Специалност "Електроника"

За специалността

Специалността "Електроника" се изучава във Факултет по “Електроника и Автоматика" (ФЕА).  

Целта на обучението по специалност “Електроника” е създаването на специалисти с висше образование, отговарящи на параметрите в квалификационната характеристика: електроинженер по специалност “Електроника”. Инженерът по електроника е подготвен да извършва производствена, технологична, експлоатационна, монтажна и ремонтна дейности, а така също конструкторска и организационно-управленческа и научна дейности. Тези дейности инженерът по електроника може да реализира в битовата и промишлена електроника, медицинската техника, а също и в отрасли и производства, където електрониката е обслужваща, като машиностроене, електротранспорт, метрология, медицина, съобщения, селскостопанска техника и лабораторни оборудвания за тях, научно-изследователски сектор.  

Инженерът по електроника съчетава класическите и най-модерните тенденции на електрониката.  

Специалността има за цел да осигури образование в областта на електрониката, необходимо за дипломирани инженери, с високо качество, способни за незабавен принос в областта на конструктивно-технологичното проектиране, проектирането, модернизацията и експлоатацията на електронни апарати, в проектирането и реконструкцията на предприятия за производство и експлоатация на такава апаратура, в прилагане на електронната техника във всички области на своята дейност.  

Специалността "Електроника" е традиционна за висшето техническо образование в България. Студентите се обучават в три образователни степени - бакалавър, магистър и доктор.  

Специалността със специализациите си съчетава задълбочена фундаментална и специална подготовка на студентите и е съобразена със съвременните и модерни тенденции в обучението им.

Завършилите специалността се реализират като конструктори и технолози, научни работници, ръководители на колективи и организатори на работата в отделните стопански единици.  

Динамичното развитие на електронната техника с нейните най-модерни разновидности налага непрекъсната адекватна динамика и непрекъснато развитие на специалността. Учебният процес непрекъснато се обогатява и осъвременява, което обуславя необходимостта от динамично развитие на всички те му компоненти - преподаватели, методи и средства за обучение, учебно-експериментална база и обекти на обучението.  

Продължителността на обучението за образователно-квалификационната степен бакалавър е 4 години за редовно обучение с аудиторна заетост от 2625 часа. Основна форма на оценяване на знанията е писмения изпит. По някои от дисциплините се прилага и писмена текуща оценка. В рамките на всеки семестър са предвидени не повече от четири изпита и две текущи оценки. Знанията на студентите се оценяват по шестобалната система.  

Обучението на студентите завършва с разработване и защита на дипломна работа пред държавна комисия от хабилитирани лица. 

Практическото обучение за придобиване на образователно - квалификационната степен “бакалавър“ включва 2 седмици учебна практика в I курс, две седмици учебно-производственa практика във II курс, 2 седмици специализираща практика в III курс и две седмици преддипломна практика в IV курс, или общо 240 академични часа.  

За образователно-квалификационната степен магистър продължителността на обучението е 1.5 години редовно обучение с аудиторна заетост от 675 часа. Преподавателският състав е високо квалифициран. Обучението се води от 1 професор, 10 доцента и 2 главни асистента д-р, и 3 главни асистента.  

Лекционните курсове по дисциплините в магистърската степен са възложени само на хабилитирани преподаватели, а семинарните и лабораторни упражнения и част от лекциите (до 25 %) на асистенти с докторска степен.  

Обучението на студенти в образователно-квалификационна степен "Доктор" се извършва на основата на индивидуален учебен план за всеки докторант.  

Завършените дисертации на обучаваните докторанти винаги преминават през апробация чрез предварителна защита пред компетентно научно звено.  

Финансовото обучението и процедурите по официалните защити се пoемат от бюджета на Филиала. 

Защо да избера тази специалност?

Специалността "Електроника" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" има за цел да изгради нов тип електронни инженери, качествено подготвени да решават широк кръг инженерни задачи, главно с практическа насоченост, в условията на пазарната икономика. Наличието на висококвалифицирани хабилитирани преподаватели по дисциплините, изучавани в специалността, дава възможност за обучение на студентите след това и в другите образователно-квалификационни степени - “магистър“ и “доктор“. Поле за изява за такива специалисти има, както в гр. Пловдив, така и в неговия регион, където има големи заводи, научно - изследователски институти и висши учебни заведения.  

Учебният план решава пълноценно задачите за обучение по специалността в съответствие с поставените цели. Студентите се обучават в съвременно обзаведени лаборатории, в т.ч. и на самостоятелна работа в компютърни лаборатории.  

Динамиката на развитието на студентите се осигурява посредством възможностите за изборност на учебните дисциплини в специализиращата инженерна област.

Учебният план има гъвкава структура, която позволява чрез избираеми дисциплини да се получат конкретни знания по специалността и задълбочена компютърната подготовка.  

 

Какви са изискванията за прием?

Кандидат-студентите трябва да са завършили средно образование. Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности се образува като към оценките по математика и физика от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки: 

– от успешно издържан държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература или по математика или по физика през годините от 2008 до 2014 г. включително, умножена по 2.9; 

– от теста по математика (предварителен или редовен), умножена по 3. 

За повече информация:

 http://www.tu-plovdiv.bg/news_admission_article.php?article=695&year=0&month=0

 

Какво ще уча?
 •   Обучението по електроника осигурява широка база от теоретични познания и практически умения за изследователска, проектантска и производствена дейност, насочени към приложение на електрониката в различни индустриални области, здравеопазването, комуникациите и др.           

  Учебният план за обучение на студенти по специалност „Електроника”, ОКС "Бакалавър" включва фундаментални дисциплини, дисциплини, осигуряващи общотехническа подготовка и специализиращи дисциплини:

 • Фундаментални дисциплини:

  Общоинженерна подготовка: Висша математика, Физика, Химия, Машинознание, Теоретична електротехника, Електрически измервания, Основи на инженерното проектиране;

  Фундаментални дисциплини за специалност „Електроника”: Полупроводникови елементи, Сигнали и системи, Аналогова схемотехника, Програмиране и използване на компютри, Електромеханични устройства, Теория на автоматичното регулиране.

  Общотехническа подготовка за специалност „Електроника”:

  Задължителни дисциплини: Цифрова схемотехника, Импулсна схемотехника, Теория на електронните схеми, Токозахранващи устройства, Практикум по схемотехника, Микропроцесорна схемотехника, Преобразувателна техника, Измервания в електрониката, Качество и надеждност на електронна апаратура, Микроелектроника, Електронни регулатори, Конструиране и технология на електронна апаратура, Автоматизирано проектиране в електрониката, Комуникационна техника, Автоматизация на електронното производство.

  В процеса на обучението си за бакалавърска степен по Електроника, студентите имат възможност да избират един от двата списъка със специализиращи дисциплини. Областите на специализиращите дисциплини са следните:

 • Устройства за измерване, управление и контрол;
 • Медицинска и индустриална електроника;
 • Тези специализиращи дисциплини разширяват теоретичните познания и практическия опит на подготвяните инженери в области като системите за управление, индустриалната и медицинската електроника, екологичния контрол, както и в областта на опотоелектронните и лазерните технологии.

Възможности за студентска мобилност

Мобилността на студентите в рамките на ТУ София и чужбина, е осигурена чрез въвеждането на Европейската система за натрупване на кредити (ЕСТК). Реализацията на студентска мобилност се осигурява от ръководството на  Факултет „Електроника и автоматика” и Университета чрез договореност за преподавателска и студентска мобилност по програмите CEEPUS и Erasmus. Финансирането на участието се осигурява от Министерство на образованието и науката. Обучението по специалност "Електроника" предлага студентска мобилност по двустранни договори с университети Nottingham Trent University, Нотингам, Великобритания и KaHo Sint-Lieven- Catholic Universly College, Гент, Белгия.

Моята реализация

Поради широкопрофилната подготовка и високия си професионализъм, завършващите специалност “Електроника” намират много добра реализация в държавни и частни фирми в България и в чужбина.

Код по ЕСТНК: BE
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Инженер по електроника


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Eb.pdf
Студентска канцелария:

Марина Христозова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Зоя Илиева
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4241
Тел.:032/659 562

Миглена Николова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Деканска канцелария:

Валентина Букова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564