faculties_present_img

Специалност "Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето"

За специалността

Специалността ”Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” подготвя широко профилни машинни инженери със задълбочена компютърна подготовка и насоченост към съвременните CAD/CAM/CAE технологии и средства на тримерното инженерно моделиране, виртуалното инженерство и управление на инженерна информация. Универсалният характер на специалността се гарантира от солидната фундаментална, общообразователна и специализирана подготовка, включваща знания за: същността на физическите явления, производствените процеси и технологии; структурата, свойствата и методите за получаване на машиностроителните материали, машинните компоненти и изделия; същността на технологичните процеси за проектиране, конструиране, изработване, сглобяване и контрол; технологичните възможности на съвременните производствени машини и съоръжения, средствата и технологиите на тримерното инженерно моделиране, виртуалното инженерство и инженерните процеси в областта на машиностроителните технологии и тяхното бързо интегриране с все по-широко използване на информационните технологии и методите и средствата за обработване на информационни потоци.

Защо да избера тази специалност?

Завършващите специалност “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” бакалаври могат да кандидатстват и да продължат обучението си в ОКС „Магистър”. Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

Обучението в специалността е съобразено с най-съвременните CAD/CAM/CAE технологии, средства и технологии на тримерното инженерно моделиране, виртуалното инженерство и управление на инженерна информация, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, Франция, Италия и др.

Какви са изискванията за прием?

  С конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ-София.

Какво ще уча?

  Успешно завършилите специалисти трябва:

 • Да са добре запознати с тримерни моделиери от висок клас.
 • Да познават методите за бързо създаване на формообразуващи инструменти (Rapid Ttooling).
 • Да имат знания за управление на инженерните и инженеринговите процеси в разпределена среда.
 • Да имат знания за разработване на машиностроителни продукти с помощта на компютърните технологии и виртуалното инженерство.
 • Да имат базисни знания в компютърни мрежи, езици за програмиране и мултимедийни и WEB технологии.

 

Възможности за студентска мобилност

Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

Моята реализация

Завършилите специалността ще могат, използвайки методите и средствата на информационните технологии, интегрирани CAD/CAM/CAE и PLM системи и виртуалното инженерство в областта на индустрията, много успешно да се реализират в редица области като:

 • Внедряват и ефективно прилагат информационните технологии и CAD/CAM/CAE и PLM системи в предприятията.
 • Проектират, конструират и индустриализират машини, съоръжения и технологична екипировка на основата на CAD/CAM технологиите.
 • Проектират, изследват и развиват нови продукти и системи.
 • Разработват управляващи програми и настройват технологични и производствени системи с ЦПУ с приложение на CAD/CAM.
 • Извършват информационен и ресурсен мениджмънт на инженерингови процеси в производството и развитието на нови продукти и системи в условия на разпределена среда.
 • Осъществяват организация и управление на производствени звена чрез PLM технологиите на фирмено и корпоративно ниво.

Завършилите специалността ще могат да работят като проектанти, конструктори, технолози, информационни мениджъри и водещи специалисти в малки и средни предприятия във всички области на индустрията, като: малки и средни предприятия в сферата на инструменталното производство; предприятия в областта на производството на компоненти и възли за международния пазар; инженерингови фирми в областта на индустриалната автоматизация и вътрешно заводската логистика; развитие на нови продукти; консултантски компании и фирми специализирани във внедряване на информационните технологии и CAD/CAM/CAE и PLM системи в предприятията. Много от завършилите тази специалност работят в европейски фирми с предприятия в България, особено в областта на компютърните технологии в индустрията.

Код по ЕСТНК: BCADM
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Учебен план КПТМ 20.05.2019.pdf
Студентска канцелария:

Божана Митова
Email: bmitova@tu-sofia.bg
Кабинет: 3228
Тел.:02 965-3611

Деканска канцелария:

маг. инж. Светлана Манджакова-Цокева
Email: mtf-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 3230
Тел.:02 965-2282