faculties_present_img

Специалност "Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето"

За специалността

Обучението в магистърска специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” дава солидна и задълбочена подготовка както в основни дисциплини, така и в областта на най-съвременните компютърните средства и технологии на тримерното инженерно моделиране, виртуалното инженерство, инженерните анализи и симулации и управление на инженерна информация и бази данни с цел ефективно проектиране на високотехнологични продукти и системи и развитие на технологични процеси за модерната индустрия. Завършилите магистър инженери ще имат подготовка по използване на методите и средствата на информационните технологии, интегрирани CAD/CAM/CAE и PLM системи и виртуалното инженерство в областта на индустрията, изследването и развитието както на нови продукти и системи, така и на нови технологични процеси.

Защо да избера тази специалност?

Завършилите програма “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” магистри могат да продължат обучението си в образователно научна степен „Доктор” в ТУ-София или в чужбина по подходящи научни направления. Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети. Предвижда се и пряко сътрудничество с водещи фирми от индустрията за създаване на директна връзка на студентите с индустриалната среда.

Обучението в специалността е съобразено с най-съвременните CAD/CAM/CAE технологии и средства за тримерното инженерно моделиране, виртуалното инженерство и управление на инженерна информация, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, Франция, Италия и др.

Какви са изискванията за прием?

За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 5. Технически науки

 

Какво ще уча?

Целта на магистърското обучение е да даде задълбочена подготовка по фундаментални дисциплини, като надстройка на изучаваните в ОКС „Бакалавър”. За постигане на по-голяма мобилност на завършилите магистри, се дава акцент на приложни дисциплини, които дават знания, умения и навици, съответстващи на съвременното ниво на развитие на CAD/CAM/CAE технологиите и техниката. Успешно завършилите тази програма магистри трябва:

  • Да имат знания и умения за работа с интегрирани тримерни CAD/CAM/CAE и PLM системи и моделиери от висок клас.
  • Да познават технологиите за бързо изграждане на прототипи(Rapid Prototyping) и методите за бързо създаване на формообразуващи инструменти (Rapid Tooling).
  • Да познават технологиите на микро-електро-механичните системи (MEMS) и най-съвременните технологии за тяхното производство в една от най-динамичните области на високотехнологичните производства.
  • Да имат знания и умения в областта на инженерните бази данни за управление на инженерните и инженеринговите процеси в разпределена среда.
  • Да имат знания в областта на роботиката и индустриалната автоматизация.
  • Да имат знания за разработване на машиностроителни продукти с помощта на компютърните технологии и виртуалното инженерство чрез методите за формална верификация и консистентно моделиране и валидиране.
  • Да имат базисни знания за компютърни мрежи, езици за програмиране, мултимедийни и WEB технологии.
Възможности за студентска мобилност

Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети. Предвижда се и пряко сътрудничество с водещи фирми от индустрията за създаване на директна връзка на студентите с индустриалната среда.

Моята реализация

Опитът показва, че машинни инженери получили задълбочена подготовка по използване на методите и средствата на информационните технологии, интегрирани CAD/CAM/CAE и PLM системи и виртуалното инженерство в областта на индустрията много успешно започват своята реализация в редица области като: малки и средни предприятия в сферата на инструменталното производство; предприятия в областта на производството на компоненти и възли за международния пазар; инженерингови фирми в областта на индустриалната автоматизация и вътрешно заводската логистика; производители на машини и съоръжения; развитие на нови продукти; консултантски компании и фирми, специализирани във внедряване на информационните технологии и CAD/CAM/CAE и PLM системи в предприятията. Не малка част от завършилите работят в европейски фирми с предприятия в България, както и в редица западно европейски фирми и институти в областта на компютърните технологии в индустрията.

Код по ЕСТНК: МCADM
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 години
Задочно - 2 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Учебен план КПТМ магистър редовно 2017.10.10.pdf
Студентска канцелария:

Божана Митова
Email: bmitova@tu-sofia.bg
Кабинет: 3228
Тел.:02 965-3611

Деканска канцелария:

маг. инж. Светлана Манджакова-Цокева
Email: mtf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 3230
Тел.:02 965-2282