ЕРАЗЪМ+

Университетът е един от първите в страната, който се присъединява към международната образователна програма „Еразъм” още през 1999 г. До 2012-2013 учебна година в нея са взели участие над 1000 студенти, повече от 100 практиканти, 650 преподаватели, над 200 представители на административния състав и са усвоени средства на стойност над 3,3 млн. евро.
От 2014 г. програма „Еразъм” се трансформира в програма „Еразъм+”, съчетавайки 7-те съществували до края на 2013 г. програми: „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.
„Erasmus +” е водеща програма за образование, обучение и практика в ЕС, включваща мобилност на студенти, преподаватели и административен състав, която регламентира европейското сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. Програмата насърчава изграждането  на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.
За новия програмен период 2014-2020 г. ТУ получи университетска харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.
„Еразъм +” финансира студентската мобилност с цел обучение и/ или практика в чуждестранен университет/предприятие, както и  дейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал и  разнообразни проекти.

Уеб сайт на програма "Еразъм +" за заминаващи български студенти:  "Еразъм +"

Полезни връзки:

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Лице за контакти: