faculties_present_img

Секция "Педагогика, хранителни технологии и туризъм"

В секцията се извършва обучение по следните специалности:

"Хранителни технологии в бита и туризма"

Завършилите студенти се реализират като:

-Мениджъри, специалисти и организатори на малки фирми в системата на туристическата индустрия;

-Специалисти по месо, мляко и млечни продукт;, хляб и хлебни изделия  в хранителната промишленост; 

-Експерти по идентификация, категоризация и оценка на хранителните продукти в  хранителната верига;

-Консултанти по научно-практическа, методична и контролна дейност в областта на производството на храни и кулинарни изделия;

-Учители в професионалните гимназии по учебни дисциплини в областта на хранителната промишленост и туризма.

 

"Мениджмънт на алтернативния туризъм"

 Завършилите студенти се реализират като:

-Мениджъри в туроператорска, туристическа,  хотелиерска, ресторантьорска и други  дейности;

-Управители на: курортни комплекси, търговски обекти, хотели, къмпинги, къщи за гости и заведения за обществено обслужване;

-Специалисти по маркетинг, иновации, счетоводство, инвестиции, финанси в отрасъл туризъм.

-Специалисти в отрасъл туризъм - ексурзоводна, информационно-консултантската  и други дейности;

-Експерти в областта на туризма в държавната и общинската администрация;

-Учители в професионалните гимназии по учебни дисциплини, свързани с  мениджмънта и туризма.

Интернет страница:

 • Ръководител секция

  DSC_7861_2028.jpg
  Име: Виолета Райкова
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Кабинет: 10
  E-mail: nothing@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р Братой Копринаров
каб.:,
проф. д-р Марианна Баева
каб.:, E-mail: nothing@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Виолета Райкова
каб.:10, E-mail: nothing@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Петър Хаджидобрев
каб.:, E-mail: phdobrev@tu-sofia.bg
ас. Ваня Проданова-Стефанова
каб.:,
ас. Людмила Недялкова
каб.:14,
ст. преп. Юрий Балев
каб.:2301, E-mail: yurii_balev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Веселина Атанасова
каб.:,
гл. ас. д-р Фахри Идриз
каб.:,

 • АВИТО
  • В края на обучението си студентът ще:
   НИВО ПРИЛОЖЕНИЕ: да описват крайните резултати, които трябва да постигнат обучаемите след завършване на обучението по тяхната дисциплина; да конкретизират целите на обучение по собствената дисциплина по дадени глобални цели в Държавните образователни изисквания (ДОИ); да определят входното ниво на всеки обучаем; да разработват индивидуални планове за всеки обучаем; да разработват или съставят дидактически тестове, да представят преподаваната от тях дисциплина като йерархична система от познавателни структури; да използуват готов корсуер (курсово осигуряване); да разработват диалогов корсуер; да организират познавателната дейност на обучаемите; да провеждат входящ, текущ и краен контрол;
   НИВО ОСЪЗНАВАНЕ: Да обясняват и интерпретират: аудио-визуални средства в обучението; информационни технологии в обучението; дидактически материали; технически средства за обучение; таксономии; таксономични нива; таксономия на Блум; техника на Мейджър; консистентност; съответственост; еднозначност; контролируемост; познавателна структура; корсуер; хардуер; софтуер; авторски системи; авторски езици; програми за обучение подпомагано с компютри (Computer assisted learning, Computer based learning); eLearning; дистанционно обучение; модели за обучение (класно урочен, дейностен); входящ контрол; текущ контрол; краен контрол; целеполагане; индивидуален план; психологически теории за учене (бихейвиористична, хуманистичната, когнетивна); дидактически тест; проблеми за решаване; логическо описание; методи за отговори (изборен, конструктивен, свободен); точкови и бални скали за оценка;
   НИВО ВЪЗПРИЕМАНЕ: Да разпознават, наименуват и описват понятията: аудио-визуални средства в обучението; информационни технологии в обучението; дидактически материали; технически средства за обучение; таксономии; таксономични нива; таксономия на Блум; техника на Мейджър; консистентност; съответственост; еднозначност; контролируемост; познавателна структура; корсуер; хардуер; софтуер; авторски системи; авторски езици; програми за обучение подпомагано с компютри (Computer assisted learning, Computer based learning); eLearning; дистанционно обучение; модели за обучение (класно урочен, дейностен); входящ контрол; текущ контрол; краен контрол; целеполагане; индивидуален  план;
   психологически теории за учене (бихейвиористична, хуманистичната, когнетивна);
   дидактически тест; проблеми за решаване; логическо описание; методи за отговори (изборен, конструктивен, свободен); точкови и бални скали за оценка;
    

   Лектори:

   инж. Константин Райков

 • Автоматизация на производството на храни за бита и туризма
  • Автоматизация на производството на храни за бита и туризма е задължителен учебен курс от програмата «професионален бакалавър» на специалността «Хранителни технологии в бита и туризма».
   Знанията и уменията по Автоматизация на производството на храни за бита и туризма създават предпоставки за многостранна реализация на студентите в тради-ционните хранителни технологии и в специализиращите области на автоматизацията за контрол и управление на отговорни технологични процеси. Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите от специалността «Хранителни технологии в бита и туризма» с основите на автоматизацията на производствените процеси, да им даде необходимите знания по автоматизация за съвременно организиране и управление на производството на хранителни продукти, както и необходимият минимум знания за конкретно поставяне на технологичните изисквания при проектиране и експлоатация на системите за управление. В края на обучението студентът ще: познава основните принципи и методи за измерване на физически технологични величини; ще се ориентира в разновидностите на автоматичните системи; познава основните технически средства за автоматизация; познава няколко типа системи за регулиране и управление на основни технологични процеси в производството на хранителни продукти.
    

   Лектори:

   доц.д-р Невен Кръстев

 • Аналитична химия
  • Аналитичната химия е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността "Хранителни технологии в бита и туризма". Дисциплината “Аналитична химия” запознава студентите с теоретичните основи на аналитичната химия и класическия химичен анализ, с практиката на последния, както и с някои основни методи на анализ, навлезли широко в анализа на хранителни продукти. Целите и съдържанието на учебния материал са съобразени с последните изисквания на Работнатата група по аналитична химия към Федерацията на европейските химически дружества – Working party on Analytical chemistry of the Federation of Eropean Chemical Societies (WPAC) и програмите на редица Европейски реномирани университети.Студентите трябва да имат познания за връзката строеж – свойства на веществата, аналитичните химични реакции и методите на количествения анализ. В края на обучението си студентът ще: познава понятийния апарат в аналитичната химия ; познава основните методи на качествен и количествен анализ ; познава принципите и приложенията на йодометричните, перманганометричните, редоксиметричните и комплексонометричните методи, използвани в количествения анализ; познава природата и принципа на действие на видовете индикатори, използвани в аналитичната химия. ; познава основните положения в утаечния обемен и тегловен анализ.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Виолета Славова Райкова

 • Безопасност на храните и хранително законодателство
  • Програмата има за цел да обучи студентите от специалността по теми, свързани с производството на безопасни храни от растителен произход. В лекционния курс са разгледани международните и национални изисквания към безопасността на храните. Посочени са основните характеристики на различните видове опасности и техния контрол при прозводството на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Представени са принципите на системите за контрол и управление на безопасността на хляб, хлебни и сладкарски изделия – Добри хигиенни практики /ДХП/, Добри производствени практики /ДПП/ и Анализ на риска и контрол на критичните контролни точки /НАССР/. В практическите занятия се разработват и анализират програми по ДХП и ДПП и НАССР – планове за предприятията от бранша.

   Лектори:

   проф. д-р Марианна Русева Баева

 • Биохимия
  • Биохимията е основен и задължителен учебен курс от програмата на специалността „Хранителни технологии в бита и туризма”. Знанията и уменията по дисциплината дават възможност на студентите да създадат основата за специалните технологични дисциплини. Усвоените практически умения са предпоставка за доразвиване на методите за контрол и анализ на технологичните параметри на процесите в ХВП.
   Целта на Биохимията е да даде знания на студентите върху химичния състав на живата материя, свойствата и метаболизма на веществата, които я изграждат. Основно внимание се отделя на онези биохимични процеси, които лежат в основата на хранително-вкусовите технологии – катаболизма на въглехидратите, белтъците, аминокиселините и др. Значителен обем от курса е посветен на ензимите. Те се разглеждат не само теоретично, но и в приложно отношение, като важен фактор за интензифициране на технологичните процеси. Съвсем накратко в края на курса са представени някои въпроси по биохимия на храненето. Биохимията се извежда на базата на органична химия. От своя страна тя служи за теоретична основа на технологичните дисциплини на специалността.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Виолета Славова Райкова

 • Висша математика
  • Целта на учебната дисциплина е опресняване на знанията по математика от средното училище и адаптиране към особеностите на изучаването на фундаменталните понятия на висшата математика, осигуряване на математическа основа, върху която за базирани фундаменталните и специални дисциплини, включени в учебния план, развитие на логическото мислене и на умения за математическо моделиране на технически процеси и явления, студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за анализ и моделиране, на елементарни  системи уравнения, както и с приложенията им в геометрията на равнината и пространството.В края на обучението си студентът ще: познава понятийния апарат от теорията на матриците и детерминантите; определя основните понятия, величини, показатели и зависимости в теорията на системите линейни уравнения; познава методите и за алгебричен анализ на различни геометрични обекти равнината и пространството.

   Лектори:

   проф.дмн. Гани Стамов

 • Въведение в туризма
  • Дисциплината „Въведение в туризма“ има за цел да даде първоначални познания на студентите във възможно най-широк кръг области на туризма, които да служат като основа за специализиращите дисциплини: Хотелиерство и ресторантьорство, Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма. Маркетинг и реклама. Управление на човешките ресурси в туризма, Туристически ресурси. Практическата насоченост на дисциплината е да ориентира студентите към стопанските аспекти на дейност, от която те имат предимно външни потребителски представи. Задачите, свързани с реализирането на тази цел са: Да се насочва вниманието към икономическите аспекти на туризма; Туризмът да се разглежда на макроикономическото равнище; Запознаване с положителните и отрицателни страни на туризма за осъзнаване необходимостта от обществена отговорност при включване на природни и трудови ресурси.

   Лектори:

 • Екология и устойчиво развитие
  • Целта на курса е да обогати теоретичните познания в туризма и разгледа взаимовръзката и влиянието му с околната среда, като и възможностите за съхраняването й; да създаде практически умения за създаване и прилагане на програми и действия в това направление. Необходими условия. Използват се, или се допълват знанията от други изучавани дисциплини, касаещи туризма - Въведение в туризма, Туристически ресурси, Специализирани видове туризъм, Маркетинг и реклама в туризма, Хотелиерство, Ресторантьорство, Туроператорска, агентска и транспортна дейност. На база на придобитите познания за основите на туризма, се разглежда природата като елемент от туристическия продукт, въздействието на туризма върху околната среда (природна, социална и културна) и изисквания за устойчиво развитие на туристическите дейности. Дефинират се основни показатели, общата ориентация и философия за устойчиво развитие на туристическия продукт, разглеждат се националната и интернационална законодателна база. Студентите се запознават със същността и етапите на разработване на системи за управление на опазването на околната среда. Създават се възможности за придобиване на умения за разработване и прилагане на програми за намаляване консумацията на ограничените природни ресурси, замърсяването на природната, социална и културна среда, с методи за оценка на екологичната ефективност на ресторантската, хотелиерската и туроператорската дейност. Създават се умения за работа в екип, управление на проект за устойчиво развитие на туристическата дейност, събиране на данни и анализ.

   Лектори:

   проф. д-р Марианна Русева Баева

 • Задължително избираема дисциплина от списък 1
  • Целта на обучението е студентите от тази специалност да получат задълбочена теоретична подготовка относно природните, екологичните и нормативните изисквания за осъществяване на екотуризъм. По време на обучението студентите получават знания за видовете туризъм и туристическите ресурси в РБългария, екологичното състояние на туристическите райони и екорегиони в страната, възможностите, условията и нормативната база за развитието на екотуризъм в България, по-важните обекти на екотуризма. Студентите придобиват умения за осъществяване на дейности, свързани с: екологична оценка и контрол на екологичното състояние на районите, обект на туризъм; организация и ръководство на туристически групи и пътувания до места и защитени зони, обект на екотуризъм; провеждане и контрол на природоохранителни мероприятия в природни комплекси, обект на екотуризъм; екологична подготовка на кадри, работещи в туристически организации, както и екологично възпитание на туристите за опазване на околната среда; създаване и ръководство на собствени туристически бази.

   Лектори:

   проф.дтн Николай Петров

 • Задължително избираема дисциплина от списък 2
  • Селският туризъм обхваща всички туристически дейности, които се развиват на село. Тук се включва пътуването и транзитното преминаване през селските местности с кола, велосипеди и престой в селска къща. Селския туризъм се свързва както с посещение на селски местности, така и с възможност за провеждане на определена научно-изследователска дейност, свързана с хоби и професия  Задачите, свързани с реализирането на тази цел, са: Изучаване на основните модели и концепции за управление на човешките ресурси; Анализ на факторите на външната и вътрешна среда влияещи върху процесите на структуриране и функциониране на системата за управление на човешките ресурси на организацията, както и определящи нейното ефективно функциониране; Изследване на приложимостта на концепциите за управление на човешките ресурси, чрез опознаване елементите на системата и връзките между тях;

   Лектори:

   проф.дтн Николай Петров

 • Задължително избираема дисциплина от списък 4
  • Курсът представлява въведение в една сравнително нова (или поне недостатъчно разработена за този регион) проблематика, свързана с етноложкия туризъм в България и на Балканите като един от възможните подвидове културен туризъм. Какви са възможностите и перспективите пред нашия регион за развитието на многообещаващ вид туризъм,отбелязал невероятен успех през последните две десетилетия в Европа и Америка; кои са ресурсите и какви би следвало да бъдат подходите,за да превърнем регионалните дефекти в ефекти ,а границите - в мостове; доколко с въвеждането и разпространението на нови трансгранични дейности като “етно-туризъм” като подвид “културен туризъм” можем да установим Европа на Балканите – това са част от въпросите, които ще се опитаме да изследваме с тази дисциплина.

   Лектори:

   проф.дтн Николай Петров

 • Избираема педагогическа дисциплина – списък I
  • Студентите да осъзнаят мястото на педагогическата диагностика за оптимизиране на цялостния педагогически процес - на основата на обективна надеждна и валидна информация се прави реална оценка за състоянието, проблемите и переспективите на учебно-възпитателната практика. Основната задача да бъде в помощ на студентите при създаване и използване на диагностични методи в ежедневната учебно-възпитателна работа, да ги мотивира за изследователска дейност като основна предпоставка за тяхното професионално изграждане. В края на обучението си студентът ще: познава понятийния апарат и основните направления в Педагогическата диагностика, характеризира етапите на диагностичния процес; конструира методи за диагностично изследване на конкретна тема – тест, анкетна карта; планира, подготвя, провежда и оформя резултатите от собствено диагностично изследване.

   Лектори:

 • Избираема педагогическа дисциплина – списък II
  • Учебната програма по Педагогическа реторика е предназначена за студентите в Колеж-Сливен и е съобразена с тази на катедрата по реторика в СУ “Св.Св. Климент Охридски”. Изложението на материала по отделните теми е съобразено със състава на  аудиторията – бъдещи учители. Реториката е наука за ораторското изкуство, за закономерностите, отношенията, формите и методите за общуване между оратора и аудиторията. В условията на динамично извършващи се обществени процеси е необходимо да се познават основните елементи на реторическото общуване. За бъдещите педагози важно значение има придобиването на висока реторическа култура, компонент за култура на съвременния човек. В края на обучението си студентът ще: познава проблематиката и понятийния апарат на Педагогическата реторика; познава компонентите на техниката на речта; оценява равнището на своята речева култура, разпознава най-често срещаните, типични слабости в своята и на колегите си реч, притежава първоначални умения за развитие и усъвършенстване на своята речева култура.
   ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА педагогическа социология 1. Да се запознаят студентите със социологическия аспект на педагогическите явления, които са вид социални взаимодействия; 2. Да се овладеят от студентите такива основни специфични понятия на педагогическата социология като социализация, социален статус, социална роля, социална позиция, ценностна ориентация и др., което ще спомогне за по-пълното разбиране на закономерностите в развитието на човека като обществено същество и на взаимоотношението на социалните групи и ролята им за формиране на личността; 3. Чрез използване на различни методики студентите да придобият собствен опит в социално-педагогическото изследване, което ще повиши интереса им към педагогическата действителност, ще ги направи по-вещи в нейното тълкуване и по-компетентни при взимането на едно или друго управленческо, организационно и т.н. решение. В крайна сметка всички тези натрупвания ще способстват за интердисциплинарния /психологически, педагогически и социолого-педагогически/ анализ на педагогическа действителност, който е единствена сигурна основа за собствената самостоятелна педагогическа изява на всеки учител. В края на обучението си студентът ще: има обща ориентация по отношение проблемите на Педагогическата социология на макро- и микро равнище; познава понятийния апарат на Педагогическата социология; разпознава, анализира и интерпретира социално-педагогическите явления на равнището на конкретно учебно заведение; планира свое социално-педагогическо изследване с оглед подобряване ефективността на учебно-възпитателната дейност.
    

   Лектори:

 • Икономика в хранително – вкусовата промишленост и туризма
  • Учебната дисциплина “Икономика в хранително-вкусовата промишленост и туризма” съчетава теорията на пазарното стопанство с икономика на фирмената дейност. В първата част на курса се разкриват как функционират пазарите на стоки, услуги, труд и капитали. Във втората част се анализира капитала на инвестициите на фирмата, дефинират се нейните активи, разглеждат се фирмените разходи, методите за образуване цените на фирмената продукция, в съответствие с особеностите на хранително вкусовата промишленост и туризма Тази учебна дисциплина е задължителен, фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността “ Хранителни технологии в бита и туризма” Знанията и уменията по “Икономика в хранително- вкусовата промишленост и туризма”са предпоставка за задълбочено усвояване на учебния материал по изучаваните в по-горните курсове икономически учебни дисциплини като Мениджмънт и маркетинг, както и за решаване на различни задачи от инженерната практика, свързани с оценка на икономическата целесъобразност от едни или други инженерни и управленски решения. Целта на учебната дисциплина е да даде на студентите базисни знания в областта на пазарното стопанство и конкретни знания в областта на икономиката на хранително вкусовата промишленост и туристическата фирма, да помогне за развитието на тяхното творческо, нестандартно мислене и формира навици за приемане на обосновани икономически решения, свобода на предприемачеството в съвкупност с истинска отговорност, възможност за забогатяване в съчетание с реална опасност за загубване на капитала, вложен в бизнеса и др. В съответствие с конкретните си технически интереси, студентите да знаят и да могат да наберат необходимата икономическа научна литература и информация, за бързо решаване на конкретните практически казуси. В края на обучението си студентът ще: познава добре  икономическите тайни  на своята професия; може добре да се справи с икономическия аспект на инженерните задачи в съответната икономическа сфера на дейност; познава нейната специфика, ще умее правилно да използва икономическите лостове и механизми с цел достигане на най-висока ефективност в областта на хранително- вкусовата промишленост и туризма; умее да взема обмислени и обосновани икономически и управленски решения в областта на хранително вкусовата промишленост и туризма.

   Лектори:

 • Икономика и организация на хотел и ресторант
  • Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните положения на икономиката и управлението на хотелиерството и ресторантьорството, както и да създаде практически умения за управлението на малки и средни хотелиерски и ресторантьорски предприятия. Задачите, свързани с реализирането на тази цел са: Запознаване на студентите с основните теоретични аспекти на икономика и управление на хотела и ресторанта ; Създаване на умения за самостоятелно вземане на решения по въпросите на управлението на хотелиерско и ресторантьорско предприятие; ще познава отделните технологични процеси и свързването им в обща технологична схема;

   Лектори:

   проф.д-р Иван Величков

 • Иновации в туризма
  • Учебната дисциплина “Иновации в туризма ” е предназначена за студентите от специалност ”МЕНИДЖМЪНТ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ”. Тя е свързана с учебните дисциплини в областта на мениджмънта и се предшествува от “Основи на алтернативния туризъм ”, “Управление на човешките ресурси” и “Статистика”. При изучаване на дисциплината студентите се запознават с теоретическите, организационните и мениджмънтските аспекти по създаването на нови продукти и изделия, от зараждането на идеята до проектирането на конкурентни продукти, технико-икономическата им оценка, подготовката на производството и пълното им усвояване. Подробно се разглеждат проблемите, свързани със същността и класификацията на иновациите, с подходите и методите за разработване на иновационна политика и стратегия.

   Лектори:

 • Информатика
  • Знанията и уменията, получени след усвояването на учебния материал, ще позволи на студентите и бъдещите специалисти да използват съвременните компютърни технологии във всички общо технически и специализирани направления за автоматизация на инженерния труд, производствените процеси и технологии  и непроизводствената сфера. Целта на учебната дисциплина е придобиване на навици за работа с РС и приложни програмни продукти, с цел ползване на същите в курса на обучени. Разглежда се устройство и организация на IBM PC, MS DOS, MS Windows, както и работа с приложни програмни продукти на MS Office, работещи под Windows – текстов редактор WORD, електронна таблица EXCEL и компютърна графика POWER POINT. В края на обучението си студентът ще: познава и работи с основните приложни програми; подготвя и обработва документи и автоматизира инженерният труд; избор на технически средства за решаване на определена задача; алгоритмизация на инженерният труд и използване на изчислителни средства за автоматизиране на работата.

   Лектори:

   проф.дмн. Гани Стамов

 • Маркетинг и реклама в туризма
  • Учебната дисциплина “Маркетинг и реклама в туризма” предлага за изучаване на широк кръг проблеми: пазарните отношения в туризма, характеристика на туристическия пазар, изучава се спецификата на туристическото търсене и предлагане, ценообразуване на туристическия продукт; характеристика на маркетинговите концепции, видовете туристически маркетинг, маркетигнови проучвания, маркетинг-микс, инструментариум на маркетинга, взаимоотношения на маркетинга с връзки с обществеността и рекламата. В резултат на изучаването на учебната дисциплина М и R, студентите получават знания и умения за решаване на конкретни управленски задачи, свързани с успешното функциониране на туристическата организация в динамична и конкурентна среда, познаване и прилагане на методически апарат за изучаване на пазара, разработване на стратегии, планиране и реализация на целесъобразна рекламна кампания и други. 

   Лектори:

 • Машинни елементи
  • Знанията и уменията по Машинни елементи са предпоставка за задълбочено усвояване на учебния материал по изучаваните по-нататък специализиращи дисциплини, както и за решаването на различни конструктивни задачи от практиката. Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с конструкцията и основите на изчисляването на машинните елементи с общо предназначение, като съставни части на различни механизми и машини. Използват се познанията от изучаваните общотехнически дисциплини като: “Математика”, “Механика”, “Техническо документиране” и др. В края на обучението си студентът ще :има познания по конструкция и  изчисляване на машинните елементи с общо предназначение; умее да пресмята различните машинни елементи по критерии за работоспособност, якост, износоустойчивост, виброустойчивост и др.;

   Лектори:

   проф. д-р Андреас Хараламбус

 • Мениджмънт в туризма
  • Акцентира се върху теорията и съчетана с практико-приложния й характер и различието между опита на водещите в света фирми и нашата управленческа практика. Дисциплината кореспондира най-пряко с по- частните управленчески науки като Персонален мениджмънт, Производствен мениджмънт, Иновационен мениджмънт и пр., така също и с дисциплините маркетинг, макро и микроикономика. Целта на учебната дисциплина е студентите да получат базови знания по теория на управлението които да им послужат като основа при изучаването на други, по-частни управленчески науки.

   Лектори:

 • Методика
  • Дисциплината "Методика" е задължителна за Образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" и е продължение на психолого-педагогическата подготовка на студентите с цел успешна работа в системата на професионалното образование. Целта на учебната дисциплина е студентите да усвоят знания, необходими за организация на процеса на обучение в професионалните гимназии. Част от задачите на обучението по Методика е да се запознаят студентите с въпросите за същността, съдържанието, методите, формите и особеностите на училищното и извънучилищно обучение на учениците от професионалните училища. Обучението по Методика предшествана и подпомага обучението по Хоспитиране и Педагогическа практика. Обучението е организирано в две части. Първата част (лекции) се отнася до общи методически въпроси на планиране, подготовка, организация и провеждане на обучение по специалността. Втората част (семинарни упражнения) третира методическо разработване на конкретни раздели и теми от общо техническите и специалните предмети изучавани в училище. В тази втора част се предоставя възможност на студентите за по-голяма самостоятелност и творчество.

   Лектори:

   ст.преп. д-р Снежана Консулова

 • Микробиология
  • Дисциплината Микробиология е задължителен учебен курс от общотеоретичната химико-биологична подготовка на редовните студенти по специалност “Хранителни технологии в бита и туризма” на Колеж – Сливен към ТУ – София за образователно-квалификационната степен Професионален бакалавър. Знанията и уменията по дисциплината Микробиология са предпоставки за формирането на специалисти, които: да прилагат санитарно-хигиенните изисквания, предявявани към производството на храни; да организират производствено-технологичните процеси; да разбират необходимостта от контрол за запазване на качеството на храните. Целта на учебната дисциплина Микробиология е да даде на студентите знания за микроорганизмите, които имат значение за технологията на храните, за живота на земята и очистването на природата от биогенни и абиогенни замърсители. В дисциплината се изучават биологичните особености на микроорганизмите: бактерии, актиномицети, вируси, дрожди и плесенни гъби. С практическа насоченост се изучават микробиологичните процеси, ферментации, окисление на природните и неприродните продукти, гниене, минерализация на органичната материя , а също и очистването на отпадните води. Чрез тази дисциплина студентите получават знания за ролята на микроорганизмите в производството на хранителни продукти и напитки, и на промишлено произведени у нас биопродукти. Отделя се особено внимание на факторите на външната среда, които влияят върху жизнената активност на микроорганизмите и микробиологичните процеси. Практическите упражнения са лабораторни. Чрез тях студентите изучават микропроцесите от значение за биотехнологичните и хранителните технологии.В края на обучението си студентът ще: познава морфологията и таксономията на микроорганизмите; познава биоенергетичните процеси при микроорганизмите; познава влиянието на външните фактори върху растежа и развитието на микроорганизмите ; познава ферментативните и окислителните, осъществявани от микроорганизмите;познава начините за прилагане на микроорганизмите в хранително-вкусовата промишленост.

   Лектори:

   доц. д-р Стефан Рибарски

 • Микроикономика
  • В дисциплината “Микроикономика” се изучават основите на поведението на индивидуалните икономически субекти – домакинствата и фирмите. Разглеждат се въпроси, свързани с равновесието на продуктовите пазари, теорията на потребителския избор, теорията на производството и на фирмата в условията на съвършена и несъвършена конкуренция, теорията на разпределението и формирането доходите на факторите на производството. Курсът лекции е съобразен по тематика и обем с необходимостта студентите да получат фундаментална икономическа подготовка с оглед надстройване на икономически знания с функционалните и отраслови икономически науки, които се изучават през останалите семестри на обучението.  В резултат на преминаване на теоритичния курс на обучение в предвидения обем и последователност на темите, съгласно учебния план и настоящата програма, обучаемите да знаят: основните микроикономически понятия и категории; причините и факторите, които предизвикват нарушение на пазарното равновесие на продуктовите пазари, както и ефектите, произтичащи от това; причините и факторите, които формират равновесието на потребителите; причините и факторите, формиращи и нарушаващи равновесието на производителя в условията на различните пазарни структури и форми; формирането на доходите на факторите на производството; принципите на общото пазарно равновесие в икономиката.

   Лектори:

 • Национални особености в храненето
  • Основната цел на дисциплината е да даде на студентите теоретични и практически знания за националните традиции и особености в храненето на народите от различни страни, факторите, влияещи върху обособяването на националния характер на храненето, както и важното значение на неговото познаване за качествено и ефективно обслужване на туристите. Прави се обща характеристика на различни световно известни национални кухни и кулинарни традиции. След шеста седмица се провежда тестов контрол, а при окончателно завършване на материала – писмен изпит с два въпроса. Дисциплината е свързана с многобройни входни и изходни връзки с редица технологични, химични, научни и производствени дейности и дисциплини в широк спектър на човешката дейност. Тя е двустранно свързана с научните дисциплини – хранителна химия, география на туризма, както и с теорията и практиката на технологичните – технология на кулинарната продукция, ресторантьорство, специализирани видове туризъм. Тя ползва методи от изброените теоретични и практически дисциплини като им предлага свои и едновременно разработва с тях общи и свързани проблеми.

   Лектори:

   проф. д-р Марианна Русева Баева

 • Обща и неорганична химия
  • Дисциплината Обща и неорганична химия е задължителен курс от фундаменталната подготовка в учебния план на специалност “Хранителни технологии в бита и туризма”. Тя представлява теоретична основа за изучаване на другите части на съвременната химия като аналитичната, органичната и колоидната химия, физикохимията и биохимията, както и за много дисциплини от специализиращата подготовка на студентите. Цел на учебната дисциплина е изграждане на задълбочена химическа култура на студентите чрез получаване на знания за същността и закономерностите при протичане на основните химически процеси, за структурата, свойствата и приложението на химичните елементи и техните съединения, както и техните взаимни превръщания. В края на обучението си студентът: ще има познания за връзката между строеж и свойства на химичните елементи в зависимост от мястото им в периодичната система; ще има разширени познания за корелацията между видовете химична връзка, строежа и свойствата на веществата; ще има знания за възможността и начина на протичане на химичните процеси; ще има познания за агрегатните и фазови състояния на веществата, както и за свойствата на разтворите; ще има познания за основните положения и закономерности при стехиометричните изчисления; ще има обширни знания за основните видове неорганични съединения като киселини, основи и соли; ще може да прилага правилата и изискванията на международната номенклатура за наименованията на химичните съединения; ще се е запознал с основните методи за получаване на най-важните продукти на неорганичния синтез;

   Лектори:

   доц. д-р Сашко Ламбов

 • Органична химия
  • Дисциплината Органична химия е задължителен курс от фундаменталната подготовка в учебния план на специалност “Хранителни технологии в бита и туризма”.
    Цел на учебната дисциплина е изграждане на задълбочена химическа култура на студентите чрез получаване на знания за общите теоретични основи и закономерности в органичната химия, за строежа, стереохимията, свойствата, методите за получаване и приложението на основните класове органични съединения.
    В края на обучението си студентът: ще познава основните положения на структурната и стереохимичната теория; ще има разширени познания за видовете изомерия и изомерни съединения, ще познава механизма на основните реакции в органичната химия като заместителни, присъединителни и реакции на елиминиране; ще има знания за електронните ефекти в органичните съединения; ще познава правилата на образуване на наименованията на органичните съединения съгласно изискванията на номенклатурата, предложена от IUPAC; ще има знания за физичните и химични свойства, методите за получаване, приложението и значението на основните класове органични съединения; ще има разширени познания за свойствата на най-масово използваните в хранителните технологии органични съединения; ще може да прилага знанията по органична химия при подготовката си по другите дисциплини, включени в учебния план, както и в своята бъдеща дейност при решаването на технологични, производствени и експлоатационни проблеми.
    

   Лектори:

   доц. д-р Сашко Ламбов

 • Основи на алтернативния туризъм
  • В лекционният курс се разглеждат различните видове туристически ресурси – разкриване на тяхната същност, особености и функции; запознаване с основните закономерности на развитието, проблеми на тяхното използване и тенденции на проявление. Обръща се внимание на условията, които превръщат една територия в привлекателно място за туристи и инвеститори. Разкриват се изискванията и особеностите в организацията и управлението на туристическото място. Целта на учебната дисциплината е да даде  познания на студентите за ролята и значението на туристическите ресурси за развитие на туризма, които да служат като основа за специализиращите дисциплини: Хотелиерство и ресторантьорство, Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, Анимация в туризма, Маркетинг и реклама.Задачите, свързани с реализирането на тази цел, са: Да се насочи вниманието към особеностите при експлоатацията, планирането и управлението на природните и антропогенни туристически ресурси; Познаване на съвременни публикации, нормативни изисквания на български и международни институции, отнасящи се до отношението на човека към околната среда; Запознаване с положителните и отрицателни страни на туризма за осъзнаване необходимостта от обществена отговорност при включване на природни, финансови и трудови ресурси. Очакваните резултати от обучението са: Умения за научно-обоснована и практически приложима оценка на туристическите ресурси на добре познато от студентите туристическо място (регион, област, община, селище и туристически обект); Умения за предоставяне на квалифицирана информация за туристическите ресурси във връзка с туристическите пътувания; Умения за включване в туристическия продукт на туристическите ресурси при осигуряване на тяхната устойчивост; Умения за разработване на курсова работа и защита на собствена позиция за ползата и вредата от мащабите на туристическото развитие на конкретния ресурс.

   Лектори:

   проф.д-р Иван Величков

 • Основи на кулинарната технология
  • Дисциплината запознава с технологичните процеси в организираното хранене: разглеждат се механичните, хидромеханичните, термичните и биохимичните процеси в кулинарната технология. Изучават се промените на основните хранителни вещества (белтъци, мазнини, въглехидрати), витамините, цветните и ароматно-вкусовите вещества при кулинарните процеси. Изучава се обработката на суровините и технологията на кулинарните полуфабрикати, бульони и сосове. Дисциплината запознава студентите с теоретичните основи на кулинарната технология и с началните й технологични етапи.

   Лектори:

   проф. д-р Марианна Русева Баева

 • Основи на правото
  • Знанията по Основи на правото са предпоставка за разбиране на правните аспекти в управлението на алтернативния туризъм. Те са необходими с оглед изграждането на систематичен подход при разрешаването на практическите юридически проблеми, които възникват при осъществяването алтернативен туризъм. Основната цел на учебната дисциплина е да запознае студентите с основните принципи на правото, като посочи същностните белези на нормативните правила и спецификата при тяхното тълкуване и прилагане. Допълнителна цел е запознаване на студентите със отрасловата структура на правото, с предмета на правно регулиране във всеки един от отделните отрасли, както и с мястото на правната уредба на алтернативния туризъм в системата на правото. В края на обучението си студентът ще : може да борави с основните правни понятия, използвани в българското законодателство; придобие основни умения за тълкуване и работа със нормативни актове; е запознат с отрасловата диференциация на правото и със спецификите на отделните правни отрасли.

   Лектори:

   д-р Стоян Ставру

 • Основи на храненето
  • Дисциплината Основи на храненето е задължителен учебен курс от общотеоретичната химико-биологична подготовка на редовните студенти по специалност “Хранителни технологии в бита и туризма” на Колеж – Сливен към ТУ – София за образователно-квалификационната степен Професионален бакалавър.
    Знанията и уменията по дисциплината Основи на храненето са предпоставки за формирането на специалисти, които: да прилагат санитарно-хигиенните изисквания, предявявани към производството на храни; да организират производствено-технологичните процеси; да разбират необходимостта от контрол за запазване на качеството на храните. Цел на учебната дисциплина е да даде възможност на студента да оценява правилно физиологичното значение и хранителната стойност на произвежданите изделия. В края на обучението си студентът: ще има разширени познания за физиологичното значение и потребностите от хранителни вещества за човека; ще познава храносмилането и резорбцията в човешкия организъм; ще познава основните изисквания и методите за контрол върху храненето на различни възрастови и професионални групи на населението, и при хора с различни видове заболявания.
    

   Лектори:

   проф. д-р Марианна Русева Баева

 • Педагогика
  • Дисциплината “Педагогика” е задължителна и има фундаментален, и интегративен характер за обучението на студентите. Тя обединява в логическа последователност и включва избрани теми от: Увод в педагогиката, Дидактика и Теория на възпитанието. Курсът е с подчертан теоретико-приложен характер, базира се на съвременни педагогически концепции, сравнителни анализи, автентични примери и добри европейски практики.
   Глобална цел: Да се усвоят педагогически компетенции, които да станат основа на професионализма на бъдещите учители и да подпомогнат професионалната им адаптация и реализация.
   Конкретни цели на обучението:В края на обучението си студентът ще може да:
   дефинира, интерпретира, обяснява и разграничава основните педагогически понятия; описва, интерпретира, разграничава, класифицира и сравнява образователни модели, принципи, методи, подходи и форми за педагогическо взаимодействие; изброява и назовава основните изисквания към учебното съдържание и процеса на обучение и възпитание в средното училище; избира и прилага адекватни за дадена ситуация педагогически методи и подходи; познава и обяснява структурата на използваните организационни форми на обучение.
    

   Лектори:

   доц. д-р Маргарита Тенева

 • Преддипломна педагогическа практика
  • Преддипломната педагогическа практика е задължителна учебна дисциплина за получаване на квалификация “учител”. Учебните занятия по дисциплината Преддипломна педагогическа практика се провеждат в базовото училище съобразно специалността на студентите и с активното съдействие на базовия учител по време на наблюдението и обсъждането на урока. В края на обучението си студентът ще: планира цялостна система за въздействие, проявява гъвкавост при организация на обучението – отчита своевременно различията от първоначалния замисъл и внася необходимите корекции; създава творческа и културна среда за развитието на учениците; отстоява своя позиция при цялостния анализ на урока, конструира процеса на общуване съобразно с особеностите на аудиторията, към която са отправени посланията.

   Лектори:

   гл. ас. Веселина Чобанова

 • Приложна електротехника
  • Дисциплината „Приложна електротехника” е задължителен учебен курс за специалността “ Хранителни технологии в бита и туризма” и изучаването й представлява част от общоинженерната подготовка на студентите от тази специалност. Знанията и уменията по „Приложна електротехника” създават предпоставки за успешна реализация на студентите в бъдещата им работа като специалисти в областта на текстилната техника и при експлоатацията на свързаните с нея различни електротехнически и електронни устройства и съоръжения. Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с основни въпроси от теорията на електрическите и магнитни вериги, електрическите измервания, електрическите машини и апарати и най-често срещаните електронни устройства с оглед придобиване на знания и практически умения за правилното им използване и експлоатация. Изучават се основните физични явления и закономерности, върху които се базират принципите на действие на различните електротехнически и електронни устройства, като се обръща внимание на техническите им характеристики и на възможностите за тяхното практическо приложение.

   Лектори:

   доц. д-р Живко Даскалов

 • Приложна математика
  • Знанията и уменията по приложна математика са предпоставка за задълбочено усвояване на учебния материал по изучаваните по-нататък специализиращи дисциплини, както и за решаването на различни задачи от инженерната практика. Целта на учебната дисциплина е опресняване на знанията по математика от средното училище и адаптиране към особеностите на изучаването на фундаменталните понятия на висшата математика, осигуряване на математическа основа, върху която за базирани фундаменталните и специални дисциплини, включени в учебния план, развитие на логическото мислене и на умения за математическо моделиране на технически процеси и явления, студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за математически анализ и моделиране  на елементарни процеси и явления свързани със функции на една променлива , както и с приложенията им.

   Лектори:

   проф.дмн. Гани Стамов

 • Процеси и апарати в хранителните технологии- I и II
  • Дисциплината “Процеси и апарати в хранителните технологии” – І и ІІ част е задължителен учебен курс от общотеоретичната техническа подготовка на редовните студенти по специалност “Хранителни технологии в бита и туризма” на Колеж – Сливен към ТУ – София за образователно-квалификационната степен Професионален бакалавър. Целта на курса е да се формират необходимите знания и умения на специалистите, да познават основните процеси и апарати, от които е изградена всяка една технология и самостоятелно да анализират и правят избор на съответното оборудване на технологичния процес. В курса по процеси и апарати се изучава теорията на основните процеси в ХВП, принципното устройство и методите за изчисляване на апарати и машини. Курсът по процеси и апарати се явява техническа дисциплина, представляваща важен раздел на теоретичните основи на хранителните технологии. Познанията по дисциплината “Процеси и апарати в хранителните технологии” – І и ІІ част, дават възможност на бъдещите специалисти да усъвършенстват технологични схеми и да създават нови, понеже дисциплината разкрива основните закони, на които почиват съответните процеси  и им дава форма, удобна за практическо ползване.

   Лектори:

   проф.д-р Кънчо Коларов

 • Психология
  • Задължителна дисциплина за образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”. Изучава се в I курс, I семестър. При изучаване на дисциплината се разчита на знанията на студентите от средното училище по психология и философия, на положителната им мотивация при кандидатстване в Колеж - Сливен и интересът им при усвояване на желаната професия. В курса по психология са включени обща, възрастова, педагогическа и психология на личността. Основната цел е: Завършилите студенти от ОКС “Професионален бакалавър” да могат да използват психологическите си знания в конкретна урочна работа с ученици в реална училищна среда. Да разпознават основните особености на психичните явления, присъщи на ученика от средна и горна училищна възраст. Да прилагат конкретни похвати за работа с ученици, в зависимост от типологичните им особеност. Да овладеят техники на преподаване и работа, съобразявайки се с техните индивидуални особености в процеса на обучение.

   Лектори:

   доц. д-р Марина Николова

 • Сензорен анализ на храни за бита и туризма
  • Дисциплината Сензорен анализ на храни за бита и туризма е задължителен учебен курс от специалната технологична подготовка на редовните студенти по специалност “Хранителни технологии в бита и туризма” на Колеж – Сливен към ТУ – София за образователно-квалификационната степен Професионален бакалавър.
   Знанията и уменията по дисциплината Сензорен анализ на храни за бита и туризма са предпоставки за формирането на специалисти, които: да прилагат санитарно-хигиенните изисквания, предявявани към производството на храни; да организират производствено-технологичните процеси; да разбират необходимостта от контрол за запазване на качеството на храните. Цел на учебната дисциплина е да запознае студента по Хранителни технологии в бита и туризма с методиката на сензорното оценяване и нейното приложение в различните направления на хранителната промишленост. В края на обучението си студентът: ще има разширени познания за основните понятия и термини при определянето на сезорните свойства на храните; ще познава организацията на сензорните изпитвания и изискванията към сензорните лаборатории; ще познава съвременните методи за анализ на сензорните свойства на продуктите, както и методите за изучаване на предпочитанията на консуматорите.
    

   Лектори:

   проф. д-р Марианна Русева Баева

 • Статистика
  • Целта на дисциплината е да разшири и задълбочи знанията на студентите относно приложението на статистическите методи към измерване на количествените изменения на икономическите процеси и явления. Приложението на статистическите методи за анализ на икономическите явления се свързва с иконометричния подход, чрез построяването на иконометрични модели. Акцентира се на приложението на методи на иконометрични модели с едно уравнение. Внимание е отделено и на специфичното приложение на широко използваните в икономическата практика динамични индекси и индексен метод за анализ, при адитивен и мултипликативен подход. От гл. т. на приложният характер е застъпено измерването на трайната тенденция, сезонността и цикличността в развитието на икономическите процеси.

   Лектори:

   проф.дмн. Гани Стамов

 • Счетоводство на туристическото предприятие
  • Дисциплината „Счетоводство на туристическото предприятие“ е една от основните дисциплини за студентите от специалност „Мениджмънт на алтернативния туризъм“. С изучаването на тази дисциплина се цели да се даде на студентите от тази специалност необходимия минимум от знания, които те трябва да притежават като бъдещи ръководни кадри в сферата на туризма, във връзка с информационното обезпечаване на осъществяваното от тях стопанско управление и провеждания от тях и държавата ни като цяло контрол относно дейностите, които те ще направляват /осъществяват/. Темите, които се третират с тази дисциплина, са развити във връзка с изискванията за задължително водене на финансово счетоводство от предприятията у нас, залегнали в Закона за счетоводството и по повод на Закона за финансовия контрол.

   Лектори:

 • Съвременни информационни системи
  • Знанията и уменията, получени след усвояването на учебния материал, ще позволи на студентите и бъдещите специалисти да използват съвременните компютърни технологии във всички общо технически и специализирани направления за автоматизация на инженерния труд, производствените процеси и технологии и непроизводствената сфера.
   Целта на учебната дисциплина е придобиване на навици за работа с PC и приложни програмни продукти, с цел ползване на същите в курса на обучени.
   Разглежда се устройство и организация на IBM PC, MS DOS, MS Windows, както и работа c приложни програмни продукти на MS Office, работещи под Windows - текстов редактор WORD, електронна таблица EXCEL и компютърна графика POWER POINT. В края на обучението си студентът ще: познава и работи с основните приложни програми; подготвя и обработва документи и автоматизира инженерният труд; избор на технически средства за решаване на определена задача; алгоритмизация на инженерният труд и използване на изчислителни средства за автоматизиране на работата.
    

   Лектори:

   проф.дмн. Гани Стамов

 • Текуща педагогическа практика
  • Текущата педагогическа практика е задължителна учебна дисциплина за получаване на квалификация "учител". Учебните занятия по дисциплината текуща педагогическа практика се провеждат в базовото училище съобразно специалността на студентите и с активното съдействие на базовия учител по време на наблюдението и обсъждането на урока. В края на обучението си студентът ще: формулира целите на преподаване и учене на равнище конкретен урок, конкретна тема; подбира и структурира учебното съдържание; подбира и аргументира избора на методи, чрез които се оптимизира изпълнението на дейностите и учебното съдържание става достояние и притежание на учещите; приема учещите като партньори в учебната дейност; приучва се към самокритичност относно своята дейност.

   Лектори:

   гл. ас. Веселина Чобанова

 • Техническа безопастност. Екология. Трудово законодателство
  • Дисциплината “Техническа безопасност, екология, трудово законодателство” е задължителна по учебния план за образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" на специалност " ХТБТ ".Целта на учебната дисциплина е студентите да получат основни познания по техническа безопасност и средствата за защита, екология и трудово законодателство. В края на обучението си студентът ще: има основни познания по безопастността на труда, травматизма, електробезопасността и електротравматизма, първа помощ при злополуки; знае техническите средства за предотвратяване на допирането до тоководещи части и защитите срещу индиректно допиране; способите за защита от електрични и магнитни полета; основните сведения за защита от шум, вибрации и вредни вещества в производствените помещения; има познания за екологичните проблеми и трудовото законодателство.

   Лектори:

   проф. д-р Неделчо Неделчев

 • Техническа механика
  • Техническата механика е задължителен учебен курс от ОКС – професионален бакалавър. Знанията по Техническа механика са основни за обучението на студентите по техническите дисциплини и са предпоставка за реализация на студентите в области на съвременната наука и техника. Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат въпросите за равновесие на материалните обекти под въздействие на система сили; движението на телата и системите без отчитане и с отчитане на причините, които го пораждат; въпросите за кинематичен анализ и синтез на механизмите; въпросите за якостното и деформационно пресмятане на машиностроителните елементи.
   С усвоените знанията по механика студентите ще могат да пресмятат и проектират елементи за машини и уреди, използвани в хранителната промишленост.Натрупаните знания създават навици на студентите за самостоятелна работа и инженерен подход при решаване на задачи в областта на Приложната механика.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Петър Георгиев Хаджидобрев

 • Технология на зърносъхранението и зърнопреработването
  • Дисциплината Технология на зърносъхранението и на зърнопреработването е задължителен учебен курс от специалната технологична подготовка на редовните студенти по специалност “Хранителни технологии в бита и туризма” на Колеж – Сливен към ТУ – София за образователно-квалификационната степен Професионален бакалавър. Знанията и уменията по дисциплината Технология на зърносъхранението и на зърнопреработването са предпоставки за формирането на специалисти, които: да прилагат санитарно-хигиенните изисквания, предявявани към производството на храни; да организират производствено-технологичните процеси; да разбират необходимостта от контрол за запазване на качеството на храните. Цел на учебната дисциплина Технология на зърносъхранението и на зърнопреработването е студентите да се запознаят със суровините за тези технологии и основите на съхранението и преработката на зърнени продукти. В края на обучението си студентът: ще има разширени познания за процесите, протичащи в зърнената маса при съхранението й - следжътвеното доузряване, самозагряване и прорастване; ще познава подготовката на зърнената маса за смилане, раздробяване и пресяване; ще познава отделните технологични процеси и свързването им в обща технологична схема, ще има знания за рационалните методи и режими при производството на брашна, грис, ориз, ядки и други зърнени продукти.

   Лектори:

   гл. ас. д-р Божидар Бозаджиев

 • Технология на кулинарната продукция в туристическите обекти за хранене
  • Дисциплината Технология на кулинарната продукция в туристическите обекти за хранене е задължителен учебен курс от специализираната подготовка на редовните студенти по специалност “Хранителни технологии в бита и туризма” на Колеж – Сливен към ТУ – София за образователно-квалификационната степен Професионален бакалавър.
   Знанията и уменията по дисциплината Технология на кулинарната продукция в туристическите обекти за хранене  са предпоставки за формирането на специалисти, които: да прилагат санитарно-хигиенните изисквания, предявявани към производството на кулинарни продукти; да организират производствено-технологичните процеси; да разбират необходимостта от контрол за запазване на качеството на кулинарните изделия. Цел на учебната дисциплина е студентите да получат знания и умения за управление на технологичните процеси при производството на кулинарна продукция в заведенията за хранене и развлечения и се запознаят с възможностите за тяхната оптимизация и получаване на продукция с предварително зададени свойства . В края на обучението си студентът: ще има разширени познания за управление на технологичните процеси при производството на различните групи кулинарни изделия; ще познават физико-химичните промени, протичащи в суровините при тяхната обработка; ще има знания за качеството, хранителната и биологичната стойност на кулинарните  изделия, както и за процесите, водещи до изменението им по време на производство и съхранение.
    

   Лектори:

   проф. д-р Марианна Русева Баева

 • Технология на месни, рибни и птичи продукти за бита и туризма
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “ Хранителни технологии в бита и туризма” на Колеж – Сливен към ТУ – София за образователно-квалификационната степен “Професионален бакалавър”. Целта на обучението по “Технология на месни, рибни и птичи продукти за бита и туризма” е студентите да се запознаят с теоретичните основи на технологичните процеси при производството на месни и рибни продукти, както и с основните технологични схеми прилагани при това производство, с международните изисквания за контрол и окачествяване на месните и рибни продукти и със съвременните екологични проблеми при едно подобно производство. В програмата са застъпени промените, които претърпяват компонентите на месните, рибните и други суровини под влияние на технологичните процеси - осоляване, зреене, топлинна обработка, опушване, сушене и др. Студентите ще се запознаят с взаимодействията, които настъпват между различните компоненти на месните, рибните и растителните суровини и различни добавки и влиянието им върху функционалните им свойства. Ще бъде разгледано и влиянието на тези взаимодействия и на технологичните операции върху качеството на готовите продукти. Посочва се също така и влиянието на технологичните процеси върху тяхната хранителна и биологична стойност. Ще бъдат дадени методите за технологичен, физико-химичен и органолептичен контрол. В края на обучението си студентът ще: познава общите основи на технологията на месните продукти, познава технологиятаа на колбасните изделия; познава технологичните особености при производството на отделните групи колбаси; познава технологичните особености при производството на рибните консерви, познава начините за контрол на технологичните процеси;

   Лектори:

   проф.дтн. Димитър Кьосев

 • Технология на месодобива, птиците и рибата
  • ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “ Хранителни технологии в бита и туризма” на Колеж – Сливен към ТУ – София за образователно-квалификационната степен “Професионален бакалавър”. В дисциплината ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСОДОБИВА, ПТИЦИТЕ И РИБАТА се разглеждат въпросите относно морфологичен строеж на животинските тъкани, анатомическите особенности на тялото, системите и органите, както и химическия състав на основните технологични свойства на месото от кланични животни,птици и риби. Застъпени са биохимичните основи на постсморталните изменения в животинските тъкани, тяхното влияние върху състоянието на суровините и начините за запазване на преснотата на месото и рибата. Особенно масто в програмата заемат темите, третиращи технологичните схеми за обработка на животните, птиците и рибите, които включват транспорт и предкланична подготовка на суровините, първичната обработка на същите с цел добив на месо от кланични животни, птици и риба, както и вторични хранителни и технически продукти и т.н. Включени са теоретичните основи на хладилната обработка на месото, птиците и рибата и основните технологични схеми на тази обработка. В тази дисциплина учащите се запознават също така с целите, организацията и методите на технологичния контрол върху процесите, суровините и готовите продукти при получаването на месото от кланичните животни и птиците и при първичната обработка и хладилно съхранение на рибата. Разглеждат се и екологичните проблеми в месната и рибна промишленост, свързани с посочените по-горе производства. Особенно място заемат въпросите по внедряването на системата НАССР за осигуряване на безопасно за консумация месо и риба. В края на обучението си студентът ще: познава технологичните особености при първична обработка на кланичните животни, птиците и рибата, познава технологични особености при добиване и обработка на животинските хранителни субпродукти, познава технологични особености при обработката на животинските технически субпродукти, познава технологични особености при производството на животински хранителни мазнини, познава начините за контрол на технологичните процеси;

   Лектори:

   проф.дтн. Димитър Кьосев

 • Технология на млечните продукти за бита и туризма
  • Дисциплината Технология на млечните продукти за бита и туризма е задължителен учебен курс от специалната технологична подготовка на редовните студенти по специалност “Хранителни технологии в бита и туризма” на Колеж – Сливен към ТУ – София за образователно-квалификационната степен Професионален бакалавър.
   Знанията и уменията по дисциплината Технология на млечните продукти за бита и туризма са предпоставки за формирането на специалисти, които: да прилагат санитарно-хигиенните изисквания, предявявани към производството на храни; да организират производствено-технологичните процеси; да разбират необходимостта от контрол за запазване на качеството на храните. Цел на учебната дисциплина е да запознае студентите с основните технологични процеси при производството на традиционни млечни продукти, да придобият навици за самостоятелна изследователска работа върху по-важните физико-химични показатели на млякото и млечните продукти.
   В края на обучението си студентът: ще има разширени познания за основните технологични схеми на производството на отделните видове млечни продукти, както и методите за осъществяване на технологичния контрол при тези производства; ще познава основните направления за оползотворяване на вторичните продукти (хранителни и технически) получаващи се в млечната промишленост и някои екологични проблеми във връзка с това.
    

   Лектори:

   проф. д-р Марианна Русева Баева

 • Технология на млякото и млечните консерви за бита и туризма
  • Дисциплината задължителен учебен курс от специалната технологична подготовка на редовните студенти по специалност “Хранителни технологии в бита и туризма” на Колеж – Сливен към ТУ – София за образователно-квалификационната степен Професионален бакалавър.
   Знанията и уменията по дисциплината Технология на млякото и млечните консерви за бита и туризма са предпоставки за формирането на специалисти, които: да прилагат санитарно-хигиенните изисквания, предявявани към производството на храни; да организират производствено-технологичните процеси; да разбират необходимостта от контрол за запазване на качеството на храните.
   Цел на учебната дисциплина е да запознае студентите с основните технологични процеси при производството на хранителни продукти от животински произход в съответни предприятия на млечната промишленост и с организацията и осъществяването на производствените процеси. В края на обучението си студентът: ще има разширени познания за химичния състав и технологичните свойства на млечните суровини, за промените настъпващи в суровините през време на тяхната обработка, съхранение и транспортиране; ще познава съвременни технологични методи, използвани в млечната промишленост - като ултрафилтрация, микрофилтрация, уперизация и др.;ще познава основните методите за консервиране на млякото и за преработката му в млечно-кисели храни.
    

   Лектори:

   проф. д-р Марианна Русева Баева

 • Технология на продуктите за заведенията за хранене
  • Цел на учебната дисциплина е студентите да получат знания и умения за управление на технологичните процеси при производството на кулинарна продукция в заведенията за хранене и развлечения и се запознаят с възможностите за тяхната оптимизация и получаване на продукция с предварително зададени свойства . В края на обучението си студентът: ще има разширени познания за управление на технологичните процеси при производството на различните групи кулинарни изделия; ще познават физико-химичните промени, протичащи в суровините при тяхната обработка; ще има знания за качеството, хранителната и биологичната стойност на кулинарните  изделия, както и за процесите, водещи до изменението им по време на производство и съхранение.

   Лектори:

   проф. д-р Марианна Русева Баева

 • Технология на сладкарските изделия за бита и туризма
  • Дисциплината Технология на сладкарските изделия за бита и туризма е задължителен учебен курс от специалната технологична подготовка на редовните студенти по специалност “Хранителни технологии в бита и туризма” на Колеж – Сливен към ТУ – София за образователно-квалификационната степен Професионален бакалавър. Знанията и уменията по дисциплината Технология на сладкарските изделия за бита и туризма са предпоставки за формирането на специалисти, които: да прилагат санитарно-хигиенните изисквания, предявявани към производството на храни; да организират производствено-технологичните процеси; да разбират необходимостта от контрол за запазване на качеството на храните. Цел на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с основни технологични операции и специфични технологични процеси при производството на различни видове сладкарски полуфабрикати и готови сладкарски тестени изделия. В края на обучението си студентът: ще има разширени познания за видовете сладкарски изделия и съответно за видовете полуфабрикати използвани при производството на сладкарски изделия; ще познава качеството и свойствата на основните суровини и специфичните добавки за структурирането, оцветяването, овкусяването, стабилизирането и запазването на качеството на готовите сладкарски изделия, ще познава основните технологични особености: при приготвяне на: сладкарски основи, сладкарски заливки, сладкарски пълнежи, сладкарски гарнировки и украси; при оформяне на: сочни и сухи пасти, сладкиши и торти; ориенталски сладкарски изделия; сладкарски бисквити; ще има знания за качеството, хранителната и биологичната стойност на сладкарските изделия, както и за процесите, водещи до изменението им по време на производство и съхранение.

   Лектори:

   проф. д-р Марианна Русева Баева

 • Технология на хляба и хлебните изделия за бита и туризма
  • Дисциплината Технология на хляба и хлебните изделия за бита и туризма е задължителен учебен курс от специалната технологична подготовка на редовните студенти по специалност “Хранителни технологии в бита туризма” на Колеж – Сливен към ТУ – София за образователно-квалификационната степен Професионален бакалавър. Знанията и уменията по дисциплината Технология на хляба и хлебните изделия за бита и туризма са предпоставки за формирането на специалисти, които: да прилагат санитарно-хигиенните изисквания, предявявани към производството на храни; да организират производствено-технологичните процеси; да разбират необходимостта от контрол за запазване на качеството на храните. Цел на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с теоретичните основи на хлебопроизводството и основните етапи на технологичния процес - хлебопекарни свойства на суровините, съхранението им, замесване на тестото, формиране и окончателна ферментация, съхраняване и стареене на хлебопекарната продукция и подобрителни добавки. Дават се знания също за техно-химичния контрол и основи на проектирането в хлебопроизводството. В края на обучението си студентът: ще има разширени познания за основните суровини и специфичните добавки за структурирането, овкусяването, стабилизирането и запазването на качеството на хляба и хлебните изделия; ще познава общите основни технологични операции и специфични технологични процеси при производството на различни видове полуфабрикати, използувани за производство на хляб и хлебни изделия; ще познава характерните особености и технологии за проиводството на различни видове теста и изделия от тях; ще има знания за качеството, хранителната и биологичната стойност на хляба и хлебните изделия, както и за процесите, водещи до изменението им по време на производство и съхранение.

   Лектори:

   проф. д-р Марианна Русева Баева

 • Топлотехника
  • Топлотехника е задължителен учебен курс от учебния план на специалността
   “Хранителни технологии в бита и туризма”. За целта се изучават законите на
   термодинамиката, термодинамичните свойства на веществата (идеални и реални газове, влажен въздух и др.) и процесите с тях, законите на топлообмена (топлопроводност, конвекция и излъчване), както и основите на топлинните изчисление на топлообменните апарати. В предвидените упражнения студентите придобиват практически умения за решаване на задачи от топлотехниката. В съответствие с личните си интереси, студентите да знаят как и да могат да намерят необходимата информация в тази област.
    

   Лектори:

   доц. д-р Койчо Атанасов

 • Туристически ресурси
  • Дисциплината “Туристически ресурси” има за цел да даде  познания на студентите за ролята и значението на туристическите ресурси за развитие на туризма, които да служат като основа за специализиращите дисциплини: Хотелиерство и ресторантьорство, Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, Анимация в туризма, Маркетинг и реклама. Задачите, свързани с реализирането на тази цел, са: Да се насочи вниманието към особеностите при експлоатацията, планирането и управлението на природните и антропогенни туристически ресурси; Познаване на съвременни публикации, нормативни изисквания на български и международни институции, отнасящи се до отношението на човека към околната среда; Запознаване с положителните и отрицателни страни на туризма за осъзнаване необходимостта от обществена отговорност при включване на природни, финансови и трудови ресурси. Очакваните резултати от обучението са: Умения за научно-обоснована и практически приложима оценка на туристическите ресурси на добре познато от студентите туристическо място (регион, област, община, селище и туристически обект); Умения за предоставяне на квалифицирана информация за туристическите ресурси във връзка с туристическите пътувания; Умения за включване в туристическия продукт на туристическите ресурси при осигуряване на тяхната устойчивост; Умения за разработване на курсова работа и защита на собствена позиция за ползата и вредата от мащабите на туристическото развитие на конкретния ресурс.

   Лектори:

 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност
  • Дисциплината “Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма” е една от учебните дисциплини, които формират професионалната квалификация на специалистите в туризма. Тя конкретизира познанията на студентите, получени от дисциплините „Микроикономика” и „Въведение в туризма”. Предмет на разглеждане са основните теоретико-методологически и практико-приложни въпроси, свързани с дейността на посредническите предприятия в туризма. Транспортната дейност също е разгледана, тъй като тя е свързана непосредствено с дейността на предприятията за организация и посредничество в сферата на туризма.

   Лектори:

 • Управление на човешките ресурси
  • Учебната дисциплина дава основни знания за обхвата и съдържанието на системата за управление на човешките ресурси /УЧР/ в условията на пазарна икономика. Изучава се проблематиката по планиране, анализиране и набиране на човешките ресурси /ЧР/, подбора, оценяването, подготовката на персонала, управлението на кариерата, установяването и поддържането на ефективни трудови и служебни отношения. Разглеждат се актуалните подходи, методи и техники по УЧР, способстващи успешното управление на ЧР в туристическите организации. В контекста на комплекса от дейности, включени в УЧР се анализират различните практики и се разработват модели за различни туристически обекти. Подготовката на студентите по тази дисциплина има следните цели: придобиване на знания и умения за функционалната и организационна характеристика на системата за УЧР, формиране на умения за анализ на туристическата практика и разработване на модели на УЧР съобразно конкретните условия.

   Лектори:

 • Учебна практика - зърносъхранение и зърнопреработване
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “ Хранителни технологии  в бита и туризма “, образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”. След завършване на курса студентите трябва да могат да приемат, окачествяват и съхраняват зърнени култури. Да ги преработват в различни зърнени продукти. Дисциплината Учебна практика-зърносъхранение и зърнопреработване, има за цел да формира в обучаващия се практически знания, умения и навици за правилно окачествяване на суровините и готовите продукти, както и за производството и съхранението на различни зърнени продукти. Включени са основните технологични процеси и операции, осъществявани при приемането, съхранението, подготовката на зърнената маса за смилане, раздробяване и смилане. В края на обучението си студентът ще: познава различните зърнени култури; познава основните методи за окачествяване и начините за съхранение на зърнените култури; познава основните технологични процеси и операции при производството на различните зърнени продукти; познава основните методи за окачествяване на готовите продукти;

   Лектори:

 • Учебна практика 1
  • Дисциплината има за цел да формира в обучаващия се практически знания, умения и навици за правилно окачествяване на суровините и готовите продукти, както и за производството и съхранението на различни групи кулинарни изделия. Включени са основните технологични процеси и операции, осъществявани при  производството на кулинарна продукция в заведенията за хранене и развлечение. Студентите се запознават с възможностите за тяхната оптимизация и получаване на продукция с предварително зададени свойства . В края на обучението си студентът ще: ще има разширени познания за управление на технологичните процеси при производството на различните групи кулинарни изделия; ще познават физико-химичните промени, протичащи в суровините при тяхната обработка; ще има знания за качеството, хранителната и биологичната стойност на кулинарните  изделия, както и за процесите, водещи до изменението им по време на производство и съхранение.

   Лектори:

 • Учебна практика 2
  • Дисциплината има за цел да формира в обучаващия се практически знания, умения и навици за правилно окачествяване на суровините и готовите продукти, както и за производството и съхранението на различни групи кулинарни изделия. Включени са основните технологични процеси и операции, осъществявани при  производството на кулинарна продукция в заведенията за хранене и развлечение. Студентите се запознават с възможностите за тяхната оптимизация и получаване на продукция с предварително зададени свойства .В края на обучението си студентът : ще има разширени познания за управление на технологичните процеси при производството на различните групи кулинарни изделия; ще познава физико-химичните промени, протичащи в суровините при тяхната обработка; ще има знания за качеството, хранителната и биологичната стойност на кулинарните  изделия, както и за процесите, водещи до изменението им по време на производство и съхранение.

   Лектори:

 • Учебна практика 3
  • Съдържанието на учебната програма съответства на практическите знания, които трябва да притежава един специалист в областта на производството на хлебни и сладкарски изделия. Обхванати са най-прилаганите технологии за производство на основните групи хлебни и сладкарски изделия. В края на обучението си студентът ще: познава суровините и материалите използвани за производство на хлебни и сладкарски изделия; познава основните методи за окачествяване и начините за съхранение на различните хлебни и сладкарски изделия; познава основните технологични процеси и операции при производството на различните групи хлебни изделия; познава основните технологични процеси и операции при производството на различните групи сладкарски изделия;

   Лектори:

 • Учебна практика 4
  • В учебната програма е включен учебен материал, с овладяването на който се цели студентите да усвоят основни практически знания за видовете заведения за настаняване, за организацията на хотелиерството, за системите за безопасност и организацията на ремонтната дейност в различните обекти за настаняване. След завършване на курса студентите трябва да могат: да анализират заведенията за настаняване; да прилагат изискванията при посрещане и при регистрация; да обслужват гостите по време на престоя им в хотела; да прилагат различните начини на разплащане; да използват комуникационните системи в туризма; да организират и извършват почистване и поддържане на хотела; да прилагат санитарно-хигиенните изисквания в хотелиерството; да организират и разпределят ежедневните задачи на персонала  според длъжностните им характеристики; да предлагат допълнителни услуги в хотела; да прилагат охранителните разпоредби. Съдържанието на учебната програма съответства на практическите знания, които трябва да притежава един специалист в областта на хотелиерството. В края на обучението си студентът ще: познава и прилага нормите за категоризация на туристическата леглова база; познава и прилага видовете резервационни системи и начините за извършване на резервация, изискванията за регистрация на гостите и начините на разплащане; познава и прилага последователността на работните процеси при етажното обслужване; познава и прилага санитарно-хигиенните изисквания, охранителните режими и ремонтните дейности в хотелиерството.

   Лектори:

 • Учебна практика – месни, рибни, птичи и млечни продукти
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “ Хранителни технологии в бита и туризма “, образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”. След завършване на курса студентите трябва да придобият прктически умения и навици за производство  и съхранение на  месни, рибни, птичи и млечни продукти. Настоящата дисциплина има за цел да запознае студентите с основните технологични процеси за производството на месни, рибни, птичи и млечни продукти. Студентите ще се запознаят с основните технологични схеми за производство на отделните видове месни, рибни, птичи и млечни продукти. Ще се разгледат основните качествени показатели, на които трябва да отговарят готовитепродукти, както и методите за осъществяване на технологичен контрол при тези производства. В края на обучението си студентът ще: познава начините за първична обработка на месни суровини от кланични животни, познава технологичните особености при производството на отделните групи колбаси ;познава технологичните особености при производството на рибните консерви познава технологичните особености при производството на отделните групи млечни продукти, познава начините за контрол на технологичните процеси;

   Лектори:

 • Учебна практика – месодобив, млекопреработване и кулинарна технология
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Хранителни технологии в бита и туризма “, образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”. Настоящата дисциплина има за цел да създаде у студентите практически знания, умения и навици за приемането, добиването и съхраняването на суровини за производството на хранителни продукти от животински произход (месни и млечни) и на кулинарни изделия. Разгледани са основните технологични процеси и операции осъществявани при добиването на месо от кланични животни, птици и риба, обработката на хранителни и технически субпродукти и на животински хранителни мазнини. Включени са теми, третиращи технологичните особености на приемане, транспортиране, съхранение, термична обработка на млякото(стерилизация и пастьоризация) и производството на млечно-кисели продукти. Разгледани са основните технологични процеси и операции осъществявани при производството на отделните групи кулинарни изделия. В края на обучението си студентът ще: познава технологичните особености при първична обработка на кланичните животни, птиците и рибата, познава технологични особености при добиване и обработка на животинските хранителни субпродукти, познава технологични особености при обработката на животинските технически субпродукти, познава технологични особености при производството на кулинарните изделия, познава технологични особености при производството на мляко и млечно- кисели продукти, познава технологични особености при производството на сметана, млечни масла и млечни консерви.

   Лектори:

 • Учебна практика – хлебопроизводство и сладкарство
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Хранителни технологии в бита и туризма“, образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”. След завършване на курса студентите трябва да могат да произвеждат, окачествяват и съхраняват различни типове хляб, хлебни и сладкарски изделия. Съдържанието на учебната програма съответства на практическите знания, които трябва да притежава един специалист в областта на производството на хлебни и сладкарски изделия. Обхванати са най-прилаганите технологии за производство на основните и специалните  типове хляб, както и на основните групи хлебни и сладкарски изделия. В края на обучението си студентът ще: познава суровините и материалите използвани за производство на хлебни и сладкарски изделия; познава основните методи за окачествяване и начините за съхранение на различните хлебни и сладкарски изделия; познава основните технологични процеси и операции при производството на различните видове хляб; познава основните технологични процеси и операции при производството на различните групи сладкарски изделия;

   Лектори:

 • Физика
  • Целта на учебната дисциплина е да се запознаят студентите с физичните величини, явления и процеси и описанието им със съответните физични модели и закони, да се научат да прилагат теорията при решаване на физични задачи и да добият практически умения за експериментална работа. След обучението по физика студентите ще познават физичните величини, явления и процеси и описанието им със съответните физични модели и закони. Ще могат да прилагат теорията при решаване на физични задачи и ще имат умения за експериментална работа. Натрупаните знания са предпоставка за успешно усвояването на техническите дисциплини в по-нататъшния курс на обучение.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Петър Георгиев Хаджидобрев

 • Физикохимия и колоидна химия
  • Физикохимията е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността " Хранителни технологии в бита и туризма” В дисциплината “Физикохимия и колоидна химия” се изучават принципите на химичната термодинамика и основните следствия от тях. По същество това представлява общата законова база, върху която се извеждат и тълкуват законите във физикохимията. Включени са физикохимични закони и следствия от тях, които представляват теоретичната основа за изясняване същността на процесите протичащи в биохимичните и хранителни технологи. Целта на дисциплината е да даде теоретична подготовка, която е необходима за формиране на една база, върху която се изграждат различни технологогични специалности или се развива по-висока степен на обучение.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Виолета Славова Райкова

 • Физическа култура
  • Програмата по физическа култура в Колеж-Сливен със своето съдържание има здравно, възпитателно, професионално-приложно и социално значение. Тя е разработена, като са взети предвид дискомфортните условия на работа на студентите, неиздържаните от ергономична гледна точка работна поза и работни движения. Същата обезпечава всички специалности и е съобразена с физиологичната оценка на професията. Целта на учебната дисциплина е студентите на базата на определен обем усвоени теоретични знания и достигнато ниво на обща физическа подготовка,да развиват професионално необходими физически качества и професионално-приложни двигателни умения и навици, да създаде устойчива потребност от редовни занимания с физически упражнения и спорт, да способствува за скъсяване на професионалната адаптация и за предотвратяване на вредните последствия от негативното влияние на трудовата среда.

   Лектори:

 • Финанси на туристическите предприятия
  • В дисциплината се изучават основите на финансите на индивидуалните икономически субекти – домакинствата и фирмите. Разглеждат се въпроси, свързани с равновесието на продуктовите пазари, теорията на потребителския избор, теорията на производството и на фирмата в условията на съвършена и несъвършена конкуренция, теорията на разпределението и формирането доходите на факторите на производството.
   Курсът лекции е съобразен по тематика и обем с необходимостта студентите да получат фундаментална икономическа подготовка с оглед надстройване на икономически знания с функционалните и отраслови икономически науки, които се изучават през останалите семестри на обучението. Необходими предварителни знания и умения:  студентите трябва да са получили основополагаща природоматематическа и хуманитарна подготовка в средния курс на обучение.
    

   Лектори:

 • Химия I
  • Дисциплината Химия I е задължителен курс от фундаменталната подготовка в учебния план на специалност “Мениджмънт на алтернативния туризъм”. Дисциплината Органична химия представлява теоретична основа за изучаване на другите части на съвременната химия, както и за много дисциплини от специализиращата подготовка на студентите. Цел на учебната дисциплина е изграждане на задълбочена химическа култура на студентите чрез получаване на знания за общите теоретични основи и закономерности в органичната химия, за строежа, стереохимията, свойствата, методите за получаване и приложението на основните класове органични съединения.
   В края на обучението си студентът: ще познава основните положения на структурната и стереохимичната теория; ще има разширени познания за видовете изомерия и изомерни съединения; ще познава механизма на основните реакции в органичната химия като заместителни, присъединителни и реакции на елиминиране; ще има знания за електронните ефекти в органичните съединения; ще познава правилата на образуване на наименованията на органичните съединения съгласно изискванията на номенклатурата, предложена от IUPAC; ще има знания за физичните и химични свойства, методите за получаване, приложението и значението на основните класове органични съединения; ще има разширени познания за свойствата на най-масово използваните в хранителните технологии органични съединения; ще може да прилага знанията по органична химия при подготовката си по другите дисциплини, включени в учебния план, както и в своята бъдеща дейност при решаването на технологични, производствени и експлоатационни проблеми.
    

   Лектори:

   доц. д-р Сашко Ламбов

 • Химия II
  • Дисциплината “Аналитична химия” запознава студентите с теоретичните основи на аналитичната химия и класическия химичен анализ, с практиката на последния, както и с някои основни методи на анализ, навлезли широко в анализа на хранителни продукти. Целите и съдържанието на учебния материал са съобразени с последните изисквания на Работнатата група по аналитична химия към Федерацията на европейските химически дружества – Working party on Analytical chemistry of the Federation of Eropean Chemical Societies (WPAC) и програмите на редица Европейски реномирани университети.Студентите трябва да имат познания за връзката строеж – свойства на веществата, аналитичните химични реакции и методите на количествения анализ. В края на обучението си студентът ще: познава понятийния апарат в аналитичната химия ; познава основните методи на качествен и количествен анализ ; познава принципите и приложенията на йодометричните, перманганометричните, редоксиметричните и комплексонометричните методи, използвани в количествения анализ; познава природата и принципа на действие на видовете индикатори, използвани в аналитичната химия. ; познава основните положения в утаечния обемен и тегловен анализ ;

   Лектори:

   доц. д-р инж. Виолета Славова Райкова

 • Хоспитиране
  • Хоспитирането е задължителна учебна дисциплина за получаване на квалификация "учител". Учебните занятия по дисциплината Хоспитиране се провеждат в базовото училище съобразно специалността на студентите и с активното съдействие на базовия учител по време на наблюдението и обсъждането на урока. В края на обучението си студентът ще: разграничава отделните видове общуване (монологично, диалогично, вербално, невербално), реализирани в урока, посочват мястото и ефективността им; разпознава и проектира на ниво конкретен урок, конкретна тема, абстрактните по своя характер педагогически понятия; анализира конкретни педагогически ситуации от гледна точка на съответните педагогически задачи; проследява взаимовръзката между различните дидактични понятия.

   Лектори:

   гл. ас. Веселина Чобанова

 • Хотелиерство и ресторантьорство
  • Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните положения на икономиката и управлението на хотелиерството и ресторантьорството, както и да създаде практически умения за управлението на малки и средни хотелиерски и ресторантьорски предприятия. Задачите, свързани с реализирането на тази цел са: Запознаване на студентите с основните теоретични аспекти на икономика и управление на хотела и ресторанта ; Създаване на умения за самостоятелно вземане на решения по въпросите на управлението на хотелиерско и ресторантьорско предприятие; ще познава отделните технологични процеси и свързването им в обща технологична схема;

   Лектори:

   проф.д-р Иван Величков

 • Цени и ценова политика
  • Предложената програма по “Цени и ценова политика”отразява закономерностите на пазарното ценообразуване и конкретните форми на тяхното проявление. Предлагат се система от методи на ценообразуване, отразена е ценовата политика в системата на маркетинговото управление.Чрез връзките на вътрешните и международните цени се обхващат широк кръг от взаимосвързани въпроси, които пряко или коствено имат ценови характер.Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина: ще знаят: В какво се състои разнообразието от ценови подходи и методи, които се прилагат във фирменото ценообразуване; кои са положителните и слабите страни на разходното ценообразуване; при какви обстоятелства се прилага ценообразуването “с целева печалба”; как се използва “критичната точка и пределната печалба като аналитични инструменти във фирменото ценообразуване; кои са предимствата и трудностите за определянето на фирмените цени въз основа на пазарни критерии; какви пазарни методи на ценообрзуване има и как те се прилагат на практика; по какъв начин фирмите адаптират своите цени към реалните условия на пазара.

   Лектори:

 • Чужд език
  • Английски език е задължително-избираема общообразователна дисциплина от програмата за образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”. Знанията и уменията по Английски език са предпоставка за пълноценно използване на английска научно-техническа литература и информация при подготовка по изучаваните специализиращи дисциплини, както и за повишаване на професионалната компетентност и информираност. Целта на учебната дисциплина е да подготви студентите в усвояване и овладяване на основните граматични, лексически и фразеологични елементи от общия английски език, както и усвояването на определени технически термини, предназначени за ползване на специфична техническа литература. Основният акцент е студентите да усвоят знания и умения за четене, разбиране и свободно боравене със специфична техническа литература и документация; да разшири техническото използване на езика чрез овладяване на комуникативен, ситуационен и тематичен минимум.
   Френски език е задължително-избираема общообразователна дисциплина от  програма за образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”. Знанията и уменията по Френски език са предпоставка за пълноценно използване на френска научно-техническа литература и информация при подготовка по изучаваните специализиращи дисциплини, както и за повишаване на професионалната компетентност и информираност. Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с особеностите на научния стил на речта и научната литература, да овладеят лексическия минимум, термини и терминологични съчетания, характерни за специалната литература и необходими за построяването на монологично изказване или участие в диалог по определена тема, да придобият знания и умения да четат и разбират текстове по специалността, да съставят план, тезис, конспект, резюме или анотация на четения текст.
   Дисциплината “Немски език” е задължителен фундаментален учебен курс от  програма за образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър”. Целта на учебната дисциплина е  студентите да усвоят знания и умения за четене, разбиране и свободно боравене със специфична техническа литература и документация; да разшири техническото използване на езика чрез овладяване на комуникативен, ситуационен и тематичен минимум. Всеки семестър завършва с писмена контролна работа. В края на втория семестър студентите защитават самостоятелно преведен текст от техническа литература от немски език на български език в размер от 20 страници. Въз основа на контролните работи и защитата на самостоятелния текст се оформя и окончателната оценка на студента.
   Руски език е задължително-избираема общообразователна дисциплина от  програма за образователно-квалификационна степен “Професионален бакалавър” Знанията и уменията по Руски език са предпоставка за пълноценно използване на рускоезичната научно-техническа литература и информация при подготовка по изучаваните специализиращи дисциплини, както и за повишаване на професионалната компетентност и информираност. Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с особеностите на научния стил на речта и научната литература, да овладеят лексическия минимум, термини и терминологични съчетания, характерни за специалната литература и необходими за построяването на монологично изказване или участие в диалог по определена тема, да придобият знания и умения да четат и разбират текстове по специалността, да съставят план, тезис, конспект, резюме или анотация на четения текст.
    

   Лектори:

   ст.преп. д-р Снежана Консулова; ст.преп. д-р Наталия Димитрова, ст.преп. Николай Янков