Специалност "Инженерна екология"

За специалността

Специалността ”Инженерна екология” дава както солидна и задълбочена подготовка в основни дисциплини, касаещи баланса във взаимоотношенията между природните ресурси и използваните в промишлеността технологии, така и в областта на индустриалното замърсяване и въздействието на инвестиционните намерения върху околната среда, възобновяемите източници на енергия, моделиране поведението на замърсителите, екологичните технологии и управление, с цел запазване на равновесието в околната среда за неограничен период от време, при действаща и свързана с нея промишленост и градска среда, при спазване принципите на устойчивото им развитие. Този комплекс от знания, умения и практически опит изграждат подготвени и полезни кадри за индустрията в условия на нарастващо замърсяване, изчерпване на природните ресурси и глобализация на трудовия пазар.

Защо да избера тази специалност?

Завършилите програма “Инженерна екология” магистри могат да продължат обучението си в образователно научна степен „Доктор” в ТУ-София или в чужбина по подходящи научни направления. Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети. Предвижда се и пряко сътрудничество с водещи фирми от индустрията за създаване на директна връзка на студентите с индустриалната среда.

Обучението в специалността е съобразено с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, Франция, Италия и др.

Какви са изискванията за прием?

За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ-София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от област 4. Природни науки, математика и информатика и  5. Технически науки.

Какво ще уча?

Успешно завършилите тази програма инженер-еколози ще придобият:

  • задълбочена подготовка по използване на методите и средствата на технологиите за третиране на отпадъчни води, прахово-газови смеси, битови и промишлени отпадъци;
  • задълбочена подготовка и познания по проектиране, изследване и развитие на нови технологични процеси, свързани с технологиите за опазване на околната среда и възобновяемите източници;
  • знания и умения за моделиране, изследване и анализ поведението на физичните и химични замърсители в околната среда;
  • познания за информационния и ресурсен мениджмънт при процедурите за оценка въздействието върху околната среда;
  • знания и умения, свързани с устойчиво управление на бъдещи и съществуващи промишлени обекти.
Възможности за студентска мобилност

Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети. Предвижда се и пряко сътрудничество с водещи фирми от индустрията за създаване на директна връзка на студентите с индустриалната среда.

Моята реализация

Натрупаният досега опит показва, че инженер-еколози, получили задълбочена подготовка за използване на методите и средствата на екологичните технологии, анализ на въздействието върху околната среда, екологичното управление и устойчивото развитие в областта на индустрията успешно започват своята реализация в редица области, като:

  • малки и средни предприятия в сферата на леката и тежката индустрия;
  • предприятия в областта на производството на съоръжения за опазване на околната среда;
  • инженерингови фирми в областта на анализ и технологии за опазване на околната среда;
  • развитие на нови екологични технологии и възобновяеми източници;
  • консултантски компании и фирми, специализирани в провеждане и внедряване процедурите по оценка въздействието върху околната среда, комплексни разрешителни и пр., при проектиране и управление на промишлени предприятия.

Завършилите и придобили професионалната квалификация инженер–еколог ще могат да работят в държавни институции, свързани с опазване на околната среда и водите, европейски фирми с клонове в България, както и в редица западноевропейски фирми и институти, свързани с опазване на околната среда и устойчиво развитие.

Код по ЕСТНК: MEECO
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Инженер-еколог


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 години
Задочно - 2 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UP_IE_zadochno.pdf
Студентска канцелария:

Божана Митова
Email: bmitova@tu-sofia.bg
Кабинет: 3228
Тел.:02 965-3611

Деканска канцелария:

маг. инж. Светлана Манджакова-Цокева
Email: mtf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 3230
Тел.:02 965-2282