Специалност "Инженерна физика"

За специалността

Инженерна специалност в Техническия университет – София, създадена през 2012г, насочена към изучаване на фотонни и електронни технологии. Предлаганата специалност осигурява задълбочено познаване на физичната същност на процесите и явленията, въз основата на които се развиват и реализират модерните електронни, фотонни, оптични и нано технологии, както и задължителните за практическото приложение комплекс от инженерни знания и умения. Специалността създава високо ниво на ползване на компютърна техника и софтуерни продукти при решаване на практически задачи за инженерни приложения. Обезпечени са задължителните езикови и достатъчните икономически знания за успешна работа в индустрията.

Представяне на специалността

Защо да избера тази специалност?

Защото съвременното развитие на техниката и технологиите на 21 век изискват комплексни и все по-задълбочени познания в областта на модерната оптика, лазерните технологии, нано-технологии при разработването, внедряването и експлоатацията на инновационни продукти и технологии.
Защото съвременното развитие поставя нови изисквания и предизвикателства пред инженерно-научния потенциал.
Защото за модерните електро-, опто- и нано-технологии са необходими комплексни знания при разработването, внедряването и експлоатацията на иновационни продукти и технологии.
Защото има необходимост от свързващо звено между фундаменталните знания, научните разработки и индустриалните им приложения.
Защото специалисти от този тип, заемащи междинно място между науката и производството, имат важна роля в прилагането на иновации и най-нови научни постижения.
Защото комплексният подход при обучението осигурява на завършилите бакалаври по-голяма мобилност и адаптивност в пазарната среда и възможност да се впишат успешно в съвременните изисквания за развитие на индустрия.
Защото Физиката е ключа за разбирането на света около нас, за света в нас и за света извън нас.

Какви са изискванията за прием?

За обучение по специалността може да кандидатства всеки, притежаващи диплома за завършено средно образование. Изискванията за прием се дават всяка година в Справочника за кандидатстуденти: Оценки и формиране на състезателен бал – Чл. 3 (1).

Какво ще уча?

Учебният план и учебните програми са разработени съобразено със съвременното ниво на обучение, с европейските стандарти и със стандартите във водещи университети в и извън страната.
В специалност „Инженерна физика“ се изучават следните основни дисциплини:
Физични - Физика І и II, Математични методи на физиката и инженерството, Математични модели на физични процеси, Електродинамика, Квантова физика, Физика на кондензираната материя, Физика на плазмата и плазмените технологии.
Общотехнически - Висша математика I и II, Химия, Основи на конструирането, Машинознание, Теоретична електротехника.
Общообразователни - Икономика, Чужд език, Физическа култура, Избираема хуманитарна и управленска дисциплина.
Основни направления в специалната подготовка на студентите е обучение в областите на:
Фотоника - Оптика, Квантова електроника, Оптоелектронни и лазерни устройства в промишлеността, Лазерни технологии за обработка на материали, Оптични информационни технологии, Вакуумна техника и технологии.
Електроника и измервателна техника - Сигнали и системи, Измервания на физични величини, Полупроводникови елементи, Електронна схемотехника, Микропроцесорна схемотехника.
Компютърни симулации - Програмиране и използване на компютри, Компютърни методи във физиката I и II, Компютърно моделиране на процеси в природата и техниката, Система за управление на експриментални измервания.
Повече информация за специалността може да бъде намерена на http://phys.tu-sofia.bg.

Възможности за студентска мобилност

Предоставят се възможности за студентска мобилност чрез образователната програма "Еразъм".

Моята реализация

Възможности за реализация на завършилите специалността.
1. Изследователска, иновационна и развойна дейност към научни центрове, лаборатории и фирми.
2. Национални и регионални оператори в областта на телекомуникациите, лаборатории по стандартизация и метрология, екологичен контрол на атмосферата, водата и почвата, възобновяеми енергийни източници.
3. Разработване и управление на европейски, национални и регионални високотехнологични проекти.
Инженерите-физици от специалността “Инженерна физика“ са подготвени да се реализират като: конструктори, специалисти по проектиране, разработване и експлоатация на продукти в областта на оптични детайли, фотониката, лазерната техника и технологии и други, преподаватели в университети, търговски представители или дистрибутори на техника, представители на фирми, занимаващи се с инженерингова дейност.
Завършилите специалността ще могат да работят в институтите на БАН и във високотехнологични компании, свързана с разработка: на технологии за обработка на оптични детайли, на лазерни технологии в материалообработването и микромашинните технологии, на световодни комуникационни системи и прибори, на микро- и нано- технологии за електронни и оптоелектронни прибори.

Код по ЕСТНК: EP
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Инженер-физик


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

Ани Кочева
Email: ak@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228A
Тел.:02 965-2476

Деканска канцелария:

Галинка Димитрова
Email: ipmi-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 2228-А
Тел.:02 965-3379