Кандидатстване за ОКС "магистър" - Задочно обучение

Факултет: Електротехнически Факултет
Специалност: Eлектроенергетика и електрообзавеждане
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Задочно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Да са завършили ОКС „Бакалавър” по специалността, а за завършилите други технически или нетехнически специалности да са завършили съответно изравнително или допълващо обучение в ЕФ.


Продължителността на задочното обучение е 2 учебни години, включително разработване на дипломна работа. Средният успех от дипломата и дипломната защита (ОКС „Бакалавър”) на кандидатите трябва да бъде не по-малък от Добър.

...
Още...
Факултет: Електротехнически Факултет
Специалност: Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Задочно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За специалността „Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници” се приемат кандидати завършили ОКС „Бакалавър” по специалностите: “Електротехника”, “Електроенергетика и електрообзавеждане”, „Електроника”, „Автоматика, информационна и управляваща техника”, „Компютърни системи и технологии” и „Телекомуникации”, а за завършили други технически или нетехнически специалности да са завършили изравнителен курс по специалностите “Електротехника” или “Електроенергетика и електрообзавеждане” в ЕФ.


Продължителността на задочното обучение е 2 учебни години, включително разработване на дипломна работа. Средният успех от дипломата и дипломната защита (ОКС „Бакалавър”) на кандидатите трябва да бъде не по-малък от Добър.

 

...
Още...
Факултет: Факултет Автоматика
Специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Задочно
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” специалност Автоматика, информационна и управляваща техника от професионално направление 5.2.Електротехника, електроника и автоматика

 


Факултет „Автоматика“ (ФА) е водещ център за научни изследвания и обучение в България в областта на автоматичното управление. Научната дейност на академичния състав е призната в цял свят чрез участие в престижни конференции и публикационна дейност в реномирани списания.

Във ФА работят млади преподаватели, които съчетава...
Още...