Специалност "Компютърни технологии в машиностроенето"

За специалността

Специалността “Компютърни технологии в машиностроенето” съчетава класическото университетско образование по машинно инженерство с възможностите на съвременните компютърни технологии.

Защо да избера тази специалност?

Машинните инженери по специалността “Компютърни технологии в машиностроенето” са подготвени да:

 • проектират изделия и технологии със съвременни компютърни системи за проектиране и подготовка на производството, както и да ръководят и осигуряват производството във фирми с компютърно управление на производствената техника;
 • внедряват, поддържат и експлоатират компоненти, възли, машини, съоръжения, системи и технологии в производства с висока степен на автоматизация и компютъризация на производствените процеси;
 • внедряват и експлоатират компютърна техника, специализиран софтуер и инженерни бази от данни в звена с производствена, проектантска и консултантска дейност в областта на машиностроенето;
 • ръководят и участват в национални и международни екипи от специалисти, извършващи проектантска, внедрителска, производствена, сервизна, консултантска, рекламна и търговска дейност в областта на машиностроенето, като прилагат най-новите постижения в компютърните и информационни технологии;
 • организират и провеждат учебно-преподавателска дейност в сферата на средното образование и в специализираните центрове за обучение по дисциплини, свързани с машиностроенето и приложението на компютърните технологии в тази област.
Какви са изискванията за прием?

В Инженерно-педагогически факултет - Сливен към Технически университет - София се кандидатства с:

 • Държавен зрелостен изпит по български език и литература, и/или
   
 • Държавен зрелостен изпит по математика, и/или
   
 • Държавен зрелостен изпит по физика, и/или
   
 • Тест по математика (предварителен или редовен).
Какво ще уча?

Първа година:

Математика, Физика, Химия, Материалознание, Информатика, Основи на конструирането и CAD, Механика, Чужд език, Физическа култура;

Втора година:

Математика, Механика, Съпротивление на материалите, Машинни елементи, Механика на флуидите, Топлотехника, Теория на механизмите и машините, Електротехника и електроника, Чужд език, Физическа култура;

Трета година:

Метрология и измервателна техника, Обектно ориентирано програмиране, Рязане на материалите и режещи инструменти, Технология на машиностроителните материали, Компютърни системи за проектиране в машиностроенето, Компютърно моделиране на механични системи, Инструментални машини, Задвижване и управление на производствена техника, Технология на машиностроителните материали, Инструментална технологична екипировка;

Четвърта година:

Технология на машиностроенето, Компютърен инженерен анализ на машиностроителни изделия, Автоматизация на машиностроителното производство, Инженерна икономика, Проектиране на машини с ЦПУ, Индустриална логистика, Компютърно моделиране на процеси, машини и системи, Мениджмънт и маркетинг; 3 избираеми дисциплини.

Възможности за студентска мобилност

Студентите от ИПФ - Сливен имат възможност да проведат част от обучението си (до един семестър) по международни програми за обмен на студенти (Еразъм+, Леонардо и др.) в страни от Европейския съюз и Република Турция;

Моята реализация

Завършилите специалността “Компютърни технологии в машиностроенето” получават квалификация с възможности за успешна професионална реализация като: конструктори, технолози, маркетингови и сервизни специалисти във фирми с производствена, проектантска и консултантска дейност; търговски представители, дистрибутори и рекламни агенти на машиностроителни изделия, производствена техника и специализиран софтуер за проектиране и производство в областта на машиностроенето.
Те могат да се реализират на управленски и изпълнителски длъжности в сферата на производството, услугите, търговията, рекламата, образованието и държавната администрация, както и да развият собствен бизнес.

Код по ЕСТНК: CTMB
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: KTM_bachelor_2012.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

доц. д-р инж. Мина Цонева
Email: noting@tu-sofia.bg

доц. д-р Ваньо Иванов
Email: vanyo_ivanov@tu-sofia.bg
Кабинет: 2204