faculties_present_img

Специалност "Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници"

За специалността

Тази магистърска специалност е предназначена за обучение на  студентите в модерните направления на производство, проектиране, присъединяване, съхранение, управление и рационално използване на електрическата енергия. Специалността предлага високо ниво на образование, съгласувано с индустрията и енергетиката. Студентите ще получат възможността да научат как да се справят с различни проблеми на електрическата енергия - от прилагането на новите научни открития за генериране, транспортиране и използването на електрическа енергия, до създаването на нови архитектури на електрическите мрежи (вкл.”smart”), включващи класически и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Студентите ще придобият навици как да приложат знанията си  за решаването на проблемите по развитието на възобновяемите енергийни източници и енергетиката като цяло, а така също и за ефективното използване на електроенергията в инженерния, социалния и икономическия контекст на нашето и европейското развитие.

Продължителността на обучението е:

 • в редовна форма - 1,5 години: 2 семестъра с учебни занятия и 1 семестър за дипломно проектиране.
 • в задочна форма - 2 години: 3 семестъра с учебни занятия и 1 семестър за дипломно проектиране.
Защо да избера тази специалност?

Защото моят професионален живот ще се простира до 70-те години на 21-ви век.

Обучението по специалността „Електрическа енергия от ВЕИ“ подготвя магистри – инженери, които притежават солидни знания както в конкретната област на възобновяемите енергийни източници, така и по широк кръг от проблеми, свързани с рационалното производство, преобразуване и потребление на електрическа енергия и на техническите средства, необходими за това.

Тази подготовка ги прави водещи специалисти в изброените области и им дава възможност за многостранна реализация в български фирми, международни компании, научно-изследователски организации с много добри позиции и възможности за кариерно развитие. 

Какви са изискванията за прием?

За специалността „Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници” се приемат кандидати завършили ОКС „бакалавър” и/или „магистър” по всички специалности от професионално направление 5.2.„Електротехника, електроника и автоматика”, което включва специалностите: “Електротехника”, “Електроенергетика и електрообзавеждане”, „Електроника”, „Автоматика, информационна и управляваща техника” и всички специалности от професионално направление  5.3.”Комуникационна и компютърна техника”.

Какво ще уча?

Обединяващото звено на обучението по специалността е производството, преобразуването и ефективното потребление на електрическа енергия от ВЕИ. Обучението е интердисциплинарно и засяга широк кръг от проблеми на рационалното производство и потребление на електроенергия. Студентите получават знания в следните области:

 • Възобновяеми енергийни източници и електрически генератори;
 • Силови електронни преобразуватели, използвани при преобразуване на енергията от ВЕИ;
 • Съхранение и повторно използване на енергия от ВЕИ;
 • Оптимизация на възобновяеми енергийни системи;
 • Електрическа част на електрически централи, използващи ВЕИ;
 • Рационално използване и качество на електрическата енергия;
 • Електрически мрежи и системи при децентрализирано производство на електрическа енергия;
 • Системи за релейна защита и автоматизация в областта на енергетиката, електроснабдяването  и електрообзавеждането;
 • Електрозадвижвания с повишена енергийна ефективност чрез използване на съвременни електронни преобразуватели, контролери и алгоритми за управление;
 • Енергетична технология и екология;
 • Управление на процеси по разход на енергия;
 • Законова уредба и пазар на електрическата енергия в Република България и в страните от ЕС;

Продължителността на обучението е редовна форма - 1,5 години: 2 семестъра с учебни занятия и 1 семестър за дипломно проектиране.

Обучението по дисциплините се провежда както чрез използване на традиционни методи - аудиторни занятия под формата на лекции и упражнения, така и на електронни форми за дистанционно обучение чрез достъп до обучителната платформа през Internet - Blackboard на Центъра за дистанционно обучение на ИПФ-Сливен.

В учебния план на специалността е предвидено индивидуално изработване и представяне от студентите на два курсови проекта и на две курсови работи.

Обучението по специалността „Електрическа енергия от ВЕИ“ завършва с изработване и защита на дипломна работа. По време на дипломното проектиране студентите се обучават в самостоятелно решаване на инженерни проблеми, поставени от практиката, или на такива с изследователска цел. Особено внимание се обръща на качественото изработване на дипломния проект и неговото атрактивно представяне пред държавната изпитна комисия по време на дипломната защита.

Възможности за студентска мобилност

Студентите от ИПФ - Сливен имат възможност да проведат част от обучението си (до един семестър) по международни програми за обмен на студенти (Еразъм+, Леонардо и др.) в страни от Европейския съюз и Република Турция;

Моята реализация

Завършилите инженери от специалността „Електрическа енергия от ВЕИ“ имат възможност да работят в научно-изследователски, проектантски, инженерингови и консултантски фирми и организации, чиято дейност е свързана с:

 • производство, пренос, преобразуване и потребление на електрическа енергия;
 • развойна дейност, планиране и строителство на енергийни системи и обекти, използващи ВЕИ и/или традиционни източници на енергия;
 • развойна дейност и производство на елементи, оборудване и системи за получаване, преобразуване, съхранение и използване на електрическа енергия вкл. и тази от ВЕИ;
 • инженеринг в областта на енергийната ефективност, рационалното производство и потребление на енергията;
 • екологията и мерки за опазването на околната среда при производството и потреблението на електрическа енергия;
 • развой, производство и внедряване на системи за електрозадвижване с прилагане на технологии за енергийна ефективност;
 • прилагане и усъвършенстване на нормативната база, надзора и контрола в частните фирми и държавните органи в областта на енергетиката и енергийната ефективност;
 • управленски и изпълнителни звена в държавната администрация, индустрията, енергетиката, транспорта, строителството, селското стопанство и отраслите на непроизводствената сфера;

Освен това завършилите студенти могат успешно да продължат професионалното си развитие като докторанти и изследователи в научни и изследователски центрове, университети и др.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Електроинженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan_IPF_EEVEI_mag_red_2017.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

доц. д-р инж. Мина Цонева
Email: noting@tu-sofia.bg

доц. д-р Ваньо Иванов
Email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
Кабинет: 2204