Специалност "Автоматика и информационни технологии"

За специалността

Завършилите специалността “Автоматика и информационни технологии” получават квалификация с възможности за успешна професионална реализация като: конструктори, проектиране на автоматизирани производствени системи, маркетингови специалисти във фирми с производствена, проектантска и консултантска дейност; търговски представители; дистрибутори и рекламни агенти в областта на Информационните технологии, приложение на специализирани софтуерни продукти за проектиране в областта на електрониката и автоматизацията на технологични процеси.

Защо да избера тази специалност?

Инженерите, завършили специалността могат:

 • да извършват конструкторска, проектантска и развойна дейност;
 • да организират и участват в изпълнението на задачи по автоматизация и управление във всички стопански отрасли на страната;
 • да създават математически модели на производствени процеси;
 • да провеждат експериментални изследвания, програмно и информационно осигуряване на сложни системи за управление на технологични процеси в индустрията;
 • да ръководят и участват в цялостната дейност на колективи от разнородни специалисти, работещи в различни области на автоматизацията и управлението;
 • да работят с бази данни, програмни езици и при­ложни програмни продукти;
 • да работят като учители в средните училища.
Какви са изискванията за прием?

В Инженерно-педагогически факултет - Сливен към Технически университет - София се кандидатства с:

 • Държавен зрелостен изпит по български език и литература, и/или
   
 • Държавен зрелостен изпит по математика, и/или
   
 • Държавен зрелостен изпит по физика, и/или
   
 • Тест по математика (предварителен или редовен).
Какво ще уча?

През първите три семестъра се изучават дисциплини за изграждане на фундаментални познания по математика, физика, химия, механика, електротехника, електроника, компютърни науки, чужд език.

През следващите 4 семестъра се изучават общи за специалността дисциплини от областта на теорията, управлението и проектирането на системи за управление, електрически апарати и електрозадвижвания, електрически измервания, комутационна и преобразователна техника, компютърно проектиране и симулиране, идентификация на системи, автоматизация на технологични процеси, телекомуникации, микропроцесорна техника, програмни системи и технологии, проектиране на информационни системи, Интернет технологии и др.

Последният семестър е изграден изцяло от избираеми дисциплини, в които студените придобиват се познания и умения за анализ и използване на компютърни мрежи и технологии, база данни и информационни системи, обработка на данни и сигнали, електронни преобразуватели.

По време на дипломното проектиране студентите се обучават в решаването на реални инженерни проблеми.

Обучението по дисциплините се провежда както чрез използване на традиционни методи - аудиторни занятия под формата на лекции и упражнения, така и на електронни форми за дистанционно обучение чрез достъп до обучителната платформа през Internet - Blackboard на Центъра за дистанционно обучение на ИПФ-Сливен.

Възможности за студентска мобилност

Студентите от ИПФ - Сливен имат възможност да проведат част от обучението си (до един семестър) по международни програми за обмен на студенти (Еразъм+, Леонардо и др.) в страни от Европейския съюз и Република Турция;

Моята реализация

Специалността е широкоспектърна.

След обучението ще имаш възможност за  работа в отрасли като:

■ енергетика;

■ транспорт;

■ строителство;

■ IT сектор;

■ сградна автоматизация;

■ здравеопазване.

Също и в по-специализирани области, насочени към създаване, производство и експлоатация на:

■ средства за автоматизация на машини и механизми;

■ роботи и робототехнически системи и производства.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Инженер по автоматика


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: AIT_bachelor_2012.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

доц. д-р инж. Мина Цонева
Email: noting@tu-sofia.bg

доц. д-р Ваньо Иванов
Email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
Кабинет: 2204