Специалност "Компютърна бизнес-информатика"

За специалността

Магистърската програма „Компютърна бизнес информатика“ е насочена към софтуерните платформи, които се използват в бизнеса. В специалността студентите ще се запознаят по-обстойно с софтуерните платформи за автоматизация на процесите по планиране, отчитане и управление на основните дейности в дадено предприятие. Ще бъдат разгледани отделни приложения, покриващи основни процеси като електронна търговия, финанси, логистика, производство, човешките ресурси и др.

Защо да избера тази специалност?

Магистърът по „Компютърна бизнес информатика” придобива знания и умения и способности за анализиране, проектиране, разработване и използване на системи за управление на ресурси в предприятията и софтуерни бизнес-приложения спрямо конкретни изисквания и нужди на предприятие, фирма, звено в държавната администрация и др. Развиват се способности за изготвяне на техническа документация за системи за управление на ресурси в предприятията и софтуерни бизнес-приложения и за вземане на добре обосновани решения при избор, внедряване, експлоатация и оценката на различни системи за управление на ресурси в предприятията и софтуерни бизнес приложения, а също и обучение на ползватели и поддържане на системата.

Какви са изискванията за прием?

Завършена бакалавърска или магистърска степен в областта на информатиката, инженерните и икономическите науки.

Какво ще уча?

Съгласно учебния план се предвижда обучението по специалността „Компютърна бизнес информатика” за ОКС „магистър” да е с продължителност 1.5 години. Формирани са три семестъра, през които студентите се обучават по общо 11 дисциплини, 9 от които са задължителни, а 2 се избират от списъци с общо 6 дисциплини. Аудиторната заетост за целия период на обучение е 540 часа, от които 360 часа са предвидените лекционни часове, а 180 часа са определени за лабораторни упражнения. За контрол на степента на усвояване на знания и умения от страна на студентите са предвидени 8 изпита и 3 текущи оценки, 2 курсови работи.

Обучението по дисциплините се провежда както чрез използване на традиционни методи - аудиторни занятия под формата на лекции и упражнения, така и на електронни форми за дистанционно обучение чрез достъп до обучителната платформа през Internet - Blackboard на Центъра за дистанционно обучение на ИПФ-Сливен.

Възможности за студентска мобилност

Студентите от ИПФ - Сливен имат възможност да проведат част от обучението си (до един семестър) по международни програми за обмен на студенти (Еразъм+, Леонардо и др.) в страни от Европейския съюз и Република Турция;

Моята реализация

Професионалното предназначение на инженер-магистъра по „Компютърна бизнес информатика” е да извършва управленска, проектантска, научно-изследователска и педагогическа дейност в областта на проектирането, разработването, внедряването и поддръжката на системи за управление на ресурси в предприятията, както и на различни софтуерни бизнес-приложения. Магистрите по „Компютърна бизнес информатика“ могат да проектират, разработват, внедряват и поддържат системи за управление на ресурси в предприятията на управленско или експертно ниво, както и да разработват други софтуерни бизнес-решения на управленско или експертно ниво. Професионалната им реализация може да включва работа като специалисти и консултанти по системи за управление на ресурси в предприятията, а също и като научни работници, занимаващи се с изследователска дейност в областта на разработката и внедряването на различни софтуерни приложения.

Код по ЕСТНК: CBI
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър по бизнес информатика


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan_IPF_KBI_mag_2013_bg.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

доц. д-р инж. Мина Цонева
Email: noting@tu-sofia.bg

доц. д-р Ваньо Иванов
Email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
Кабинет: 2204