Кандидатстване за ОКС "магистър" - Изравнително обучение

Факултет: Електротехнически Факултет
Специалност: Eлектроенергетика и електрообзавеждане
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За  завършили ОКС “бакалавър” или ОКС „магистър” по други специалности от професионална област 5. Технически науки или за  завършили ОКС “бакалавър” или ОКС „магистър” по други нетехнически специалности.

Завършилите изравнителното обучение могат да кандидатстват за обучение в ОКС  „Магистър” в ЕФ.


Обучението по изравнителните курсове е задочно и се извършва:

 за завършили ОКС “бакалавър” или ОКС „магистър” по други специалности от професионална област 5. Технически науки - в три семестъра и е платено (525 лв. за семестър). Трите семестъра са в една учебна година.  за завършили ОКС “бакалавър” или ОКС „магистър” по друг...
Още...
Факултет: Факултет Автоматика
Специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

 5. Технически науки


Факултет „Автоматика“ (ФА) е водещ център за научни изследвания и обучение в България в областта на автоматичното управление. Научната дейност на академичния състав е призната в цял свят чрез участие в престижни конференции и публикационна дейност в реномирани списания.

Във ФА работят млади преподаватели, които съчетава...
Още...

Факултет: Факултет Автоматика
Специалност: Системи за енергоефективно управление
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. Технически науки


Ограниченията в съвременните енергийни източници налагат необходимостта от енергоефективно използване, трансформиране, транспортиране, консумация и управление на процеси, обекти, технологии и производствени системи в материалната и нематериалната сфера на индустрията. Значителна част от актуалните проблеми, свързани при едни и същи други условия с: минимизиране на кон...
Още...