faculties_present_img

Катедра "Енергетика и машиностроене"

Катедра "Енергетика и машиностроене" е основно структурно звено на Колежа по енергетика и електроника (КЕЕ) към Техническия университет (ТУ) -София.  
Катедрата (в състава на КЕЕ) има национална акредитация за обучение по специалностите "Промишлена топлоенергетика" (ПТЕ) и "Машиностроене и уредостроене" (МУ). В настоящия период обучение се извършва само по специалността ПТЕ. Срокът на обучение е 3-годишен (шест семестъра). Завършилите пълния курс получават висше образование и образователно-квалификационната степен "професионален бакалавър". 
Формите на обучение са: редовно и редовно (удължен семестър).
Главната особеност на учебните планове е разширената практическа подготовка, която се реализира чрез семестриалните практикуми и специализиращата преддипломна практика. В учебния процес участват висококвалифицирани преподаватели, които се подбират както от собствения състав на катедрата, така и от факултетите на ТУ. Привличат се също така водещи специалисти от БАН и индустрията.
Петима от преподавателите в катедрата са доценти, а останалите са асистенти, като двама от тях са с научно-образователната степен "доктор инж.".
Катедрата условно е разделена на две секции- секция "Енергетика" и секция "Машиностроене". 
Преподаватели от катедрата водят лекции и упражнения и в другата специалност на КЕЕ "Електроенергетика-производство и разпределение" (ЕЕ-ПР).
Катедрата разполага с добра лабораторна база, която се използва  за практическите занятия. Част от практикумите се провеждат на територията на водещи фирми. Учебните програми по отделните дисциплини са съставени така, че да отразяват съвременното научно-техническо ниво, като е акцентирано върху практическите аспекти на темите.  
Преподавателите от катедрата са подготвили и продължават да създават и усъвършенстват редица учебници и учебни пособия, които са в помощ на студентите при усвояването на материала от учебните програми. 
Аудиторните и лабораторните зали, използвани от катедрата, както и кабинетите на преподавателите са разположени в бл.16 - ниско тяло, в Студентския град.
 

Интернет страница:http://sites.google.com/site/keetusofiaem/

 • Ръководител катедра

  Naidenova96f_1531.jpg
  Лична страница
  Име: Илияна Найденова
  Научна степен: доц. д-р
  Кабинет: 2307Б
  E-mail: inaydenova@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  Petrova96f_1534.jpg
  Лична страница
  Име: Цветелина Петрова
  Научна степен: гл. ас. д-р инж.
  Кабинет: 1623
  E-mail: tzvetelina.petrova@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Ивайло Ганев
каб.:2307-Б
E-mail: iganev@tu-sofia.bg
доц. д-р Илияна Найденова
каб.:2307Б
E-mail: inaydenova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Петко Кънчев
каб.:1623
E-mail: petkokan@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Татяна Андонова-Вакарелска
каб.:2307Б
E-mail: vakarelska@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Деница Згурева
тел.:02 965-2297
E-mail: dzgureva@tu-sofia.bg
гл. ас. маг. инж. Любомир Пиронков
гл. ас. д-р инж. Цветелина Петрова
каб.:1623
E-mail: tzvetelina.petrova@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

д-р инж. Стоян Кадалев
каб.:1623
E-mail:kadalev@tu-sofia.bg
маг. Огнян Сандов
каб.:1623
маг. инж. Петко Кьоргогов
каб.:1623

 • ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНОХИМИЧЕН РЕЖИМ НА ТОПЛОЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ
  • Надеждността на топлоенергийните и ядреноенергийните системи (ТЯС) зависи от воднохимичните процеси (накипообразуване, корозия, замърсяване на парата и др.), които съпътстват производството на топлина и на електрическа енергия. Това налага изучаването на тези процеси, както и възможностите да бъдат контролирани посредством обезсоляване на водата и управление на воднохимичните режими на ТЯС. Целта на учебната дисциплина е студентите да получат основни познания за процесите, протичащи в ТЕЦ и ЯЕЦ, които директно влияят на надеждната и безопасна експлоатация на съоръженията, в това число и на ядрената безопасност

   Лектори:

   доц. д-р Илияна Найденова

 • ВЪЗОБНОВЯЕМИ И ВТОРИЧНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИИ ТЕХНОЛОГИИ
  • Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с теорията и практиката за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници. Разглеждат се системи за получаване на енергия от слънце, вятър, вода и отпадни технологии, както и нейното оползотворяване. Изучават се методи за оценка, проектиране и оразмеря­ване с оценка на енергийната ефективност. Съдържанието включва информация от нови съвременни постижения в тази област.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Ивайло Ганев

 • Горивна техника и технологии
  • Курсът по „Горивна техника и технологии“ е задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "Промишлена топлоенергетика", образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”. В нея се дават познания по основния енергопреобразуващ процес в топлоенергетиката – горенето на органичните горива (твърди, течни и газообразни), както и за техниката, която се използва за неговата реализация.

   След представянето на видовете горива, техните физикохимични свойства и значението им за организирането на горивния процес, се излагат масови баланси на реагиращите вещества и получените продукти на горене. Описват се основните положения на теорията на горене и факторите, влияещи върху него. Разглеждат се подробно вторичните продукти на горене, които се третират като замърсители на околната среда според европейското и национално законодателство.

   На тази база се изгражда технологията за реализирането на горивния процес в зависимост от вида гориво, като се отделя особено внимание на схемите за предварителна подготовка на нискокачествените твърди горива и свързаните с тях елементи от технологичното оборудване – видове конструкции, начин на действие, сфера на приложение, оразмеряване и т.н.

   Целта на учебната дисциплина е получените познания да се ползват от специалиста – енергетик в неговата работа по настройка и експлоатация на горивните устройства и пещи, както и при участието му в конструирането и модернизацията на елементи и системи за предварителна подготовка и изгаряне на органични горива. 

   Лектори:

   доц. д-р Илияна Найденова

   гл. ас. д-р инж. Деница Згурева

 • ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
  • Знанията и уменията по дисциплината създават предпоставки за многостранна реализация на студентите в областта на експлоатацията и поддръжката на съвременното електрообзавеждане на производствените механизми и агрегати в промишлената топлоенергетика. Електрообзавеждането обхваща всички видове електрически двигатели, които се използват в топлоенергетиката , както и електросилови съоръжения (подемни електромагнити, магнитни маси, изправители, трансформатори и др.), апарати за защита и управление, инсталации, преобразувателни агрегати, електрическо управление на механизми и агрегати и др.

   Лектори:

 • Енергийни парогенератори
  • Курсът по „Енергийни парогенератори“ е задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "Промишлена топлоенергетика", образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър“.        

   Основните въпроси, разглеждани в този курс са: топлинен баланс на парогенератор; загуби на топлина с: изходящите димни газове, с химично и механично недоизгаряне, от външно охлаждане и с шлака; брутен и нетен КПД; пещи за слоево горене – стабилен слой; пещи с кипящ слой; пещи за течни и газообразни горива; камерни пещи за твърдо гориво; температурно поле и аеродинамика; парогенератори с естествена и принудителна циркулация; сигурност на естествената циркулация; правотокови парогенератори; замърсяване на нагревните повърхности; очистване на нагревните повърхности; корозия откъм газовата страна на нагревните повърхности; изпитване на парогенератори и построяване на статичните им характеристики.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият теоретични и приложни познания за процесите, протичащи в парогенераторите, експлоатация на основните им съоръжения и анализ на действителното им състояние.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Ивайло Ганев

   гл. ас. д-р инж. Деница Згурева

 • Енергийни съоръжения в ЯЕЦ
  • Курсът по Енергийни съоръжения в ЯЕЦ е задължителна учебна дисциплина от програмата за образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” на специалността “Промишлена топлоенергетика”.

   Дисциплината Енергийни съоръжения в ЯЕЦ запознава студентите с основните неутронно-физични, топлопреносни и хидравлични процеси в енергийните реактори, с реакторните материали и конструктивните особености на енергийните реактори. Лекционният материал обхваща три основни раздела: неутронно-физични процеси, топлофизични процеси и конструкции на реактори.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите и методите на реакторната физика и топлофизиката на реакторите и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази  област.

   В края на обучението си студентът ще:

   * е в състояние да провежда неутронно-физично пресмятане на коефициента на размножение на неутроните;

   * е запознат с основните ядрени горива, възпроизвеждащи материали, и материали за регулиращи органи, използвани в ядрената енергетика;

   * е запознат с основните типове ядрени енергийни реактори.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Цветелина Петрова

   д-р инж. Стоян Кадалев

 • Компютърно проектиране (CAD)
  • Курсът по „Компютърно проектиране (CAD) е задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "Промишлена топлоенергетика", образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър.

   Oсновните въпроси, разглеждани в този курс, са свързани с използването на специализиран програмен продукт в областта на CAD проектирането: геометрично построяване на геометрични фигури в правоъгълна координатна система, тяхното оразмеряване, създаване на обемни обекти и възможните манипулации с тях, създаване на сглобени единици, възможности за  манипулации с тях, окончателно оформяне на техническа документация.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият необходимите знания за работа със съвременни продукти в областта на компютърната графика. Студентите се запознават с особеностите на софтуерните продукти, използвани за конструирането на машинни елементи, тяхното сглобяване в сборни единици и изготвянето на техническата документация.

   Лектори:

 • Курсов проект по парогенератори
  • „Курсов проект по парогенератори“ е задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "Промишлена топлоенергетика", образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър“.

   Проектът има за цел да обобщи получените познания от студентите по дисциплините „Горивна техника и технологии“ и „Енергийни парогенератори“, като същите бъдат приложени към изчисляване на реално стопанство за производство на топлинна и електрическа енергия чрез изгаряне на органични горива.

   Освен изчислителната част в проекта се включва и техническо изпълнение на задачата: изготвяне на обяснителна записка, изчертаване на геометрия на компонентите от гориво-енергийното стопанство.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да получат познания за самостоятелно изготвяне на технически проект, съобразно технико-инженерните и нормативни изисквания.

   Лектори:

 • Материалознание
  • Курсът по „Материалознание е задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "Промишлена топлоенергетика", образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”.

   Основните въпроси, разглеждани в този курс, са: методите за изследване на структурата и физико-механичните свойства на металите и сплавите, диаграми на състояние, желязо-въглеродна диаграма, конструкционни и инструментални стомани, чугуни, цветни сплави, праховометалургични, металокерамични, композиционни и полимерни материали Знанията и уменията по “Материалознание” създават предпоставки както за реализация на студентите от специалността, така и за изучаването на специални дисциплини, свързани с конструирането, производството и експлоатацията на топлоенергийна техника.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият необходимите знания и изучат строежа, структурата и свойствата на материалите и тяхното приложение в техниката, а също така да усвоят решаването на  технологични задачи и проблеми по оптимален избор на материал отговарящ на конструктивните изисквания.

   В края на обучението студентът ще:

   * познава свойствата и областите на приложение на  материали използвани в машиностроенето;

   * знае основните възможности на методите за изследване на металите;

   * знае основните възможности за определяне на физико-механичните свойства на металите и сплавите използвани в машиностроенето .

   * познава възможностите за оптимално приложение в машиностроенето на максимално количество материали използвани в техниката и тяхното поведение при експлоатация.

    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Петко Кънчев

 • Машинни елементи
  • Курсът по „Машинни елементи е задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "Промишлена топлоенергетика", образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”.

   Дисциплината цели да запознае студентите с конструкцията, предназначението и методите за изчисляване на най-разпространените видове машинни елементи с общо предназначение. Изучават се елементите за образуване на съединения, пружини, оси и валове, лагери съединители и др. Разглеждат се кинематичните особености, конструкцията и изчисляването на зъбните, верижните, триещите и ремъчните предавки. Изясняват се основите на конструирането на съвременните елементи на машините, както и въпроси на тяхната надеждност, безопасност, дълготрайност и екологичност.

   В лабораторните упражнения студентите се запознават с някои методи и средства за изследване на машинни елементи в лабораторни условия с оглед придобиване на практически умения. Застъпено е също така запознаване с някои методи и средства за изчисляване на механични предавки и техните елементи.

   В курсовия проект се изчисляват и конструират зъбна предавка и работни чертежи на два от нейните детайли. 

   Знанията и уменията на студентите в областта на машинните елементи ще дадат възможност за пълноценна реализация на завършващите в индустрията.

   Учебното съдържание е съобразено с общността на методите и средствата за, като същевременно се отчита и спецификата на отделните производства.

   Получените знания се използват при изучаване на специализираните дисциплините.

   В края на обучението си студентите ще имат познания за конструкцията, предназначението и методите за изчисляване на най-разпространените видове машинни елементи с общо предназначение. Студентите  ще получат знания и умения за методите на изчисляване и конструиране на основните машинни елементи, използвани при конструирането и производството на машиностроителни изделия, като им служи като фундамент за другите специални  дисциплини.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Татяна Андонова-Вакарелска

 • ОТОПЛИТЕЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА
  • Дават се познания по строителна топлофизика, отоплителни инсталации, нагревателни тела, основни елементи на системите за дялово разпределение на топлинната енергия, устройството и действието на климатичните инсталации (класификация, централна и местна климатична уредба), елементи на климатичната инсталация (оросителна камера, дюзи, капкоотделители, филтри и въздухоохладители).

   Лектори:

   доц. д-р инж. Станимир Калчевски

 • РЕГУЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ
  • Предназначението й е да запознае студентите с основните понятия в теорията на уп­равлението като: обект, регулатор, система за управление, динамични характеристики и др. Разглеждат се методите за описване на динамичните системи, анализа и оценката на качеството на системите и обектите на управление, видове управляващи алгоритми, синтез на системи за управление. Разглежданията се правят на базата на едномерни едноконтурни линейни системи. Студентите се запознават както с каскадни, така и с някои многоконтурни системи на управление. В дисциплината се изучават също и дискретизацията на сигналите и дискретното представяне на законите за регулиране, които са в основата на съвременните цифрови системи за управление.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Ивайло Ганев

 • СИСТЕМИ И УСТРОЙСТВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
  • Специализираният курс разглежда формирането на вредни емисии при изгарянето на твърди, течни и газообразни горива в стационарни енергийни източници, методите за тяхното определяне и системите и устройствата, които се прилагат и използват за тяхното намаляване. Отделя се внимание на нормативната база за допустими емисии и нейното интерпретиране и прилагане в практиката.

   Лектори:

   доц. д-р Илияна Найденова

 • Съпротивление на материалите
  • Курсът по „Съпротивление на материалите” е задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "Промишлена топлоенергетика", образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”.

   Основните въпроси, разглеждани в този курс, са: геометрични характеристики на равнинни фигури, вътрешни усилия, напрежения и деформации, оразмеряване при чист опън-натиск, срязване и смачкване, чисто усукване, чисто огъване, едновременно огъване и опън-натиск, динамично натоварване, напрежения при удар, умора на материалите, оразмеряване при циклично натоварване.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият необходимите знания за поведението на реалните конструкции, както и за якостно и деформационното им оразмеряване. Разглеждат се основните видове съпротиви като опън, натиск, срязване, огъване, усукване, както и някои сложни видове съпротиви. Студентите се запознават с особеностите на оразмеряването при динамични натоварвания, променливи напрежения и при повишени температури.

   Лектори:

 • ТЕХНИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА НА ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
  • Специализираният курс има за цел да обобщи получените знания от студентите в областта на конвенционалната енергетика и да ги приложи в практически аспект по отношение на обследването на енергийните системи за топло - и електропроизводство и съоръженията, които ги изграждат. Отделено е внимание на нормативната база, която най - често се използва при провеждането на промишлени изпитвания на енергийни обекти.

   Лектори:

 • Техническа механика
  • Курсът по „Техническа механика” е задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "Промишлена топлоенергетика", образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”.

   Основните въпроси, разглеждани в този курс, са: условия за равновесие и редукция на равнинна и пространствена система сили, опорни реакции на греди, вътрешни усилия в прътови конструкции, център на тежестта на тяло, трибологични характеристики на механичното взаимодействие, кинематика на точка в декартова, естествена и полярна координатни системи, прости движения на твърдо тяло, преобразуване на простите движения, равнинно движение на твърдо тяло, относително движение на точка, динамика на свободна материална точка.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият необходимите знания за движението и равновесието на твърдите тела, изграждащи механизмите и машините, които знания способствуват за осъществяване прехода от общо научните към конструктивните и технологичните познания. Дисциплината създава в обучаемите инженерно-техническа култура и развива тяхното творческо и изобретателно мислене при конструиране и усъвършенствуване на машини и механични устройства, позволява им по-добре да разберат и предвидят поведението им в процеса на експлоатация.

    

   Лектори:

 • ТЕХНИЧЕСКО ДОКУМЕНТИРАНЕ
  • Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания и умения да изработват основните графични и текстови документи на комплекта конструкторска документация, които се използват при проектирането и производството на машиност­роителните изделия. Набляга се на въпросите за развитието на тези дейности чрез използването на компютърна техника.

   Дисциплината развива пространственото виждане и графичната и техническа култура на студентите, като ги запознава с методите за ръчно и автоматизирано опи­сание на пространствените форми и структурата на инженерните обекти.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Татяна Андонова-Вакарелска

 • Технологични системи и съоръжения в ТЕЦ
  • Курсът по „Технологични системи и съоръжения в ТЕЦ“ е задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "Промишлена топлоенергетика", образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър“.

   Дисциплината дава познания относно предназначението, функционирането и експлоатацията на технологичните съоръжения и системи в термични електроцентрали.

   Основните въпроси, разглеждани в този курс са: регенеративно подгряване на водата; подгреватели ниско и високо налягане; изпарители и паропреобразуватели; деаератори; редукционно-охладителни уредби; кондензатори; въздухоотделящи устройства; експлоатация на кондензационни устройства - граничен и оптимален вакуум; системи за техническо водоснабдяване.

   Целта на дисциплината е студентите да придобият знания и да имат специална подготовка по съоръжения, с които задължително ще се срещнат в инженерната си практика.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Ивайло Ганев

   гл. ас. д-р инж. Цветелина Петрова

   маг. Огнян Сандов

 • ТОПЛОПРЕНАСЯНЕ И ТОПЛООБМЕННИ АПАРАТИ
  • В нея се дават основните познания по главните топлопреносни процеси, тяхната функционална същност, базови закони и видовете топлообменни апарати (класификация, топлинни и хидравлични пресмятания, замърсяване на нагревните повърхности и ефективност). Разглеждат се видовете топлопренасяне (топлопроводност, конвективен топлообмен, лъчист топлообмен и сложен топлообмен), формулирани са базовите зависимости и съответните коефициенти, разгледани са широк обхват от практическите им приложения.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Станимир Калчевски

 • ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
  • Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат основните начини за топлоснабдяване и газоснабдяване, да се запознаят с видовете топло снабдителни и газоснабдителни процеси, тяхната експлоатация, регулиране, управление и поддръжка. При разглеждането на тези въпроси навсякъде се акцентира върху проблемите на енергийната ефективност и рационалното оползотворяване на горивата и енергията.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Ивайло Ганев

 • ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ И УРЕДИ
  • Предназначението на дисциплината е да запознае студентите с основните методи и средства за измерване на използваните в практиката на топлоенергетика топлинни, хидравлични и механични величини.

   Целта на учебната дисциплина е получените познания да се ползват от специалиста–енергетик в неговата работа по настройка и експлоатация на топлотехнически съоръжения.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Ивайло Ганев

 • Ядрена безопасност и радиационна защита
  • Курсът по „Ядрена безопасност и радиационна защита“ е задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "Промишлена топлоенергетика", образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър“.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат термините, определенията и единиците в областта на йонизиращите излъчвания, видовете йонизиращите лъчения и тяхното биологично действие. В учебната дисциплина студентите добиват знания за оценка на риска при експлоатацията на ядрени енергийни съоръжения, както и за последствията от отделяне на радиоактивни продукти в околната среда. Студентите получават информация за различни типове аварийни ситуации, начини на протичане, възможности за операторска намеса, както и за последствията от тях във връзка с ядрената и радиационна безопасност.

   В края на обучението си студентът ще:

   * е запознат с допустимите дози на облъчване;

   * е запознат с основни, експлоатационни, предпазни, защитни и локализиращи системи на АЕЦ;

   * е запознат с начините за локализация и ликвидация на последствията от ядрена авария.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Цветелина Петрова

   д-р инж. Стоян Кадалев

 • Ядрена техника и технологии
  • Курсът по „Ядрена техника и технологии“ е задължителна учебна дисциплина от програмата за научно-образователна степен “професионален бакалавър” на специалността “Промишлена топлоенергетика”.

   Предлагат се основни знания по отношение на реакторната физика, делене на ядрата, процеси на забавяне и дифузия на неутроните. Изучават се условията за критичност на хомогенни и хетерогенни ядрени реактори, както и проблеми на кинетиката и управлението на ядрените реактори. Изучават се конструктивните особености на реактори с топлинни неутрони.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите и методите на ядрената физика относно генерирането и преобразуването на ядрената енергия в топлинна.

   В края на обучението си студентът ще:

   * познава принципите на освобождаване на енергията в резултат на делене на ядрата;

   * познава условията за критичност на хомогенни и хетерогенни реактори в безкрайна и ограничена размножаваща среда.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Цветелина Петрова

   д-р инж. Стоян Кадалев