faculties_present_img

Катедра "Електроника и електроенергетика"

     Катедра “Електроника и електроенергетика” е едно от първите звена на КЕЕ, основана при създаването му. Катедрата е акредитирана в професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ с оценка „мн.добър“. Тя обучава студенти по специалностите „Електроенергетика- производство и разпределение“ и „Приложна електронна и компютърна техника“ в две форми на обучение:

 • редовно обучение с продължителност  три години/шест семестъра/;
 • редовно обучение (удължен семестър) с продължителност три години/шест семестъра/.

     Завършилите пълния курс, след полагане на държавни изпити /теоретичен и по практика/, получават висше образование и образователно-квалификационната степен "професионален бакалавър". Те имат възможност да продължат образованието си в следващата образователно-квалификационна степен – „магистър“ в ТУ-София или в други висши училища.

     Учебният процес в катедрата е напълно осигурен с квалифицирани преподаватели и необходимата материална база. Академичният състав на катедрата включва един професор, петима доценти, трима главни асистенти, един асистент и двама преподаватели. Те провеждат основната част от лекциите и упражненията по специалните и специализиращи дисциплини. За водещи лектори по общообразователни и фундаментални дисциплини, се канят висококвалифицирани преподаватели от ТУ-София и от другата катедра на КЕЕ. Преподаватели от катедрата са водещи на лекционни курсове на студенти от специалности, обучавани в другата катедра на КЕЕ, както и в Електротехническия факултет на ТУ-София. Преподавателите от катедрата са автори на редица учебници и учебни помагала, монографии и научни публикации в авторитетни издания у нас и в чужбина.

     Катедрата разполага със собствена обновена лабораторна база, /ет.5 на блок 1 на ТУ-София и База Ботевград/. Тя включва множество лаборатории и няколко компютърни зали, в които се провеждат основната част от лабораторните упражнения по съответните дисциплини. В тези лаборатории се провежда и научно-изследователска работа от членовете на катедрата и от докторанти.         

Интернет страница:http://sites.google.com/site/eeadep/

 • Ръководител катедра

  Z.Gergova90_1515.jpg
  Име: Захаринка Гергова
  Научна степен: доц. д-р
  Кабинет: 1510
  E-mail: zina@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  T.Ivanova_1543.jpg
  Име: Татяна Иванова
  Научна степен: доц. д-р
  Кабинет: 205
  E-mail: t.ivanova@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  S.Kiranov90_1521.jpg
  Име: Стефан Киранов
  Научна степен: гл. ас. д-р инж.
  Кабинет: 1515-А
  E-mail: skiranov@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. дтн инж. Ненчо Ненов
E-mail: nnenov@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Ради Романски
E-mail: rrom@tu-sofia.bg
доц. д-р Дориан Минков
E-mail: d.minkov@tu-sofia.bg
доц. д-р Захаринка Гергова
каб.:1510
E-mail: zina@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Малинка Иванова
каб.:205
E-mail: m_ivanova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Мирослав Попов
E-mail: m.popov@tu-sofia.bg
доц. д-р Татяна Иванова
каб.:205
E-mail: t.ivanova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Валентин Ценев
гл. ас. д-р инж. Веселин Василев
каб.:1514
E-mail: vvasilev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Стефан Киранов
каб.:1515-А
E-mail: skiranov@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Здравка Чобанова
каб.:101
E-mail: z.chobanova@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Петя Петкова
E-mail: petya.petkova@tu-sofia.bg
маг. инж. Гаврил Гаврилов
каб.:201
E-mail: g.gavrilov@tu-sofia.bg
пр.инж. Иванислав Ангелов
каб.:1515-A
пр.инж. Надежда Спасова
каб.:101
E-mail: n.vasilena@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Първан Първанов
тел.:072360142
маг. ик. Мая Владова
каб.:102
Мария Станева
каб.:102
Ева Иванова

 • CAD технологии в елекртониката
  • В хода на обучението си студентите придобиват практически умения за конкретните методи, алгоритми и начин на работа в среда за автоматизирано моделиране, синтез, симулация и конфигуриране на цифрови системи.

   В края на обучението си студентът ще:

   - познава основните методологии за проектиране и етапите, през които се преминава в процеса на проектиране на специализирани интегрални схеми;
   - придобие практически опит за създаване и симулация на VHDL проекти;
   - използва средства за автоматичен физически синтез на цифрови схеми от VHDL описание.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Малинка Иванова

 • Eлектрически апарати
  • Разглеждат се основните теоретични въпроси, свързани с явленията и процесите в електрическите апарати – топлинни явления, електрическа дъга, електрически контакт, електрическа изолация, електромагнитни и силови взаимодействия. Изучават се устройството, принципът на действие, приложението, условията за избор и специфичните особености на най-широко използваните апарати за разпределение, защита и управление (за ниско напрежение) и комутационни, ограничаващи и измервателни апарати за високо напрежение (прекъсвачи, разединители, предпазители, контактори, реактори, ограничители на напрежение, измервателни трансформатори, комплектни разпределителни устройства).

   Лектори:

   доц. д-р Захаринка Гергова

 • Eлектрически машини
  • Лекционният курс разглежда основните теоретични въпроси, свързани с електромеханичното и електромагнитно преобразуване на енергията. Той включва седем основни теми, посветени на общата теория на електрическите машини и разновидностите им - трансформатори, асинхронни машини, синхронни машини, електрически машини за постоянен ток, колекторни машини за променлив ток. Разглеждат се въпросите за устройството, принципа на действие, основните уравнения, заместващи схеми и векторни диаграми на електрическите машини. Студентите се запознават с различните режими на работа, основните характеристики, процесите на пускане и регулиране на скоростта на въртене на променливо и постояннотокови машини.

   Лектори:

   доц. д-р Захаринка Гергова

 • Mатериали и компоненти за електрониката
  • Въвежда се класификация по няколко признака, според която материалите се разделят на диелектрични, проводникови, полупроводикови и магнитни. Изучават се физичните процеси, протичащи в тези материали в елекромагнитно поле, както и основните им характеристики и свойства. Разглеждат се конкретни представители на различните видове материали. Разглеждат се свойствата и параметрите на основните пасивни елементи – резистори, кондензатори, магнитни сърцевини: видове, конструкция и характеристики.

   Лектори:

 • Автоматизирано електрозадвижване
  • Изучават се електромеханичните свойства на електрическите двигатели, съвместната им работа с различни производствени механизми и машини, както и принципите за управление на електромеханичните системи, които те образуват.

   Лектори:

 • Анализ и синтез на логически схеми
  • Усвояват се основните определения и свойствата на булевата алгебра; елементарните логически функции и логически елементи; основните логически закони и свойства и тяхното приложение; формите на представяне на логически функции и методите за минимизация. Разглеждат се методите за анализ и синтез на комбинационни логически схеми, както и средствата за откриване и локализиране на неизправности. Изследват се различните видове последователностни схеми, методите за синтез и анализ.

   Лектори:

 • Аналогова схемотехника
  • Студентите се запознават с основни параметри и характеристики на електронни аналогови схеми. Разглежда се влиянието на обратни връзки върху параметри на усилвателни стъпала. Изяснява се принципът на работа на едностъпални транзисторни усилватели с биполярни транзистори и с полеви транзистори при хармоничен входен сигнал. Дискутират се особености на постояннотокови усилватели. Разглеждат се схемни решения и принципа на работа на едностъпални и многостъпални постояннотокови усилватели, на диференциални усилватели, на каскодни схеми и усилватели на мощност. Изясняват се специфични особености на операционните усилватели и се разглеждат схемотехнични решения.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Малинка Иванова

 • Електрически измервания
  • Лекционният курс обхваща общи въпроси от измерванията, конструкцията и използването на различните видове електромеханични и електронни измервателни прибори. Разглеждат се различните методи за измерване на електрически величини - ток, напрежение, мощност, енергия,честота, фазова разлика, както и на параметрите на електрическите вериги (импеданс). Изучават се и основите на магнитните измервания и на измерване на неелектрически величини.

   Лектори:

 • Електрически мрежи
  • Лекционният курс обхваща устройство на електрическите мрежи, режими на работа, проектиране и условия за експлоатация.  Разглеждат се електрическите заместващи схеми на елементите на мрежите, технологичният разход на мощност и енергия при пренос на електрическата енергия, изчисляването и междинното регулиране на напрежението, разпределението на мощностите в просто и сложно затворени електрически мрежи. Изследват се методите за оразмеряване на мрежите и се разглеждат условията за оптималната им експлоатация.

   Лектори:

 • Електрически уредби в ел. производствени и ел. разпределителни мрежи
  • Разглеждат се теми, свързани с теоретични въпроси и практически проблеми на електрическите уредби в електрическите централи и подстанции: технологични особености, избор на електрически съоръжения, главни електрически схеми, собствени нужди, разпределителни уредби, системи за управление и компановка.

   Лектори:

   -

 • Електроснабдяване
  • Лекционният курс обхваща устройство на електроснабдителните системи за средно и ниско напрежение, режимите им на работа при различните видове консуматори, проектирането им и устойчиватата им работа в нормален и краткотраен авариен режим (до изключване на повредата).  Разглеждат се координацията на елементите им с изискванията за качество на електрическата енергия и условията за оптимален технико-икономически режим на работа на консуматорите.

   Лектори:

 • Енергетична технология и екология
  • Лекционният курс обхваща избрани глави от енергетичните технологии, използвани в ТЕЦ и ЯЕЦ. Разглеждат се основни структури на екологични възобновяеми енергийни източници, които имат приложение в България.

   Лектори:

 • Изкуствен интелект
  • Обсъждат методите за представяне и придобиване на знания в рамките на когнитивната парадигма в изкуствения интелект чрез съждителното и предикатно смятане, продукционните правила, семантичните мрежи и фреймите. Изучават се също и методите за представяне на неточни и непълни знания с използването на вероятностни мрежи и размити множества. Обсъждат се методите на конекционистката парадигма в изкуствения интелект, основана на формализма на невронните мрежи. Представена е архитектурата на експертните системи и етапите на тяхната разработка. Особено внимание е отделено на изучаването на основите на езика за логическо програмиране Prolog.

   Лектори:

   доц. д-р Татяна Иванова

 • Интернет технологии
  • Дискутират се предпоставки за възникване,  разширение и развитие на Интернет. Представени са архитектурни модели на компютърната мрежа Интернет. Разглежда се значението на системата WWW. Обяснява се значението и структура на системата за имена на домейни DNS. Дефинират се понятия като URL, IPv4 и IPv6. Представени са основни принципи  при проектиране и създаване на съвременен уеб сайт (чрез таблици и блокови контейнери). Разгледани са критерии за създаване на ефективен уеб сайт, задоволяващ потребностите на целевата група от потребители. Изучават се команди, атрибути и техните стойности, характерни за HTML 4 и HTML 5. Също така, се изучават и структурни особености на CSS каскадни стилови дефиниции и начини за прилагането им.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Малинка Иванова

 • Информационни и интелигентни уеб технологии
  • Изучават се методи за представяне на знания (Семантични мрежи, фрейми, продукционни правила, онтологии), както и методи за обработка на информация в Социалния уеб. Разглеждат се теми, свързани с технологията на разработка на системи от интелигентни агенти и Уеб услуги. Студентите се запознават със същността и технологиите за разработка на онтологии, концепциите  на глобалната семантична мрежа и технологиите за описание на документи, представяне на метаданни (RDF, RDFS) и знания (OWL) в Семантичния Уеб, както и със средства за извличане на знания от онтологии (SPARQL).

   Лектори:

   доц. д-р Татяна Иванова

 • Кoнструкция и технология на електронна апаратура
  • След запознаване с общите въпроси на конструирането и технологията на електронни апаратури /ЕА/, дисциплината включва наколко относително самостойни раздела: Методите за конструиране на ЕА (включително моделиране и автоматизация на проектирането); Градивни елементи и възли за ЕА (включително конструктивно проектиране на бобини и трансформатори; Печатни платки (методи за изготвяне; принципи и изисквания при проектиране; електрически и повърхностен монтаж); Топлинен режим на ЕА;. Електромагнитна съвместимост; Надеждност на електронната апаратура.

   Лектори:

 • КИП и А в електрически централи
  • В дисциплината “Контролно-измервателни прибори и автоматика(КИП и А) в електрически централи” студентите се запознават с основните начини за измерване и регулиране на  технологичните величини в ТЕЦ и ВЕЦ като температура, разход, налягане, ниво. Разглеждат се типови схеми за регулиране и управление на основни агрегати на ТЕЦ и ВЕЦ.

   Лектори:

 • Компютърна периферия
  • В лекциите се разглежда представянето на информацията в периферните устройства, устройствата за въвеждане и извеждане на информация, външните запомнящи устройства и интерфейси за периферните устройства. Разглежданите теми се обсъждат и дискутират. С лабораторните упражнения се постига задълбочаване на познанията и придобиване на практически умения за работа, инсталиране, конфигуриране, тестване и подръжка на компютърна периферия, както и осъществяване на текущ контрол на усвоените знания.

   Лектори:

   доц. инж. Тодорка Керменлийска

 • Компютърни архитектури
  • Запознаване с основните принципи при дефиниране на компютърните архитектурни форми, организацията на компютърните процеси и междупроцесните комуникации, както и с особеностите при дефиниране и изграждане на базовата архитектура и структурната организация на различни по състав и предназначение компютърни среди за традиционна, конвейерна, паралелна и разпределена обработка на информацията.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Ради Романски

 • Компютърни мрежи
  • Обсъждат се типовете мрежови комуникации и принципите на обмен на съобщения. Разглеждат се OSI и TCP/IP модела; основните функционалности, описани на всяко ниво; формата на съобщенията и алгоритъма на действие на популярни протоколи за управление на мрежовите комуникации; физическо и логическо адресиране и принципите на изграждане на адресни схеми.  Изучават се принципите на работа на мрежовите устройства и синтаксиса на базовите им конфигурации, видовете преносни среди, спецификации и стандарти за физическите връзки.

   Лектори:

 • Компютърно моделиране
  • Запознаване с технологията за разработване на компютърни модели, базирани на различни методи за моделиране (детерминирани, стохастични, симулационни, статистически) и тяхното приложение при провеждане на експерименти за изследване на дискретни системи и процеси.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Ради Романски

 • Компютърно управляеми технологии
  • Дисциплината включва следните основни теми: Основни изисквания и етапи при проектирането и производството на свръхголеми монолитни интегрални схеми и на интегрални схеми със смесена структура; Основни технологични процеси при производството на CMOS субмикронни интегрални схеми; Технологични процеси при производството на хибридни интегрални схеми и на мултичипни модули и корпусиране на интегрални схеми и на електронни елементи; Трасиране на междусъединения в електронни модули и системи; Технологии за повърхностен монтаж на елементи; Електромагнитна съвместимост, електромиграция и смущаващи въздействия в захранващите вериги на свръхголемите интегрални схеми и на електронните системи; Основни процеси и оборудване при компютърно управляемите технологии за повърхностен монтаж на елементи и спойка вълна.

   Лектори:

   проф. д.т.н. инж. Камен Фильов

 • Механична част на електрически мрежи
  • Лекционният курс обхваща устройство на въздушните електрически мрежи, режимите им на работа в различните климатични условия, проектирането им и устойчивата им работа при екстремни механични натоварвания.  Разглежда се координацията на елементите с конкретната топографска обстановка и възможните метеорологични усложнения при съблюдаване на задължителните електрически параметри за електропроводните линии.

   Лектори:

 • Микропроцесорна техника и едночипови микроконтролери
  • Обсъждат се елементите на микропроцесорните/микроконтролерните архитектури, принципите на изграждане на  шинната организация и методите за адресация. Разглеждат се методите за организация на микропроцесорните системи и критериите за избор на микропроцесор/микроконтролер. Обсъжданите теоретични принципи се илюстрират с примери на прилагането им в конкретни системи за обработка  на цифрови и аналогови сигнали. Разглеждат се характеристиките и особенностите на някои от най-популярните микропроцесорни и микроконтролерни архитектури.

   Лектори:

 • Монтаж и експлоатация на електрически мрежи
  • Лекционният курс обхваща избрани глави от Монтаж и експлоатация на електрически уредби и електрически мрежи ниско и високо напрежение.

   Разглежда се тяхното устройство и методи за монтаж, експлоатация и ремонт.

   Лектори:

 • Мултимедия и основи на Web дизайна
  • В курса на дисциплината се  разглеждат  отделните медии – текст, графика, анимация, звук, реч, видео, 3-D виртуална реалност със тяхната специфика, технологии за реализация, средства за създаване и файлови формати. Студентите се запознават с по-специализирани езици и технологии за създаване на мултимедия като: технологии на Macromedia, SMIL, VRML, Quicktime и др. В лабораторните упражнения се добиват практически знания и умения при създаването на мултимедийни материали и уеб приложения, на база разработване на индивидуални и групови курсови проекти.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Ради Романски

 • Операционни системи
  • Дисциплината изучава основните принципи и компоненти на операционните системи (ОС). Обсъждат се функциите на основните компоненти на ОС, реализиращи: Управление на процесите; Управление на процесора (CPU timesharing); Организация на RAM паметта; Файлова система; Управление на устройствата; Система за вход/изход (BIOS); Система на прекъсванията и т.н.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мирослав Попов

 • Организация и микроархитектура на компютъра
  • Обсъждат се принципите на изчислителния процес, елементите на компютърната микроархитектура, поддържаща изчислителния процес, основния цикъл на работата на компютъра и принципите на шинната организация. Разглеждат се също така и принципите на работа на високопроизводителните микроархитектури, като конвейерната, суперскаларната и с много дълги инструкции. Представени са и методите за оптимизиране работата на конвейерната микроархитектура, както и разкриването на паралелизма на ниво инструкции за работата на суперскаларната микроархитектура. Разглежда се йерархичната организация на паметите в компютърните системи. Представен е методът на локализация на заявките, който е в основата на организацията на кеш паметите, както и на механизма на виртуалната памет.

   Лектори:

 • Основи на електротехниката
  • Лекционният курс обхваща основните елементи на електрическите вериги и законите в тях,  параметрите на периодичния синусоидален и несинусоидален ток, стационарните и преходните процеси в електрическите вериги.  Анализират се характерните електромагнитни процеси и явления,  разглеждат се трифазните електрически системи и определящото за електрическите машини въртящо се магнитно поле.

   Лектори:

   доц. д-р Захаринка Гергова

 • Полупроводникова електроника
  • Лекционният курс цели запознанството на студентите със съвременната елементна база, използвана в електрониката (с ударение върху прилаганите в силовата електроника), принципа на действие, параметрите и характеристиките на устройствата за обработка на сигналите в електронните системи, на устройства за преобразуване на електрическа енергия, както и на техни приложения. Лабораторните упражнения затвърдяват преподаденото в лекциите, като се цели студентите да получат

   Лектори:

 • Практикум по монтаж и измерване на електронни елементи
  • В края на обучението си студентът ще:

   - може да работи  с  поялник и инструменти за монтаж;
   - познава основните градивни  елементи  в  електрониката - резистори, кондензатори, тримери, диоди, транзистори, аналогови и цифрови интегрални схеми и може да установи изправността им;
   - може да работи с контролно-измервателни уреди – цифров мултимер, осцилос коп, генератор;
   - може да  измерва основните електрически величини и параметри – ток, напрежение, съпротивление, капацитет;
   - познава изискванията и технологиите за създаване  на  печатни платки.

   Лектори:

   пр.инж. Надежда Спасова

 • Практукум приложни програмни продукти
  • В учебната дисциплина се изучават четири приложни програмни продукта разпределени в три модула. Първи модул включва затвърждаване на знанията върху текстообработка и електронни таблици. Във втори модул разглеждат видове графични файлови формати. В него чрез графичен растерен редактор, студентите създават изображения за разпространение и публикуване в Интернет, научават се да редактират и обработват цифрови фотографии. Разглежда се технологията за създаване на уеб сайт с програма за растерна графика. В трети модул чрез графичен растерен редактор, студентите се запознават с основите на векторната графика, създават графично издържани и текстово смислени документи за предпечатна обработка.

   Лектори:

 • Приложна компютърна графика
  • Изясняват се основни понятия в компютърната графика. Показват се връзките между компютърна графика, обработка на изображения и компютърно зрение. Дискутират се основните приложения на компютърната графика. Разглеждат се предимствата и недостатъците на растерна и векторна графика. Обясняват се принципите на действие на растерни и векторни входни/изходни графични устройства и интерактивни средства. Разглежда се състава на дисплейната картина и отделни функции за изграждането й. Обясняват се алгоритми за растеризация на примитиви, възникващи проблеми и техники за изглаждане. Дискутират се алгоритми, допринасящи за създаване на реализъм. Изясняват се различни техники за създаване на анимация. Представят се характеристики на CAD/CAM/CAE/CIM системи. Разглеждат се предимствата на паралелния инженеринг. Показани са стратегии за избор на инженерен CAD/CAM/CAE/CIM софтуер.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Малинка Иванова

 • Програмиране и използване на компютри част 1
  • Изучават се приложението на основните архитектурни принципи, залегнали в съвременните компютърни системи, както и методи и начини на функциониране, пречупени през принципите на Обектно-Ориентирано Програмиране (ООП). Лекционният курс формира знания за базовата технология за използване на компютърните системи като средство за създаване на софтуерни продукти:

   - устройство, организация и архитектура на компютърните системи;
   - система от знания и умения за кодиране, представяне и обработка на данни;
   - понятия, синтаксис, структура, съдържание и принципи в ООП езици;
   - алгоритмизация и функциониране на обработката на данни в ООП системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мирослав Попов

 • Програмиране и използване на компютри част 2
  • Изучават се приложението на основните архитектурни принципи, залегнали в съвременните компютърни системи, както и методи и начини на функциониране, пречупени през принципите на Обектно-Ориентирано Програмиране (ООП). Лекционният курс формира знания за базовата технология за използване на компютърните системи като средство за създаване на софтуерни продукти:

   - устройство, организация и архитектура на компютърните системи;
   - система от знания и умения за кодиране, представяне и обработка на данни;
   - понятия, синтаксис, структура, съдържание и принципи в ООП езици;
   - алгоритмизация и функциониране на обработката на данни в ООП системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мирослав Попов

 • Програмни езици
  • Изучава се приложението на основните принципи и методи, залегнали в съвременното Обектно-Ориентирано Програмиране (ООП), формиращо базовата технология за използване на компютърните системи като средство за създаване на софтуерни продукти, което включва:

   - система от знания и умения за кодиране, представяне и обработка на данни;
   - понятия, синтаксис, структура, съдържание и принципи в ООП езици;
   - алгоритмизация и функциониране на обработката на данни в ООП системи.

   Лектори:

 • Програмни среди
  • Обсъждат се същността и особеностите на програмирането под Windows, включително и за взаимодействието на програмата с операционната система. Изучават се основните понятия, архитектури, методи и принципи, използвани в съвременните програмни среди за обектно-ориентирано програмиране Microsoft Visual Studio и  Eclipse.  Използват се основни инструменти за разработка и тестване на софтуер и автоматизация на писането на програмен код.

   Лектори:

   доц. д-р Татяна Иванова

 • Релейна защита в ел.производствени и ел. разпределителни мрежи
  • Лекционният курс обхваща запознаване с различните видове релета и релейни защити, тяхното конструктивно изпълнение, принцип на действие, настройки  и основни характеристики.Студентите се запознават с областта на приложение на различните видове защити.

   Лектори:

 • Синтез и анализ на алгоритми
  • Обсъждат се някои класически алгоритми, в това число основните методи за сортиране на масиви и се прави оценка на тяхната ефективност. Разглеждат се принципите за изграждане на рекурсивни функции и рекурсивни обекти, като се илюстрират с някои класически задачи. Разискват се принципите на изграждане и обработка на линейни списъци, дървовидни структури и графи.

   Лектори:

 • Системи за управление на база от данни
  • Изучава се приложението на основните архитектурни принципи и методи, залегнали в съвременните релационни СУБД - базова технология за използване на компютърните системи като средство за създаване, управление и поддържане на големи информационни масиви, което включва:

   - система от знания и умения за кодиране, представяне и обработка на данни;
   - понятия, структура, съдържание и принципи на релационните СУБД;
   - алгоритмизация и функциониране на обработката на данни в езика SQL.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мирослав Попов

 • Системи за управление на качеството
  • Обсъждат се еволюцията, основните принципи, същността и стратегията на системи за управление на качеството и оценката на тяхната ефективност. Разглеждат се основните инструменти, средства и статистически методи  за за управление на качеството. Разискват се принципите на планиране и анализ на експеримент,  изпитване на хипотеза,  анализ на възможностите на процес.  

   Лектори:

   доц. Петя Кишева-Витанова

 • Собствени нужди на електрически централи и подстанции
  • Разглеждат се теми, свързани с теоретични въпроси и практическите проблеми на собствените нужди на електрическите централи и подстанции: технологични особености, състав на собствените нужди (с.н.), електрозахранване и електрозадвижване на с.н. на електрически централи и подстанции, начини за повишаване на сигурността на системите за с.н. в ТЕЦ и АЕЦ.

   Лектори:

 • Тестване и диагностика на електронни схеми и системи
  • Студентите се запознават с основните задачи на тестването и диагностиката на електронни схеми и системи и методите за тяхното постигане. Изучават се основните модели на повреди в цифровите електронни схеми, базови алгоритми за генериране на оптимални тестващи вектори, основните подходи за провеждане на диагностика на повреди и характерни алгоритми за всеки подход. Под ръководството на асистент се провеждат упражнения в симулационна среда. Курсов проект, включващ проучване на подходи за моделиране на повреди и алгоритми за генериране на тестващи вектори, подходи за диагностициране на повреди, изграждане на тестващи системи.

   Лектори:

 • Техническа безопасност
  • Лекционният курс обхваща избрани глави от Техническа безопасност, която е задължителна за специалисти, работещи в областта на производство и разпределение на електрическа енергия в България. Разглеждат се основни правила за охрана на труда при монтаж, експлоатация и ремонт на електрическа мрежа и съоръжения, свързани с нея, които имат приложение в България.

   Лектори:

 • Токове на късо съединение
  • Разглеждат се методи за определяне на токовете на късо съединение (к.с.) при симетрични  и несиметрични повреди и при други повреди в преносните и разпределителни мрежи.

   Изучават се физиката и моделирането на електромагнитните процеси предимно в генераторите и в други елементи на електроенергийната система при къси съединения и на тази основа в системата като цяло.

   Лектори:

 • Управление на ел. уредби в ел. производствени и ел. разпределителни мрежи
  • Лекционният курс обхваща запознаване с основните функционални подсистеми използувани в процеса  на управление на обектите в ЕЕС. Разглеждат се въпросите свързани с начините на дистанционно управление на комутационните апарати в обектите на ЕЕС и методите за съставяне на вторични схеми.

   Лектори:

 • Цифрова и микропроцесорна техника
  • Лекционният курс обхваща избрани глави от импулсната техника, от Булевата алгебра и основните схеми на цифровата техника, а също така и основни положения на микропроцесорната техника с оглед приложение в енергетиката. Основните теми, разглеждани в лекциите, се допълват с лабораторни упражнения и с логическо проектиране на елементарни управляващи схеми.

   Лектори:

 • Цифрова схемотехника
  • Въвеждане на основните понятия (логически нива; шумоустойчивост на логическите елементи; логически вентили). Запознаване с логическите семейства и използването на логическите семейства и серии. Изучаване на комбинационните, последователностните и формирователните и релаксационните логически схеми. Въведение в цифровите индикации и цифрово-аналоговите и аналогово-цифровите преобразователи. Запознаване с програмируемата логика. Сведения за смущенията в цифровите вериги и предаването на цифрови сигнали.

   Лектори:

 • Чужд език
  • В тази дисциплина студентите се обучават на чужд език. Специално внимание се обръща на техническите и компютърни термини необходими за самостоятелна работа над специализиран технически текст и при работа с компютър.

   Лектори: