Специалност "Публична администрация"

За специалността

Магистрите, които завършват специалността „Публична администрация", могат да работят като: ръководители и специалисти в държавната и общинската администрация; специалисти по админи­стративно обслужване на гражданите и бизнес орга­низациите; експерти, които са отговорни за воденето на публичните политики при разработване и изпълнение на европейски проекти; специалисти по разработване и внедряване на информационно-управленски системи, системи за електронно административно обслужване, системи за информационно осигуряване на административните дейности.

 

Защо да избера тази специалност?

В магистърското обучение се цели формирането на конкретни професионални знания и умения относно използване на съвременните информационни техно­логии, прилагането на иновации в админи­стративната дейност и управлението на хора, дейности и ресурси. Студентите се профилират в три специализации: данъчна и митническа админи­страция, информационни технологии в публичната администрация и административно обслужване на бизнеса.

 

Какви са изискванията за прием?

Кандидатсването за магистърската степен се извършва въз основа на диплома за завършено висше образование.

Справки за специалността и записване на приетите студенти:

Канцеларии на Стопански факултет: блок 3, каб. 3233 и 3235, тел. 965-37-04, 965-27-04; mag-sf@tu-sofia.bg

Какво ще уча?

Завършилите магистърска степен по специалност „Публична администрация" придобиват следните компетенции:

  • Задълбочена специализирана подготовка в областта на държавната служба;
  • Знания и умения за проектиране и поддържане на информационно-управленски системи в публичната администрация, в т.ч. за електронно управление;
  • Знания и умения за работа в данъчната и митническата администрация;
  • Знания и умения, които им позволяват бързо адаптиране за работа в специализирани адми­нистрации, както и в бизнес организации.
Възможности за студентска мобилност

Ние се стремим да създадем академичен дух и атмосфера по време на следването. Студентите се намират в социална мрежа, която им носи много професионални и човешки контакти. Обучението в Стопанския факултет оставя незабравими спомени за една среда, която е взискателна, но и същевременно загрижена за професионалната реализация на нашите студенти. Те имат възможност да работят съвместно по своите проекти с преподаватели, които са ангажирани с реформите в публичната администрация на страната, да посетят лекции на гостуващи висши представители на администрацията, да проведат практика в държавни и общински институции, където разработват курсови и дипломни проекти, и където демонстрират високите стандарти на познание, носещи печата на обучението в Стопанския факултет на Техническия университет. Всяка година над 10 студенти провеждат учебен семестър по програма Еразмус във Великобритания, Холандия, Дания, Испания, Португалия и Италия.

 

Моята реализация

Къде се намират нашите студенти няколко години след завършване на обучението? Ние сме горди от успехите на нашите възпитаници. Мнозинството от тях са достигнали до средни и високи управленски позиции в много министерства, държавни агенции, общини и други институции. Някои от тях, след успешни стажове в чужбина по програма Еразмус, са постъпили на работа в европейските администрации. Наши студенти вече работят и в Европейската комисия. Всички те високо оценяват знанията и уменията, които са формирали като студенти по време на следването си в Стопанския факултет. Те са резултат и от нашите стремежи и отговорност да предложим съвременно и високо професионално обучение.

 

Код по ЕСТНК: PA
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

магистър по публична администрация


Професионално направление:

3.7. Администрация и управление

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 година
Задочно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UP_MPA_zad.pdf
Студентска канцелария:

маг. филолог Ирина Гълева
Email: ira3@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Екатерина Петкова
Email: katia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Елза Цанева
Email: elza_caneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

Деканска канцелария:

маг. ик. Диляна Ангелова
Email: dia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704

маг. Валя Петрова
Email: valia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704