faculties_present_img

Специалност "Електроенергетика – производство и разпределение"

За специалността

Специалността “Електроенергетика – производство и разпределение” осигурява подготовка на квалифицирани изпълнителски и проектантски кадри в областта на производството, пренасянето, разпределението и потреблението на електрическа енергия в различните обекти на промишлеността, селското стопанството и комунално-битовия сектор.

Завършилите професионални бакалаври от тази специалност са предпочитани от водещи предприятия – потребители на кадри в сферата на енергетиката и елкетротехниката: Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, АЕЦ”Козлодуй”, структурите на НЕК – водноелектрически и топлоелектрически централи, редица преприятия на електротехническия бранш.

Защо да избера тази специалност?

- Специалността осигурява професия в класическа област на техниката, винаги актуална и незаменима за индустриалното развитие  и бита в страната.
- Обучението по изучаваните дисциплини се провежда на високо съвременно ниво - осигурено с необходимите материални ресурси и високо квалифицирани кадри с богат научен и преподавателски опит.
- Организацията на учебния процес /редовно обучение с удължен семестър/ дава възможност за едновременно обучение и работа на постоянен трудов договор, при запазване на всички студентски права и придобивки.
- Специалността осигурява отлични възможности за реализация в предпочитана сфера на индустрията.

Какви са изискванията за прием?

Приемането на студентите се извършва съгласно Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти.

Кандидатите трябва да са завършили средно образование.

Кандидат-студентския бал се формира от:

1) оценките по математика и физика в дипломата за средно образование;
2) една от следните оценки, умножени по съответния коефициент:

- от държавния зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 2.9;
- от държавния зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 2.9;
- от държавния зрелостен изпит (матура)  по български език и литература, умножена по 2.9;
- от издържания тест по математика в ТУ-София, умножена по 3;
- от издържания тест (изпит)  по математика в други висши училища в страната, обучаващи студенти за образователно-квалификационна степен „бакалавър", умножена по 2.6.

В балообразуването участва оценката от матурата или теста, образуваща най-високия състезателен бал.

На лауреатите на национални и международни олимпиади от настоящата учебна година по математика, информатика и физика се признава оценка отличен (6.00) от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата. Лауреати на национални и международни олимпиади са лица, получили оценка отличен (6.00) на националните олимпиади или са носители на златен, сребърен или бронзов медал от международни олимпиади.

На участниците в националните олимпиади по математика, информатика и физика, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.

На участниците в националните и регионалните олимпиади по дисциплини, съответстващи на професионалните направления, в които обучава ТУ - София, получили оценка не по-малка от „добър”, тази оценка се признава за резултат от кандидатстудентския тест по математика, умножена по 0.8, ако завършват средно образование в годината на провеждане на олимпиадата.

Какво ще уча?

Изучаваните съгласно учебния план дисциплини дават знания с общообразователен, фундаментален, общотехнически, професионален и специализиращ характер.

- Общообразователни дисциплини: икономика, опазване на околната среда, чужд език.
- Фундаментални, представляващи теоретична база на професионалната подготовка: математика, физика, електротехника, електрическите измервания, програмиране и използване на компютри и др.
- Общотехнически, формиращи широк технически фундамент: механика, материалознание, техническо документиране и др.

Изброените дисциплини се изучават в първата година на обучението.

- Професионални – общи и специализиращи: осигуряват знания за електрическата част  на енергийната система – мрежи и централи,  и специфични проблеми относно режимите, управлението и защитата на енергийните обекти.

Това са дисциплините, предвидени по време на втората и трета година на обучението.

Възможности за студентска мобилност

Дипломираните в образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър” имат възможност да продължат в следващите степени „магистър” и „доктор” в Електротехническия факултет на ТУ – София. Завършили Колежа са продължили образованието си и в други университети в страната и чужбина: МГУ „Св.Иван Рилски”, ВТУ „Т.Каблешков” ХТМУ-София, ТУ-Габрово, Русенски университет „А.Кънчев”, както и във висши училища в Германия и Великобритания.

Моята реализация

Завършилите образованието си в КЕЕ със специалност „Електроенергетика – производство и разпределение” могат да се реализират като:

- специалисти и организатори в предприятията за производство и разпределение на електрическа енергия (в системата на НЕК и други електроенергийни фирми), в ремонтни бази за енергийно оборудване; ръководители на ремонтни бригади, цехове и др.;
- диспечери в предприятия за производство и разпределение на електрическа енергия;
- енергетици на промишлени, транспортни, минни и селскостопански фирми и предприятия;
- проектанти, технолози и сътрудници в бюра, фирми и изследователски центрове;
- технически ръководители и предприемачи в монтажно-строителни предприятия и фирми;
- консултанти-специалисти в държавни и обществени институции, търговски дружества и организации, частния бизнес.

Код по ЕСТНК: PBEPP
ОКС: Професионален бакалавър
Професионална квалификация:

профедионален бакалавър


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 3 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-KEE-epr.pdf
Студентска канцелария:

Милена Спасова
Email:
Кабинет: 12118

Директорска канцелария:

маг. ик. Илза Сапунджиева
Email: ilza@tu-sofia.bg
Кабинет: 2307-Б
Тел.:02 9653643