faculties_present_img

Споразумение: Рамково споразумение за сътрудничество с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Споразумението с АИКБ, национално представителна организация на работодателите с представителство в най-голям брой икономически дейности, предвижда сътрудничеството да се концентрира в следните основни области:
 
1. Обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани/промотирани от АИКБ и ТУ – София.
2. съдействие за участие на представители на АИКБ и на нейни фирми-членки в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или други прояви, организирани от ТУ – София.
3. съдействие за участие на преподаватели и други представители на ТУ – София в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от АИКБ.
4. Информиране на студентите от ТУ – София за провеждани студентски стажове, за обявявани вакантни работни позиции от фирми-членки на АИКБ.
5. Съдействие от страна на ТУ – София и АИКБ за провеждане на обучения в ТУ – София за специалисти и служители от фирми-членки на АИКБ.
6. Съвместно разработване на национални и международни проекти по програмите ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, програма Хоризонт 2020, програма EASME, програма ERASMUS + и други програми, финансирани от национални и европейски/международни фондове.
 
Споразумението дава възможност за осъществяване на сътрудничество и в други области от взаимен за двете страни интерес.
 

Уеб страница: http://bica-bg.org