faculties_present_img

Специалност "Отоплителна, вентилационна и климатична техника"

За специалността

Специалност „Отоплителна, вентилационна и климатична техника“ е особено актуална с подготовката на инженери в съответствие с тенденцията в световен мащаб, за повишаване на енергийната ефективност и усъвършенстване на енергопреобразуващите технологии. Тази специалност  Ви дава възможност да бъдете висококвалифициран специалист във водещ отрасъл на българската и световната промишленост. С над 15-годишна история и традиции, обучението е организирано на базата на съвременните достижения и изисквания за проектиране, производство, монтаж, експлоатация и ремонт на битови и промишлени топлотехнически съоръжения и системи.

Защо да избера тази специалност?

Обучението в образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност „Отоплителна, вентилационна и климатична техника” има за цел подготовка на енергийни инженери със задълбочени знания и умения при  проектиране, конструиране и експлоатация на отоплителни, вентилационни и климатични системи,  хладилни инсталации, системи за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници. При обучението на студентите водеща роля имат високите съвременни изисквания за  енергийна ефективност и топлосъхранение, както и екологичните норми за опазване на околната среда и водите.

Какви са изискванията за прием?

В Инженерно-педагогически факултет - Сливен към Технически университет - София се кандидатства с:

  • Държавен зрелостен изпит по български език и литература, и/или;
  • Държавен зрелостен изпит по математика, и/или;
  • Държавен зрелостен изпит по физика, и/или;
  • Тест по математика (предварителен или редовен).
Какво ще уча?

Обучението по специалност „Отоплителна, вентилационна и климатична техника” е организирано и се провежда по начин, по който в най-пълна степен студентите придобиват общо технически и специални инженерни знания като:

  • Общообразователни и инженерни знания в областта на математиката, физиката, химията, информационните технологии, механиката, съпротивлението на материалите, електротехниката и електрониката, механиката на флуидите;
  • Знания относно машиностроителните материали, приложимите в областта CAD системи и изискванията за оформяне на техническа документация;
  • Подготовка на студентите включва знания, както  по фундаменталните за специалността дисциплини - Механика на флуидите, Термодинамика, Топлопренасяне, така и по дисциплините Топлообменни апарати, Горивна техника и технологии, Хидравлични и пневматични машини, Топлотехнически измервания и уреди, Топлоснабдяване и газоснабдяване, осигуряващи необходимия обем от знания за изясняване  физиката на топлообменните процеси.
  • Върху изградената основа от знания се надгражда практико-приложната част, включваща дисциплините Системи за отопление, Хладилни технологични процеси и системи, Масообменни уредби, Климатизация на въздуха, Вентилационни системи в индустрията,  Хладилници и хладилни инсталации, Топлинно стопанство, Регулиране и управление на топлинни процеси, Възобновяеми енергийни източници, Водоподготовка на топлотехнически системи, Инженерна екология и др. Тя е предназначена за получаване на знания и умения за проектиране, управление и контрол на топлотехнически процеси, съоръжения и системи.
Възможности за студентска мобилност

Специалността „Отоплителна, вентилационна и климатична техника“ дава възможност за студентска мобилност с цел обучение по различни програми.  Мобилността представлява период на обучение в партниращо висше училище в чужбина. Този период е част от програмата за обучение на студента и е с продължителност от 3 до 12 месеца.

Ежегодно студенти имат възможност да участват в научни конкурси, конференции, специализирани обучения и стажове както в страната, така и в чужбина.

Моята реализация

Успешно завършилите  инженери по специалност „Отоплителна, вентилационна и климатична техника ” с образователно-квалификационна степен “бакалавър” могат да се реализират професионално, както проектанти на ОВК инсталации, така и в топлофикационни или газоснабдителни дружества; в енергетичните отдели на промишлени предприятия; в оферирането, защитата и избора на съоръженията, монтажа и въвеждането на инсталациите в действие; като консултантски и технически ръководители във фирми, занимаващи се с подобна дейност.

Код по ЕСТНК: TFHVAC
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Енергиен инженер


Професионално направление:

5.4. Енергетика

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: OVKT_bachelor_2015.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

доц. д-р инж. Мина Цонева
Email: noting@tu-sofia.bg

доц. д-р Ваньо Иванов
Email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
Кабинет: 2204