faculties_present_img

Катедра "Електроенергетика и автоматика"

Катедра “Електроенергетика и автоматика” е едно от първите звена на КЕЕ, основана при създаването му. Катедрата е акредитирана в професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ с оценка „мн.добър“. Тя обучава студенти по специалността „Електроенергетика- производство и разпределение“ в две форми на обучение

 • редовно обучение с продължителност  три години/шест семестъра/;
 • редовно обучение (удължен семестър) с продължителност три години/шест семестъра/.

Завършилите пълния курс, след полагане на държавни изпити /теоретичен и по практика/, получават висше образование и образователно-квалификационната степен "професионален бакалавър".Те имат възможност да продължат образованието си в следваща степен на висшето образование – „магистър“ в Електротехническия факултет на ТУ-София или в други висши училища.

Учебният процес в катедрата е напълно осигурен с квалифицирани преподаватели и необходима материална база. Академичният състав на катедрата включва пет доценти, седем главни асистенти и един преподавател. Те провеждат основната част от лекциите и упражненията по специалните и специализиращи дисциплини. За водещи лектори по общообразователни и фундаментални дисциплини, се канят висококвалифицирани преподаватели от ТУ-София и другите две катедри на КЕЕ. Преподаватели от катедрата са водещи лекционни курсове на студенти от специалности, обучавани в другите две катедри на КЕЕ, както и в Електротехническия факултет на ТУ-София. Преподавателите от катедрата са автори на редица учебници и учебни помагала, монографии и научни публикации в авторитетни издания у нас и в чужбина.

Катедрата разполага със собствена обновена лабораторна база, /ет.5 на блок 1 на ТУ-София/. Тя включва четири лаборатории и един компютърен кабинет, в които се провеждат основната част от лабораторните упражнения по водените от катедрата дисциплини. В тези лаборатории се провежда и научно-изследователска работа от членовете на катедрата и от докторанти.            

Интернет страница:http://sites.google.com/site/eeadep/

 • Ръководител катедра

  Z.Gergova90_1515.jpg
  Име: Захаринка Гергова
  Научна степен: доц. д-р
  Кабинет: 1510
  E-mail: zina@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  S.Kiranov90_1521.jpg
  Име: Стефан Киранов
  Научна степен: гл. ас. д-р инж.
  Кабинет: 1515-А
  E-mail: skiranov@tu-sofia.bg

Академичен състав

доц. д-р Ваньо Гургулицов
каб.:1513,
доц. д-р Захаринка Гергова
каб.:1510, E-mail: zina@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Анна Иванова
каб.:1510,
гл. ас. д-р инж. Веселин Василев
каб.:1514,
гл. ас. д-р инж. Стефан Киранов
каб.:1515-А, E-mail: skiranov@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Иванислав Ангелов
каб.:1515-A,
гл. ас. д-р Мария Тодорова
каб.:1515-Б, E-mail: metodorova@tu-sofia.bg

 • Eлектрически апарати
  • Разглеждат се основните теоретични въпроси, свързани с явленията и процесите в електрическите апарати – топлинни явления, електрическа дъга, електрически контакт, електрическа изолация, електромагнитни и силови взаимодействия. Изучават се устройството, принципът на действие, приложението, условията за избор и специфичните особености на най-широко използваните апарати за разпределение, защита и управление (за ниско напрежение) и комутационни, ограничаващи и измервателни апарати за високо напрежение (прекъсвачи, разединители, предпазители, контактори, реактори, ограничители на напрежение, измервателни трансформатори, комплектни разпределителни устройства).

   Лектори:

   доц. д-р Захаринка Кирилова Гергова

 • Eлектрически машини
  • Лекционният курс разглежда основните теоретични въпроси, свързани с електромеханичното и електромагнитно преобразуване на енергията. Той включва седем основни теми, посветени на общата теория на електрическите машини и разновидностите им - трансформатори, асинхронни машини, синхронни машини, електрически машини за постоянен ток, колекторни машини за променлив ток. Разглеждат се въпросите за устройството, принципа на действие, основните уравнения, заместващи схеми и векторни диаграми на електрическите машини. Студентите се запознават с различните режими на работа, основните характеристики, процесите на пускане и регулиране на скоростта на въртене на променливо и постояннотокови машини.

   Лектори:

   доц. д-р Захаринка Кирилова Гергова

 • Автоматизирано електрозадвижване
  • Изучават се електромеханичните свойства на електрическите двигатели, съвместната им работа с различни производствени механизми и машини, както и принципите за управление на електромеханичните системи, които те образуват.

   Лектори:

 • Електрически измервания
  • Лекционният курс обхваща общи въпроси от измерванията, конструкцията и използването на различните видове електромеханични и електронни измервателни прибори. Разглеждат се различните методи за измерване на електрически величини - ток, напрежение, мощност, енергия,честота, фазова разлика, както и на параметрите на електрическите вериги (импеданс). Изучават се и основите на магнитните измервания и на измерване на неелектрически величини.

   Лектори:

   доц. д-р Ваньо Томов Гургулицов

 • Електрически мрежи
  • Лекционният курс обхваща устройство на електрическите мрежи, режими на работа, проектиране и условия за експлоатация.  Разглеждат се електрическите заместващи схеми на елементите на мрежите, технологичният разход на мощност и енергия при пренос на електрическата енергия, изчисляването и междинното регулиране на напрежението, разпределението на мощностите в просто и сложно затворени електрически мрежи. Изследват се методите за оразмеряване на мрежите и се разглеждат условията за оптималната им експлоатация.

   Лектори:

 • Електрически уредби в ел. про¬из¬водствени и ел. разпредели¬телни мрежи
  • Разглеждат се теми, свързани с теоретични въпроси и практически проблеми на електрическите уредби в електрическите централи и подстанции: технологични особености, избор на електрически съоръжения, главни електрически схеми, собствени нужди, разпределителни уредби, системи за управление и компановка.

   Лектори:

 • Електроснабдяване
  • Лекционният курс обхваща устройство на електроснабдителните системи за средно и ниско напрежение, режимите им на работа при различните видове консуматори, проектирането им и устойчиватата им работа в нормален и краткотраен авариен режим (до изключване на повредата).  Разглеждат се координацията на елементите им с изискванията за качество на електрическата енергия и условията за оптимален технико-икономически режим на работа на консуматорите.

   Лектори:

 • Енергетична технология и екология
  • Лекционният курс обхваща избрани глави от енергетичните технологии, използвани в ТЕЦ и ЯЕЦ. Разглеждат се основни структури на екологични възобновяеми енергийни източници, които имат приложение в България.

   Лектори:

 • КИП и А в електрически централи
  • В дисциплината “Контролно-измервателни прибори и автоматика(КИП и А) в електрически централи” студентите се запознават с основните начини за измерване и регулиране на  технологичните величини в ТЕЦ и ВЕЦ като температура, разход, налягане, ниво. Разглеждат се типови схеми за регулиране и управление на основни агрегати на ТЕЦ и ВЕЦ.

   Лектори:

 • Механична част на електрически мрежи
  • Лекционният курс обхваща устройство на въздушните електрически мрежи, режимите им на работа в различните климатични условия, проектирането им и устойчивата им работа при екстремни механични натоварвания.  Разглежда се координацията на елементите с конкретната топографска обстановка и възможните метеорологични усложнения при съблюдаване на задължителните електрически параметри за електропроводните линии.

   Лектори:

 • Монтаж и експлоатация на електрически мрежи
  • Лекционният курс обхваща избрани глави от Монтаж и експлоатация на електрически уредби и електрически мрежи ниско и високо напрежение.

   Разглежда се тяхното устройство и методи за монтаж, експлоатация и ремонт.

   Лектори:

 • Основи на електротехниката
  • Лекционният курс обхваща основните елементи на електрическите вериги и законите в тях,  параметрите на периодичния синусоидален и несинусоидален ток, стационарните и преходните процеси в електрическите вериги.  Анализират се характерните електромагнитни процеси и явления,  разглеждат се трифазните електрически системи и определящото за електрическите машини въртящо се магнитно поле.

   Лектори:

   доц. д-р Захаринка Кирилова Гергова

 • Полупроводникова електроника
  • Лекционният курс цели запознанството на студентите със съвременната елементна база, използвана в електрониката (с ударение върху прилаганите в силовата електроника), принципа на действие, параметрите и характеристиките на устройствата за обработка на сигналите в електронните системи, на устройства за преобразуване на електрическа енергия, както и на техни приложения. Лабораторните упражнения затвърдяват преподаденото в лекциите, като се цели студентите да получат

   Лектори:

   доц. д-р Ваньо Томов Гургулицов

 • Релейна защита в ел.производствени и ел. разпределителни мрежи
  • Лекционният курс обхваща запознаване с различните видове релета и релейни защити, тяхното конструктивно изпълнение, принцип на действие, настройки  и основни характеристики.Студентите се запознават с областта на приложение на различните видове защити.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Анна Данчева Иванова

 • Собствени нужди на електрически централи и подстанции
  • Разглеждат се теми, свързани с теоретични въпроси и практическите проблеми на собствените нужди на електрическите централи и подстанции: технологични особености, състав на собствените нужди (с.н.), електрозахранване и електрозадвижване на с.н. на електрически централи и подстанции, начини за повишаване на сигурността на системите за с.н. в ТЕЦ и АЕЦ.

   Лектори:

 • Техническа безопасност
  • Лекционният курс обхваща избрани глави от Техническа безопасност, която е задължителна за специалисти, работещи в областта на производство и разпределение на електрическа енергия в България. Разглеждат се основни правила за охрана на труда при монтаж, експлоатация и ремонт на електрическа мрежа и съоръжения, свързани с нея, които имат приложение в България.

   Лектори:

 • Токове на късо съединение
  • Разглеждат се методи за определяне на токовете на късо съединение (к.с.) при симетрични  и несиметрични повреди и при други повреди в преносните и разпределителни мрежи.

   Изучават се физиката и моделирането на електромагнитните процеси предимно в генераторите и в други елементи на електроенергийната система при къси съединения и на тази основа в системата като цяло.

   Лектори:

 • Управление на ел. уредби в ел. производствени и ел. разпределителни мрежи
  • Лекционният курс обхваща запознаване с основните функционални подсистеми използувани в процеса  на управление на обектите в ЕЕС. Разглеждат се въпросите свързани с начините на дистанционно управление на комутационните апарати в обектите на ЕЕС и методите за съставяне на вторични схеми.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Анна Данчева Иванова

 • Цифрова и микропроцесорна техника
  • Лекционният курс обхваща избрани глави от импулсната техника, от Булевата алгебра и основните схеми на цифровата техника, а също така и основни положения на микропроцесорната техника с оглед приложение в енергетиката. Основните теми, разглеждани в лекциите, се допълват с лабораторни упражнения и с логическо проектиране на елементарни управляващи схеми.

   Лектори:

   доц. д-р Ваньо Томов Гургулицов

 • Чужд език
  • В тази дисциплина студентите се обучават на чужд език. Специално внимание се обръща на техническите и компютърни термини необходими за самостоятелна работа над специализиран технически текст и при работа с компютър.

   Лектори: