Специалност "Електроника"

За специалността

Във ФЕА на ТУ – София, филиал Пловдив се води обучение в редовна форма по специалността Електроника за ОКС „магистър”, чийто срок е 1,5 години, разделени в 3 семестъра.

Съвременните технологии са движещата сила в развитието на днешната икономика, а инженерите по електроника са включени във всеки аспект на технологиите от микроелектронните чипове до електронните устройства, мрежите за комуникации и софтуера. Те са подготвени за проектиране и производство както на лека и преносима електронна апаратура, захранвана от акумулаторна батерия, така и на уреди захранвани от мрежово напрежение.

Инженерите по Електроника могат да работят в различни системи, започвайки от разработването на интегрални схеми и микропроцесори до проектирането на мощни силови електронни устройства. Завършилите тази специалност намират реализация във фирми за производство на компютри, полупроводникови елементи, в автомобилната и авиационната промишленост, в телекомуникациите, в радио и телевизионната техника, както и в областта на силовата електроника.

 

В процеса на обучението си за магистърска степен по Електроника, студентите имат възможност да избират модул от специализиращи дисциплини.

Областите на специализиращите дисциплини са следните:

  1. Автоматизирани електрозадвижвания;
  2. Оптоелектронна и медицинска техника;
  3. Комуникационна техника.

Тези специализиращи дисциплини разширяват теоретичните познания и практическия опит на подготвяните инженери в области като системите за управление, индустриалната електроника, комуникационната техника, както и в областта на опотоелектронните и лазерните технологии.

Магистрите по Електроника могат да работят в научноизследователски центрове и да продължат обучението си в образователно-научната степен „доктор”.

Защо да избера тази специалност?

Специалността "Електроника" за образователно-квалификационна степен "магистър" има за цел да изгради нов тип електронни инженери, качествено подготвени да решават широк кръг инженерни задачи, с умения за изследователска, проектантска и практическа насоченост, в условията на пазарната икономика. Наличието на висококвалифицирани хабилитирани преподаватели по дисциплините, изучавани в специалността, дава възможност за обучение на студентите след това и в образователно-квалификационната степен  “доктор“. Поле за изява за такива специалисти има, както в гр. Пловдив, така и в неговия регион, където има големи заводи, научно - изследователски институти и висши учебни заведения.  

Учебният план решава пълноценно задачите за обучение по специалността в съответствие с поставените цели. Студентите се обучават в съвременно обзаведени лаборатории, в т.ч. и на самостоятелна работа в компютърни лаборатории.  

Динамиката на развитието на студентите се осигурява посредством възможностите за изборност на учебните дисциплини в специализиращата инженерна област.

Учебният план има гъвкава структура, която позволява чрез избираеми дисциплини да се получат конкретни знания по специалността и задълбочена компютърната подготовка.  

Какви са изискванията за прием?

Приемането на студентите при преминаване от образователно-квалификационна степен “бакалавър” в образователно-квалификационна степен “магистър” за една и съща специалност се извършва с конкурс по документи. Конкурсът по документи се извършва по низходящ ред на състезателен бал.

Състезателният бал (изчисляван по точкова система) се образува от:

1. Средния успех от дипломата за образователно-квалификационна степен "бакалавър", умножен по 10.

Максимален брой точки - 60.

2. Оценката от дипломната работа, умножена по 2.

Максимален брой точки - 12.

3. Сумата от оценките по 3 предмета, изучавани в курса на обучение, определени от съответния Факултетен съвет.

Максимален брой точки - 18.

4. За всяка специалност се дават до 10 допълнителни точки.

По преценка на Факултета, те могат да включват например участие в научна конференция, публикувана статия, изучавана определена дисциплина или група дисциплини, завършен определен университет и други.

Максимален брой точки - 10.

МАКСИМАЛЕН БАЛ - 100 точки

За местата по държавна поръчка по отделните специалности, могат да кандидатстват само завършилите ОКС “Бакалавър” по съответната специалност (или указани в квалификационната характеристика специалности).

За платено обучение, могат да кандидатстват само студентите, които имат успех не по-малко от "ДОБЪР" от дипломата за завършена степен на висшето образование.

"Успех от диплома за завършена степен на висшето образование" е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Кандидатите за места по държавна поръчка и платено обучение се състезават помежду си в отделни групи.

БАЛООБРАЗУВАЩИ ДИСЦИПЛИНИ специалност "ЕЛЕКТРОНИКА":

- Аналогова схемотехника

- Микропроцесорна схемотехника

- Преобразувателна техника

Забележка: 1. Когато дисциплината е разделена на няколко части или включва курсов проект, се взема средноаритметичната оценка. 

2. За кандидат-студенти, завършили по учебен план, в който липсват конкретните дисциплини, за балообразуване се взема аналогична оценка.

Обучението на магистри, завършили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по друга специалност, започва с изравнително обучение за изучаване на основни дисциплини, формиращи специалността. Когато приравнителните изпити на кандидата са по-малко от 6, той се обучава по индивидуален учебен план, без изравнително обучение.

Броят, видът на дисциплините и продължителността на изравнителното обучение се определят от съответния факултетен съвет и представляват неразделна част от учебния план по съответната специалност.


Минималният срок на подготвителното обучение е един семестър (минимум 6 дисциплини).

Изравнителното обучение е платено. Таксите за обучение се определят ежегодно от Академичния съвет.


Записването за изравнителното обучение се извършва чрез конкурс по документи.


След успешно завършване на изравнителното обучение студентите продължават обучението си в магистърска степен срещу заплащане заедно със студентите, обучаващи се за магистри. Кандидатите, които не притежават диплома за ОКС "магистър", може да кандидатсват за свободните (незаети) места по държавна поръчка в съответната магистърска специалност.


Студентите се приемат за обучение в образователно-квалификационна степен магистър с конкурс по документи.


Конкурсът по документи се извършва по низходящ ред на състезателния бал.

Състезателният бал се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на изравнителното обучение, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата от дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен. Минималният успех на кандидатите, формиран по описания начин, трябва да бъде "добър".

Правила за приемане в ОКС "Магистър" на студенти, завършили "Професионален бакалавър" по специалност от същото професионално направление

Обучението започва с допълващо обучение за изучаване на основни дисциплини, формиращи специалността. 

Броят, видът на дисциплините и продължителността на допълващото обучение се определят от съответния факултетен съвет и представляват неразделна част от учебния план по съответната специалност. 

Срокът на допълващото обучение е една година (два семестъра), като в съответствие с учебния план се осигуряват 60 кредита по ЕСТК. 

Допълващото обучение е платено. Таксите за обучение се определят ежегодно от Академичния съвет. 

Записването за допълващо обучение се извършва чрез конкурс по документи. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена ОКС „професионален бакалавър”. 

След успешно завършване на допълващото обучение студентите продължават обучението си в магистърска степен срещу заплащане заедно със студентите, обучаващи се за магистри.

 

Какво ще уча?

Областите на специализиращите дисциплини са следните:

  1. Автоматизирани електрозадвижвания;
  2. Оптоелектронна и медицинска техника;
  3. Комуникационна техника.

Тези специализиращи дисциплини разширяват теоретичните познания и практическия опит на подготвяните инженери в области като системите за управление, индустриалната електроника, комуникационната техника, както и в областта на опотоелектронните и лазерните технологии.

Магистрите по Електроника могат да работят в научноизследователски центрове и да продължат обучението си в образователно-научната степен „доктор”.

Осигурява се включване на студенти и докторанти от професионалното направление в изпълнението на изследователски проекти.

Поддържат се и се стимулират научните изяви на студентите и докторантите в изследователски и образователни проекти и научни форуми (национални и международни).

Възможности за студентска мобилност

Мобилността на студентите в рамките на ТУ София и чужбина, е осигурена чрез въвеждането на Европейската система за натрупване на кредити (ЕСТК). Реализацията на студентска мобилност се осигурява от ръководството на  Факултет „Електроника и автоматика” и Университета чрез договореност за преподавателска и студентска мобилност по програмите CEEPUS и Erasmus. Финансирането на участието се осигурява от Министерство на образованието и науката. Обучението по специалност "Електроника" предлага студентска мобилност по двустранни договори с университети Nottingham Trent University, Нотингам, Великобритания и KaHo Sint-Lieven- Catholic Universly College, Гент, Белгия.

Моята реализация

Поради широкопрофилната подготовка и високия си професионализъм, завършващите специалност “Електроника” намират много добра реализация в държавни и частни фирми в България и в чужбина.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

магистър-инженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Em.pdf
Студентска канцелария:

Марина Христозова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Зоя Илиева
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4241
Тел.:032/659 562

Миглена Николова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Деканска канцелария:

Валентина Букова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564