Кандидатстване за ОКС "магистър" - Допълващо обучение

Факултет: Факултет Автоматика
Специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

за „професионални бакалаври”, завършили специалности от професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"


Факултет „Автоматика“ (ФА) е водещ център за научни изследвания и обучение в България в областта на автоматичното управление. Научната дейност на академичния състав е призната в цял свят чрез участие в престижни конференции и публикационна дейност в реномирани списания.

Във ФА работят млади преподаватели, които съчетава...
Още...

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Дизайн и технологии за облекло и текстил
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

за всички, завършили ОКС „професионален бакалавър”
по специалности от професионално направление 5.1. МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО


Обучението се извършва в два семестъра и е платено (Таксите ще бъдат обявени допълнително на сайта на ТУ-София).

...
Още...
Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти
Професионално направление: 5.4. Енергетика
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

Технически науки, Професионално направление 5.4. Енергетика


Допълващо обучение за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“ за завършили образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ от професионално направление 5.4. Енергетика

Срок на обучение: 1 година

Форма на обучение: ред...
Още...