Специалност "Компютърни Системи и Технологии"

За специалността

Целта на специалността „Компютърни системи и технологии” е да се подготвят квалифицирани кадри за промишлеността, комуникациите, транспорта, търговията, финансите, управлението и др. области, в които се прилагат информационните технологии.

През 1987г. е създадена специалност ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА, а през 1994 се стартира и специалността ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. През 1997 на базата на двете специалности се създава Компютърни Системи и Технологии – КСТ.

Защо да избера тази специалност?

Студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" получават диплома за завършено висше образование за образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "Компютърен инженер". 

Какви са изискванията за прием?

Завършено средно образование.

Какво ще уча?

Провежда се по учебен план, който е съобразен с най-новите изисквания на международните организации IEEE - CS (Институт на инженерите по електротехника и електроника - компютърно дружество), АСМ (Асоциация по компютърни машини) и AIS (Асоциация по информационни системи).

Фундаментални дисциплини:

Общо инженерна подготовка: Висша математика, Физика, Химия, Машинознание, Теоретична електротехника, Електрически измервания, Основи на инженерното проектиране;

Фундаментални дисциплини за КСТ: Дискретни структури, Синтез и анализ на алгоритми, Полупроводникови елементи, Сигнали и системи, Анализ и синтез на логически схеми;

Общо техническа подготовка за КСТ:

Задължителни дисциплини: ПИК, Операционни системи, Цифрова схемотехника, Организация на компютъра, Микропроцесорна техника, Компютърна периферия, Бази от данни, Програмни езици, Компютърни архитектури, Програмни среди, Компютърни мрежи, Паралелно програмиране, Компютърна графика, XML - Технологии;

Специализиращи дисциплини:

Задължително избираеми: Микропроцесорни системи , Информационни и управляващи системи, Обектно-ориентирано програмиране, Технология на програмирането, Проектиране на компютри, Тестиране и диагностика на КС, Проектиране и тестиране на софтуер, Криптографски методи за защита на информацията, Теория на формалните езици, Компютърно моделиране, Експертни системи, Агент – базирани технологии;

Свободно избираеми: Устройства и системи за обработка на аналогова информация, Индустриални микроконтролери, Приложни информационни системи;

Профилиращи дисциплини - хардуер: Високопроизводителни компютърни системи, Системи с програмируема логика, Системно програмиране.

Профилиращи дисциплини - програмни системи: Функционално програмиране, Езикови процесори, Компонентно програмиране.   

Възможности за студентска мобилност

Катедрата има сключени договори със западни университети по програма Еразъм - Нотингам, Блекиндж, Гент.

За повече информация: политика на ТУ-София по програма Еразмус

Моята реализация

През последните години към специалността съществува голям интерес от страна на студентите и фирмите от региона. Около 60% от кандидат студентите я поставят на първо место, а за 90% - тя фигурира в първите 5 желания.

Обектите на професионална дейност на инженера със специалност "КСТ" са: проектирането и използването на компютърни системи и мрежи, проектирането и използването на микропроцесорни системи, информационните технологии, усъвършенстването на архитектурата на компютърните системи и мрежи, системите с паралелна обработка, системите с изкуствен интелект, средствата за системно и приложно програмиране, приложенията с бази от данни, клиент-сървър приложенията, интернет - приложенията и т.н.

Код по ЕСТНК: CS
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Бакалавър инженер


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: KST_b.pdf
Студентска канцелария:

Марина Христозова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Зоя Илиева
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4241
Тел.:032/659 562

Миглена Николова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Деканска канцелария:

Валентина Букова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564