faculties_present_img

Секция "Автотранспорт, текстил и дизайн"

В секцията се извършва обучение по следните специалности:

"Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника"

Завършилите специалността се реализират като:

·   Преподавател-инструктор на водачи на моторни превозни средства;

·   Мениджъри на фирми, профилирани в производство, експлоатация и ремонт на автомобили;

·   Контрольори и инспектори в системата на МВР и МТ;

·   Управители на частни фирми, специализирани за:

- превози и ремонт на автомобили;

- подготовка на водачи на МПС;

- годишни технически прегледи.

·   Учители в професионалните гимназии.

 

"Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия" 

Студентите получават компетенции в областта на: съвременните технологии, дизайнерското и технологичното проектиране на текстилни изделия и облекло; икономиката, управлението и маркетинга на модната индустрия.

Завършилите студенти се реализират като:

- Мениджъри на дизайнерски и модни бюра, фирми за уникални и бутикови облекла от висшата мода и на текстилни и конфекционни предприятия;

- Конструктори-моделиери на облекла;

- Дизайнери и рекламни агенти по текстил и облекло;

- Десенатори на текстилни изделия;

- Технолози в конфекционното и текстилното производство;

- Организатори на модни представяния на текстила и облеклото (модни ревюта, изложби и др.);

- Експерти в системата на текстилната и конфекционната промишленост;     

- Специалисти по експлоатация и поддържане на текстилна и конфекционна техника.

Интернет страница:

 • Ръководител секция

  IMG_6695a_1485.jpg
  Име: Васил Бобев
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Кабинет: 210
  E-mail: v_bobev@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Андреас Хараламбус
тел.:044-667710
каб.:11, E-mail: charalambus@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Иванка Монева
каб.:,
доц. д-р инж. Васил Бобев
каб.:210, E-mail: v_bobev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Магдалена Павлова
каб.:16, E-mail: mpavlova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Стоян Георгиев
каб.:1303, E-mail: sgeorgiev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Маргарет Сивова
каб.:15A, E-mail: msivova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Марияна Иванова
каб.:1401, E-mail: mivanova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Румен Янков
каб.:210, E-mail: r.yankov_@tu-sofia.bg
пр.инж. Ангел Кръстев
каб.:22, E-mail: a_krastev@tu-sofia.bg

 • CAD – CAM системи за облекло
  • Студентите да получат знания относно съвременните направления в автоматизираното проектиране на облекло, да се дадат представи за възможностите и предимствата на различните видове системи за автоматизирано проектиране на шевни изделия, да се придобият знания и навици за използване на различни системи - универсални и специализирани. В лабораторните упражнения студентите прилагат на практика придобитите знания относно основните видове съществуващи CAD в шевното производство. Те придобиват опит в  създаването на чертежи на базови и моделни конструкции на шевните изделия чрез възможностите на изучените CAD, в оформянето на кройки на детайлите на шевните изделия, в градацията на кройките и разполагането им в настил, в разпечатването на резултатите от работата си, проверката им и внасянето на корекции.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Маргарет Василева Сивова

 • Eлектрообзавеждане и електроника в автомобила
  • Основната цел, която е поставена е запознаване на студентите с принципите на действие, работните характеристики, конструкцията и особеностите на експлоатация на машините, уредите и апаратите от електрическата уредба на транспортните средства. Разглеждат се основните възли от електрообзавеждането на автомобила: източник на електрическа енергия; регулатори на напрежение; запалителна система; електронни уреди за контрол и диагностика и др. Включени са и въпроси за основните неизправности в електрическата уредба на автомобила и електронните устройства към нея. Изучават се указанията за откриване и отстраняването им, и операциите които трябва да се извършват за да се отстрани повредата.

   Лектори:

   доц.д-р инж. Нели Рац

 • Eлектротехника и електроника
  • Студентите да се запознаят с основни въпроси от теорията на електрическите и магнитни вериги, електрическите измервания, електрическите машини и апарати и най-често срещаните електронни устройства с оглед придобиване на знания и практически умения за правилното им използване и експлоатация. Изучават се основните физични явления и закономерности, върху които се базират принципите на действие на различните електротехнически и електронни устройства, като се обръща внимание на техническите им характеристики и на възможностите за тяхното практическо приложение. В лабораторните упражнения, в които са включени теми по основните раздели на преподавания лекционен материал, студентите придобиват практически умения, свързани с извършването на измервания и експериментални изследвания на някои електротехнически и електронни елементи и устройства.

   Лектори:

   гл. ас. д-р Мишо Иванов Мацанков

 • Koнструкция на двигатели с вътрешно горене
  • Дисциплината Конструкция на двигатели с вътрешно горене  има за цел студентите да добият основни познания по конструирането и изчисляването на буталните ДВГ до степен, необходима за цялостни проверовачни пресмятания на такива двигатели. Разглеждат се въпросите, свързани с кинематиката и динамиката на основните механизми. Подробно се разглеждат въпросите, свързани с натоварването на детайлите, тяхното конструиране, проектиране и якостно изчисляване.

   Лектори:

 • Tехническа безопасност. Екология. Трудово законодателство
  • Изучават се функционалните възможности и особености на човека и трудовия процес с цел създаване на такива условия , методи и организация, които да направят човешкия труд високопроизводителен. Изложени са методическите въпроси, създаващи основа за развитие на научната област – Екология, екологични системи.Анализирани са съставът , свойствата и замърсяването на околната среда.

   Лектори:

   Проф.д-р инж. Неделчо Неделчев

 • Автомобилна техника - I част
  • Дисциплината “Автомобилна техника - I част” има за цел да даде познания по основите на теорията на автомобилната техника. Дисциплината формира у студентите и практически умения за определяне на основните експлоатационни свойства. Дисциплината Автомобилна техника I изучава основните въпроси от теорията на колесната машина. Разглеждат се въпросите от теглителната динамика, устойчивостта, спирачните качества и горивната икономичност. Изучават се експлоатационните свойства, свързани с движението на самоходната машина, а именно: динамичността, енергийната (горивната) икономичност, управляемостите, устойчивостта, проходимостта и плавността на движението.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стоян Георгиев Георгиев

 • Автомобилна техника - II част
  • Дисциплината “Автомобилна техника II” има за цел да даде познания по конструкцията на отделните агрегати, възли и детайли на автомобила, по основните натоварвания и изчислителни режими, както и да запознае студентите с материалите, използвани в конструкциите и начините за тяхното оразмеряване на детайлите. Разглеждат се въпросите, свързани с устройството, конструкцията, проектирането и изчисляването на възлите и детайлите от трансмисията. Изучават се също допълнителните системи и уредби в автомобилната техника.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стоян Георгиев Георгиев

 • Автотехническа експертиза
  • Основната цел на дисциплината “Автотранспортна експертиза” е обучаемите да придобият знания и умения за научно-методичния апарат на автотехническата експертиза, както и да се запознаят с основните законодателни положения, регламентиращи дейността на експертите, и с документацията, използвана при подготовката и провеждането на съдебното и служебно разследване на ПТП. Изучават се характерните особености на движението на участниците в ПТП в предшестващият го период и в процеса на неговото развитие. С помощта на математическото изследване се определят основните параметри на движението и на тяхна основа се правят съответните изводи за механизма и причините за произшествието, както и възможностите за неговото предотвратяване.

   Лектори:

   Проф. дтн инж. Станимир Михайлов Карапетков

 • Изпитване на автотранспортна техника
  • Целта на предмета “Изпитване на автотранспортна техника” е да даде на студентите знания върху принципите, методите и средствата за измерване на различните величини при изпитването на автотранспортна техника, свързани с изследване и усъвършенстване на техните мощностни, икономични, токсични, якостни и експлоатационни показатели. Дисциплината дава знания и умения за правилно планиране и провеждане на експерименти, подбиране на измервателна апаратура и обработването на опитните резултати.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стоян Георгиев Георгиев

 • История на текстила и облеклото
  • Студентите да усвоят и да могат практически да разграничават: съответствието между различните влакнести суровини, тяхната технологична обработка и експлоатационното предназначение на тестилните изделия;  развитието на различните технологии от текстилното производство, развитието на текстилните изделия по отношение на на тяхното производство и приложение. Съдържанието на програмата обхваща следните модули: „Основни принципи на текстила и облеклото”, „ Развитие на текстилната техника”, „Развитие на шевното производство”, „ Развитие на текстилната и шевната промишленост в България”.

   Лектори:

 • Конструиране на шевни изделия
  • Студентите да получат знания относно методите и системите за оразмеряване и геометрично разгъване на конструкциите на облеклото.. Те ще им позволят да проектират оригинални облекла, използвайки елементи от различни исторически стилове и съобразно последните модни тенденции. В лекционният материал се разглежда теорията на конструиране на изделията. В лабораторните упражнения студентите прилагат на практика придобитите от лекционния курс знания, като конструират основни конструкции и разработват моделни варианти по задание. В края на обучението си студентът ще може бързо и компетентно да конструира основни конструкции на облекла в реални размери, да изработва моделни варианти по задание, да прилага основните композиционни принципи при художественото проектиране на изделията.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Магдалена Цветанова Павлова

 • Конструктивно моделиране на облекло
  • Студентите да получат знания относно методите и системите за оразмеряване и геометрично разгъване на конструкциите на облеклото. Те ще им позволят да проектират оригинални облекла, използвайки елементи от различни исторически стилове и съобразно последните модни тенденции. В лекционният материал се разглежда теорията на конструиране на изделията. В лабораторните упражнения студентите прилагат на практика придобитите от лекционния курс знания, като конструират основни конструкции и разработват моделни варианти на различни по вид и предназначение облекла по задание.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Магдалена Цветанова Павлова

 • Материалознание и технология на материалите
  • Целта на обучението по Технология на материалите и материалознание е студентите да  получават знания за влиянието на различни въздействия /термично, механично и др./ върху структурата и свойствата на металите и сплавите, тяхното означение и приложението на машиностроителните материали и технологии в машиностроенето. Разглеждат се теми, които са пряко свързани със структурата, физико-механичните и технологични свойства на металите и сплавите. В частта Технология на материалите се разглеждат традиционните и съвременните процеси за леене, деформиране, обработване чрез снемане на стружка, заваряване и термообработване на металите и сплавите, а също и за преработване на пластмасите.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Милко Генов Йорданов

 • Машини и апарати за обслужване и диагностика
  • Целта на "Машини и апарати за обслужване и диагностика" е да се  да изучат устройството и работата на апаратурата за диагностика. Обучението по Машини и апарати за обслужване и диагностика дава възможност на студентите да придобият знания и умения  за работа и настройване на апаратурата към автомобила.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Станков Бобев

 • Машини и процеси в текстилното облагородяване
  • Да запознае студентите с начините, технологиите и машините за заключителна облагородителна обработка на текстила. Дисциплината запознава с химичните свойства на текстилните суровини и тяхното разпознаване, с технологичните процеси; закономерностите, по които протичат и съответната техника за подготовка на влакнестите материали за багрене и печатане; текстилното багрене и печатане; заключителното и специалното облагородяване на класически тъкани, плетива и нетъкани текстилни материали.  Изучават се машините и апаратите, на които се провеждат отделните технологични процеси.

   Лектори:

   проф. д-р Маргарита Незнакомова

 • Машини и процеси в шевното производство
  • Целта e студентите да изучат целия цикъл на производство на раменни и поясни изделия, като получат основни познания за процесите на ТМП, ВТО и изработване на горно и връхно облекло по класически и съвременни технологии и в съответствие с потребностите и интересите си да могат да придобиват нови знания в тази предметна област. Дисциплината съдържа информация за процесите на ТМП, ВТО, укрепване и изработване на основните детайли на различните видове горно и връхно, детско, дамско и мъжко облекло, както и монтаж на самите изделия. Отчитат се новостите и тенденциите на развитие.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Магдалена Цветанова Павлова

 • Машини и съоръжения в шевното производство
  • Целта на обучението по “Машини и съоръжения в шевното производство” е студентите да получат знания за конструкцията и функционирането на машините и съоръженията в шевното производство, както и за тенденциите в развитието на тази техника. Дисциплината съдържа информация за конструкцията и функционирането на машините и съоръженията в шевното производство, както и за тенденциите в развитието на тази техника. Акцентира се върху автоматизацията на процесите.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Магдалена Цветанова Павлова

 • Машини и съоръжения за нетъкан текстил
  • Студентите да придобият знания за съвременните механични и физико-механични технологии за получаване на нетъкани текстилни изделия. Изучават се начините за получаване на текстилни плоскостни материали, чрез свързване и заздравяване на първичните влакнести материали без използване  на традиционните технологии на тъкане и плетене. Нетъкани текстилни технологии на база малимо и арахне. Технологии за изработване  на нетъкани текстилни изделия чрез  иглонабиване. Технология  Тъфтинг.Технологии за производство  на текстилни подови покрития, чрез химическо свързване на власа. Физико-химични технологии за производство  на НТИ.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Андреас Ставру Хараламбус

 • Машинни елементи
  • Целта на обучението по “Машинни елементи” е студентите да получават знания относно устройството, предназначението и методите за пресмятане на различни видове машинни елементи. Те ще им позволят компетентно да решават въпросите за качеството и надеждността на изделията.
   Изучава се устройството, предназначението и методите за пресмятане на най-често срещащите се машинни елементи - с общо предназначение, фигуриращи като съставни елементи в конструкцията на голяма част от многобройните видове машини, механизми, уреди, съоръжения и инсталации от различни области на техниката. В отделни групи са обособени елементите на неосвобождаемите, освобождаемите и пресовите съединения; елементите обслужващи въртeливото движение - оси, валове, лагери, съединители, както и елементите за предаване и редуциране на въртеливото движение, с помощта на които се реализират т.нар.предавки - зъбни, червячни, ремъчни, верижни, триещи и др. В отделни групи са включени пружини и различните видове уплътнения.
    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Андреас Ставру Хараламбус

 • Метрология и измервателна техника
  • Целта на обучението по Метрология и измервателна техника е студентите да получават знания за геометричните характеристики на детайлите, методите за измерване и контрол, устройството, принципа на действие и приложението на средствата за измерване и контрол на повърхнините на детайлите и техните оси. Това ще им помогне компетентно да оценяват точността на размерите и формата, пространствените отклонения и грапавостта на повърхнините на детайлите. В учебната дисциплина Метрология и измервателна техника се разглеждат теми, пряко свързани с методите за измерване и контрол на геометричните характеристики на детайлите, както и с класификацията и приложението на техническите средства за измерване и контрол.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Андреас Ставру Хараламбус

 • Механика - II
  • Запознаване на студентите със законите на Динамика на материална точка и механична система. Дисциплината “ Техническа механика - II част” е продължение на курса по Техническа механика I. Във втора част се включва Динамика на материална точка и механична система. Движението се разглежда като следствие от действащите сили, които го пораждат.

   Лектори:

   доц. д-р Иванка Кирилова Монева

 • Механика -I
  • Запознаване на студентите със законите на Статика, Съпротивление на материалите и Кинематика на твърдо тяло. Дисциплината “ Механика – I част” е интегрирана дисциплина и обхваща материал от Статика, Съпротивление на материалите и Кинематика. Разглеждат се въпросите за равновесие на материалните обекти под въздействие на система сили; възникването и видовете вътрешни сили в механичните елементи, оразмеряването на механичните конструкции, описание на движението на телата и системите без отчитане на причините, които ги пораждат.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иванка Кирилова Монева

 • Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника
  • Изучаването на дисциплината цели да се дадат знания и умения по обслужване и ремонт на автомобила, с което да се гарантира изправността на автомобилите и безопасното им движение по пътищата. В дисциплината “Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника” се изучават въпросите свързани с надеждността на автомобилите, контрола на състоянието и диагностиката, като метод за определяне на техническото състояние без разглобяване.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Станков Бобев

 • Организация и безопасност на движението по пътищата
  • Изучаването на дисциплината цели да се дадат знания и умения по обслужване и ремонт на автомобила, с което да се гарантира изправността на автомобилите и безопасното им движение по пътищата. Целта на изучаване на дисциплината е да се спомогне за подобряване безопасността на движение у нас, чрез подготвянето на повече знаещи, убедени и дисциплинирани специалисти в областта на безопасността на движение. Да запознае студентите с проблемите на пътното право и всички законови и подзаконови нормативни актове, третиращи тази материя. Разглеждат се въпроси като: особеностите на взаимодействие на системата “водач-автомобил-път-среда за движение”. Събиране на информация за моментното състояние на движението и прогнозира перспективното му натоварване и създаване оптимална среда на движението. Разглеждат се теми, свързани с организацията и правилата на движение по пътищата; проблемите на отговорността в случай на настъпване на пътно-транспортно произшествие (ПТП).

   Лектори:

   Проф. дтн инж. Станимир Карапетков

 • Организация на шевното производство и проектиране на технологични линии
  • Целта e студентите да получат основни познания за организацията и проектирането на съвременни технологични линии в шевните предприятия. В процеса на обучение се отчитат новостите и тенденциите на развитие. Дисциплината съдържа информация за разработване на технологични и операционни карти на дамски и мъжки облекла и изготвяне на съответната техническа и технологична документация, както и за избора на подходящо шевно оборудване, и за проектиране и синхронизиране на технологични линиии за поточна форма на производство на облекло.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Магдалена Цветанова Павлова

 • Приложни CAD системи
  • На студентите се дават знания и разбирания по всички съществени проблеми, които се решават в процеса на ръчното и автоматизираното конструкторски документиране. Разглеждат се въпроси, свързани с правилата, изискванията и данните, които са определени в големи групи (системи) стандарти с цел регламентиране на всички конкретни дейности на конструкторското документиране и изработване на комплект конструкторска документация на стадий работна документация, както и курс по допуски, сглобки и размерни вериги.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Койчо Атанасов

 • Проектиране и дизайн на трикотажни изделия
  • Студентите да изучат и да могат да прилагат необходимите, методи и техническите средства за анализ, художествено и технологично проектиране и изработване на трикотажни изделия. Разглеждат се основните видове проектиране на трикотажни изделия, последователността на художественото и технологичното проектиране, разбор и анализ на мостри, структурата на всички използвани в практика плетки. Проектиране на   различни видове трикотажни изделия от различни структури и с различно приложение.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Андреас Ставру Хараламбус

 • Проектиране на облеклото
  • Студентите да получат знания относно дизайна на облеклото и основните принципи на композицията на облеклото. Те ще им позволят да проектират оригинални облекла, използвайки елементи от различни исторически стилове и съобразно последните модни тенденции. Съдържанието на програмата обхваща информация за теоретичните основи на дизайна на облеклото и композиционното изграждане в зависимост от използваните материали. Изясняват се понятията стил, мода, форма, силует, ритъм и ансамбъл в облеклото. Проектират се различни видове облекла и ансамбли в зависимост от предназначението им.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Андреас Ставру Хараламбус

 • Проектиране на трикотажни изделия
  • Студентите да изучат и да могат да прилагат необходимите  методи и техническите средства за анализ, художествено и технологично проектиране и изработване на трикотажни изделия. Разглеждат се основните видове проектиране на трикотажни изделия, последователността на художественото и технологичното проектиране, разбор и анализ на мостри, структурата на всички използвани в практика плетки. Проектиране на   различни видове трикотажни изделия от различни структури и с различно приложение.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Андреас Ставру Хараламбус

 • Проектиране на тъкани
  • Знанията и уменията по ПТ създават предпоставки на студентите за универсална реализация на студентите в разнообразните области на текстилната технология и производство и маркетинг. Целта на учебната дисциплина е студентите да усвоят и да могат практически да прилагат: съставяне и възпроизвеждане на техническа документация на тъкани; разпознаване, анализиране и възпроизвеждане на тъкан по образец; съставяне на тъкачни сплитки и проектиране на тъкани, а впоследствие, според своите потребности и интереси да придобиват нови знания и умения в това техническо направление. Обучението се развива в три направления: съставяне на тъкачни сплитки, изчисляване на параметрите на строежа на тъканите платове, съставяне и възпроизвеждане на техническа документация на тъкан. Първо, огромното множество от сплитки е сведено до първичните сплитки: лито, кепър и сатен. Като допълнение преките производни и традиционните комбинации показват големите възможности за създаване на разнообразен тъкачен асортимент. Второ, технологичните изчисления на тъканите отразяват актуалните модели за описание на строежа на тъканите . Те разглеждат  и насочват проекта към оптималното съчетание на основни и вътъчни нишки. Трето, техническата документация на тъкан съдържа цялата цялата информация относно параметрите на строежа, потребителските свойства на плата, както и съответните машинни настройки в текстилното производство.

   Лектори:

 • Текстилни изпитвания
  • Знанията и уменията по ТИ създават предпоставки за универсална реализация на студентите в разнообразните области на текстилната технология и производство. Целта на учебната дисциплина е студентите да усвоят и да могат практически да прилагат статистическия апарат, начините и лабораторните уреди за обективно изследване на физичните характеристики на текстилните материали, а впоследствие, според своите потребности и интереси да придобиват нови знания и умения в това техническо направление. Обучението се развива в три направления: принципи и методи на метрологичния контрол в текстилното производство, устройство и действие на метрологична апаратура и съставяне на свидетелство за качество на текстилно изделие. Първо, текстилната лаборатория за физични изпитвания има първостепенно значение за входящия, междинния и изходящия качествен контрол в текстилното производство. Второ, описанието на устройството и действието на лабораторните уреди и апарати е съсредоточено върху тяхното обслужване и изработване на опитни образци. Трето, статистическата обработка на първичните резултати осъществява връзката между физичните изпитвания и съставянето на свидетелство за качество на текстилните изделия според действащите стандарти.

   Лектори:

 • Текстилно материалознание
  • Студентите да получат основни знания за текстилните суровини и материали, които се използват в текстилната и шевната промишленост и техните основни геометрични, физични, механични и химични свойства. Съдържанието на програмата обхваща класификацията на текстилните материали, техните геометрични физични, механични и химични свойства и тяхното приложение.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Андреас Ставру Хараламбус

 • Теория на двигатели с вътрешно горене
  • Дисциплината Teoрия на двигатели с вътрешно горене има за цел студентите да добият основни познания по конструирането и изчисляването на буталните ДВГ до степен, необходима за цялостни проверовачни пресмятания на такива двигатели. Разглеждат се въпросите, свързани с кинематиката и динамиката на основните механизми. Подробно се разглеждат въпросите, свързани с натоварването на детайлите, тяхното конструиране, проектиране и якостно изчисляване.

   Лектори:

   доц. д-р Иванка Кирилова Монева

 • Техническа механика
  • Разглеждане на равновесието на материалните обекти под въздействието на система сили, натоварването, якостното и деформационното пресмятане на механичните елементи и начините за описание на движението на материалните обекти. Съдържанието на програмата обхваща материал от Статика, Съпротивление на материалите и Кинематика. Разглеждат се въпросите за равновесие на материалните обекти под въздействие на система сили; възникването и видовете вътрешни сили в механичните елементи, оразмеряването на механичните конструкции, описание на движението на телата и системите без отчитане на причините, които ги пораждат.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иванка Кирилова Монева

 • Техническо документиране
  • Целта на обучението е студентите да получат знания за изработване на основни графични и текстови документи от комплекта конструкторска документация, използвани при проектирането и производството на изделия. Дисциплината развива пространственото въображение, графичната и техническата култура на студентите, като ги запознава с методите за ръчно и автоматизирано описание на пространствените форми и структура на инженерните обекти.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Нели Рац

 • Техническо обслужване и ремонт на автомобила – I част
  • Изучаването на дисциплината цели да се дадат знания и умения по обслужване и ремонт на автомобила, с което да се гарантира изправността на автомобилите и безопасното им движение по пътищата. В дисциплината Техничеко обслужване и ремонт на автомобила – I  се изучават въпросите свързани с изменение на техническото състояние на автомобилите, разкриват се закономерностите и формите на проявяване на това изменение, особеностите на техническата експлоатация на автомобилите като системи за обслужване, организация на работа при техническо обслужване.

   Лектори:

   Доц. д-р инж. Господин Стефанов

 • Техническо обслужване и ремонт на автомобила – II част
  • Изучаването на дисциплината цели да се дадат знания и умения по обслужване и ремонт на автомобила, с което да се гарантира изправността на автомобилите и безопасното им движение по пътищата. В дисциплината Техничеко обслужване и ремонт на автомобила – II  се изучават въпросите свързани с изменение на техническото състояние на автомобилите, разкриват се закономерностите и формите на проявяване на това изменение, особеностите на техническата експлоатация на автомобилите като системи за обслужване, организация на работа при техническо обслужване.

   Лектори:

   доц.д-р инж. Господин Стефанов

 • Технологии в предачното производство
  • Студентите да усвоят и да могат практически да прилагат: съставяне и възпроизвеждане на технологични карти, технологични решения и съответните машинни настройки в предачното производство, а впоследствие, според своите потребности и интереси да придобиват нови знания и умения в това техническо направление. Цикъла на обучението включва:
   • подробни знания за операциите: смесване на влакна, образуване на влакнест поток; изпридане на преждите; пренавиване, пресукване и фиксиране на текстилните нишки;
   • съставяне и възпроизвеждане на технологични карти за управление на предачна техника;
   • ползване на техническа документация за компетентно обслужване и механична поддръжка на предачно оборудване;
   • основни понятия за организация на предачното производство;
   • установяване на причините за появяване на неравномерност и предачни дефекти и начини за отстраняването им.
    

   Лектори:

 • Технологии в трикотажното производство
  • Да даде основни познания за процесите и машините в трикотажното производство. Разглеждат се двата основни принципа на плетенето –напречно и надлъжно, и съвременните машини, конструирани на базата на тях. Задълбочено се изучава взаимовръзката между функциите на отделните механизми при изпълнението на процесите за производство на плетени изделия върху съответните машини. Разглеждат се съвременните технологии и навлизането на техника с електронно управление и мостриране. Анализират се двете основни тенденции в развитието на трикотажната техника-увеличаване на производителността й и мостриращите й възможности. Чрез упражненията се усвояват практически знания и умения за регулиране и синхронно настройване и програмиране на основните механизми на различните плетачни машини.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Андреас Ставру Хараламбус

 • Технология и организация на автомобилния транспорт
  • Изучаването на дисциплината цели да се дадат знания за технологията планирането и организацията на превозването на товари и на пътници с автомобилен транспорт. Лекционният курс включва теми от следните области: място, роля и значение на автомобилния транспорт в стопанския живот; производителност на товарния автомобил; организация и планиране на автомобилните превози; ефективност на използване на товарните автомобили; организация и планиране на масовия градски транспорт; технологии за превозване на различни видове товари; стохастически математически модели в автомобилния транспорт.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Станков Бобев

 • Технология на облеклото- I
  • Целта e студентите да изучат целия цикъл на производство на раменни и поясни изделия, като получат основни познания за процесите на ТМП, ВТО и изработване на горно и връхно облекло по класически и съвременни технологии и в съответствие с потребностите и интересите си да могат да придобиват нови знания в тази предметна област. Дисциплината съдържа информация за процесите на ТМП, ВТО, укрепване и изработване на основните детайли на различните видове горно и връхно, детско, дамско и мъжко облекло, както и монтаж на самите изделия. Отчитат се новостите и тенденциите на развитие.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Магдалена Цветанова Павлова

 • Технология на облеклото-II
  • Целта e студентите да изучат целия цикъл на производство на раменни и поясни изделия, като получат основни познания за процесите на ТМП, ВТО и изработване на горно и връхно облекло по класически и съвременни технологии и в съответствие с потребностите и интересите си да могат да придобиват нови знания в тази предметна област. Дисциплината съдържа информация за процесите на ТМП, ВТО, укрепване и изработване на основните детайли на различните видове горно и връхно, детско, дамско и мъжко облекло, както и монтаж на самите изделия. Отчитат се новостите и тенденциите на развитие.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Магдалена Цветанова Павлова

 • Товаро-разтоварна техника
  • Изучаването на дисциплината цели да се дадат знания за устройството, работата и основните параметри на товарно-разтоварните машини и съоръжения и за безопасната им експлоатация. Лекционният курс включва теми от следните области: градивни елементи на товарно-разтоварната техника, транспортно-манипулационни процеси, системи и технологии, товарно-разтоварни машини и съоръжения, товароподемни манипулатори, транспортни терминали, експлоатация и подмяна на товарно-разтоварни машини.

   Лектори:

   доц.д-р Иванка Монева

 • Топлотехника
  • Да въведе студентите в дисциплината “ДВГ”. Да запознае студентите с основните закони на преобразуване на енергията, пресмятане на топлинните потоци в топлинните машини и съоръжения, както и с термичните особености на работата на някои от тях. В първата част се разглеждат основните закони на термодинамиката и анализа на термодинамичните системи и процеси. Във втората част - топлопренасяне, се изучават физичните закони на топлопренасянето, чрез топлопроводност, конвенция и лъчист топлообмен. В третата част се разглеждат основи на теорията на горене, промишлени парогенератори, промишлени пещи, идеални цикли на хладилни машини и сушилни инсталации. Разглеждат се теми, пряко свързани с основната специална дисциплина “Двигатели с вътрешно горене” (ДВГ) и е основополагаща на същата. Разглеждат се предимно термодинамичните процеси и основите на топлинното пресмятане на двигателите с вътрешно горене

   Лектори:

   доц. д-р инж. Койчо Т. Атанасов

 • Управление на автомобила –(индивидуално ЛУ)
  • Упражнения имат цел да усъвършенстват уменията и навиците на студентите по управление на автомобила и отстраняване неправилните и вредни навици от практиката. Освен това програмата има за цел да уеднакви методиката и изискванията, които трябва да се прилагат при подготовка на водача на МПС.Обучението по управление на автомобила дава възможност на студентите да придобият знания за прилагане на правилата за движение и прилагане на отделни прийоми по управление на автомобила. Да се обучат в постоянство на съсредоточеност и наблюдаване на пътната обстановка и вземане на бързо и възможно най - добро решение за водене на автомобила.

   Лектори:

   пр.инж. Ангел Христов Кръстев

 • Управление на автомобила –(индивидуално ЛУ)
  • Упражнения имат цел да усъвършенстват уменията и навиците на студентите по управление на автомобила и отстраняване неправилните и вредни навици от практиката. Освен това програмата има за цел да уеднакви методиката и изискванията, които трябва да се прилагат при подготовка на водача на МПС. Обучението по управление на автомобила дава възможност на студентите да придобият знания за прилагане на правилата за движение и прилагане на отделни прийоми по управление на автомобила. Да се обучат в постоянство на съсредоточеност и наблюдаване на пътната обстановка и вземане на бързо и възможно най - добро решение за водене на автомобила.

   Лектори:

   пр.инж. Ангел Христов Кръстев

 • Управление на автомобила –(индивидуално ЛУ)
  • Упражнения имат за цел да усъвършенстват уменията и навиците на студентите по управление на автомобила и отстраняване неправилните и вредни навици от практиката. Освен това програмата има за цел да уеднакви методиката и изискванията, които трябва да се прилагат при подготовка на водача на МПС. Oбучението по управление на автомобила дава възможност на студентите да придобият знания за прилагане на правилата за движение и прилагане на отделни прийоми по управление на автомобила. Да се обучат в постоянство на съсредоточеност и наблюдаване на пътната обстановка и вземане на бързо и възможно най - добро решение за водене на автомобила.

   Лектори:

   пр.инж. Ангел Христов Кръстев

 • Учебна практика - конструиране и технология на облекло
  • Студентите да получат практически умения относно начините за геометрично построение на основни конструкции и моделни варианти на облекла, мулажиране на детайли и облекла върху стандартен торс-манекен, изработка на малки детайли и цели облекла. Целта е чрез пряка работа със шевните машини, студентите да изучат основния принцип на тяхната работа, както и да регулират отделните механизми и да ги настройват за обработка на различни видове трикотаж и тъкани. В процеса на работа студентите самостоятелно конструират и моделират различни видове облекла, извършват ТМП, ВТО, укрепване и изработване на шевни детайли по класически и съвременни технологии и в съответствие със своите потребности и интереси могат да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област. Студентите работят по различни теми на база индивидуални задачи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Магдалена Цветанова Павлова

   гл. ас. д-р инж. Маргарет Василева Сивова

 • Учебна практика - Конструиране на шевни изделия
  • Дисциплината допълва познанията получени чрез лекционния курс и лабораторните упражнения. В лабораторните упражнения студентите разработват конструкции и моделни варианти на облекла по различните теми чрез индивидуални задачи в реални размери.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Маргарет Василева Сивова

 • Учебна практика - технологии в трикотажното производство
  • Да даде основни практически умения при обслужване, експлоатация и ремонт на  плетачните машини. Усвояват се практически знания и умения за регулиране и синхронно настройване и програмиране на основните механизми на различните плетачни машини. Проектират се и  се плетат различни плетачни структури на различни видове плетачни машини. Анализират се получените дефекти върху плетивото при плетене и се търсят причините за това и начините на отстраняването им.

   Лектори:

 • Учебна практика по металообработване
  • Целта на обучението по учебна практика е студентите да получават теоретични знания, практически умения и навици за манипулиране с органите за управление на машините, установяване на заготовки, детайли и инструменти, организация на работното място и на спазване изискванията за техническа безопасност и охрана на труда при самостоятелно изпълнение на основни машиностроителни операции. В практически условия се разглеждат и демонстрират теми, свързани с изпълнение на технологични операции за обработване на детайлите чрез струговане, фрезоване, заваряване, термично въздействие, пластично деформиране, леярство и приложение на основни шлосерски и монтажни операции.

   Лектори:

 • Учебна практика – автомобилна техника
  • Целта на Учебната практика – автомобилна техника е придобиване, усъвършенстване на знанията, уменията и навиците по устройството, действието, поддържането и възстановяването на автомобила чрез технически обслужвания, текущ и основен ремонт. Тези знания и умения ще осигурят рентабилност при експлоатацията на МПС. Обучението по Учебна практика – автомобилна техника дава възможност на студентите да придобият знания и умения по общо устройство, възстановяване и монтаж на автомобила.

   Лектори:

 • Учебна практика – автомобилна техника
  • Целта на Учебната практика – автомобилна техника е придобиване, усъвършенстване на знанията, уменията и навиците по устройството, действието, поддържането и възстановяването на автомобила чрез технически обслужвания, текущ и основен ремонт. Тези знания и умения ще осигурят рентабилност при експлоатацията на МПС. Обучението по Учебна практика – автомобилна техника дава възможност на студентите да придобият знания и умения по общо устройство, възстановяване.

   Лектори:

 • Учебна практика – двигатели с вътрешно горене
  • Целта на Учебната практика - ДВГ е придобиване, усъвършенстване на знанията, уменията и навиците по устройството, действието, поддържането и възстановяването на ДВГ чрез технически обслужвания, текущ и основен ремонт. Тези знания и умения ще осигурят рентабилността при експлоатацията на МПС Обучението по Учебна практика - ДВГ дава възможност на студентите да придобият знания и умения по общо устройство, възстановяване и монтаж на ДВГ.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Марияна Славова Иванова

 • Учебна практика – двигатели с вътрешно горене
  • Целта на Учебната практика - ДВГ е придобиване, усъвършенстване на знанията, уменията и навиците по устройството, действието, поддържането и възстановяването на ДВГ чрез технически обслужвания, текущ и основен ремонт. Тези знания и умения ще осигурят рентабилността при експлоатацията на МПС. Обучението по Учебна практика - ДВГ дава възможност на студентите да придобият знания и умения по общо устройство, възстановяване и монтаж на ДВГ.

   Лектори:

 • Учебна практика – метрологична и измервателна апаратура
  • Уменията по МИА подобряват усвояването на общия лекционен курс по „Технология на текстилните материали и шевното производство”,  и създават предпоставки на студентите за ускорена интеграция в текстилното производство. Целта на учебната дисциплина е студентите да усвоят на практика операциите по: зареждане и поддръжка на лабораторни уреди и спомагателни апарати в текстилната технология, съставяне на заводски свидетелства от метрологични изпитвания на текстилните материали и възпроизвеждане на технологични карти под формата на рецепти и машинни настройки на текстилна апаратура. Обучението се провежда в реални технологични условия и студентите са преки участници в производствения процес. В разполагаемите 7 (1/2) занятия студентите преминават през физична лаборатория, където са разпределени за самостоятелна работа на един уред за определяне на свойствата и качеството на текстилни изделия и полуфабрикати: линейна и площна плъност, здравина и устойчивост, неравномерност и др. В останалите 7 (2/2) занятия студентите преминават през обособени технологични сектори за изпълнение на спомагателни операции или изработване на текстилни спомагателни средства. Студентите са разпределени самостоятелно в секторите за вдяване и навързване на тъкачните основи, скробвачна кухня и смесителна инсталация за изготвяне на предачни масла и други авивиращи разтвори.

   Лектори:

 • Учебна практика – моден дизайн и цветознание
  • Студентите да получат знания относно дизайна на облеклото и овладеят майсторството на рисуването, за да създават художествено изразителни и графично грамотни ескизи на моделите облекла и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област. В края на обучението си студентът ще: рисува модели, въплъщавайки свое собствено уникално виждане; намира оригинални творчески идеи и ще превръща околния свят в неизчерпаем източник на вдъхновение; планира колекция, съобразно характеристиките на потенциалния потребител, и избирайки цветове и материали, спомагащи за реализацията на творческия замисъл; създават портфолио за продажба на своите идеи.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Маргарет Василева Сивова

 • Учебна практика – разработка и представяне на дизайнерски проекти по облекло
  • Студентите да получат знания относно дизайна, конструирането и технологията за изработка на облекло по индивидуален модел, за да създават и изработват художествено изразителни модели. Да получат практически умения относно начините за геометрично построение на основни конструкции, моделиране върху тях, изработка на работни шаблони, разработка на технологични и операционни карти, избор на технология и необходимо оборудване и самостоятелна изработка на избрания модел облекло съгласно поставените индивидуални задачи. Учебното съдържание е разделено на два модула – проектиране, конструиране и моделиране и кроене, технология и оценка на качеството. По време на лабораторните упражнения студентите разработват модел облекло по индивидуален проект.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Магдалена Цветанова Павлова

   гл. ас. д-р инж. Маргарет Василева Сивова

 • Учебна практика – техническо обслужване и ремонт на автомобила
  • Целта на Учебната практика – техническо обслужване и ремонт на автомобила е придобиване, затвърждаване и усъвършенстване на знанията, уменията и навиците по устройството, действието, поддържането и възстановяването на автомобила чрез технически обслужвания, текущ и основен ремонт. Тези знания и умения ще осигурят безаварийност и рентабилност при експлоатацията на МПС. Обучението по Учебна практика – техническо обслужване и ремонт на автомобила дава възможност на студентите да придобият знания и умения по демонтаж, възстановяване и монтаж на автомобила.

   Лектори:

 • Учебна практика –обслужване и настройка на конфекционна техника
  • Чрез пряка работа със шевните машини, студентите придобиват практически умения за отстраняване на елементарни повреди, за регулиране и настройка на механизмите на ШМ при самостоятелната изработка на авторски модели на раменни изделия. Дисциплината съдържа информация за изработване на основните детайли и монтажните операции на дамско и мъжко облекло. Реализира се анализ на точността на прилягане на изработените модели чрез графични еталони и корегиране и отстраняване на евентуални дефекти в конструктивните основи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Магдалена Цветанова Павлова

 • Хидро и пневмозадвижване
  • Целта на изучаването на “Хидро- и пневмозадвижване” е студентите да придобият определен минимум от знания и умения за използване, настройка и поддръжка на хидросистеми, използвани в съвременните автотранспортни средства. Темите са свързани с основните хидравлични и пневматични машини и устройства, влизащи в състава на различни хидро- и пневмосистеми за задвижване в транспортната техника. Обръща се внимание на принципите на синтезиране и изчисляване на основните параметри на хидросистемите, както и избора по каталог на съставните им елементи.

   Лектори:

   гл. ас.д-р инж. Петко Цанков