Специалност "Приложна математика и информатика"

За специалността

Специалността „Приложна математика и информатика”, бакалавърска степен, (акредитирана от НАОА) осигурява квалификация по приложна математика с възможности за реализация в широк диапазон от дейности: компютърни технологии, банкови и застрахователни дейности, управление на фирми, оптимизация и управление в транспорта, енергетиката и комуникациите.

Защо да избера тази специалност?

Придобитите знания във фундаменталните науки и умения за използване на информационни технологии и съвременни математически методи, осигуряват гъвкавост и адаптивност на завършилите и успешна реализация на пазара на труда.

Какви са изискванията за прием?

За обучение по специалността може да кандидатства всеки, притежаващ диплома за завършено средно образование. Изискванията за прием се обявяват всяка година в Справочника за кандидат-студенти и са съгласно правилата за прием на ТУ – София - http://priem.tu-sofia.bg/

Какво ще уча?

Учебният план и учебните програми са разработени с отчитане на европейските стандарти при широко международно сътрудничество. Обучението включва: фундаментални математически дисциплини, основни дисциплини (физика, механика, електротехника, компютърни системи, финансова математика) и съвременни математически методи и компютърни технологии с приложение в различни области (техника, икономика, биология и др.)

Възможности за студентска мобилност

Устойчива практика е възможността наши студенти да провеждат обучение по програмата Еразмус в различни европейски университети в Германия, Дания, Велико-британия, Франция, Италия, Кипър, Португалия, Испания и др. В следващите години ние предвиждаме да обогатим международните контакти на нашите студенти и по линия на практики в европейски компании. В тази връзка доброто владеене на английски, немски и френски език гарантира обучението на студентите в европейските страни.

Моята реализация

Специалността „Приложна математика и информатика” попада сред 5-те с най-висок среден осигурителен доход на завършилите в страната според рейтинговата система за висшите учебни заведения.


Реализират се като:

  • специалисти по информационни и компютърни технологии;
  • специалисти по природни и технически науки;
  • стопански и административни дейности.
     
Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

математик


Професионално направление:

4.5. Математика

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-FPMI-PMI-bak-k2.pdf
Студентска канцелария:

Ани Кочева
Email: ak@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228A
Тел.:02 965-2476

Деканска канцелария:

Галинка Димитрова
Email: ipmi-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228-А
Тел.:02 965-3379