faculties_present_img

Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника"

За специалността

 

В магистърската степен се надграждат достигнатите в предходния етап на обучение знания и умения, чрез изучаване на широк спектър от теоретични и приложни дисциплини. Голяма част от тях са в областта на теорията на управлението, автоматизацията на технологични процеси, машини и агрегати в различни отрасли на индустрията, в приложението на роботизирани машини и производства, сградна автоматизация и др. Магистърът по “Автоматика, информационна и управляваща техника” познава, разбира и умее да формира, изразява и прилага теории, концепции, принципи и закономерности в областта на специалността.  Той развива умения и навици самостоятелно да извършва учебна, научноизследователска, организационна, инженерингова и управленска дейности.

Подготовката и задълбочените знания в областта на автоматиката, информационните и управляващите системи дават възможност на магистрите да се реализират във всички сфери на индустрията като специалисти, организатори и ръководители на проектантски, инженерингови, изследователски и научни звена, експерти, преподаватели, управители на фирми и др.

Съществуват възможности за продължаване на образованието в редовна или задочна форма на обучение по докторски програми в научните области „Теория на управлението”, „Електрозадвижване” и „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника”.

Защо да избера тази специалност?

"Невъзможно е да се изброят професиите на магистър-инженерите по автоматика…". Специалността е сред четирите най-желани в България в областта на техническите науки и е акредитирана с висока оценка от Националната Агенция по Оценяване и Акредитация. Тя попада в четирите национални научни приоритети със силен иновационен потенциал и значимост за икономическото развитие на Република България. Факт е, че съвременните машини са автомати и роботи, а съвременните процеси – автоматизирани и роботизирани. Затова магистър-инженерите по автоматика са широко търсени във всички сфери на съвременната техника и технологии.

Какви са изискванията за прием?

Приема на студентите за образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър", завършили ОКС "бакалавър" по специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ), с успех не по-малко от „добър” (4.00), се извършва с конкурс по документи. За държавна поръчка могат да кандидатстват само завършилите ОКС "бакалавър" по специалност АИУТ. Кандидатите могат да бъдат и студенти, завършили в други университети. Обучението на магистри, завършили ОКС "бакалавър", "магистър" по друга специалност или ОКС "Професионален бакалавър" започва с платено изравнително обучение, което не дава допълнителна квалификационна степен.

Какво ще уча?

Обучението в магистърския курс на специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" е година и половина. Студентите изучават високотехнологични съвременни дисциплини като Оптимално управление, Адаптивно управление, Роботика, Енергетика на електрозадвижванията, Моделиране и оптимизация, Разпределени системи за управление, Проектиране на системи за електрозадвижване, Управление на индустриални манипулатори и други, които доразвиват уменията и знанията, придобити от специализиращите дисциплини, в бакалавърския курс на специалността.

Възможности за студентска мобилност

Студентите, подготвящи се за магистър-инженери по автоматика, имат възможност за участие в международен обмен по програмите CEEPUS и Erasmus. Финансирането на участието се осигурява от Министерство на образованието и науката. Обучението по специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" предлага студентска мобилност по двустранни договори, с техническите университети в Прага, Бърно, Братислава, Загреб, Мишколц, Кошице, Киелц, Марибор, Сплит и Либерец.

Моята реализация

Завършилите магистър-инженери по автоматика могат успешно да работят в инженерингови, производствени и проектантски фирми, в областта на системите за автоматично управление; управленски и изпълнителни звена в индустрията, енергетиката, транспорта, строителството, непроиз-водствената сфера; приборостроителни и метрологични служби, промишлени предприятия; фирми, свързани с автоматизация и контрол на качеството; предприятия, насочени към производство и експлоатация на средства за автоматизация; образователни и квалификационни звена, за подготовка на кадри в областта на автоматиката и информационно-измервателната техника.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър-инженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: AIUT_m.pdf
Студентска канцелария:

Марина Христозова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Зоя Илиева
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4241
Тел.:032/659 562

Миглена Николова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Деканска канцелария:

Валентина Букова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564