Кандидатстване за ОКС "магистър" - Изравнително обучение

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Дизайн и технологии за облекло и текстил
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

извън 5. Технически науки


Обучението се извършва в три семестъра и е платено (таксите ще бъдат обявени на сайта на ТУ-София).

ЗАВЪРШИЛИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ОБУЧЕНИЕТО СИ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

...
Още...
Факултет: Стопански факултет
Специалност: Управление на проекти
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности  „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“ и професионално направление 3.8 „Икономика“ ;
  • Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно   завършили изравнително обучение.

Прием на документи за задочно изравнително магистърско обучение от 15.07.2019 г. – 16.12.2019 г.. Класиране до 17.12.2019г.. Записване на новоприети студенти до 19.12.2019г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първи семестър за редовно магистърско обучение е от 01....
Още...
Факултет: Факултет Електронна техника и технологии
Специалност: Електроника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

4. Природни науки, математика и информатика
5. Технически науки
7.  Здравеопазване и спорт
9. Сигурност и отбрана


Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети.

 

 

...
Още...