Специалност "Електротехника"

За специалността

Специалността “Електротехника” съчетава класически и съвременни тенденции, свързани с многобройните приложения на електричеството в съвременния свят. Тя осигурява широка база от теоретични познания и практически умения, необходими за преобразуване и използване на електрическата енергия и свързаните с нея съоръжения, във всички области на съвременния живот. 

Защо да избера тази специалност?

Електроинженерите завършили тази специалност могат да работят във всички предприятия и фирми, където се проектират, произвеждат, експлоатират и поддържат електротехнически изделия и устройства. Обучението по електротехника е традиционно за всички престижни висши технически училища по света и гарантира професионална реализация.

Какви са изискванията за прием?

Кандидат студентите трябва да са завършили средно образование. Кандидатстването се извършва чрез подаване на кандидатстудентски документи и класиране по специалности. Кандидат студентите кандидастват с матура по математика, физика и български език или с тест по математика.

Какво ще уча?

В учебния план са включени и учебни дисциплини като: електроенергетика, техника на високите напрежения, електроснабдяване и електрообзавеждане, възобновяеми енергийни източници, електрически машини и апарати, осветителна и инсталационна техника, комутационна техника, апарати за сградна автоматизация и др. При това в обучението за всяка една от посочените области и дисциплини се използват съвременни компютърни методи и средства. Специализиращата подготовка се основава на стабилен теоретичен фундамент. Наред със специалните знания, електроинженерът получава в достатъчен обем, с приложна насоченост: глобалните проблеми за опазване на околната среда, патентно и индустриално право, икономика, мениджмънт, чужди езици и други. Солидните знания и подготовка по специалността са гаранция за бърза адаптация на младите специалисти към променящите се икономически условия у нас. 

Възможности за студентска мобилност

Катедрата има сключени международни договори за студентска мобилност.

Моята реализация

През последните десетина години интересът към специалност Електротехника се засилва все повече и повече, в престижни наши и чуждестранни фирми. Нашите възпитаници - доктори, магистри и бакалаври, са търсени и желани специалисти в редица крупни фирми в Южна България. Такива са: Siemens, Schneider Electric, ABB, Liebherr, EVN, Чез България, Филкаб, Табаков и синове, Интеркомплекс ООД, Електролукс и др. За нарасналото търсене на инженери, от специалност  "Електротехника" може да се съди и по това, че в момента всички завършили при нас магистри работят по специалността си в престижни фирми, което се отнася и за не малка част от завършилите бакалаври. 

Код по ЕСТНК: BЕЕ
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Електроинженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: FEA_Et_b_154.pdf
Студентска канцелария:

Марина Христозова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Зоя Илиева
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4241
Тел.:032/659 562

Миглена Николова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Деканска канцелария:

Валентина Букова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564