Специалност "Компютърни Системи и Технологии"

За специалността

Целта на специалността „Компютърни системи и технологии” е да се подготвят квалифицирани кадри за промишлеността, комуникациите, транспорта, търговията, финансите, управлението и др. области, в които се прилагат информационните технологии.

През 1987г. е създадена специалност ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА, а през 1994 се стартира и специалността ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. През 1997 на базата на двете специалности се създава Компютърни Системи и Технологии – КСТ.

Защо да избера тази специалност?

Студентите КСТ имат възможност да използват модерно оборудвани компютърни зали и лаборатории и да се докоснат до съвременни компютърни архитектури, вградени системи и програмни средства, консултирани от експерти в областта от университета и бизнеса. Катедрата има сключени различни рамкови договори с местни фирми за провеждане на студентски практики и стажове. В лабораториите на катедрата, студнетите могат да работят по дипломни и курсови проекти, както и да участват в научно-приложни и научни разработки.

Какви са изискванията за прием?

Бакалаври Компютръно Инженерство могат да кандидатстват за държавна поръчка без необхдоимст от допълнителни изпити.

Бакалаври от сродни специалности в същото напралвение също могат да кандидатстват държавна поръчка като може да се наложи да държат някои приравнителни изпити.

Професионални бакалаври от съсщото направление могат да кандидатстват по определена програма с учебен план за покриване на разликите.

Бакалаври от други направления могат да кандидатстват за платено обучение с приравнителни изпити, броят на които зависи от специалността, която са завършили като бакалавър.

Какво ще уча?

Магистърският курс КСТ е ориентиран към спецификите на компютърното инженерство, като включва разнообразни модерни софтуерни и хардуерни дисциплини. Например: Проргамиране в Интернет, Разпределени системи и компютърни комуникации, Проектиране на свръхголеми интегрални схеми, Разпределени вградени системи, UML програмиране, Биоинформатика, Паралелни Алгоритми, Метаевристика, Изкуствен интелект, Самообучение в програмирането.

Възможности за студентска мобилност

Магистрите КСТ могат да се обучават в други Европейски университети по програма Еразъм, както и да изпълняват дипломния си проект. Информация за секторна програма Еразъм може да бъде намерена на http://oldweb.tu-sofia.bg/Erasmus/

Еразъм договори 2014-2021:

  1. Blekinge Institute of Technology (www.bth.se), факултетен кординатор - проф. Веселка Боева
  2. Stockholm University, Department of Computer and Systems Science (http://dsv.su.se/en/), факултетен кординатор - проф. Веселка Боева
  3. Brno University of Technology, Faculty of Information Technology (http://www.fit.vutbr.cz/), факултетен кординатор - проф. Веселка Боева

 

 

Моята реализация

Дипломата за Магистър инженер по Компютърни системи позволява на завършилите да работят в широк набор от сфери като високообразовани специалисти и ръководители на екипи, проекти и други. Развитието на знанията в магистърския курс позволява да се овладеят техники за управление и изпълнение на цялостни проекти в областа на Информационните системи, компютърните комуникации, софтуерното инженерство, проектирането на системи с програмируема логика, вградените системи и автоматизацията, паралелните изчисления и Cloud computing, и много други.

Код по ЕСТНК: CS
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър инженер


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: FEA_KST_m.pdf
Студентска канцелария:

Марина Христозова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Зоя Илиева
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4241
Тел.:032/659 562

Миглена Николова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Деканска канцелария:

Валентина Букова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564