Специалност "Автотранспортна техника"

За специалността

Завършилите специалността “Автоматика и информационни технологии” получават квалификация с възможности за успешна професионална реализация като: конструктори, маркетингови специалисти във фирми с производствена, проектантска и консултантска дейност; търговски представители; дистрибутори и рекламни агенти в областта на автотранспортната техника, приложение на специализирани софтуерни продукти за проектиране в областта на автотранспорта.

Защо да избера тази специалност?

Инженерите, завършили специалността могат да се реализират като:

 • конструктори, технолози, маркетингови и сервизни специалисти във фирми с производствена, проектантска и консултантска дейност, свързана с автотранспортната техника;
 • търговски представители, дистрибутори и рекламни агенти на автотранспортни изделия и машини, производствена техника и специализиран софтуер за проектиране и производство в автотранспорта;
 • учители в средните училища.
Какви са изискванията за прием?

В Инженерно-педагогически факултет - Сливен към Технически университет - София се кандидатства с:

 • Държавен зрелостен изпит по български език и литература, и/или
   
 • Държавен зрелостен изпит по математика, и/или
   
 • Държавен зрелостен изпит по физика, и/или
   
 • Тест по математика (предварителен или редовен).
Какво ще уча?

Обучението на машинния инженер по специалност “Автотранспортна техника” е организирано на базата на съвременните достижения и изисквания за експлоатация и ремонт на автотранспортна техника. Инженерната подготовка на бакалавъра по специалност „” е подчинена на принципа за последователно изучаване на няколко групи дисциплини:

 

Фундаментални дисциплини – висша математика; физика; химия; информатика;

 

Общоинженерни дисциплини – основи на конструирането и CAD; механика; материалознание; съпротивление на материалите; механика на флуидите; машинни елементи; електротехника и електроника; теория на машините и механизмите; топлотехника;

 

Специални инженерни дисциплини:

 • задължителни – теория на ДВГ; логистична техника; хидро- и пневмозадвижване; ; теория на автомобила; електрообзавеждане и електроника в автомобила; конструкция на ДВГ; конструкция на автомобила; организация и безопасност на движението по пътищата; технология и организация на автомобилния транспорт; надеждност и техническа диагностика на автомобилната техника; уредби на ДВГ; трансмисии на автомобила; съвременни електронни системи в автомобилната техника; автомобилни конструкционни и експлоатационни материали; автотехническа експертиза; екология на автомобилната техника; техническо обслужване и ремонт на автомобила; техническа безопасност;
 • избираеми - прикачени транспортни средства към АТ; изпитване на ДВГ; дизайнерско проектиране; технология на производството на автомобилни детайли; изпитване на автомобилната техника; дизайн на колесни транспортни средства.

Стопански и хуманитарни дисциплини - психология, педагогика, аудиовизуални и информационни технологии в обучението, методика на обучението, психология на общуването, педагогическа риторика, педагогическа етика, педагогическа социология, мениджмънт и маркетинг на автотранспортната техника.

 

         Неразделна част от обучението е свързано с получаване на педагогически умения и навици за реализация като преподавател в системата на професионалното обучение.

Възможности за студентска мобилност

Студентите от ИПФ - Сливен имат възможност да проведат част от обучението си (до един семестър) по международни програми за обмен на студенти (Еразъм+, Леонардо и др.) в страни от Европейския съюз и Република Турция;

Моята реализация

Завършилите специалност “Автотранспортна техника” се реализират успешно в различни фирми на управленски и изпълнителски длъжности, изискващи образователно-квалификационна степен “бакалавър” и професионална квалификация “машинен инженер” в сферата на производството, услугите, търговията, рекламата, образованието и държавната администрация, както и при реализацията на собствен бизнес.

Квалификацията “учител” позволява на завършилите специалността бакалаври реализация като учители и възпитатели в средните общообразователни и професионални училища.

 

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: AT_bachelor_2014.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

доц. д-р инж. Мина Цонева
Email: noting@tu-sofia.bg

доц. д-р Ваньо Иванов
Email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
Кабинет: 2204