Специалност "Приложна физика и компютърно моделиране"

За специалността

Специалността "Приложна физика и компютърно моделиране" е насочена към задълбочено изучаване на физичната същност на процесите и явленията, чрез които се развиват и реализират модерните фотонни, лазерни, оптични, електронни и нано- технологии и други области на съвременната техника. Друга основна насока на специалността са компютърното моделиране и симулации, които в наши дни заместват много от скъпите физични експерименти и същевременно позволяват да се получи необходимата за дадена технология информация за свойствата на изследваните обекти и системи и процесите протичащи в тях. Обучаващите се в специалността усвояват използването на компютърни технологии и професионални софтуерни продукти от високо ниво за решаването на практически задачи с инженерно приложение. Обучението включва и задължителния комплекс от инженерни, езикови и икономически и бизнес знания и умения, нужни за успешна реализация в индустрията.

Представяне на специалността

Защо да избера тази специалност?
  • Съвременните технологии налагат все по-често изучаването на сложни системи, чиито компоненти имат различна физична природа. Източниците на лазерно лъчение, например, имат електромагнитни, топлинни, механични и квантови свойства. Изследванията на подобни сложни системи често излиза извън рамките на традиционните дисциплини и специалности. Изучаването и управляването на многосъставни физични системи изисква от една страна задълбочени познания от различни дялове на физиката като механика, оптика, електромагнетизъм, термодинамика и квантова физика, а от друга, умело използване на професионални софтуерни продукти за компютърно моделиране. Компютърното моделиране е един от основните инструменти в арсенала на съвременните инженери. То замества много от скъпите физични експерименти и същевременно позволява да се получи необходимата за дадена технология информация за свойствата на изследваните обекти и системи и процесите протичащи в тях. Изследванията на сложни системи постепенно се обособява в отделна област наречена „мултифизика“. Тази област изучава различни физични явления в тяхната взаимовръзка и има широк кръг от приложения от микросвета на атомите и молекулите до макросвета на звездите и галактиките.
  • Специалността "Приложна физика и компютърно моделиране" има за цел подготвянето на специалисти, които да са свързващо звено между фундаменталните знания, научните разработки, компютърното моделиране и симулации и индустриалните им приложения. Такива специалисти имат важна роля в прилагането на иновации и най-нови научни постижения.
  • Комплексният подход при обучението в предлаганата специалност осигурява на завършилите бакалаври по-голяма мобилност, адаптивност и кариерно развитие и възможност успешно да се впишат в съвременните изисквания на пазарната среда за развитие на индустрията.
Какви са изискванията за прием?

За обучение по специалността може да кандидатства всеки, притежаващ диплома за завършено средно образование. Изискванията за прием се обявяват всяка година в Справочника за кандидат-студенти и са съгласно правилата за прием на ТУ – София - http://priem.tu-sofia.bg/

Какво ще уча?

Учебният план и учебните програми са разработени в съответствие със съвременното ниво на обучение, със стандартите в Европа и във водещи университети в България и в света.
В специалността „Приложна физика и компютърно моделиране“ базовата подготовка включва:
Физични дисциплини - Физика І и II, Методи за моделиране на електромагнитни явления, Избрани физични модели, Електродинамика, Квантова физика, Физика на кондензираната материя.

Общотехнически дисциплини - Висша математика, Химия, Основи на конструирането, Машинознание, Теоретична електротехника.

Общообразователни дисциплини - Икономика, Чужд език, Физическа култура, Специалната подготовка включва:

Компютърно моделиране и симулации - Програмиране и използване на компютри, Компютърни методи във физиката I и II, Основи на моделирането с метода на крайни елементи, Компютърно моделиране на физични системи, Компютърно моделиране на процеси в природата и техниката, Приложна изчислителна оптика.
Фотоника - Квантова електроника, Оптоелектронни и лазерни устройства в промишлеността, Лазерни технологии за обработка на материали, Вакуумна техника и технологии.
Електроника и измервателна техника - Сигнали и системи, Измервания на физични величини, Полупроводникови елементи, Електронна схемотехника, Микропроцесорна схемотехника, Система за управление на експериментални измервания.

Избираеми физични, хуманитарни и управленски дисциплини.


Повече информация за специалността може да бъде намерена на http://phys.tu-sofia.bg.

Възможности за студентска мобилност

По време на обучението се предоставят възможности за студентска мобилност чрез образователната програма "Еразъм".

Моята реализация
  1. Изследователска, иновационна и развойна дейност към фирми, лабораторни и научни центрове.
  2. Национални и регионални оператори в областта на телекомуникациите, лаборатории по стандартизация и метрология, екологичен контрол на атмосферата, водата и почвата, възобновяеми енергийни източници.
  3. Разработване и управление на европейски, национални и регионални високотехнологични проекти.

Завършилите инженер-физиците от специалност „Приложна физика и компютърно моделиране“ са подготвени да се реализират като конструктори, специалисти по проектиране, разработване и експлоатация на продукти във високотехнологични компании в областта на оптичните технологии, фотониката, лазерната техника, материалообработването и микромашинните технологии, световодните комуникационни системи и прибори, на микро- и нано- технологии за електронни и оптоелектронни прибори.

Подходящо място за приложение на получените знания и умения може да бъде изследователска работа в институтите на БАН и университетите, преподаватели в университети, търговски представители или дистрибутори на техника, представители на фирми, занимаващи се с инженерингова дейност.

Код по ЕСТНК: BAPCM
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Инженер-физик


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

Ани Кочева
Email: ak@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228A
Тел.:02 965-2476

Деканска канцелария:

Галинка Димитрова
Email: ipmi-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228-А
Тел.:02 965-3379