Специалност "Автотранспортна техника"

За специалността

Завършилите специалността “Автоматика и информационни технологии” получават квалификация с възможности за успешна професионална реализация като: конструктори, маркетингови специалисти във фирми с производствена, проектантска и консултантска дейност; търговски представители; дистрибутори и рекламни агенти в областта на автотранспортната техника, приложение на специализирани софтуерни продукти за проектиране в областта на автотранспорта.

Защо да избера тази специалност?

Инженерите, завършили специалността могат да се реализират като:

 • конструктори, технолози, маркетингови и сервизни специалисти във фирми с производствена, проектантска и консултантска дейност, свързана с автотранспортната техника;
 • търговски представители, дистрибутори и рекламни агенти на автотранспортни изделия и машини, производствена техника и специализиран софтуер за проектиране и производство в автотранспорта;
 • учители в средните училища.
Какви са изискванията за прием?

В Инженерно-педагогически факултет - Сливен към Технически университет - София се кандидатства с:

 • Държавен зрелостен изпит по български език и литература, и/или
   
 • Държавен зрелостен изпит по математика, и/или
   
 • Държавен зрелостен изпит по физика, и/или
   
 • Тест по математика (предварителен или редовен).
Какво ще уча?

Няма текст

Възможности за студентска мобилност

Студентите от ИПФ - Сливен имат възможност да проведат част от обучението си (до един семестър) по международни програми за обмен на студенти (Еразъм+, Леонардо и др.) в страни от Европейския съюз и Република Турция;

Моята реализация

няма текст

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

проф. д-р инж. Стефка Неделчева
Email: stefned@tu-sofia.bg
Кабинет: 2203

маг. инж. Ива Тарагошева
Email: noting@tu-sofia.bg
Кабинет: 1213

доц. д-р инж. Мина Цонева
Email: noting@tu-sofia.bg