Специалност "Електротехника"

За специалността

Специалността „Електротехника“ осигурява на завършилите солидни знания в модерните направления на електроинженерството както и широки възможности за професионална реализация в различни области съвременното промишлено  производство, електрониката, електрозадвижването, електроенергетиката, електрическия транспорт, преработвателната промишленост, селското стопанство и др. Обучението се извършва в съвременна аудиторна и лабораторна среда с използване на модерна апаратура, компютърни технологии и софтуер. Компютърното моделиране и симулиране, съчетани с реални физически изследвания, осигуряват възможност за адаптация на студентите към бъдещата им работа. Завършилите специалисти могат да се реализират във фирми и организации извършващи конструиране, проектиране, изследване и анализ, експлоатация, инженеринг и управление в областта на производството, разпределението, потреблението и преобразуването на електрическата енергия в други видове и обратно.

Защо да избера тази специалност?

Инженерите, завършили специалността могат да работят:

 • по проектиране, изграждане и експлоатация на електроенергийни и електротехнически съоръжения;
 • в електроразпределителните и електропреносните предприятия, електрическите централи и подстанции, електротехническите фирми, системите за електроснабдяване;
 • като проектанти по електрообзавеждане на сгради;
 • експлоатацията на нови и възобновяеми електроенергийни източници;
 • по развойна, внедрителска и консултантска дейности, отнасящи се до електроенергийни обекти;
 • по развиване на собствен бизнес в областта на електроенергетиката и възобновимите електро­енергийни източници;
 • като учители в средните училища.
Какви са изискванията за прием?

В Инженерно-педагогически факултет - Сливен към Технически университет - София се кандидатства с:

 • Държавен зрелостен изпит по български език и литература, и/или
   
 • Държавен зрелостен изпит по математика, и/или
   
 • Държавен зрелостен изпит по физика, и/или
   
 • Тест по математика (предварителен или редовен).
Какво ще уча?
 • През първите три семестъра се изучават дисциплини за изграждане на фундаментални познания по математика, физика, химия, механика, електротехника, електроника, компютърни науки, чужд език.
 • През следващите 4 семестъра се изучават общи за специалността дисциплини от областта на теорията, управлението и проектирането на електрически машини, електрически апарати и електрозадвижвания, електрически измервания, комутационна и преобразователна техника, компютърно проектиране и симулиране на електрически апарати, технологии в електротехниката и електрониката, телекомуникации, екология и възобновяеми източници на енергия и др.
 • Последният семестър е изграден изцяло от избираеми дисциплини в направление "Електрически мрежи", чрез които студентите придобиват се познания и умения за анализ и използване на електрически мрежи, интелигентни електрически мрежи, електрическа част на електрически централи и подстанции, компютърно конструиране, проектиране на децентрализирани електроенергийни източници, режими и експлоатация на електрически мрежи
 • По време на дипломното проектиране студентите се обучават в решаването на реални инженерни проблеми.
 • Обучението по дисциплините се провежда както чрез използване на традиционни методи - аудиторни занятия под формата на лекции и упражнения, така и на електронни форми за дистанционно обучение чрез достъп до обучителната платформа през Internet - Blackboard на Центъра за дистанционно обучение на ИПФ-Сливен.
Възможности за студентска мобилност

Студентите от ИПФ - Сливен имат възможност да проведат част от обучението си (до един семестър) по международни програми за обмен на студенти (Еразъм+, Леонардо и др.) в страни от Европейския съюз и Република Турция;

Моята реализация

Познанията и уменията, придобити от обучението по специалност „Електротехника“ осигуряват успешна реализация във всички сфери на индустрията:

• производствени предприятия, фирми и звена в енергетиката, електрическия транспорт, селското стопанство, преработвателната промишленост

• промишлени предприятия, фирми и звена за разработване и производство на електротехнически  изделия с използване на CAD/CAM технологии и системи

• проектантски, инженерингови и консултантски фирми по изграждане на електроенергийни обекти

• проектантски, инженерингови и консултантски фирми по разработване и внедряване на енергоефективно управление на технологични процеси, електрозадвижвания, сградна автоматизация

• електроразпределителни дружества, представителства на водещи чуждестранни фирми.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Електроинженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: E_bachelor_2012.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

доц. д-р инж. Мина Цонева
Email: noting@tu-sofia.bg

доц. д-р Ваньо Иванов
Email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
Кабинет: 2204