faculties_present_img

Специалност "Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника"

За специалността

Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника

Автомобилният транспорт е динамично развиващ се отрасъл. Автомобилът на съвременния етап не е лукс, той е необходимост, като средство за превоз на хора и товари и придвижване до различни точки в населените места и страната. Динамиката на живота е такава, че се изисква почти всеки човек независимо от пол и възраст да е водач на МПС. Автомобилите като марки и модификации са много и за да се експлоатират безопасно, те трябва да се обслужват, поддържат и ремонтират.

 

Защо да избера тази специалност?

Специалността е атрактивна с това, че завършилите я, имат възможност за многопосочна реализация. Местата за реализация са:
 1. Учител по учебна практика в средните училища;
 2. Преподавател-инструктор за обучение на водачи на МПС;
 3. Автомеханик в транспортна фирма;
 4. Обслужване и ремонт на автомобили в автосервиз по трудов договор, или собствен автосервиз;
 5. Автоконтрольор в системата на МВР и Министерството на транспорта;
 6. Председател на комисия и специалист в пункт за годишни технически прегледи;
 7. Председател на изпитна комисия за оценка на знанията и уменията на кандидатите за водачи на МПС в системата на ДАИ.

 

Какви са изискванията за прием?

Кандидатства се с:

Тест по математика,

и/или Държавен зрелостен изпит по математика,

и/или Държавен зрелостен изпит по физика,

и/или Държавен зрелостен изпит по български език и литература.

и/или Държавен зрелостен изпит по география.

и/или Държавен зрелостен изпит по химия.

Какво ще уча?
 •  
 • Специалност „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
 • Изучавани дисциплини по семестри:

  I семестър:

 1. Висша математика – проф. дмн Гани Стамов
 2. Физика – гл. ас. д-р Петър Хаджидобрев
 3. Информатика - проф. дмн Гани Стамов
 4. Техническо документиране – доц. д-р Нели Рац
 5. Материалознание и технология на материалите – доц. д-р Милко Йорданов
 6. Учебна практика по металообработване – ас. Калоян Димитров
 7. Психология – доц. д-р Марина Николова
 8. Чужд език – ст. преп. д-р Снежана Консулова, ст. преп. д-р Наталия Димитрова, ст. преп. Николай Янков
 9. Физическа култура – ст. преп. Стефан Гиргинов

II семестър

 1.  Приложна математика - проф. дмн Гани Стамов
 2. Механика I – доц. д-р Иванка Монева
 3. Метрология и измервателна техника – проф. д-р Андреас Хараламбус
 4. Приложни CAD системи – доц. д-р Койчо Атанасов
 5. Топлотехника – ас. д-р Румен Янков
 6. Теория на двигатели с вътрешно горене - доц. д-р Иванка Монева
 7. Учебна практика ДВГ– I–ас. Марияна Иванова
 8. Чужд език - ст. преп. д-р Снежана Консулова, ст. преп. д-р Наталия Димитрова, ст. преп. Николай Янков
 9. Физическа култура - ст. преп. Стефан Гиргинов
 10. Педагогика – доц. д-р Маргарита Тенева

III семестър

 1. Механика II - доц. д-р Иванка Монева
 2. Машинни елементи - проф. д-р Андреас Хараламбус
 3. Конструкция на ДВГ - доц. д-р Иванка Монева
 4. Автомобилна техника - I част – гл. ас. д-р Стоян Георгиев
 5. Учебна практика ДВГ – II – ас. д-р Христо Узунов
 6. Физическа култура - ст. преп. Стефан Гиргинов
 7. Методика – ст. преп. д-р Снежана Консулова
 8. Хоспитиране – гл. ас. Пенка Драганова
 9. АВИТО – инж. Константин Райков

IV семестър

 1. Хидро-и пневмо задвижване – гл. ас. д-р Петко Цанков
 2. Автомобилна техника – II част - гл. ас. д-р Стоян Георгиев
 3. Електрообзавеждане и електроника в автомобила - доц. д-р Нели Рац
 4. Организация и безопасност на движението по пътищата – проф. дтн Станимир Карапетков
 5. Управление на автомобила – /индивидуално ЛУ/ - инструктор инж. Ангел Кръстев
 6. Учебна практика – Автомобилна техника I – ст. преп. Трифон Чепишев
 7. Физическа култура - ст. преп. Стефан Гиргинов
 8. Текуща педагогическа практика - гл. ас. Пенка Драганова

V семестър

 1. Техническа безопасност. Екология. Трудово законодателство – проф. д-р Неделчо Неделчев
 2. Техническо обслужване и ремонт на автомобила – I част –   доц. д-р Господин Стефанов
 3. Технология и организация на автомобилния транспорт - доц. д-р Васил Бобев
 4. Управление на автомобила – /индивидуално ЛУ/ - инструктор инж. Ангел Кръстев
 5. Учебна практика – Автомобилна техника II – ст. преп. Трифон Чепишев
 6. Физическа култура – ст. преп. Стефан Гиргинов
 7. Избираема специална дисциплина – списък III – проф. дтн Станимир Карапетков, доц. д-р Васил Бобев
 8. Текуща педагогическа практика - гл. ас. Пенка Драганова
 9. Избираема педагогическа дисциплина – списък I – гл. ас. Пенка Драганова
 10. Избираема педагогическа дисциплина – списък II – г ас. Пенка Драганова

VI семестър

 1. Икономика, управление и маркетинг – доц. д-р Йордан Чобанов
 2. Техническо обслужване и ремонт на автомобила – II част – доц. д-р Господин Стефанов
 3. Машини и апарати за обслужване и диагностика – доц. д-р Васил Бобев
 4. Управление на автомобила – /индивидуално ЛУ/ - инструктор инж. Ангел Кръстев
 5. Учебна практика – Техническо обслужване и ремонт на автомобила – ст. преп. Трифон Чепишев
 6. Избираема специална дисциплина – списък IV – гл. ас. д-р Стоян Георгиев
 7. Преддипломна педагогическа практика – гл. ас. Пенка Драганова

 

Възможности за студентска мобилност

Допълнителни възможности за студентите от Колеж – Сливен:

Да придобият професионална квалификация “учител”;

Да се обучават паралелно по втора специалност;

Да се обучават в рамките на един семестър в TEI - Атина, Гърция и Университета в Марибор, Словения;

Да участват в стажантски програми в страната и в чужбина - САЩ, Великобритания, Испания;

Да провеждат учебни практики във фирмите на Пежо, Фолксваген, Мерцедес, Опел, Тойота, Ситроен;

Да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “Магистър” и образователната и научна степен “Доктор”.

Да спортуват - туризъм, волейбол, баскетбол, тенис на маса, футбол и др.

Моята реализация

 Местата за реализация са:

            1. Учител по учебна практика в средните училища;

            2. Преподавател-инструктор за обучение на водачи на МПС;

            3. Автомеханик в транспортна фирма;

            4. Обслужване и ремонт на автомобили в автосервиз по трудов договор, или собствен автосервиз;

            5. Автоконтрольор в системата на МВР и Министерството на транспорта;

            6. Председател на комисия и специалист в пункт за годишни технически прегледи;

            7. Председател на изпитна комисия за оценка на знанията и уменията на кандидатите за водачи на МПС в системата на ДАИ

Код по ЕСТНК:
ОКС: Професионален бакалавър
Професионална квалификация:

професионален бакалавър по РЕАТ


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 3 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-Sliven-REAT-prof-bak09.pdf
Студентска канцелария:
Директорска канцелария:

маг. инж. Марияна Ганева
Email: sr@tu-sofia.bg
Кабинет: 11

проф. д-р инж. Андреас Хараламбус
Email: charalambus@tu-sofia.bg
Кабинет: 11
Тел.:044-667710