Специалност "Компютърни технологии в машиностроенето"

За специалността

Завършилите специалността “Компютърни технологии в машиностроенето” получават квалификация с възможности за успешна професионална реализация като: конструктори, технолози, маркетингови и сервизни специалисти във фирми с производствена, проектантска и консултантска дейност; търговски представители, дистрибутори и рекламни агенти на машиностроителни изделия, производствена техника и специализиран софтуер за проектиране и производство в областта на машиностроенето.

Защо да избера тази специалност?

     Машинните инженери, завършили специалност Компютърни технологии в машиностроенето могат:
        • да проектират изделия и технологии със съвременни компютърни системи за проектиране и подготовка на производството и да управляват производството във фирми с компютърно управление на производствената техника;
        • да участват в екипи от специалисти, извършващи проектантска, внедрителска, производствена, сервизна, консултантска, рекламна и търговска дейност в областта на машиностроенето, като прилагат компютърни и информационни технологии;
        • да се реализират в сферата на производството, услугите, търговията, образованието и държавната администрация и да развият собствен бизнес;
        • да работят със съвременни софтуерни продукти - AutoCAD, SolidWorks, TopSolid, Visual Studio, CATIA и др.

Какви са изискванията за прием?

В Инженерно-педагогически факултет - Сливен към Технически университет - София се кандидатства с:

  • Държавен зрелостен изпит по български език и литература, и/или
     
  • Държавен зрелостен изпит по математика, и/или
     
  • Държавен зрелостен изпит по физика, и/или
     
  • Тест по математика (предварителен или редовен).
Какво ще уча?

Няма текст.

Възможности за студентска мобилност

Студентите от ИПФ - Сливен имат възможност да проведат част от обучението си (до един семестър) по международни програми за обмен на студенти (Еразъм+, Леонардо и др.) в страни от Европейския съюз и Република Турция;

Моята реализация

Няма текст.

Код по ЕСТНК: CTMB
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 години



Обучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

маг. инж. Ана Димитрова
Email: anidi@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667128

маг. инж. Миглена Шишкова
Email: mshishkova@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:-(+35944)667552

маг. инж. Димка Русева
Email: dimka.ruseva@tu-sofia.bg
Кабинет: 202
Тел.:(+35944)667128

маг. инж. Мариана Димитрова
Email: mmdimitrova@tu-sofia.bg

Деканска канцелария:

проф. д-р инж. Милко Йорданов
Email: m_yordanov@tu-sofia.bg
Тел.:044- 667 709

проф. д-р инж. Стефка Неделчева
Email: stefned@tu-sofia.bg
Кабинет: 2203

маг. инж. Ива Тарагошева
Email: noting@tu-sofia.bg
Кабинет: 1213

доц. д-р инж. Мина Цонева
Email: noting@tu-sofia.bg