, упражняващи производствена, консултантска, търговска и сервизна дейност във всички подотрасли на машиностроенето. компютъризация на производство.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър-инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan_IPF_KTM_mag_2013_bg.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

доц. д-р инж. Мина Цонева
Email: noting@tu-sofia.bg

доц. д-р Ваньо Иванов
Email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
Кабинет: 2204