Кандидатстване за ОКС "магистър" - Изравнително обучение

Факултет: Стопански факултет
Специалност: Мениджмънт в електроенергетиката
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности от област на висшето образование 5. „Технически науки“, от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ и  3.8 „Икономика“, успешно завършили изравнително обучение.

Прием на документи за задочно изравнително магистърско обучение от 15.07.2019 г. – 16.12.2019 г. Класиране до 17.12.2019г. Записване на новоприети студенти до 19.12.2019г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първи семестър за задочно изравнително магистърско обучение е ...
Още...
Факултет: Стопански факултет
Специалност: Индустриален мениджмънт
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
 
  • За магистърско обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” мо­гат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност, по специалност „Стопанско управление“ и по специалности от професионални направления: 3.8. Икономика, 5.9 Металургия, 5.10 Химични технологии, 5.11 Биотехнологии, 5.12 Хранителни технологии и 5.13 Общо инженерство, а така също и бакалаври и магистри по други специалности, успешно завършили изравнително обучение, което е двусеместриално в рамките на една година.

Прием на документи за изравнително задочно обучение от 15.07.2019 г. до 08.10.2019г.

Класиране до 09.10.2019г.

Записване на новоприети студенти до 11.10.2019г. вкл.

Първи семестър  05.12.2019г.– 21.12.2019г.

...
Още...
Факултет: Стопански факултет
Специалност: Стопанско управление
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Професионални бакалаври по специалности от професионално направление 3.7 „Администрация и управление“, успешно завършили допълващо обучение.

Прием на документи за задочно изравнително обучение от 15.07.2019 г. до 15.11.2019 г. Класиране до  18.11.2019г. Записване на новоприети студенти до 20.11.2019г. вкл. Първи семестър   21.11.2019г.– 07.12.2019г. Успешно завършилите изравнителното обучение могат да кандидатстват за редовно или задочно платено обучение за магистри, което е с продължително...
Още...