faculties_present_img

Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника"

За специалността

В специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника” се изучават инженерните основи на техническата кибернетика. Придобиват се задълбочени познания в областите: автоматично управление на динамични системи, индустриална автоматизация, системи за управление на електромеханични устройства, системи с изкуствен интелект, управление на роботизирани индустриални манипулатори, мобилни роботи и космически апарати. Специалността предлага знания и умения по електротехника, електроника, програмиране, информационни технологии и компютърни науки, които са в основата на процеса по проектиране на системи за автоматично управление.

Защо да избера тази специалност?

"Невъзможно е да се изброят професиите на инженерите по автоматика…". Специалността е сред четирите най-желани в България в областта на техническите науки и е акредитирана с висока оценка от Националната Агенция по Оценяване и Акредитация. Тя попада в четирите национални научни приоритети, със силен иновационен потенциал и значимост за икономическото развитие на Република България. Факт е, че съвременните машини са автомати и роботи, а съвременните процеси – автоматизирани и роботизирани. Затова инженерите по автоматика са широко търсени във всички сфери на съвременната техника и технологии.

Какви са изискванията за прием?

Кандидат-студентите трябва да са завършили средно образование. Приемът се извършва след успешно положени кандидат-студентски изпити (тестове) по Математика и Физика. Състезателният бал на кандидат-студентите се образува като към оценките от дипломата за средно образование, по Математика и Физика, се прибави една от следните оценки:

•   от успешно издържан държавен зрелостен изпит (матура) по Български език и литература, Математика или Физика, умножена по 2.8;

•   от теста по Математика (предварителен или редовен), умножена по 3;

Какво ще уча?

Обучението в бакалавърския курс на специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" е четири години. През първите две години студентите изучават основополагащи дисциплини като Висша математика, Физика, Материалознание, Механика, Електротехника, Електроника и чужд език. През следващите две години студентите изучават специализиращи дисциплини като Теория на автоматичното управление, Технически средства за автоматизация, Микропроцесорна техника, Автоматизация на технологични процеси, Управление на електромеханични системи, Изкуствен интелект и роботика, Програмируеми логически контролери и други.

Възможности за студентска мобилност

Студентите, подготвящи се за инженери по автоматика, имат възможност за участие в международен обмен по програмите CEEPUS и Erasmus. Финансирането на участието се осигурява от Министерство на образованието и науката. Обучението по специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" предлага студентска мобилност по двустранни договори, с техническите университети в Прага, Бърно, Братислава, Загреб, Мишколц, Кошице, Киелц, Марибор, Сплит и Либерец.

Моята реализация

Завършилите инженери по автоматика могат успешно да работят в инженерингови, производствени и проектантски фирми, в областта на системите за автоматично управление; управленски и изпълнителни звена в индустрията, енергетиката, транспорта, строителството, селското стопанство и непроиз-водствената сфера; приборостроителни и метрологични служби, промишлени предприятия; фирми, свързани с автоматизация и контрол на качеството; предприятия, насочени към производство и експлоатация на средства за автоматизация; образователни и квалификационни звена, за подготовка на кадри в областта на автоматиката и информационно-измервателната техника.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Инженер по автоматика


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: AIUT_b.pdf
Студентска канцелария:

Марина Христозова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Зоя Илиева
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4241
Тел.:032/659 562

Миглена Николова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Деканска канцелария:

Валентина Букова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564